Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

Науковий керівник – к.пед.н., ст.викл. Чорна Ольга Володимирівна

 1. Колороніми у фразеологізмах на позначення почуттів  
 2. Словотвірний аспект новоутворень сфери телекомунікації
 3. Телескопія як засіб словотвору в сучасній німецькій мові
 4. Стилістика німецьких прислів’їв і приказок

Науковий керівник – к.пед.н., ст.викл. Лопатич Рита Володимирівна

 1. Фразеологічні одиниці з компонентом «das Herz» як засіб вираження емоційного стану людини (структурно-семантичний аспект).
 2. Прислів’я та приказки на позначення людських відносин у німецькій мові (структурно-семантичний аспект).
 3. Фразеологізми з компонентом «частини тіла» на позначення характеру людини (структурно-семантичний аспект).
 4. Засоби вираження комічного у творі О.Домма «Der brave Schüler Ottokar»
 5. Структурно-семантична характеристика прислів’їв та приказок на позначення емоцій людини в сучасній німецькій мові.
 6. Зоонімічні фразеологічні одиниці на позначення зовнішніх рис людини та їх структурно-семантична характеристика.
 7. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з зоонімічним компонентом на позначення характеру людини.

Науковий керівник – к.філолог.н., доц. Мельничук Галина Миколаївна

 1. Структура та функції скорочень у сучасній німецькій мові (на матеріалі текстів німецькомовної преси).
 2. Фразеологізми з флористичним компонентом: структурно-семантичний аспект.
 3. Структурно-семантичні особливості звуконаслідувальної лексики сучасної німецької мови.
 1. Структурно-семантичний аспект дієслів сприйняття в сучасній німецькій мові
 2. Структурно-семантичні особливості німецьких складних прикметників із субстантивним компонентом.
 3. Структурно-семантичні та функціональні особливості прикладки в німецькій мові.
 4. Фразеологізми з компонентом «одяг»: етимологічний та структурно-семантичний аспекти.
 5. Лексика теми «Школа» в романі Frau Freitag „Chill mal, Frau Freitag: Aus dem Alltag einer unerschrockenen Lehrerin“.
 6. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів німецької мови з назвами предметів побуту.

Науковий керівник – к.пед.н., ст.викладач Мархева Оксана Євгенівна

 1. Використання суфіксів у створенні емоційно-забарвлених іменників в німецькій мові
 2. Особливості гендерної диференціації у німецькій мові
 3. Особливості термінологічної лексики німецької мови 
 4. Канакська мова як особливий різновид сленгу сучасної Німеччини
 5. Особливості утворення та функціонування неологізмів німецької мови на позначення моди та стилю (на матеріалі глянцевих видань)

Науковий керівник – к.пед.н., ст.викладач Карпюк Валентина Андріївна

 1. Складні іменники у сучасній німецькій мові для позначення людини 
 2. Роль метафори у сучасних рекламих німецьких та українських текстах
 3. Лінгвокультурні особливості німецької казки.
 4. Aнтиприслів'я - гумористичні варіанти до теми  "FRAU, LIEBE, KLEIDER"

Науковий керівник – к.пед.н., доцент Устінова Вікторія Олександрівна

 1. Лінгвістичні фактори появи неологізмів у сучасній німецькій
 2. Способи заперечення в сучасній німецькій мові
 3. Функції німецьких прикметників в художніх текстах
 4. Відображення емоцій людини у фразеологічних одиницях сучасної німецької мови
 5. Особливості перекладу рекламних текстів і слоганів німецькою мовою
8774

На засіданні кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання від 08 листопада 2018 року затвердженно теми магістерських робіт студентів першого року навчання спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова та література німецька).

№ п/п

ПІБ студента

Тема роботи

Науковий керівник

Рецензент,

консультант

1.

Барабаш Яна Ігорівна

Особливості мовної репрезентації концепту «Freiheit» - «Свобода» у

німецькій та українській мовах

Проф., д.п.н. Гаманюк В.А.

Доц., к.філол.н. Клименко І.М.

2

Кривко Анна

Олександрівна

Особливості сприйняття концепту «Sicherheit» - «безпека» у

німецькій та українській лінгвокультурах

Ст.викладач,

к.філол.н.

Луценко Л.О.

3

Соломка Ольга Яківна

Лексико-синтаксичні особливості мови роману  I. Keun 

«Das Mädchen, mit dem 

die  Kinder nicht 

verkehren durften»

Доц., к.філол.н.

Мельничук Г.М.

Доц., к.філол.н.

Клименко І.М.

4

Конопатенко Олена Сергіївна     

Структурно-семантичні та функціональні особливості молодіжної мови (на матеріалі німецької молодіжної преси та літератури)

Доц., к.філол.н.

Клименко І.М.

5

Антонова Вероніка Георгіївна

Особливості перекладу молодіжної лексики з соціолінгвістичним  компонентом на матеріалі німецької молодіжної преси

 

Ст.викладач,

к.філол.н.

Луценко Л.О

6

Вітюк Єлизавета Олегівна

Фразеологічні одиниці як засіб вираження емоційного стану людини (структурно-семантичний аспект)

Доц., к.п.н.

Карпюк В.А.

Ст.викладач,

к.філол.н.

Луценко Л.О

7

Медведєва Ганна Едуардівна

Структурно-семантична організація німецьких рекламних текстів

Ст.викладач,   к.п.н.

Лопатич Р. В.

Доц., к.філол.н.

Клименко І.М.

8

Каліночкіна Дар’я Русланівна

Лексикосемантичне поле «подяка» в сучасній німецькій мові

Доц., к.філол.н.

Клименко І.М.

7568

На засіданні кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання від 5 лютого 2019 року затвердженно теми кваліфікаційних завдань студентів першого року навчання спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова та література німецька).

№ п/п

ПІБ студента

Тема роботи

Науковий керівник

1.

Плетньова Ірина Геннадіївна

Вивчення мови художнього твору на уроках світової літератури

Ст.викладач,

к.пед.наук

Чорна О.В.  

2

Третяк Юлія Сергіївна

Формування лексичної компетенції засобами ІКТ на уроках німецької мови

Ст.викладач,

к.пед.наук

Чорна О.В.

3

Єрохін Станіслав Володимирович

Казка на уроці іноземної мови як один із засобів формування граматичної компетентності школярів

Доц.,

к.пед.наук

Устінова В.О.

4

Демченко Юлія Олегівна

Розвиток іншомовної комунікативної компетенції учнів старшої школи методом навчання у співпраці

Ст.викладач,

к.пед.наук

Мархева О.Є.

5

Гнєтньов Олександр

Розвиток навичок аудіювання учнів старшої школи за допомогою ІКТ

Ст.викладач,

к.пед.наук

Мархева О.Є.

7567

Науковий керівник – старш.викл. Чорна Ольга Володимирівна

 1. Функціонування прийменників фразеологічного типу в текстах публіцистичного жанру.
 2. Типологічні особливості німецької народної та літературної загадки.
 3. Реалізація концепту «мода» в ідіоматичній лексиці німецької мови.
 4. Особливості молодіжного сленгу сучасної німецької мови.
 5. Фразеологічні одиниці німецької мови із соматичним компонентом: структурно-семантичний та функціональний аспекти.
 6. Особливості словотвору складних іменників сучасної німецької мови.

Науковий керівник – старш.викл. Лопатич Рита Володимирівна

 1. Фразеологічні одиниці з компонентом «das Herz» як засіб вираження емоційного стану людини (структурно-семантичний аспект).
 2. Прислів’я та приказки на позначення людських відносин у німецькій мові (структурно-семантичний аспект).
 3. Фразеологізми з компонентом «частини тіла» на позначення характеру людини (структурно-семантичний аспект).
 4. Засоби вираження комічного у творі О.Домма «Der brave Schüler Ottokar»

5. Структурно-семантична характеристика прислів’їв та приказок на позначення емоцій людини в сучасній німецькій мові.

 1. Зоонімічні фразеологічні одиниці на позначення зовнішніх рис людини та їх структурно-семантична характеристика.
 2. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з зоонімічним компонентом на позначення характеру людини.

Науковий керівник – доц. Мельничук Галина Миколаївна

 1. Складні прикметники з компонентом-інтенсифікатором: структурно-семантичний аспект.
 2. Структурно-семантичні особливості метафоричних дієслів мовлення в сучасній німецькій мові.
 3. Структурно-семантичні особливості дієслівних фаунонімів сучасної німецької мови.
 4. Структура та семантика німецьких паремій з компонентом «одяг».
 5. Лексика на позначення запаху в сучасній німецькій мові: структура та семантика.
 6. Структурно-семантичні особливості німецьких паремій з назвами їжі та напоїв.
 7. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів німецької мови з назвами предметів побуту.
 8. Особливості синтаксису роману I. Keun „Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften“.
 9. Назви квітів у німецькій та українській мові: порівняльний аспект.
 10. Лексика теми «Школа» в романі Frau Freitag „Chill mal, Frau Freitag: Aus dem Alltag einer unerschrockenen Lehrerin“.
 11. Структура та функції порівнянь у романі I. Keun „Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften“.

Науковий керівник – викладач Мархева Оксана Євгенівна

 1. Складні слова в мові сучасної німецької преси.
 2. Скорочення як спосіб словотворення у сучасній німецькій мові (на матеріалі суспільно-політичних текстів).
 3. Використання суфіксів у створенні емоційно-забарвлених іменників в німецькій мові.
 4. Неологічна лексика в мові німецької реклами.
 5. Особливості гендерної диференціації у німецькій мові.
 6. Особливості термінологічної лексики німецької мови.
 7. Канакська мова як особливий різновид сленгу сучасної Німеччини.
 8. Переклад фразеологізмів з назвами тварин (на базі німецької та української мов).
 9. Особливості утворення та функціонування неологізмів німецької мови на позначення моди та стилю (на матеріалі глянцевих видань).

Науковий керівник – ст.викладач Карпюк Валентина Андріївна

 1. Переклад культурологічних реалій у текстах масмедіа.
 2. Засоби перекладу реалій в творах Е.М. Ремарка на українську мову.
 3. Лексико-семантичні особливості перекладацьких помилок у процесі перекладу.
 4. Труднощі перекладу на українську мову англо-американських запозичень у ЗМІ Німеччини.
 5. Переклад національних реалій на матеріалі текстів художньої літератури (німецькі казки).
 6. Особливості перекладу конотативно забарвленої лексики на матеріалі ЗМІ.
 7. Поетика кольору в творчості німецького експресіоніста Георга Тракля.

Науковий керівник – доцент Устінова Вікторія Олександрівна

 1. Особливості словотвору прикметників у сучасній німецькій мові.
 2. Молодіжна лексика у сучасній німецькій мові та особливості її функціонування.
 3. Структурно-семантична характеристика складних прикметників сучасної німецької мови.
 4. Неологізми у сучасній німецькій мові та особливості їх використання.
 5. Власні назви в німецькій пареміології: структурний та семантичний аспекти.
 6. Відображення емоцій у фразеологізмах сучасної німецької мови.
 7. Особливості словотвору складних іменників сучасної німецької мови.
 8. Семантика та структура прислівників у сучасній німецькій мові.
5802

Теми кваліфікаційних робіт студентів групи НАФ–м

(кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання)

                                                                           2017-18 н. р.

№ п/п

ПІБ студента

Тема роботи

ПІБ наукового керівника

1.

Бойко Катерина Володимирівна

Особливості зображення німецької дійсності у політико-сатиричній поємі «Німеччина зимова казка» Г. Гейне

Форма: презентація

Хорошилова Н. В.

викладач

2.

Джіошвілі Ніна Дмитрівна

Розробка комплексу завдань для перевірки лексичної компетенції учнів старших класів з теми «Харчування»

Форма: презентація

Коваленко О. О.

к.п.н.,

ст. викладач

3.

Лагута Анастасія Леонідівна

Формування лексичної компетенції студентів на основі  прислів’їв та приказок

Форма: презентація

Мархева О. Є.

к.п.н.,

ст. викладач

4.

Снігова Олександра Володимирівна

Дидактична гра як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках німецької мови у початкових класах

Форма: презентація

Устінова В. О.

к.п.н., доцент

5.

Серікова Вікторія Олександрівна

Формування граматичної компетенції на основі прислів’їв та приказок німецької мови

Форма: презентація

Лопатич Р. В.

к.п.н., ст.викладач

6.

Шуміло Надія Едуардівна

Розвиток навичок написання творів визначеної тематики німецькою мовою

Форма: презентація

Чорна О. В.

к.п.н.,

ст. викладач

7.

Фока Деніс Сергійович

Розвиток навичок, вмінь аудіювання в процесі вивчення іноземної мови в середніх класах.

Форма: презентація

Дрогайцев О.І.

к.п.н., доцент

4424
 1. Мовна репрезентація концепту « щастя» у німецькій і українській лінгвокультурах
 2. Вербалізація концепту «студент» у німецькій і українській лінгвокультурах
 3. Проблема внутрішнього конфлікту «другого покоління» у романі Бернхарда  Шлінка «Читець»
 4. Перекладацькі трансформації у процесі перекладу фразеологічних одиниць.
 1. Засоби вираження гумору та іронії у творах О. Домма
3601
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30