Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

5 kongres 15 та 16 листопада 2019 року викладачі кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання Чорна Ольга Володимирівна та Мархева Оксана Євгенівна взяли участь у дигітальному конгресі «Наука і навчання в епоху цифрових технологій», який проходив у м. Київ. Конгрес проводився за підтримки Гете-Інституту, який приймає активну участь у програмі реформ «Нова українська школа» Міністерства освіти України.

3 kongres COLLAGE

 

 

В ході Конгресу міжнародні та українські експерти обговорювали сучасні тренди в освіті:

- зміна ролі вчителя завдяки дигіталізації навчання, наприклад, індивідуалізація навчального процесу за допомогою адаптованого та персоналізованого навчання;

- відкриття нових можливостей завдяки онлайн-інструментам для формального оцінювання;

- застосування «штучного інтелекту» під час вивчення іноземних мов, наприклад, у формі чат-ботів, роз’яснення поняття «штучного інтелекту»;

- медійна компетентність в школі, що, власне кажучи, означає термін «фейкові новини» та інші теми.

 

 

1 kongres COLLAGE         2 kongres COLLAGE   

Сподіваємося, що конгрес «Наука і знання в епоху цифрових технологій» допоможе вчителям середньої школи та викладачам вищих навчальних закладів впровадити в своїх навчальних закладах цифровий аспект реформ.

 

9283

4 березня 2019 о 10:00 пройшло секційне засідання звітної наукової конференції викладачів кафедри німецької мови та літератури з методикою викладання. Тема засідання: «Актуальні питання німецька мова та література з методикою викладання».

Голова секції: Карпюк В.А. – к.п.н., ст. викладач кафедри

Секретар секції: Яцик О.П. – викладач кафедри

Доповіді:

Доповідач

Назва доповіді

ПІБ                                                        

Посада,

науковий ступінь,

вчене звання                                                              

Літвінова Н.В.

викладач

Семантика слів Manmennicko у давньоверхньому німецькому, середньоверхньобому та нововерхньому німецькому періоді

Чорна О.В.

канд.пед.наук,

ст. викладач

Використання You Tube на заняттях з практичного курсу німецької мови 

Захарова Н.А.

канд.філ.наук,

ст. викладач

Емерджентний характер синестезії (на матеріалах французької мови)

Дрогайцев О.І.

канд.пед.наук,

         доцент

Відносне вживання часових форм дієслова в українській та німецьких мовах»

Карпюк В.А.

канд.пед.наук,

ст. викладач

Засоби ІКТ у навчанні іноземної мови

Мельничук Г.М.

завідувач кафедри, доцент

Лексико-граматичні інновації у сучасній німецькій мові

Хорошилова Н.В.

ст. викладач

Розвиток іншомовної освіти дорослих в Україні

Мельничук І.В.

ст. викладач

Використання матеріалів „Deutsch im Fokus“ у процесі навчання і викладання німецької мови

Коваленко О.О.

канд.пед.наук,

ст. викладач

Особливості навчання іноземної мови професійно спрямованої у вищому навчальному закладі"

Ільїна Т.А.

канд.пед.наук,

         доцент

Основні види наукових досліджень у вищій школі

Мархева О.Є.

канд.пед.наук,

ст. викладач

Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх перекладачів в Австрії

Устінова В.О.

канд.пед.наук,

доцент

Особливості структурного змісту навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у педагогічних університетах України

Яцик О.П.

викладач

Ритмічні характеристики жанру «есе»

Турський В.О.

викладач

Типи міжмовних лексико-семантичних співвідношень в порівняльній лексикології

7120

ПРОГРАМА

секційного засідання звітної наукової конференції викладачів кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

Дата: 22.02.2018

Початок роботи: 10:00

Аудиторія: 101

Голова секції: Карпюк В. А.

Секретар секції: Яцик О.П.

Доповіді:

Доповідач

Назва доповіді

ПІБ

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Мельничук Г. М.

зав. кафедри

Емотивні синтаксеми в повісті I. Keun „Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften“.

Ільїна Т. А.

к.п.н., доцент

Сказочная страна Бедокурия в драматической судьбе Ганса Фаллады

Дрогайцев О. І.

к.п.н., доцент

Роль інформаційного поля у навчальному процесі

Коваленко О.О.

к.п.н., ст. викладач

Особливості навчання іноземної мови професійно-спрямованої у ВНЗ

Карпюк В. А.

к.п.н., доцент

Формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів

Устінова В.О.

к.п.н., доцент

Використання Інтернет ресурсів для підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови

Лопатич Р.В.

к.п.н., ст. викладач

 Метод мікровикладання на уроках іноземної мови.

Мархева О.Є.

к.п.н., ст. викладач

Стандартизація освіти в межах Болонського процесу: ретроспективний погляд

Захарова Н. О.

к.ф.н., ст. викладач

Розмежування понять énoncé і énonciation у французькому синтаксисі

Чорна О.В.

к.п.н., ст. викладач

Професійний розвиток викладача: основи педмайстерності за Й.Г. Фіхте

Мельничук І. В.

ст. викладач

Тест як засіб контролю та навчання в процесі формування мовної та мовленнєвої компетенції.

Хорошилова Н. В.

викладач

Тенденції розвитку іншомовного навчання дорослих в Німеччині

Яцик О. П.

викладач

Емоційний тон як компонент категорії тональності.

Літвінова Н.В.

викладач

Словотворчі  моделі композит, що входять до ЛСГ "людина, чоловік" у давньоверхньонімецькій, середньоверхньонімецькій і нововерхньонімецькій мові.

4137

Основні публікації

• Індивідуально-авторські новотвори як засіб номінації осіб у сучасній німецькій прозі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – №6. – Луцьк, 2009. – С. 367-370.

• Okkasionelle Bildungen in modernen deutschen Texten // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – Випуск 81 (1). – Кіровоград, 2009. – С. 227-230.

• Deutsche Interjektionen aus semantisch-pragmatischer Sicht // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – №7. – Луцьк, 2010. – С. 36-39.

• Vergleichende Konstruktionen als Intensivierungsmittel im Deutschen // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – №6. – Луцьк, 2011. – С. 79-81.

• Мотиваційна база німецьких та українських прізвиськ (на прикладі художніх творів дитячої літератури) // Україна і Німеччина: етно-культурні, лінгводидактичні та мистецько-духовні обміни, взаємозв’язки та взаємовпливи: зб. наук. пр. – Вип. 3. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2012. – С. 80-85.

• Німецька мова : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл.// К. : Грамота, 2012. – 120 c. (у співавторстві).

• Deutsch. Lehrerhandbuch. Методичний посібник для вчителя. Німецька мова. 1 клас // К. : Грамота, 2012. — 122 c. (у співавторстві).

• Робочий зошит з німецької мови. 1 клас // К. : Грамота, 2012. – 64 с.

• Німецька мова : підруч. для 2 кл. загальноосвітн. навч. закл. // К. : Грамота, 2012. – 176 c. (у співавторстві).

• Deutsch. Lehrerhandbuch. Методичний посібник для вчителя. Німецька мова. 2 клас // К. : Грамота, 2013. – 112 c. (у співавторстві).

• Робочий зошит з німецької мови. 2 клас // К. : Грамота, 2013. – 65 с. (у співавторстві).

• Німецька мова : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. // К. : Грамота, 2013. – 176 c. (у співавторстві).

• Німецька мова. Книжка для вчителя. 3 клас // К. : Грамота, 2014. – 96 с. (у співавторстві).

• Німецька мова. Робочий зошит : 3 клас // К. : Грамота, 2014. – 64 с. (у співавторстві).

• Typologische Klassifikation der deutschen und ukrainischen paralinguistischen Phraseologismen // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 9. – С. 299-304.

• ДУ 3. Німецька мова для германістів. Навчально-методичний комплекс : підручник // Вінниця: Нова Книга, 2013. – 200 с. (у співавторстві).

• ДУ 3. Навчально-методичний комплекс : книга для викладача // Вінниця : Нова Книга, 2013. – 72 с. (у співавторстві).

• Substantivkomposita des semantischen Feldes „Mode“ aus Sicht ihrer Bildung und Bedeutung // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і Німеччина : Мова. Культура. Освіта» (Кривий Ріг, 17-18. квітня 2014 р.). – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – С. 55-58.

• Навчання учнів початкової загальноосвітньої школи іншомовного спілкування за новим навчально-методичним комплексом «Німецька мова 2» / Н.Ф. Бориско, Г.М. Мельничук, О.О. Паршикова // Іноземні мови. – 2015. - №1 (81). – С. 57-62.

• Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової загальноосвітньої школи на рівні А1.2.1 на основі нового навчально-методичного комплекту «Німецька мова 3» / Г.М. Мельничук, О.О. Паршикова // Іноземні мови. – 2015. – № 4. – С. 7-10.

• Theoretische und methodisch-didaktische Aspekte des Einsatzes von Sprachlernliedern im DaF-Grundschulunterricht / H. Melnychuk, O. Parshykova // BDV-Magazin (Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes). – Heft l. – 2016. – S. 67-75.

3780
 1. Гаманюк В. А. Іншомовна освіта Німеччини у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: теорія і практика : монографія  В. А. / Віта Анатоліївна Гаманюк ; КПІ ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : Видавничий дім. 2012. – 376 с.
 2. Гаманюк В. А. Досвід раннього навчання іноземних мов у Німеччині // Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном: монографія / за ред. І. В. Самойлюкевич. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С.106–114.
 3. Гаманюк В. А. Менеджмент іншомовної освіти у Німеччині / Освітній менеджмент : проблеми теорії та практики : монографія / [Т.О. Дороніна, С.М. Амеліна, В.В. Гаманюк та ін.] ; за ред. Т.О. Дороніної. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014. – С.161-186.
 4. Рамкова Програма з німецької мови професійного спілкування для вищих навчальних закладів України / Л. С. Аззоліні, С. М. Амеліна, В. А. Гаманюк, Н. П. Жданова. – Київ: Ленвіт, 2014. – 136 с.
 5. Hamanyuk V. Standardisierung der Fremdsprachenausbildung im Hochschulwesen der Ukraine / Vita Hamanyuk // ACC Journal Liberec, ХХ, Issue C. – 2014 – № 3 – Liberci: Technická univerzita v Liberci, 2014. – S. 72-80.
 6. Hamanyuk V. Fremdsprachenkompetenz und europäische Mehrsprachigkeit im Rahmencurriculum für den ukrainischen studienbegleitenden Deutschunterricht / S. Amelina, V. Hamanyuk, N. Zhdanova // IDT2013 : Heterogetität in Lernsituationen. – B. 4. – Bozen : bupress, 2016. – S. 95–109.
 7. Гаманюк В. А. Поняття «language awareness» у дидактиці багатомовності ФРН / В. А. Гаманюк // Гуманізація навчально–виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред.проф. В.І. Сипченка]. – Спецвип. 8. – Ч. IІ. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – С. 209 ˗ 218.
 8. Гаманюк В. А. Іноземні мови у системі освіти дорослих ФРН: сучасний стан та перспективи розвитку / В. А. Гаманюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк.].˗ Умань : ПП Жовтий, 2012 – Ч. 1. –С.48 – 57.
 9. Гаманюк В. А.  Е˗Learning, M–Learning, Blended Learning та дистанційне навчання у системі іншомовної освіти Німеччини / В. А. Гаманюк // Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково–методичний журнал. – 2012. – № 2.– С. 211 – 220.
 10. Гаманюк В. А.  Особливості іншомовної пропозиції у системі освіти ФРН та тлі євроінтеграції / В. А. Гаманюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя. – 2012. – Вип. 22 (75) – С. 99 – 106.
 11. Гаманюк В. А. Державне регулювання у сфері іншомовної освіти ФРН / В. А. Гаманюк // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – № 1. – C. 205 – 210.
 12. Гаманюк В. А.  Концептуальні засади дидактики багатомовності ФРН / В. А. Гаманюк // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012.– Вип. 35. – С. 162-170.
 13. Гаманюк В. А. Підготовка вчителів іноземних мов у Німеччині: традиції і сучасність / В. А. Гаманюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол. Д.О.Мельничук (відп.ред.) та ін. – К., 2012. – Вип.175. – Ч.2. – С.139–149.
 14. Гаманюк В. А. Профілізація професійної підготовки вчителів іноземної мови у Німеччині В. А. Гаманюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Шевченка. Серія «Педагогічні науки». ˗ 2012. – Вип.100. ˗ С. 94–97.
 15. Гаманюк В. А. Обучение иностранным языкам в Германии в контексте гуманизации образования В. А. Гаманюк // Экология образования: актуальные проблемы: материалы V Международной научно-практической конференции. – Архангельск: Солти, 2012 – С. 61–67.
 16. Гаманюк В. А. Навчання іноземної мови в умовах багатомовності (на прикладі Німеччини) / В. А. Гаманюк // Сталий розвиток промисловості та суспільства: матеріали міжнародної науково-технічної конференції (22-25 травня 2013 р., Кривий Ріг). – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – Т.2. – С.19-20.
 17. Гаманюк В. А.  Освітні процеси в умовах полі культурності: мовно-політичний складник  / В. А. Гаманюк // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013.– Вип. 38. – С. 179-185.
 18. Гаманюк В. А.  Підходи до білінгвального навчання у освіті ФРН В. А. Гаманюк // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2013. - № 3 (56). – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2013. – С. 31–39.
 19. Гаманюк В. А. Феномен багатомовності та його оцінка у суспільно-політичному контексті Німеччини / В. А. Гаманюк // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету: зб.наук.праць. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 9 / редкол.: Ж.В.Колоїз, П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – С. 85–92.
 20. Гаманюк В. А.  Практика іншомовного навчання у ФРН та Україні у аспекті міжкультурної комунікації / В. А. Гаманюк // Науковий Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія: «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. К., 2013. Вип. 192. - Ч. 1. – С. 88 – 94.
 21. Гаманюк В. А. Білінгвальні моделі іншомовного навчання у системі освіти ФРН / В. А. Гаманюк  // Лінгвістичні та педагогічні аспекти іншомовного навчання : зб.наук.праць. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – С. 141–150.
 22. Гаманюк В. А. Лінгвістичні аспекти іншомовної підготовки в умовах багатомовності / В.А. Гаманюк // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету: зб.наук.праць. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 9. Ч. 2 / [за заг.ред. Ж.В.Колоїз]. – С. 333–343.
 23. Гаманюк В. А. Європейські освітні стандарти як орієнтир іншомовної освіти в Україні / В. А. Гаманюк / Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013.– Вип. 39. – С. 170–177 .
 24. Гаманюк В. А. Реалізація концептуальних засад багатомовності у проектах EuroCom / В. А. Гаманюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – № 72 . – С. 71–75.
 25. Гаманюк В. А. Країнознавчий курикулум у змісті іншомовної освіти у Німеччині / В. А. Гаманюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2013. – Вип. 33 (86). – С. 116˗122.
 26. Гаманюк В. А. Мовна ідентичність особистості в умовах полілінгвальності суспільства / В. А. Гаманюк // Identity of a personality and a group: psycho-pedagogical and sociocultural aspects : materials of the international scientifific conference (Prague, January 27–28, 2014). – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – С. 144–147.
 27. Гаманюк В. А. Іншомовна підготовка фахівців як складова професійної освіти у ФРН / В. А. Гаманюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 31, Том VII (49) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ: Гнозис, 2013. – С. 310–317.
 28. Гаманюк В. А. Соціальний вимір сучасної жіночої прози Німеччини та його відтворення у перекладах / В. А. Гаманюк // Науковий Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки» / Редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін.. – К. : ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 135–139.
 29. Гаманюк В. А. Досвід підготовки вчителів для білінгвального навчання у системі освіти ФРН / В. А. Гаманюк // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014.– Вип. 40. – С. 262-268.
 30. Гаманюк В. А. Підготовка вчителів іноземних мов в Україні на тлі тенденцій до багатомовної освіти / В. А. Гаманюк // Науковий Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія: «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. К., 2014. Вип. 199. - Ч. 1. – С. 86–92.
 31. Гаманюк В. А. Проблеми модернізації системи іншомовної педагогічної освіти України / В.А.Гаманюк, Н. В. Хорошилова / Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015.– Вип. 44. – С. 192–198.
 32. Гаманюк В. А. Модель наскрізного мовного курикулуму (Gesamtsprachencurriculum) у освіті ЄС / В. А. Гаманюк, Н. С. Жданова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету: зб.наук.праць. Вип. 12 / [за заг.ред. Ж.В.Колоїз]. – Кривий Ріг, 2015. – С. 333–341.
 33. Гаманюк В. А. Іншомовна підготовка у школах ФРН : національні традиції та загальноєвропейські тенденції / В. А. Гаманюк // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015.– Вип. 45. – С. 230-237.
 34. Гаманюк В. А. Gesamtsprachencurriculum: Grundideen und Perspektiven für das ukrainische Bildungswesen / В.А.Гаманюк // Українська германістика в діалозі культур = Ukrainische Germanistik und Kulturdialog: Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (6–8 жовтня 2015 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 41–42.
 35. Гаманюк В. А. Багатомовність в українському освітньому контексті як перспектива розвитку іншомовної освіти / В.А.Гаманюк // Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Умань, 2 листопада 2015 р.). – Умань : ФПО Жовтий О. О. , 2015. – С. 55–57.
 36. Гаманюк В. А. Новітні методики іншомовного навчання у підготовці вчителів іноземних мов / В.А.Гаманюк // Університетська педагогічна освіта: історія, теорія, і перспективи розвитку в умовах глобалізації", міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, 55-річчю факультету романо-германської філології, 55-річчю кафедри педагогіки (м. Одеса, 11 вересня 2015 р.) / за ред.: Л. М. Голубенко, О. С. Цокур ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Бондаренко М.О., 2015 . – 290 с.
 37. Гаманюк В. А. Готовність до міжкультурної комунікації як стратегічна мета іншомовної освіти / В.А.Гаманюк // Науковий Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія: «Педагогіка. Психологія. Філософія». – 2016. – Вип. 233. – С. 64–70.
3779

Основні публікації

1. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови як педагогічна проблема / Олександр Іванович Дрогайцев //Педагогика вищої та середньої школи: зб.наук.праць. – Кр.Piг, 2002. – Вип.№4. – С.62-70.

2. Теоретичнi питання формування інформаційної компетентностi / Олександр Іванович Дрогайцев // Молодь i. pинок. – Дрогобич, 2009. – №8(55). – C.62-70.

3. Складовi професійної компетентностi майбутнього вчителя в свiтлi компетентнicного пiдходу в освiтi / Олександр Іванович Дрогайцев //Вiсник Черкаського унiверситету. – Черкаси, 2009. – Вип.№145. – C.25-28.

4. Формування інформаційної компетентностi студентів вищих навчальних закладів у процесi навчання гуманітарних дисциплін / Олександр Іванович Дрогайцев //Педагогіка вищої та середньої школи: зб.наук.праць. – Кр.Piг, 2009. – Вип.№24. – C.48-53.

5. Iнформацiйна складова професійної компетентностi майбутнього педагога / Олександр Іванович Дрогайцев // III Всеукр. наук.-практ.конф. : тези доповідей. – Рiвне, 2009. – C.22-24.

6. Компетентнiсть i професіоналізм-головнi чинники суб’єктної реалізації майбутнього педагога / Олександр Іванович Дрогайцев //Педагогіка формування творчої особистостi у вищий і загальноосвiтнiй школах: зб.наук.праць. – Запорiжжя, 2009. – Вип.№3(56). – C.203-207.

7. Дидактичнi умови формування інформаційної компетентностi студентів ВНЗ у процесi навчання іноземних мов / Олександр Іванович Дрогайцев //Проблеми сучасного пiдручника: зб.наук.праць. – Iнститут педагогіки НАПН України. – Київ, 2010. – Вип.№ 1(10). – C.714-720.

8. Особливостi використання електронних посібників у процесi навчання німецької мови у вищому навчальному закладi / Олександр Іванович Дрогайцев //Серiя:Педагогiчнi та психологiчнi науки: зб.наук.праць. – Нацiональна академія державної прикордонної служби України. – Хмельницький, 2010. – Вип.№ 55. – C.32-34.

9. Структура інформаційної складової професійної компетентностi майбутнього педагога / Олександр Іванович Дрогайцев //Педагогика вищої та середньої школи: зб.наук.праць. – Кр.Рiг, 2011. –  Вип.№31. – C.267-271.

10. Комп’ютернi та iнформацiйно-комунiкацiйнi технології як засіб підвищення якостi професійної підготовки майбутніх учителів німецької мови / Олександр Іванович Дрогайцев //Педагогіка вищої та середньої школи: зб.наук.праць. – Кр.Рiг, 2011. – Вип.№33. – C.68-73.

11. Роль інформаційної культури у формуваннi профес. компетентностi сучасного педагога / Олександр Іванович Дрогайцев // Мiжнародна конференція: тези доповідей. – Днiпропетровськ-Кривий Рiг, 2013. – С.28-33.

12. Роль професiйної компетентности  у навчаннi  іноземних мов / Олександр Іванович Дрогайцев // Всеукраїнська науково-практична конференція: тези доповідей. – Херсон, 2013. – C. 32-34.

13. Компютеризацiя як складник  iнформацiйної освiти / Олександр Іванович Дрогайцев //Педагогіка вищої  та середньої школи: зб.наук.праць. – Кр.Рiг, 2013. – Вип.№38. – C.202-205.

16. Вiдносне  вживання часових форм дiеслова  в  українськiй  та  нiмецькiй  мовах / Олександр Іванович Дрогайцев// Зб. наук.праць  каф. укр. мови  КНУ КПI. – Кр.Ріг, 2014. – Вип.12. – C.22-27.

17. Формування комунікативних навичок  на уроках німецької мови  у початковій  школi / Олександр Іванович Дрогайцев // Актуальнi проблеми філології  i  методики викладання мов: зб.наукових праць. – Кр.Рiг, 2015. – Вип.11. – C.176-179.

3778

Статті

 1. Медведева Н. А. Интерпретация сегментированных высказываний во французском языке / Н. А. Медведева // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2011. – № 973. – С. 178–182.
 2. Мєдвєдєва Н. О. Тема в сегментованому висловленні:           її синтаксично-корелятивна, морфологічна й семантико-прагматична характеристики     / Н. О. Мєдвєдєва // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2012. – № 1022. – С. 80–85.
 3. Мєдвєдєва Н. О. Позиційні варіанти сегментованих висловлень в аспекті тема-рематичного членування (на матеріалі французької мови) / Н. О. Мєдвєдєва // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – 2013. – Вип. 35. – С. 97–100.
 4. Мєдвєдєва Н. О. Сегментація як прояв емерджентності (на матеріалі сучасного французького художнього дискурсу) / Н. О. Мєдвєдєва // Східнослов’янська філологія: зб. наук. пр. / Горлівський ін-т іноземних мов; Донецький нац. ун-т. – Горлівка : Видавництво ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. –   С. 111–117. – (Серія Мовознавство; Вип. 25).
 5. Медведева Н. А. Прономинальное эмфатическое обособление как особый тип сегментации высказывания (на материале французского языка) / Н. А. Медведева // Проблемы лингвистики и лингводидактики : международный сб. науч. ст. / под. ред. С. А. Моисеевой, Л. Г. Петровой. – Белгород, 2013. – С. 183–190.
 6. Мєдвєдєва Н. О. Семантико-прагматичні особливості сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі / Н. О. Мєдвєдєва // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Серія Філологічні науки (мовознавство). – 2014. – № 1. – С. 53–59.
 7. Miedviedieva N. O. La dislocation dans les énoncés interrogatifs (sur le matériel de la littérature française contemporaine) / N. O. Miedviedieva // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 14. – С. 239–246.
 8. Мєдвєдєва Н.О. Особливості використання вказівних займенників у якості субституту теми сегментованого висловлення у французькій мові / Н.О. Мєдвєдєва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: [зб. наук. ст.]. – 2016. – Вип. 10. – С. 89–95.
 9. Мєдвєдєва Н.О. Засоби емфатичного відокремлення в сучасній французькій мові: сегментовані й розщеплені висловлення / Н.О. Мєдвєдєва // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – 2016. – Т. 2, № 5. – С. 24–27.
 10. Захарова Н.О. Phrase, énoncé, énonciation як складові процесу каузації у межах лінгвістичної теорії Гюстава Гійома / Н.О. Захарова // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): зб. наук. праць. – 2017. – №7. – С. 63–66.  0,4 д.а.
 11. Захарова Н.О. Вплив ізолянтів на прагматичне значення сегментованого висловлення (на матеріалі французького художнього дискурсу) / Н.О. Захарова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2017. – № 27, Том 2. – С.48–50.

Тези

 1. Медведева Н. А. Синтаксические тенденции организации высказывания на материале современного французского языка : сегментированные высказывания / Н. А. Медведева // Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 19 березня 2011 р. / Мін-во науки і освіти, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 35-36.
 2. Медведева Н. А. Шарль Балли о типах высказываний / Н. А. Медведева // Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація : зб. тез ХІ Міжнар. наук. конф., 3 лютого 2012 р. / Мін-во науки і освіти, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ
  ім. В.Н. Каразіна, 2012. – С. 177–178.
 3. Мєдвєдєва Н. О. Референтні значення компонентів сегментації у сучасній французькій мові / Н. О. Мєдвєдєва // Наука і вища освіта : тези доповідей ХХ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 6 квітня 2012 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Т. 3. – С. 104.
 4. Мєдвєдєва Н. О. Тема або топік? (на матеріалі сегментованих висловлень) / Н. О. Мєдвєдєва // День науки – 2013 : Матеріали науково-практичної конференції молодих учених Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, 15 травня 2013 р., м. Харків. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2013. – С. 66–68.
 5. Мєдвєдєва Н. О. Тема-рематична організація сегментованих висловлень (на матеріалі сучасного французького художнього дискурсу) / Н. О. Мєдвєдєва // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції романістів, 10–11 жовтня 2013 р., м. Дніпропетровськ – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – С. 95–98.
 6. Мєдвєдєва Н. О. Німецькі запозичення у французькій мові / Н. О. Мєдвєдєва // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і Німеччина : Мова. Культура. Освіта», Кривий Ріг, 19 травня 2016 р. – Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, 2016. – С. 44–47.

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації з латинської мови для студентів І курсу факультету іноземних мов / укл. Н. О. Мєдвєдєва. – Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, 2016. – 64 с.
3777

Основні публікації

 1. Гаврилюк О.О. Комунікативна культура як показник професіоналізму майбутніх педагогів / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Професійне становлення майбутнього вчителя: монографічний огляд / За ред. д.п.н., проф. Л.В.Кондрашової. – Кривий Ріг, 2006. – С.163-195.
 2. Гаврилюк О.О. Можливості позааудиторної виховної роботи вищого навчального закладу в формуванні комунікативної культури майбутніх учителів / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наукових праць / Під ред. д.п.н., проф. В.К.Буряка. – Кривий Ріг, 2007. – Вип.. 19. – С. 204-211.
 3. Гаврилюк О.О. Навчальний посібник для позааудиторної роботи студентів немовних спеціальностей педагогічних університетів / Оксана Олександрівна Гаврилюк. – КДПУ, 2006. – 54 с.
 4. Гаврилюк О.О. Етапи формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами позааудиторної роботи ВНЗ / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наук.праць / Під ред. проф. В.К.Буряка. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – Вип. 20. – С.55-60.
 5. Гаврилюк О.О. Умови ефективності педагогічної взаємодії у системі відносин “викладач-студент” / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наук.праць / Під ред. проф. В.К.Буряка. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – Вип. 21. – С.486-491.
 6. Гаврилюк О.О. Формування навичок вивчаючого читання на занятті з іноземної мови / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Теоретичні основи підготовки студентів педагогічного університету до творчої професійної діяльності засобами іноземної мови: Зб. наук. праць / Під ред. к.п.н. О.В.Малихіна та ін. – Вип. 3. – Кривий Ріг, 2008. – С.112‑120.
 7. Гаврилюк О.О. Математика: навчальний посібник для самостійної роботи студентів з курсу “Іноземна мова професійного спрямування” для спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. Інформатика” / Оксана Олександрівна Гаврилюк. – Кривий Ріг, 2008. – 124с.
 8. Гаврилюк О.О. Умови ефективного формування комунікативної культури студентів засобами позааудиторної роботи / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наук.праць / Під ред. проф. В.К.Буряка. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – Вип. 24. – С.181-187.
 9. Гаврилюк О.О. Формування комунікативної компетенції у процесі навчання іноземної мови професійно спрямованої / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наук.праць / Під ред. проф. В.К.Буряка. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – Вип. 25. – С.78-84.
 10. Гаврилюк О.О. Основні аспекти визначення стану позааудиторної роботи з формування комунікативної культури студентів у практиці вищого педагогічного закладу / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наук.праць / Під ред. проф. В.К.Буряка. – Кривий Ріг: КДПУ, 2010. – Вип. 27. – С.122-128.
 11. Гаврилюк О.О. Стан позааудиторної роботи з формування комунікативної культури студентів у практиці вищого педагогічного закладу / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Вісник СевНТУ. Вип.104: Педагогіка: зб.наук.пр. / Редкол.: А.А.Слободянюк та ін.; Севастоп.нац.техн.ун-т. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – С.111-115.
 12. Гаврилюк О.О. Формування комунікативної культури студентів засобами самостійної роботи  (на матеріалі курсу іноземної мови професійно спрямованої) / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Вища освіта України. – 2011. –№ 3, дод. 2: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: тем. вип. –– Том V (30). – С.87-92.
 13. Гаврилюк О.О. Особливості компетентнісного підходу в організації самостійної навчальної діяльності студентів з іноземної мови / О.О.Гаврилюк, В.В. Іванова // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наук.праць / Під ред. проф. З.П.Бакум. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. – Вип. 36. – С.524-528.
 14. Гаврилюк О.О. Технологія проектного навчання іноземної мови в контексті сучасних педагогічних технологій / О.О.Гаврилюк, О.А.Гушко // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика: Збірник наукових праць. Випуск 8 // І.С.Волощук (головний редактор) та інші. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2012. – С.108-114.
 15. Гаврилюк О.О. Особливості навчання студентів іноземної мови професійно спрямованої / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали Криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.): у 5-ти частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – ч.4. – С.23-26.
 16. Гаврилюк О.О. Організація позааудиторної виховної роботи з формування комунікативної культури майбутніх учителів (на матеріалі курсу “Іноземна мова, професійно спрямована”) [Електронний ресурс] / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. - 2013. - Вип. 2. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2013_2/13goomps.pdf.
 17. Коваленко О.О. Розробка системи завдань у змісті комунікативної установки як чинник ефективної навчальної діяльності / О.О.Коваленко, З.І.Ведренкова // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб.наук.праць. – Вип. 9. Ч. 2 / [редкол. : Ж.В. Колоїз (відп.ред.), П.І. Білоусенко, А.З. Брацкі та ін.]. – Кривий Ріг, 2013. – С.325-332.
 18. Коваленко О.О. Роль виховної роботи у формуванні комунікативної культури студентів у вищому педагогічному закладі / Оксана Олександрівна Коваленко //Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: матеріали ІІІ всеукр.наук.конф. з міжнар. участю. (м.Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.) : у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч.3. – С.100-103.
 19. Коваленко О.О. Позааудиторна  виховна  робота у формуванні професійних якостей майбутнього вчителя іноземної мови / Оксана Олександрівна Коваленко // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і Німеччина: Мова. Культура. Освіта» (Кривий Ріг, 17-18 квітня 2014 р.). – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – С.131-135.
 20. Коваленко О.А. Коммуникативная культура как показатель результативности труда учителя / Оксана Александровна Коваленко// Двадцатилетие научной школы «Подготовка творческого учителя»:  проблемы, поиски, решения: Коллективный монографический очерк [ред. д.п.н., проф. Л. Кондрашова]. – Черкассы: ЧНУ имени Б.Хмельницкого, 2014. – С.161-164.
 21. Коваленко О.О. Особливості навчання читання фахових текстів на немовних спеціальностях вищого педагогічного закладу/ Оксана Олександрівна Коваленко // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб.наук.праць. – Вип. 13. / [редкол. : Ж.В. Колоїз (відп.ред.), П.І. Білоусенко, А.З. Брацкі та ін.]. – Кривий Ріг, 2015. – С.436-442.
 22. Коваленко О.О. Особливості навчання іноземної мови професійно спрямованої у вищому навчальному закладі / Оксана Олександрівна Коваленко // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і Німеччина: Мова. Культура. Освіта» (Кривий Ріг, 19 травня 2016 р.). – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2016. – С. 83-87.
3776

Основні публікації

1. Мархева О. Є. Формування іншомовної комунікативної компетенції на комунікативно-орієнтованому занятті / О. Є. Мархева // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / відп. ред. Т. І. Сущенко. – Київ-Запоріжжя. – 2004. – Вип. 30. – С. 303 ‒ 307.

2. Мархева О. Є. Система формування іншомовної комунікативної компетенції у майбутніх вчителів іноземної мови / О. Є. Мархева // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / відп. ред. Т. І. Сущенко. – Київ ‒ Запоріжжя. – 2004. – Вип. 32. – С. 326 ‒ 330.

3. Мархева О. Є. Самостійна робота студентів – майбутніх вчителів іноземної мови – як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції / О. Є. Мархева // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / відп. ред. Т. І. Сущенко. – Київ ‒ Запоріжжя. – 2004. – Вип. 33. – С. 338 ‒ 342.

4. Мархева О. Є. Шляхи формування іншомовної комунікативно-професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Є. Мархева // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 4(12). – Режим доступу http://www.ime.edu-ua.net/em12/emg.html. – Заголовок з екрана.

5. Мархева О. Є. Організація самостійної роботи майбутніх учителів іноземних мов за підтримки інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Є. Мархева //  Інформаційні технології і засоби навчання. ‒ 2010. ‒ №2 (16). – Режим доступу http://www.ime.edu-ua.net/em.html. – Заголовок з екрана.

6. Мархева О. Є. Модернізація професійних характеристик учителів іноземних мов у рамках Болонського процесу [Електронний ресурс] / О. Є.  Мархева // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. ― 2011. ― №5 (216). – С. 16 – 25. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2011_5/3.pdf – Заголовок з екрана.

7. Мархева О. Є. Теоретичні засади стандартизації професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови / О. Є. Мархева // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. ‒ 2012. ‒ №4 (239). – С. 135 – 146.

8. Мархева О. Є. Стандартизація професійної підготовки вчителів іноземної мови в країнах Європи / О. Є. Мархева // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / за ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2012. – Вип. 35. – С. 255 – 264.

9. Мархева О.Є. Випереджальна професіоналізація навчального процесу та розвиток автономії майбутніх учителів іноземних мов / О.Є. Мархева // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 760. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький національний у-т, 2015. – С. 90 – 96.

10. Мархева О. Є. Рамка квалификаций учителей иностранных языков в системе национальных квалификаций Украины / О. Є. Мархева // European Sciences review Scientific journal. ‒ Vienna. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ C. 79 – 82.

3775

Основні публікації:

 1. Хорошилова Н. В. Особливості навчання іноземних мов у системі освіти дорослих / Н. В. Хорошилова // Гуманітарний вісник – Дод. 1 до Вип. 27, том V (38) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – 481–488. Фахове видання
 2. Хорошилова Н. В.  Навчання іноземних мов людей похилого віку у Німеччині / Н. В. Хорошилова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 31, Том VII (49) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ: Гнозис, 2013. – С. 214–220. Фахове видання
 3. Хорошилова Н. В. Форми навчання іноземних мов у системі освіти дорослих Німеччини / Н. В. Хорошилова // Лінгвістичні та педагогічні аспекти іншомовного навчання: зб.наук.праць. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – С. 226 – 233.
 4. Хорошилова Н. В. Особенности изучения иностранных языков взрослыми / Н. В. Хорошилова // Язык. Культура. Образование: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию факультета иностранных языков и 20-летию образования в ОмГПУ секции китайского языка. 23-24 октября 2013 г. – Омск : Изд-во ИП Макшеевой Е.А., 2013. – 380–383. Фахове видання
 5. Хорошилова Н. В. Тенденції іншомовного навчання дорослих у Німеччині / Н. В. Хорошилова // Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка: збірник доповідей та тез доповідей  V міжнародної конференції (Київ 26-27 лютого 2014 року) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2014. – С. 226—228.
 6. Хорошилова Н. В. Іншомовна підготовка людей похилого віку у Німеччині / Н. В. Хорошилова // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і Німеччина: Мова. Культура. Освіта». – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – С. 50–55.
 7. Хорошилова Н. В. Автономне і некероване навчання у освіті дорослих / Н. В. Хорошилова // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні аспекти : Материали II Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків : НЮУ імені рослава Мудрого. 2014. – С.221-223.
 8. Хорошилова Н. В. Форми навчання іноземних мов у системі освіти дорослих ФРН / Н. В. Хорошилова // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014.– Вип. 42. – С. 262-268. Фахове видання
 9. Хорошилова Н. В. Автономне та самостійно кероване іншомовне навчання у системі освіти дорослих ФРН / Н. В. Хорошилова // Науковий Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія: «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2014.Фахове видання (РІНЦ)
 10. Проблеми модернізації системи іншомовної педагогічної освіти України / В.А.Гаманюк, Н. В. Хорошилова // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015.– Вип. 44. – С. 192–198. Фахове видання
 11. Підготовка педагогічних кадрів для системи іншомовної освіти (досвід ФРН та України) / В. А .Гаманюк, Н. В. Хорошилова / монографія
 12. Хорошилова Н. В. Стилі іншомовного навчання дорослих: теоретичний аспект / Н. В. Хорошилова // Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : Материали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / Уманський державний педагогічний  університет імені Павла Тичини. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини. 2015. – С.278-279.
 13. Хорошилова Н. В. Стратегії навчання у іншомовній освіті / Н. В. Хорошилова //Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ: 2016. – С. 216-218.
 14. Хорошилова Н. В. Навчальні підходи в системі іншомовної освіти дорослих у Німеччині / Н. В. Хорошилова // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали восьмої міжнародної науково-практичної  конференції[гол.ред.В.В.Корнещук]. / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса: ОНПУ. 2016.– С.166–170.
 15. Хорошилова Н. В. Освіта дорослих  як актуальна проблема сучасності / Н. В. Хорошилова  // Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : матеріали міжнародної науково-практичній конференції / Ужгородський національний університет. – Ужгород :УжНУ.2016.
3774
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша