Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

захарова  

Захарова Наталія Олександрівнакандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

Освіта. У 2010 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (французька, англійська)». У 2010–2013 рр. навчалася в очній аспірантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Наукова діяльність. У 2015 р. захистила дисертацію «Структура, семантика та прагматика сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови.

Автор більше 15 наукових публікацій, з яких 10 статей у фахових виданнях.

Брала участь у конференціях з проблем романської філології в Україні.

Влітку 2017 р. відвідувала літню школу англійської мови Summer English Institute, по закінченню курсу отримала сертифікат.

Приймає участь у діяльності Ради Молодих Учених КДПУ, виконує обов’язки секретаря.

         Навчальна діяльність. У різні періоди професійної діяльності викладала курси «Французька мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Загальне мовознавство», зараз – «Латинська мова», «Друга іноземна мова (французька)», «Вступ до мовознавства».

 

3750

SAM 1223

Гаманюк Віта Анатоліївна - проректор з наукової роботи КДПУ, доктор педагогічних наук, професор кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

 Освіта. Навчалася у Дніпропетровському державному університеті (1988 р) за спеціальністю «Німецька мова і література» та у аспірантурі Київського державного лінгвістичного університету (1992 – 1995).

Наукова діяльність. Захистила дисертацію «Підготовка вчителів та підвищення їх кваліфікації у Німеччині» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1995) та дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 на тему «Теорія та практика іншомовної освіти у Німеччині в контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів» (2013).

Автор більше ста наукових публікацій у тому числі: 1 одноосібна монографія «Іншомовна освіта Німеччини у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: теорія і практика», 2 колективних монографії «Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном», більше 70 публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, а також публікації у інших виданнях з проблем педагогіки, методики і філології, 18 методичних та навчально-методичних праць.

Має 16 сертифікатів Гете-інституту та Німецької служби академічного обміну, серед яких 3 – стипендії Гете-інституту для участі у роботі науково-методичних семінарів у Німеччині (Literatur im Unterricht – München, 2000 р. та Computer und Internet für die Unterrichtsvorbereitung – München, 2005 р., Deutsch als Fremdsprache im Kontext europäischer Mehrsprachigkeit – Berlin, 2010 р.).

Брала участь у форумі Всесвітнього Союзу германістів (Східна Європа) у м. Зігулда (Латвія) (2010), у Всесвітньому форумі германістів у м. Больцано (Італія) (IDT 2013 Bozen) (2013), а також у інших конференціях з проблем педагогіки, методики іншомовного навчання та філології як в Україні, так і за кордоном (Росія, Чехія, Німеччина).

Навчальна діяльність. Викладає курси: «Вступ до мовознавства», «Історія німецької літератури», «Інтерпретація тексту», «Стилістика німецької мови», «Практичний курс німецької мови», «Міжкультурна комунікація», «Методика викладання німецької мови у вищій школі»

Науково-методична діяльність. У складі робочої групи від України брала участь у розробці «Рамкової програми з німецької мови для професійного спілкування» в рамках міжнародного загальноєвропейського проекту Гете-Інституту «Rahmencurriculum für studienbegleitenden Deutschunterricht an Hochschulen» та за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Відзнаки. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства Освіти України (Наказ Міністерства освіти України № 299 К від 20.05.1999 р.), Подяка виконкому Криворізької міської ради (Лист за № 1107 від 02.06.2004 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України (Наказ МОН України № 869 к від 16.09.2004 р.), Почесною грамотою виконкому Криворізької міської ради (Рішення за № 295 від 12.09.2012 р.) 

3711

Мельничук Г

Мельничук Галина Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

 

Освіта. Навчалася в Йєнському університеті імені Ф. Шиллера (Німеччина, 1981 р.) за спеціальністю «Германістика».

Наукова діяльність. Захистила дисертацію «Семасіологічний та ономасіологічний аспекти дієслів вертикального руху в сучасній німецькій мові» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (1992).

Автор більше шестидесяти наукових публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, а також публікацій в інших виданнях з проблем філології й методики навчання німецької мови.

Має сертифікати Гете-інституту та Німецької служби академічного обміну, серед яких 2 стипендії Гете-інституту для участі в роботі науково-методичних семінарів у Німеччині (Grammatik und Didaktik – München, 1996 р. та Fortbildung für Fortbilder (Sekundarbereich) – München, 2001 р.; сертифікат Гете-інституту (Мюнхен – Київ) щодо участі в Міжнародному проекті «Створення навчально-методичних комплексів з німецької мови для загальноосвітніх навчальних закладів».

Брала участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях з проблем філології та методики іншомовного навчання.

Виступала офіційним опонентом на захистах дисертацій за спеціальністю 10.02.04 – германські мови в спеціалізованих радах Київського національного лінгвістичного університету, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Навчальна діяльність. Викладає курси: «Лексикологія сучасної німецької мови», «Теоретична граматика сучасної німецької мови», «Історія німецької мови», «Порівняльна типологія німецької та української мов», «Практичний курс німецької мови», «Практична граматика німецької мови».

Науково-методична діяльність.

Співавтор навчально-методичних комплексів з німецької мови для 1-3 класів (гриф МОН України), підготовлених і виданих у рамках Міжнародного проекту «Створення навчально-методичних комплексів з німецької мови для загальноосвітніх навчальних закладів».

 Співавтор підручників DU3,  DU4 (гриф МОН України), підготовлених і виданих у рамках Міжнародного проекту з укладання та видання НМК для українських студентів-германістів.

Член Асоціації українських германістів, член Української спілки германістів вищої школи України.

Відзнаки. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства Освіти України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України.

3710

ильина 

Ільїна Тетяна Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

Освіта. Навчалася на філологічному факультеті Дніпропетровського державного університету, у Криворізькому державному педагогічному університеті працює викладачем з 1 листопада 1990 року.

Наукова діяльність. Від вересня 1993 року до вересня 1996 року навчалася в аспірантурі Київського державного лінгвістичного університету. У вересні 1996 року захистила кандидатську дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У жовтні 2001 року рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання.

Автор 45 наукових публікацій, у тому числі: 10 публікацій у фахових виданнях, публікацій в інших виданнях з проблем педагогіки та літературознавства, 6 методичних посібників. Є учасником всеукраїнських конференцій.

Навчальна діяльність. Викладає курси: „Вступ до мовознавства“, „Латинська мова“, „Історія німецької літератури“. Керує науковим гуртком „Лінгвокультурологічний аспект вивчення латинської мови”.

3709

 дрогайцев

Дрогайцев Олександр Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

 

Освіта. Закінчив Дніпропетровський державний університет (1976 рік) за спеціальністю ,,Німецька мова та література”.

Наукова діяльність. Захистив дисертацію «Формування інформаційної компетентності студентів ВНЗ при навчанні гуманітарних дисциплін» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання (2009), рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання (2012).  

3708

Valentyna

Карпюк Валентина Андріївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

 У 1996 році після закінчення романо-германського відділення філологічного факультету Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Німецька мова і література» і розпочала роботу на посаді асистента кафедри іноземних мов Криворізького державного педагогічного інституту.

З жовтня 2003 року по серпень 2008 року навчалася у аспірантурі Дніпропетровського державного університету, працювала над дисертацією на здобуття наукового ступеню кандидата наук. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дидактичні умови інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів на засадах компетентнісного підходу» за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання (2013 р.).

З вересня 2008 року працює на кафедрі німецької мови і літератури з методикою викладання. За період роботи на кафедрі розробила та викладала курси «Друга іноземна мова», «Теорія та практика перекладу», «Методика викладання німецької мови у середніх навчальних закладах» «Практична граматика німецької мови», «Практичний курс німецької мови» (на 1-5 курсах спеціальності «Німецька та англійська мова» та на 2-5 курсах «Англійська мова та література») тощо.

Має 32 наукових публікацій у тому числі 14 у фахових виданнях, активно бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях з проблем педагогіки та філології, є активним учасником Асоціації германістів України. Регулярно приймає участь у регіональних семінарах з проблем методики викладання німецької мови на базі Українсько-німецького культурного центру при Гірничій академії м. Дніпропетровська.

