Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

SAM 1223

Гаманюк Віта Анатоліївна - проректор з наукової роботи КДПУ, доктор педагогічних наук, професор кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

 Освіта. Навчалася у Дніпропетровському державному університеті (1988 р) за спеціальністю «Німецька мова і література» та у аспірантурі Київського державного лінгвістичного університету (1992 – 1995).

Наукова діяльність. Захистила дисертацію «Підготовка вчителів та підвищення їх кваліфікації у Німеччині» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1995) та дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 на тему «Теорія та практика іншомовної освіти у Німеччині в контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів» (2013).

Автор більше ста наукових публікацій у тому числі: 1 одноосібна монографія «Іншомовна освіта Німеччини у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: теорія і практика», 2 колективних монографії «Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном», більше 70 публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, а також публікації у інших виданнях з проблем педагогіки, методики і філології, 18 методичних та навчально-методичних праць.

Має 16 сертифікатів Гете-інституту та Німецької служби академічного обміну, серед яких 3 – стипендії Гете-інституту для участі у роботі науково-методичних семінарів у Німеччині (Literatur im Unterricht – München, 2000 р. та Computer und Internet für die Unterrichtsvorbereitung – München, 2005 р., Deutsch als Fremdsprache im Kontext europäischer Mehrsprachigkeit – Berlin, 2010 р.).

Брала участь у форумі Всесвітнього Союзу германістів (Східна Європа) у м. Зігулда (Латвія) (2010), у Всесвітньому форумі германістів у м. Больцано (Італія) (IDT 2013 Bozen) (2013), а також у інших конференціях з проблем педагогіки, методики іншомовного навчання та філології як в Україні, так і за кордоном (Росія, Чехія, Німеччина).

Навчальна діяльність. Викладає курси: «Вступ до мовознавства», «Історія німецької літератури», «Інтерпретація тексту», «Стилістика німецької мови», «Практичний курс німецької мови», «Міжкультурна комунікація», «Методика викладання німецької мови у вищій школі»

Науково-методична діяльність. У складі робочої групи від України брала участь у розробці «Рамкової програми з німецької мови для професійного спілкування» в рамках міжнародного загальноєвропейського проекту Гете-Інституту «Rahmencurriculum für studienbegleitenden Deutschunterricht an Hochschulen» та за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Відзнаки. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства Освіти України (Наказ Міністерства освіти України № 299 К від 20.05.1999 р.), Подяка виконкому Криворізької міської ради (Лист за № 1107 від 02.06.2004 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України (Наказ МОН України № 869 к від 16.09.2004 р.), Почесною грамотою виконкому Криворізької міської ради (Рішення за № 295 від 12.09.2012 р.) 

3711

Мельничук Г

Мельничук Галина Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

 

Освіта. Навчалася в Йєнському університеті імені Ф. Шиллера (Німеччина, 1981 р.) за спеціальністю «Германістика».

Наукова діяльність. Захистила дисертацію «Семасіологічний та ономасіологічний аспекти дієслів вертикального руху в сучасній німецькій мові» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (1992).

Автор більше шестидесяти наукових публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, а також публікацій в інших виданнях з проблем філології й методики навчання німецької мови.

Має сертифікати Гете-інституту та Німецької служби академічного обміну, серед яких 2 стипендії Гете-інституту для участі в роботі науково-методичних семінарів у Німеччині (Grammatik und Didaktik – München, 1996 р. та Fortbildung für Fortbilder (Sekundarbereich) – München, 2001 р.; сертифікат Гете-інституту (Мюнхен – Київ) щодо участі в Міжнародному проекті «Створення навчально-методичних комплексів з німецької мови для загальноосвітніх навчальних закладів».

Брала участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях з проблем філології та методики іншомовного навчання.

Виступала офіційним опонентом на захистах дисертацій за спеціальністю 10.02.04 – германські мови в спеціалізованих радах Київського національного лінгвістичного університету, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Навчальна діяльність. Викладає курси: «Лексикологія сучасної німецької мови», «Теоретична граматика сучасної німецької мови», «Історія німецької мови», «Порівняльна типологія німецької та української мов», «Практичний курс німецької мови», «Практична граматика німецької мови».

