Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

 

Статті в наукових фахових виданнях

1. Лопатич Р.В. Система вправ для розвитку логічної культури на заняттях іноземної мови / Р.В. Лопатич // Філологічні студії. – Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 12. – Кривий Ріг : НПП Астерікс, 2015. – С. 270-277.

2. Лопатич Р.В. Етапи формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови / Р.В. Лопатич // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. –  Вип. 45. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – С. 65-68.

3. Лопатич Р.В. Підходи до формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови / Р.В. Лопатич // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Серія : Педагогіка. Психологія. Філософія. – К., 2013. – Вип. 192. – Ч. 1. – С. 316-320.

4. Лопатич Р.В. Сутність та структура поняття логічна культура / Р.В. Лопатич // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Педагогічні науки. – Луганськ, 2012. – № 4(239). – Ч. 1. – С. 116-124.

5. Лопатич Р.В. Компетентнісний підхід до формування логічної культури / Р.В. Лопатич // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Педагогічні науки. – Луганськ, 2011. – № 5(216). – С. 70-76.

6. Лопатич Р.В. Вплив інформаційних технологій на формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови [Електронний ресурс] / Р.В. Лопатич // Інформаційні технології і засоби навчання : електронне фахове видання. – 2010. – № 2  (16). – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em16/emg.html – Назва з титул. екрану.

7. Лопатич Р.В. Формування логічної культури як стратегії під час використання інформаційних технологій у навчальному процесі [Електронний ресурс] / Р.В. Лопатич // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 4 (12). – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em12/emg.html. – Заголовок з екрана.

8. Лопатич Р.В. Формування логічної культури на комунікативно орієнтованому занятті / Р.В. Лопатич // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Київ-Запоріжжя : Запоріз. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, 2004. – Вип. 31. – С. 281-285.

9. Лопатич Р.В. Логiчна культура як загальна компетенція в системi неперервної освiти сучасного фахівця / Р.В. Лопатич // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Київ-Запоріжжя : Запоріз. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, 2004. – Вип. 32. – С. 250-253.

10. Лопатич Р.В. Формування логічної культури як стратегії у студентів-філологів в контексті кредитно-модульної системи / Р.В. Лопатич // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Київ-Запоріжжя : Запоріз. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, 2004. – Вип. 33. – С. 286-290.

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Лопатич Р.В. Реализация модели формирования логической культуры будущих учителей иностранного языка / Р.В. Лопатич // European science review. - Вена, 2014. − №1. − С. 72-76.

Статті в інших виданнях

12. Лопатич Р.В. Педагогічні умови формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови / Р.В. Лопатич // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. – Серія : Педагогіка. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. − Вип. 1. – С. 94-98.

13. Лопатич Р.В. Змістово-технологічний компонент моделі формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови / Р.В. Лопатич // Лінгвістичні та педагогічні аспекти іншомовного навчання : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – С. 189-198.

14. Лопатич Р.В. Компетентнісний підхід в системі підготовки / Р.В. Лопатич, О.Є. Мархева // Теоретичні основи підготовки майбутніх вчителів іноземної мови до творчої професійної діяльності в умовах педагогічного вищого навчального закладу : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : КДПУ, 2007. – С. 65-72.

15. Лопатич Р.В. Використання інтерактивних технологій на заняттях з іноземної мови / Р.В. Лопатич, О.Є. Мархева // Актуальні проблеми філології і методики викладання іноземних мов : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2006. – С. 159-163

Матеріали конференцій, тези доповідей

16. Лопатич Р.В. Робота з іншомовним текстом як засіб формування навичок логічного мислення / Р.В. Лопатич // Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього : матеріали Міжн. наук.-практ. конф., Одеса, 20-21 травня 2016 р. : тези доповідей. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – С. 65-67.

17. Лопатич Р.В. Розвиток навичок логічного мислення на уроках домашнього читання / Р.В. Лопатич // Україна і Німеччина : Мова. Культура. Освіта : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 19 травня 2016 р. : тези доповідей. – Кривий Ріг : КДПУ, 2016. – С. 87-89.

18. Лопатич Р.В. Формування логічних умінь під час навчання іноземної мови / Р.В. Лопатич // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні : матеріали Міжн. наук.-практ. конф., Львів, 27-28 лютого 2015 р. : тези доповідей. – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 112-114.

19. Лопатич Р.В. Роль логічної культури у процесі фахової підготовки майбутніх учителів іноземної мови / Р.В. Лопатич // Україна і Німеччина: Мова. Культура. Освіта : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 квітня 2014 р. : тези доповідей. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – С. 140-143.

20. Лопатич Р.В. Результати дослідно-експериментальної перевірки моделі формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови / Р.В. Лопатич // Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації : матеріали ХVІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 24-25 січня 2014 р. : тези доповідей. – Київ : Партнерство «Нова освіта», 2014. – С. 70-72.

21. Лопатич Р. В. Роль проблемного обучения в формировании логической культуры будущих учителей иностранного языка / Р.В. Лопатич // Язык. Культура. Образование : материалы Межд. научн.-практ. конф., Омск,  23-24 октября 2013 г. : тезисы докладов. – Омск : Изд-во ИП Макшеевой Е.А., 2013. – С. 359-362.

22. Лопатич Р.В. Модель формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови / Р.В. Лопатич // Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу : матеріали  Всеукр. наук.-практ. конф.,  Запоріжжя, 22-23 березня 2013 р. : тези доповідей. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 204-206.

23. Лопатич Р.В. Сучасний стан розробленості проблеми формування логічної культури майбутніх учителів / Р.В. Лопатич // Психологічно-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства : матеріали 1-ой Всеукр. наук.-практ. конф., Кременчук, 22-24 лютого 2012 р. : тези доповідей. – Кременчук : КрНУ, 2012. – С. 54-55.

24. Лопатич Р.В. Деякі шляхи формування логічної культури як стратегії у майбутніх учителів іноземної мови / Р.В. Лопатич // Актуальні проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні : матеріали V наук.-практ. конф., Кіровоград, 26 листопада 2005 р. : тези доповідей. – Кіровоград : КІК СПУ «ПА».− НРЦ. – 2005. – С. 34.

Навчально-методичні матеріали

25. Лопатич Р.В. Навчальний посібник з домашнього читання Ottokar Domma „Vom braven Schüler Ottokar“: мет. посіб. [для студ. 1-3 курсів факультету іноземних мов] / Р.В. Лопатич. – Кривий Ріг : ДВНЗ КДПУ, 2016.  – 60 с.

26. Лопатич Р.В. Аудіювання: завдання, вправи, диктанти: мет. рек. [для студ. 1-3 курсів факультету іноземних мов] / Р.В. Лопатич. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 38 с. 

27. Лопатич Р.В. Формування логічної культури на комунікативно-орієнтованому занятті: метод. рек. [для студ. 1-2 курсів факультету іноземних мов] / Р.В. Лопатич. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – 24 с.

28. Лопатич Р.В. Характер, зовнішність та почуття людини: мет. рек. [для студ. 1курсу факультету іноземних мов] / Р.В. Лопатич. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 37 с.

3769
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31