Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

На засіданні кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання від 08 листопада 2018 року затвердженно теми магістерських робіт студентів першого року навчання спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова та література німецька).

№ п/п

ПІБ студента

Тема роботи

Науковий керівник

Рецензент,

консультант

1.

Барабаш Яна Ігорівна

Особливості мовної репрезентації концепту «Freiheit» - «Свобода» у

німецькій та українській мовах

Проф., д.п.н. Гаманюк В.А.

Доц., к.філол.н. Клименко І.М.

2

Кривко Анна

Олександрівна

Особливості сприйняття концепту «Sicherheit» - «безпека» у

німецькій та українській лінгвокультурах

Ст.викладач,

к.філол.н.

Луценко Л.О.

3

Соломка Ольга Яківна

Лексико-синтаксичні особливості мови роману  I. Keun 

«Das Mädchen, mit dem 

die  Kinder nicht 

verkehren durften»

Доц., к.філол.н.

Мельничук Г.М.

Доц., к.філол.н.

Клименко І.М.

4

Конопатенко Олена Сергіївна     

Структурно-семантичні та функціональні особливості молодіжної мови (на матеріалі німецької молодіжної преси та літератури)

Доц., к.філол.н.

Клименко І.М.

5

Антонова Вероніка Георгіївна

Особливості перекладу молодіжної лексики з соціолінгвістичним  компонентом на матеріалі німецької молодіжної преси

 

Ст.викладач,

к.філол.н.

Луценко Л.О

6

Вітюк Єлизавета Олегівна

Фразеологічні одиниці як засіб вираження емоційного стану людини (структурно-семантичний аспект)

Доц., к.п.н.

Карпюк В.А.

Ст.викладач,

к.філол.н.

Луценко Л.О

7

Медведєва Ганна Едуардівна

Структурно-семантична організація німецьких рекламних текстів

Ст.викладач,   к.п.н.

Лопатич Р. В.

Доц., к.філол.н.

Клименко І.М.

8

Каліночкіна Дар’я Русланівна

Лексикосемантичне поле «подяка» в сучасній німецькій мові

Доц., к.філол.н.

Клименко І.М.

7568

На засіданні кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання від 5 лютого 2019 року затвердженно теми кваліфікаційних завдань студентів першого року навчання спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова та література німецька).

№ п/п

ПІБ студента

Тема роботи

Науковий керівник

1.

Плетньова Ірина Геннадіївна

Вивчення мови художнього твору на уроках світової літератури

Ст.викладач,

к.пед.наук

Чорна О.В.  

2

Третяк Юлія Сергіївна

Формування лексичної компетенції засобами ІКТ на уроках німецької мови

Ст.викладач,

к.пед.наук

Чорна О.В.

3

Єрохін Станіслав Володимирович

Казка на уроці іноземної мови як один із засобів формування граматичної компетентності школярів

Доц.,

к.пед.наук

Устінова В.О.

4

Демченко Юлія Олегівна

Розвиток іншомовної комунікативної компетенції учнів старшої школи методом навчання у співпраці

Ст.викладач,

к.пед.наук

Мархева О.Є.

5

Гнєтньов Олександр

Розвиток навичок аудіювання учнів старшої школи за допомогою ІКТ

Ст.викладач,

к.пед.наук

Мархева О.Є.

7567

Науковий керівник – старш.викл. Чорна Ольга Володимирівна

 1. Функціонування прийменників фразеологічного типу в текстах публіцистичного жанру.
 2. Типологічні особливості німецької народної та літературної загадки.
 3. Реалізація концепту «мода» в ідіоматичній лексиці німецької мови.
 4. Особливості молодіжного сленгу сучасної німецької мови.
 5. Фразеологічні одиниці німецької мови із соматичним компонентом: структурно-семантичний та функціональний аспекти.
 6. Особливості словотвору складних іменників сучасної німецької мови.

Науковий керівник – старш.викл. Лопатич Рита Володимирівна

 1. Фразеологічні одиниці з компонентом «das Herz» як засіб вираження емоційного стану людини (структурно-семантичний аспект).
 2. Прислів’я та приказки на позначення людських відносин у німецькій мові (структурно-семантичний аспект).
 3. Фразеологізми з компонентом «частини тіла» на позначення характеру людини (структурно-семантичний аспект).
 4. Засоби вираження комічного у творі О.Домма «Der brave Schüler Ottokar»

5. Структурно-семантична характеристика прислів’їв та приказок на позначення емоцій людини в сучасній німецькій мові.

 1. Зоонімічні фразеологічні одиниці на позначення зовнішніх рис людини та їх структурно-семантична характеристика.
 2. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з зоонімічним компонентом на позначення характеру людини.

Науковий керівник – доц. Мельничук Галина Миколаївна

 1. Складні прикметники з компонентом-інтенсифікатором: структурно-семантичний аспект.
 2. Структурно-семантичні особливості метафоричних дієслів мовлення в сучасній німецькій мові.
 3. Структурно-семантичні особливості дієслівних фаунонімів сучасної німецької мови.
 4. Структура та семантика німецьких паремій з компонентом «одяг».
 5. Лексика на позначення запаху в сучасній німецькій мові: структура та семантика.
 6. Структурно-семантичні особливості німецьких паремій з назвами їжі та напоїв.
 7. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів німецької мови з назвами предметів побуту.
 8. Особливості синтаксису роману I. Keun „Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften“.
 9. Назви квітів у німецькій та українській мові: порівняльний аспект.
 10. Лексика теми «Школа» в романі Frau Freitag „Chill mal, Frau Freitag: Aus dem Alltag einer unerschrockenen Lehrerin“.
 11. Структура та функції порівнянь у романі I. Keun „Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften“.

Науковий керівник – викладач Мархева Оксана Євгенівна

 1. Складні слова в мові сучасної німецької преси.
 2. Скорочення як спосіб словотворення у сучасній німецькій мові (на матеріалі суспільно-політичних текстів).
 3. Використання суфіксів у створенні емоційно-забарвлених іменників в німецькій мові.
 4. Неологічна лексика в мові німецької реклами.
 5. Особливості гендерної диференціації у німецькій мові.
 6. Особливості термінологічної лексики німецької мови.
 7. Канакська мова як особливий різновид сленгу сучасної Німеччини.
 8. Переклад фразеологізмів з назвами тварин (на базі німецької та української мов).
 9. Особливості утворення та функціонування неологізмів німецької мови на позначення моди та стилю (на матеріалі глянцевих видань).

Науковий керівник – ст.викладач Карпюк Валентина Андріївна

 1. Переклад культурологічних реалій у текстах масмедіа.
 2. Засоби перекладу реалій в творах Е.М. Ремарка на українську мову.
 3. Лексико-семантичні особливості перекладацьких помилок у процесі перекладу.
 4. Труднощі перекладу на українську мову англо-американських запозичень у ЗМІ Німеччини.
 5. Переклад національних реалій на матеріалі текстів художньої літератури (німецькі казки).
 6. Особливості перекладу конотативно забарвленої лексики на матеріалі ЗМІ.
 7. Поетика кольору в творчості німецького експресіоніста Георга Тракля.

Науковий керівник – доцент Устінова Вікторія Олександрівна

 1. Особливості словотвору прикметників у сучасній німецькій мові.
 2. Молодіжна лексика у сучасній німецькій мові та особливості її функціонування.
 3. Структурно-семантична характеристика складних прикметників сучасної німецької мови.
 4. Неологізми у сучасній німецькій мові та особливості їх використання.
 5. Власні назви в німецькій пареміології: структурний та семантичний аспекти.
 6. Відображення емоцій у фразеологізмах сучасної німецької мови.
 7. Особливості словотвору складних іменників сучасної німецької мови.
 8. Семантика та структура прислівників у сучасній німецькій мові.
5802

Теми кваліфікаційних робіт студентів групи НАФ–м

(кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання)

                                                                           2017-18 н. р.

№ п/п

ПІБ студента

Тема роботи

ПІБ наукового керівника

1.

Бойко Катерина Володимирівна

Особливості зображення німецької дійсності у політико-сатиричній поємі «Німеччина зимова казка» Г. Гейне

Форма: презентація

Хорошилова Н. В.

викладач

2.

Джіошвілі Ніна Дмитрівна

Розробка комплексу завдань для перевірки лексичної компетенції учнів старших класів з теми «Харчування»

Форма: презентація

Коваленко О. О.

к.п.н.,

ст. викладач

3.

Лагута Анастасія Леонідівна

Формування лексичної компетенції студентів на основі  прислів’їв та приказок

Форма: презентація

Мархева О. Є.

к.п.н.,

ст. викладач

4.

Снігова Олександра Володимирівна

Дидактична гра як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках німецької мови у початкових класах

Форма: презентація

Устінова В. О.

к.п.н., доцент

5.

Серікова Вікторія Олександрівна

Формування граматичної компетенції на основі прислів’їв та приказок німецької мови

Форма: презентація

Лопатич Р. В.

к.п.н., ст.викладач

6.

Шуміло Надія Едуардівна

Розвиток навичок написання творів визначеної тематики німецькою мовою

Форма: презентація

Чорна О. В.

к.п.н.,

ст. викладач

7.

Фока Деніс Сергійович

Розвиток навичок, вмінь аудіювання в процесі вивчення іноземної мови в середніх класах.

Форма: презентація

Дрогайцев О.І.

к.п.н., доцент

4424
 1. Мовна репрезентація концепту « щастя» у німецькій і українській лінгвокультурах
 2. Вербалізація концепту «студент» у німецькій і українській лінгвокультурах
 3. Проблема внутрішнього конфлікту «другого покоління» у романі Бернхарда  Шлінка «Читець»
 4. Перекладацькі трансформації у процесі перекладу фразеологічних одиниць.
 1. Засоби вираження гумору та іронії у творах О. Домма
3601
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31