Науково-методична діяльність.

Співавтор навчально-методичних комплексів з німецької мови для 1-3 класів (гриф МОН України), підготовлених і виданих у рамках Міжнародного проекту «Створення навчально-методичних комплексів з німецької мови для загальноосвітніх навчальних закладів».

 Співавтор підручників DU3,  DU4 (гриф МОН України), підготовлених і виданих у рамках Міжнародного проекту з укладання та видання НМК для українських студентів-германістів.

Член Асоціації українських германістів, член Української спілки германістів вищої школи України.

Відзнаки. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства Освіти України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України.

3710

Valentyna

Карпюк Валентина Андріївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

 У 1996 році після закінчення романо-германського відділення філологічного факультету Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Німецька мова і література» і розпочала роботу на посаді асистента кафедри іноземних мов Криворізького державного педагогічного інституту.

З жовтня 2003 року по серпень 2008 року навчалася у аспірантурі Дніпропетровського державного університету, працювала над дисертацією на здобуття наукового ступеню кандидата наук. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дидактичні умови інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів на засадах компетентнісного підходу» за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання (2013 р.).

З вересня 2008 року працює на кафедрі німецької мови і літератури з методикою викладання. За період роботи на кафедрі розробила та викладала курси «Друга іноземна мова», «Теорія та практика перекладу», «Методика викладання німецької мови у середніх навчальних закладах» «Практична граматика німецької мови», «Практичний курс німецької мови» (на 1-5 курсах спеціальності «Німецька та англійська мова» та на 2-5 курсах «Англійська мова та література») тощо.

Має 32 наукових публікацій у тому числі 14 у фахових виданнях, активно бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях з проблем педагогіки та філології, є активним учасником Асоціації германістів України. Регулярно приймає участь у регіональних семінарах з проблем методики викладання німецької мови на базі Українсько-німецького культурного центру при Гірничій академії м. Дніпропетровська.

Має 5 сертифікатів Гете-інституту та Німецької служби академічного обміну, серед яких 1 – стипендія Гете-інституту для участі у роботі науково-методичних семінарів у Німеччині (Unterrichtsprojekte im Erwachsenenbereich“ у м. Швебіш Халь, 2011р.), які безпосередньо стосуються, тих проблем, які досліджувалися у дисертації. 

3707

коваленко

Коваленко Оксана Олександрівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

Освіта. навчалася в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка  за спеціальністю “Німецька мова” (1989-1992р.р.), в Київському лінгвістичному університеті за спеціальністю “Німецька мова” (1993-1995р.р.) та у денній аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” (1998-2001р.р.).

Наукова діяльність. Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальністі 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” на тему: “Формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами позааудиторної роботи” (2007 р.) і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Автор близько 40 наукових публікацій, у тому числі: 17 публікацій у фахових виданнях, публікацій в інших виданнях з проблем педагогіки та методики і філології, 3 методичні посібника. Є учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Має сертифікат Гете-інституту за участь у семінарі з підвищення кваліфікації «Berufssprache Deutsch lehren am Beispiel der DaF-Übungsfirma» (Київ, 2014 р).

Керує науковим гуртком «Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя засобами іноземної мови».

Навчальна діяльність. Викладає курси: «Практичний курс німецької мови», «Друга мова», «Іноземна мова», керує виробничою педагогічною практикою студентів.

3706

устинова

Устінова Вікторія Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

  Освіта. У 2000 році закінчила факультет іноземних мов КДПІ зі спеціальності „ Німецька та англійська мови".

Наукова діяльність. У 2012 році закінчила аспірантуру при Криворізькому педагогічному  інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет" зі спеціальності „Теорія навчання".

Захистила дисертацію «Дидактичні засади структурування змісту гуманітарних дисциплін у фаховій підготовці студентів педагогічних ВНЗ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання (2013).