Має 5 сертифікатів Гете-інституту та Німецької служби академічного обміну, серед яких 1 – стипендія Гете-інституту для участі у роботі науково-методичних семінарів у Німеччині (Unterrichtsprojekte im Erwachsenenbereich“ у м. Швебіш Халь, 2011р.), які безпосередньо стосуються, тих проблем, які досліджувалися у дисертації. 

3707

коваленко

Коваленко Оксана Олександрівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

Освіта. навчалася в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка  за спеціальністю “Німецька мова” (1989-1992р.р.), в Київському лінгвістичному університеті за спеціальністю “Німецька мова” (1993-1995р.р.) та у денній аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” (1998-2001р.р.).

Наукова діяльність. Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальністі 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” на тему: “Формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами позааудиторної роботи” (2007 р.) і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Автор близько 40 наукових публікацій, у тому числі: 17 публікацій у фахових виданнях, публікацій в інших виданнях з проблем педагогіки та методики і філології, 3 методичні посібника. Є учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Має сертифікат Гете-інституту за участь у семінарі з підвищення кваліфікації «Berufssprache Deutsch lehren am Beispiel der DaF-Übungsfirma» (Київ, 2014 р).

Керує науковим гуртком «Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя засобами іноземної мови».

Навчальна діяльність. Викладає курси: «Практичний курс німецької мови», «Друга мова», «Іноземна мова», керує виробничою педагогічною практикою студентів.

3706

устинова

Устінова Вікторія Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

  Освіта. У 2000 році закінчила факультет іноземних мов КДПІ зі спеціальності „ Німецька та англійська мови".

Наукова діяльність. У 2012 році закінчила аспірантуру при Криворізькому педагогічному  інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет" зі спеціальності „Теорія навчання".

Захистила дисертацію «Дидактичні засади структурування змісту гуманітарних дисциплін у фаховій підготовці студентів педагогічних ВНЗ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання (2013).

Автор більше двадцяти наукових публікацій публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, а також публікацій у інших виданнях з проблем педагогіки, методики і філології.

Навчальна діяльність. Викладає курси: «Теоретична фонетика німецької мови», «Практичний курс німецької мови», «Практична фонетика німецької мови».

Устінова В.О. активно бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях з проблем педагогіки та філології, в тому числі і за кордоном. Серед них:

2nd International Scientific Conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches” (February 18-19, 2013, Stuttgart, Germany),

Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток педагогіки та психології в умовах сьогодення“ (м. Київ, Україна, 23 березня 2013 року),

3705

лопатич

Лопатич Рита Володимирівна - кандидат педагогічних наук,  старший викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

Освіта. Навчалася у Криворізькому державному педагогічному університеті (1999 р.) за спеціальністю «Німецька і англійська мови», здобула кваліфікацію «вчитель німецької і англійської мов».

Наукова діяльність. Захистила дисертацію «Формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2014 р.).

Автор 28 наукових публікацій, із них 10 – одноосібні статті у наукових фахових виданнях України; 1 одноосібна стаття в зарубіжному виданні; 9 – у збірниках матеріалів конференцій; 4 – в інших виданнях (2 статті у співавторстві); 4 – методичні рекомендації.

Брала участь у інформаційному заході Гете-інституту «Deutsch lehren lernen», що підтверджено сертифікатом відповідного зразка (2015 р.).

Навчальна діяльність. Викладає курси: «Методика навчання німецької мови», «Практичний курс німецької мови», «Друга мова».

 

3699

marcheva

Мархева Оксана Євгенівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

Освіта. Навчалася у Криворізькому державному педагогічному університеті (1995 – 2000 р) за спеціальністю «Німецька та англійська мови».

Наукова діяльність. Захистила дисертацію «Стандартизація професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах Болонського процесу» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2015).

Автор 27 наукових публікацій у тому числі: 11 публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, публікацій у інших виданнях з проблем педагогіки, 3 методичних посібників. Є учасником багатьох всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Отримала стипендію інституту ім. Гете на участь у роботі науково-методичного семінару у Німеччині (Leipzig und München: zwei Freistaaten, 2012).

Навчальна діяльність. Викладає курси: «Практичний курс німецької мови», «Лінгвокраїнознавство»

  

3698
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша