Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

Тема кваліфікаційної роботи

ПІБ

студента,

група

Науковий керівник

Рецензент

1.

Німецькі прикметники з компонентом-інтенсифікатором у контексті формування лексичної компетентності учнів старшої школи.

Гашенко Влада

Мельничук Г.М., доцент, к.філол. наук

Клименко І.М., доцент кафедри англійської філології, к. філол. наук

2.

Методика використання фразеологізмів у формуванні іншомовної комунікативної компетентності на уроках німецької мови.

Вернигора Інна

Хорошилова Н.В., к.пед. наук, ст. викладач

Гладка О.В., к.пед.н, доцента кафедри англійської мови з методикою викладання 

3.

Методика використання приказок і прислівʼїв у вдосконаленні іншомовної компетентності у старшій школі.

Данілюк Поліна

Хорошилова Н.В., к.пед. наук, ст. викладач

Гладка О.В., к.пед.н, доцент кафедри англійської мови з методикою викладання 

4.

Процес контамінації як засіб розвитку лексичної компетентності учнів старшої школи на уроках німецької школи.

Марченко Інна

Устінова В.О.,к. пед. наук, доцент

Каневська О.Б., к.пед. наук, доцент кафедри перекладу та слов'янської філології

5.

Використання процесу словотворення прикметників у формуванні іншомовної комунікативної компетентності школярів на уроках німецької мови (на матеріалі казок братів Грімм)

Дуднік Софія

Коваленко О.О., к.пед. наук, ст. викладач

Гапоненко Л.П., доцент кафедри англійської мови з методикою викладання

6.

Використання ІТ- технологій як засобу ефективності у вивченні німецької мови.

Сєркін Володимир

Карпюк В.А., к.пед.н., доцент

Малоіван М.В., к.пед.н, доцент кафедри англійської філології

7.

Застосування навичок креативного мислення як засобу удосконалення компетенції в говорінні і письмі на уроках німецької мови.

Тищенко Валерія

Карпюк В.А., к.пед.н., доцент

Малоіван М.В., к.пед.н, доцент кафедри англійської філології

25690

 Коваленко О.О. 

1.Формування лексичної компетентності учнів з теми «Відпочинок та дозвілля» на уроках німецької мови.

2. Формування лексичної компетентності учнів за допомогою ігрових/інтерактивних технологій на уроках німецької мови у сьомому класі.

3. Можливості словотворення прикметників у формуванні лексичної компетентності учнів на уроках німецької мови з теми «Відпочинок та дозвілля».

4. Можливості абревіації  у формуванні лексичної компетентності учнів на уроках німецької мови з теми «Німеччина».

5. Формування активного та пасивного словникового запасу учнів з теми «Подорож» шляхом оволодіння різними способами словотворення іменників в німецькій мові.

6. Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів засобами інтерактивного навчання під час вивчення теми «Улюблені речі».

 

Устінова В.О.

1. Формування навичок діалогічного мовлення на уроках німецької мови у середній школі.

2. Використання сучасних комп’ютерних технологій під час дистанційного вивчення німецької мови.

3. Засоби формування лексичних навичок на уроках німецької мови.

4. Рольові ігри як ефективний вид діяльності на уроках іноземної мови у середній школі.

5. Особливості формування навичок та умінь навчання читання на початковому етапі.

6. Тестування як засіб реалізації контролю оволодіння іноземною мовою.

 

Хорошилова Н.В.

1. Розвиток навичок діалогічного мовлення в учнів середніх класів на уроці з німецької мови з використанням навчальних фільмів.

2. Використання німецьких приказок і прислів’їв у формуванні навичок монологічного мовлення.

3. Формування навичок країнознавчої компетентності на уроках з німецької мови в учнів 10-11 класів.

4. Використання фразеологізмів з соматичним компонентом для формування іншомовної лексичної компетенції на уроках німецької мови.

5. Використання фразеологізмів для формування навичок іншомовної компетентності учнів.

6. Методика використання художніх творів на уроках німецької мови.

 

Карпюк В.А.

1. Подкаст як спосіб організації інтерактивного процесу навчання німецької мови.

2. Дигіталізація у навчанні німецької мови.

3. Домашнє читання як форма самостійної роботи на уроці німецької мови.

4. Проектна робота в контексті креативного підходу до навчання німецької мови.

5. Тестування як засіб оцінювання та контролю досягнень учнів на уроці німецької мови.

6. Фільми та серіали як ефективний методичний прийом у процесі навчання німецької мови.

24577

Теми курсових робіт з філології для студентів 4 курсу НАФ

Мельничук Г.М.

 1. Структурно-семантичні та функціональні особливості прикметників з компонентом-інтенсифікатором.
 2. Власні імена як базис словотворення в німецькій та українській мовах.
 3. Мовностилістичні особливості роману B. Körzdörfer „Mädchenauf WhatsApp“.
 4. Лексична репрезентація теми «Школа» (на матеріалі творів серії «Оттокар» О. Хойзера).
 5. Структурно-семантичні особливості метафоричних дієслів мовлення в сучасній німецькій мові (можливо у порівнянні з українською мовою).

Коваленко О.О.

 1. Абревіація як спосіб утворення нових слів у сучасній німецькій мові.
 2. Особливості словотвору прикметників в німецькій мові (на основі німецьких казок).
 3. Способи субстантивації в німецькій мові (на основі німецьких казок).
 4. Особливості словотвору складних іменників сучасної німецької мови.

Хорошилова Н.В.

 1. Осмислення теми війни у романі Луізи Рінзер «Чорний віслюк» (Luise Rinser «Der schwarze Esel».
 1. Висвітлення теми оріенталізму у романі Барбари Фришмут «Тіні зникають опівдні» (Barbara Frischmuth «Das Verschwindendes Schattensinder Sonne»).
 1. Функціонування фразеологізмів з соматичним компонентом у німецькій мові.
 2. Вживання прислів’їв і приказок у німецькій мові.

Устінова В.О.

 1. Особливості словотвору складних іменників сучасної німецької мови.
 2. Неологічна лексика в мові німецької реклами.
 3. Структура та функції скорочень у сучасній німецькій мові.
 4. Структурно-семантична характеристика прислів’їв та приказок на позначення емоцій людини в сучасній німецькій мові.
 5. Використання суфіксів у створенні емоційно-забарвлених іменників в сучасній німецькій мові.

Карпюк В.А.

 1. Антиприслів'я як перетворення стереотипної послідовності слів у німецькій мові.
 2. Особливості Kiezdeutsch як одного з соціалектів сучасної німецької мови.
 3. Контамінація як спосіб словотворення в німецькій мові.
 4. Функціонування прислів'їв у німецькій мові, які відображають міжособистісні відносини.
 1. Лексико-семантичні особливості перекладацьких помилок у процесі перекладу.
 1. Роль метафори у сучасних рекламних німецьких та українських текстах.
23274

Ознайомитися з темами курсових робіт з методики викладання німецької мови для студентів 4 курсу НАФ можна тут.

21908

Теми кваліфікаційних робіт студентів магістерського рівня, першого року навчання (2022-2023 н.р.). Завантажити

20848

Ознайомитися з темами курсових робіт з філології для студентів 4 курсу НАФ. Детальніше

20846

Хорошилова Н.В.

1. Розвиток навичок діалогічного мовлення в учнів середніх класів на уроці з німецької мовиз використанням навчальних фільмів.

2. Використання німецьких приказок і прислів’їв у формуванні навичок монологічного мовлення.

3. Формування навичок країнознавчої компетентності на уроках з німецької мови в учнів 10-11 класів.

4. Використання дидактичних ігор на уроках з німецької мови у формуванні мовленнєвої компетентності.

5. Використання наочного матеріалу на уроках з німецької мови для учнів 5 класів.

6. Формування граматичної компетенції в учнів на уроках німецької мови.

7. Використання фразеологізмів для формування іншомовної лексичної компетенції на уроках німецької мови.

Коваленко О.О.

1. Формування лексичної компетенції учнів з теми «Природа. Погода. Подорож» на уроках німецької мови

2. Формування лексичної компетенції учнів за допомогою комунікативних та некомунікативних вправ на уроках німецької мови

3. Можливості семантизації у формуванні лексичної компетенції учнів на уроках німецької мови

4. Формування активного та пасивного словникового запасу учнів шляхом оволодіння різними способами словотворення

5. Формування комунікативної компетенції учнів середніх класів засобами інтерактивного навчання.

6. Розвиток мовленнєвих навичок учнів на уроці німецької мови засобами ігрових форм роботи на середньому етапі навчання у школі

Лопатич Р.В.