Автор більше двадцяти наукових публікацій публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, а також публікацій у інших виданнях з проблем педагогіки, методики і філології.

Навчальна діяльність. Викладає курси: «Теоретична фонетика німецької мови», «Практичний курс німецької мови», «Практична фонетика німецької мови».

Устінова В.О. активно бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях з проблем педагогіки та філології, в тому числі і за кордоном. Серед них:

2nd International Scientific Conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches” (February 18-19, 2013, Stuttgart, Germany),

Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток педагогіки та психології в умовах сьогодення“ (м. Київ, Україна, 23 березня 2013 року),

3705

лопатич

Лопатич Рита Володимирівна - кандидат педагогічних наук,  старший викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

Освіта. Навчалася у Криворізькому державному педагогічному університеті (1999 р.) за спеціальністю «Німецька і англійська мови», здобула кваліфікацію «вчитель німецької і англійської мов».

Наукова діяльність. Захистила дисертацію «Формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2014 р.).

Автор 28 наукових публікацій, із них 10 – одноосібні статті у наукових фахових виданнях України; 1 одноосібна стаття в зарубіжному виданні; 9 – у збірниках матеріалів конференцій; 4 – в інших виданнях (2 статті у співавторстві); 4 – методичні рекомендації.

Брала участь у інформаційному заході Гете-інституту «Deutsch lehren lernen», що підтверджено сертифікатом відповідного зразка (2015 р.).

Навчальна діяльність. Викладає курси: «Методика навчання німецької мови», «Практичний курс німецької мови», «Друга мова».

 

3699

турський 1   

Турський Вячеслав Олександрович - викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання Криворізького державного педагогічного університету.

 Освіта. Навчався у Криворізькому державному педагогічному університеті за спеціальністю "Німецька та англійська мови".

Здобувач третього освітньо-наукового рівня освіти за спеціальністю "035 Філологія", освітньо-наукової програми " Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство" Київського національного лінгвістичного університету (рік вступу 2021).

 Коло наукових інтересів: загальне мовознавство, лексичний рівень мови, розвиток компетенцій майбутнього вчителя німецької мови.

 Навчальна діяльність. Викладає курси: "Практичний курс німецької мови", "Практичний курс другої іноземної мови", "Практичний курс другої мови і переклад",   "Основи академічного письма",  "Вступ до мовознавства".

 

 

3695

хорошиловаХорошилова Наталія Володимирівна - викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

Освіта. Навчалася у Горлівському педагогічномуі нституті іноземних мов (1995 р) за спеціальністю «Німецька та англійська мови» та у аспірантурі Дніпропетровського Національного університету (2004 – 2007 р).

Наукова діяльність. У 2021 році захистила дисертацію «Теорія і практика іншомовного навчання дорослих у Німеччині (кінець ХХ-початок ХХІ ст.)

Автор більше20 наукових публікацій у фахових та зарубіжних виданнях, а також публікації у інших виданнях з проблем педагогіки, методики і філології.

Має 6 сертифікатів Гете-інституту та Німецької служби академічного обміну, серед яких 2 – стипендії Гете-інституту для участі у роботі науково-методичних семінарів у Німеччині ( Київ, 2004 р. та München, 2005 р.).

У липні 2022 року (10.07-19.07) брала участь у міжнародній програмі ERASMUS+K1.

Навчальна діяльність. Викладає курси: «Практичний курс німецької мови», «Історія німецької літератури», «Вступ до мовознавства».

 

3646

Викладачі кафедри німецької мови та літератури з методикою викладання

1.Гаманюк Віта Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи

2.Мельничук Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, зав.кафедрою

3.Карпюк Валентина Андріївна - кандидат педагогічних наук, доцент

4.Коваленко Оксана Олександрівна - кандидат педагогічних наук, ст. викладач

5.Устінова Вікторія Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент

6.Хорошилова Наталя Володимирівна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач

7.Турський В’ячеслав Олександрович – викладач

 

 

566
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31