1. Використання мультимедійних засобів навчання під час вивчення німецької мови

2. Використання сучасних комп’ютерних технологій під час дистанційного вивчення німецької мови

3. Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках німецької мови.

4. Реалізація лінгвокраїнознавчого підходу під час навчання німецької мови.

5. Розвиток навичок креативного мислення на уроках німецької мови під час формування писемного мовлення школярів старших класів.

18846

Мархева О.Є.

1. Особливості утворення та функціонування неологізмів німецької мови на позначення моди та стилю (на матеріалі глянцевих видань).

2. Особливості вербалізації концепту «свобода» у сучасній німецькій мові.

3. Особливості вербалізації концепту «справедливість» у сучасній німецькій мові.

4. Особливості вербалізації концепту «дружба» у сучасній німецькій мові.

5. Особливості вербалізації концепту «гідність» у сучасній німецькій мові.

Коваленко О.О.

1. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів німецької мови з назвами тварин.

2. Абревіація як спосіб утворення нових слів у німецькій мові.

3. Використання суфіксів у створенні прикметників в німецькій мові.

4. Способи субстантивації в німецькій мові.

5. Субстантивація прикметників як спосіб словотворення в сучасній німецькій мові.

6. Субстантивація  інфінітива як спосіб словотворення в німецькій мові.

   Лопатич Р.В.

1. Структура та семантика німецьких фразеологізмів з компонентами «погода», «сонце», «вітер».

2. Структурно-семантична характеристика німецьких рекламних текстів.

3. Особливості словотвору складних іменників у сучасній німецькій мові (на матеріалі ЗМІ).

4. Структурно-семантичні особливості німецьких неологізмів у медіапросторі.

5. Німецькі фразеологізми з гастрономічним компонентом, їх структурно-семантичні особливості.

6. Фразеологічні одиниці із топонімічним компонентом: структурно-семантичний та функціональний аспекти.

Хорошилова Н.В.

 1. Особливості внутрішнього монологу у романі Б. Реймана «Франциска Лінкерханд».
 2. Тема орієнталізму у романі Б.Фрішмут «Тіні зникають опівдні»
 3. Осмислення теми війни у романі Л.Рінзер «Чорний віслюк».

Карпюк В.А.

 1. Особливості перекладу конотативно забарвленої лексики на матеріалі ЗМІ.
 2. Прислів'я та приказки з компонентом «кольороназва» в сучасній німецькій мові.
 3. Власні імена, їх семантичне та функціональне відображення у перекладі німецьких казок.
 4. Функціонування прислів'їв у німецькій мові, які відображають міжособистісні відносини.
 5. Німецькі фразеологізми, які містять у своїй семантиці елементи. кольороутворення й особливості її перекладу на українську мову.
 6. Контамінація як спосіб словотворення в німецькій мові.
 7. Образ Фауста у світовій літературі.

Устінова В.О.

1. Мовностилістичні особливості німецькомовних народних прикмет.

2. Лінгвостилістичні особливості німецькомовних текстів детективного жанру.

3. Способи заперечення в сучасній німецькій мові.

4. Формування граматичної компетенції на основі прислів'їв та приказок.

5. Функціонально-стилістичні особливості підрядних речень у сучасній німецькій мові. 

Мельничук Г.М.

1. Лінгвокреативний потенціал власних імен у творах О. Хойзера.

2. Cтруктурно-семантичні та функціональні особливості фразеологізмів у творах О. Хойзера.

3. Назви продуктів як базис словотвору в сучасній німецькій мові.

4. Кулінарні метафори та порівняння сучасної німецької мови: структурно-семантичний та функціональний аспекти.

5. Дієслова семантичного поля сприйняття в сучасній німецькій мові: структурно-семантичний аспект.

6. Лексична репрезентація теми «Школа» (на матеріалі творів О. Хойзера).

7. Складні прикметники з компонентом-інтенсифікатором: структурно-семантичний аспект.

8. Структурно-семантичні особливості метафоричних дієслів мовлення в сучасній німецькій мові.

9. Структурно-семантичні та функціональні особливості портретних дієслів у творах для дітей (на матеріалі творів Е. Кестнера / О. Хойзера)

16900

Коваленко О.О.

 1. Формування лексичної компетенції  учнів з теми «Природа. Погода. Подорож»  на уроках німецької мови.
 2. Формування лексичної компетенції учнів за допомогою комунікативних  та не комунікативних вправ на уроках німецької мови.
 3. Можливості  семантизації у формуванні лексичної компетенції  учнів на уроках німецької мови.
 4. Формування активного та пасивного словникового запасу учнів шляхом оволодіння різними способами словотворення.

Карпюк В.А.

 1. Фразеологізми з соматичним компонентом як засіб удосконалення лексичної компетентності учнів старших класів на уроках німецької мови.
 2. Рольова гра як ефективний методичний прийом навчання діалогічного мовлення у початковій школі.
 3. Використання методів проектів у навчанні говоріння на уроці німецької мови у середній школі.
 4. Формування міжкультурної компетенції на базі сучасних інформаційно-комунікативних технологій на уроках німецької мови.
 5. Використання сучасних комп`ютерних технологій в процесі формування граматичних навичок на уроці німецької мови.
 6. Тестування як засіб оцінювання та контролю досягнень учнів на уроці німецької мови.

Мархева О.Є.

 1. Використання сучасних технологій у процесі формування іншомовної фонетичної компетентності учнів середньої школи .
 2. Формування умінь і навичок діалогічного мовлення на середньому етапі навчання німецької мови.
 3. Формування лексичної компетентності учнів середньої школи на основі аутентичних текстів.
 4. Формування країнознавчої компетентності учнів середньої школи на основі відео з Youtube.
 5. Формування лексичної компетентності учнів середньої школи за допомогою мобільних за стосунків.
 6. Розвиток навичок аудіювання в учнів середньої школи на уроках німецької мови.

Лопатич Р.В.

 1. Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках німецької мови.
 2. Реалізація лінгвокраїнознавчого підходу під час навчання німецької мови.
 3. Комунікативні ігри на уроках німецької мови під час формування мовленнєвої компетенції.
 4. Засоби формування лексичних навичок на уроках німецької мови.
 5. Розвиток навичок креативного мислення на уроках німецької мови під час формування писемного мовлення школярів старших класів.
 6. Формування фонетичних навичок на початковому етапі вивчення німецької мови.
 7. Формування навичок діалогічного мовлення на уроках німецької мови у середній школі.
 8. Формування навичок усного мовлення під час вивчення німецької мови.
 9. Формування писемного мовлення учнів старших класів на уроках німецької мови.

Чорна О.В.

 1. Навчання техніки читання німецькою мовою на початковому етапі в загальноосвітній школі.
 2. Формування компетентності в читанні німецькою мовою учнів середньої ланки загальноосвітньої школи шляхом підвищення підвищення їх мотивації. 
 3. Застосовування різних стратегій читання  для формування компетентності в читанні на урока німецької мови в загальноосвітній школі. 
 4. Методичні підходи до оволодіння вмінням створювати писемний текст на урока німецької мови в загальноосвітній школі. 
 5. Формування іншомовної мовленнєвої компетентності в письмі на уроках німецької мови шляхом створення системи вправ.
 6. Розробка системи вправ для формування навичок вживання засобів міжфразовогозв’язку в процесі формування іншомовної мовленнєвої компетентності в письмі. 

Устінова В.О.

 1. Рольова гра як спосіб актуалізації учбової діяльності учнів на уроках іноземної мови.
 2. Формування комунікативної компетенції учнів на уроках іноземної мови.
 3. Розвиток навичок монологічного мовлення на уроках німецької мови в старших класах.
 4. Читання як засіб вдосконалення знань з німецької мови.
 5. Особливості навчання аудіювання на різних ступенях вивчення німецької мови.
 6. Сучасні тенденції в методиці викладання іноземних мов в Україні.
 7. Роль самостійної роботи у формуванні комунікативної компетенції учнів.

 

14821

1. Тяговська Ольга Сергіївна

«Світоглядно-філософський потенціал творів Інгеборг Бахман та його мовна репрезентація»

Керівник – доктор пед. наук, проф., Гаманюк В. А.

2. Філоненко Юлія Дмитрівна

«Лінгво-креативний потенціал мови творів О. Хойзера та Е. Кестнера»

Керівник – к. філ. наук., доц., Мельничук Г. М.

3. Користова Кристина Семенівна

«Особливості перекладу реалій з лінгвокульторологічною специфікою (на матеріалі німецької казки)»

Керівник – к. пед. наук, доц., Карпюк В. А.

13025
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31