Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов
 1. Гаманюк В. А. Іншомовна освіта Німеччини у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: теорія і практика : монографія  В. А. / Віта Анатоліївна Гаманюк ; КПІ ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : Видавничий дім. 2012. – 376 с.
 2. Гаманюк В. А. Досвід раннього навчання іноземних мов у Німеччині // Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном: монографія / за ред. І. В. Самойлюкевич. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С.106–114.
 3. Гаманюк В. А. Менеджмент іншомовної освіти у Німеччині / Освітній менеджмент : проблеми теорії та практики : монографія / [Т.О. Дороніна, С.М. Амеліна, В.В. Гаманюк та ін.] ; за ред. Т.О. Дороніної. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014. – С.161-186.
 4. Рамкова Програма з німецької мови професійного спілкування для вищих навчальних закладів України / Л. С. Аззоліні, С. М. Амеліна, В. А. Гаманюк, Н. П. Жданова. – Київ: Ленвіт, 2014. – 136 с.
 5. Hamanyuk V. Standardisierung der Fremdsprachenausbildung im Hochschulwesen der Ukraine / Vita Hamanyuk // ACC Journal Liberec, ХХ, Issue C. – 2014 – № 3 – Liberci: Technická univerzita v Liberci, 2014. – S. 72-80.
 6. Hamanyuk V. Fremdsprachenkompetenz und europäische Mehrsprachigkeit im Rahmencurriculum für den ukrainischen studienbegleitenden Deutschunterricht / S. Amelina, V. Hamanyuk, N. Zhdanova // IDT2013 : Heterogetität in Lernsituationen. – B. 4. – Bozen : bupress, 2016. – S. 95–109.
 7. Гаманюк В. А. Поняття «language awareness» у дидактиці багатомовності ФРН / В. А. Гаманюк // Гуманізація навчально–виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред.проф. В.І. Сипченка]. – Спецвип. 8. – Ч. IІ. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – С. 209 ˗ 218.
 8. Гаманюк В. А. Іноземні мови у системі освіти дорослих ФРН: сучасний стан та перспективи розвитку / В. А. Гаманюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк.].˗ Умань : ПП Жовтий, 2012 – Ч. 1. –С.48 – 57.
 9. Гаманюк В. А.  Е˗Learning, M–Learning, Blended Learning та дистанційне навчання у системі іншомовної освіти Німеччини / В. А. Гаманюк // Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково–методичний журнал. – 2012. – № 2.– С. 211 – 220.
 10. Гаманюк В. А.  Особливості іншомовної пропозиції у системі освіти ФРН та тлі євроінтеграції / В. А. Гаманюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя. – 2012. – Вип. 22 (75) – С. 99 – 106.
 11. Гаманюк В. А. Державне регулювання у сфері іншомовної освіти ФРН / В. А. Гаманюк // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – № 1. – C. 205 – 210.
 12. Гаманюк В. А.  Концептуальні засади дидактики багатомовності ФРН / В. А. Гаманюк // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012.– Вип. 35. – С. 162-170.
 13. Гаманюк В. А. Підготовка вчителів іноземних мов у Німеччині: традиції і сучасність / В. А. Гаманюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол. Д.О.Мельничук (відп.ред.) та ін. – К., 2012. – Вип.175. – Ч.2. – С.139–149.
 14. Гаманюк В. А. Профілізація професійної підготовки вчителів іноземної мови у Німеччині В. А. Гаманюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Шевченка. Серія «Педагогічні науки». ˗ 2012. – Вип.100. ˗ С. 94–97.
 15. Гаманюк В. А. Обучение иностранным языкам в Германии в контексте гуманизации образования В. А. Гаманюк // Экология образования: актуальные проблемы: материалы V Международной научно-практической конференции. – Архангельск: Солти, 2012 – С. 61–67.
 16. Гаманюк В. А. Навчання іноземної мови в умовах багатомовності (на прикладі Німеччини) / В. А. Гаманюк // Сталий розвиток промисловості та суспільства: матеріали міжнародної науково-технічної конференції (22-25 травня 2013 р., Кривий Ріг). – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – Т.2. – С.19-20.
 17. Гаманюк В. А.  Освітні процеси в умовах полі культурності: мовно-політичний складник  / В. А. Гаманюк // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013.– Вип. 38. – С. 179-185.
 18. Гаманюк В. А.  Підходи до білінгвального навчання у освіті ФРН В. А. Гаманюк // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2013. - № 3 (56). – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2013. – С. 31–39.
 19. Гаманюк В. А. Феномен багатомовності та його оцінка у суспільно-політичному контексті Німеччини / В. А. Гаманюк // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету: зб.наук.праць. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 9 / редкол.: Ж.В.Колоїз, П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – С. 85–92.
 20. Гаманюк В. А.  Практика іншомовного навчання у ФРН та Україні у аспекті міжкультурної комунікації / В. А. Гаманюк // Науковий Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія: «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. К., 2013. Вип. 192. - Ч. 1. – С. 88 – 94.
 21. Гаманюк В. А. Білінгвальні моделі іншомовного навчання у системі освіти ФРН / В. А. Гаманюк  // Лінгвістичні та педагогічні аспекти іншомовного навчання : зб.наук.праць. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – С. 141–150.
 22. Гаманюк В. А. Лінгвістичні аспекти іншомовної підготовки в умовах багатомовності / В.А. Гаманюк // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету: зб.наук.праць. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 9. Ч. 2 / [за заг.ред. Ж.В.Колоїз]. – С. 333–343.
 23. Гаманюк В. А. Європейські освітні стандарти як орієнтир іншомовної освіти в Україні / В. А. Гаманюк / Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013.– Вип. 39. – С. 170–177 .
 24. Гаманюк В. А. Реалізація концептуальних засад багатомовності у проектах EuroCom / В. А. Гаманюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – № 72 . – С. 71–75.
 25. Гаманюк В. А. Країнознавчий курикулум у змісті іншомовної освіти у Німеччині / В. А. Гаманюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2013. – Вип. 33 (86). – С. 116˗122.
 26. Гаманюк В. А. Мовна ідентичність особистості в умовах полілінгвальності суспільства / В. А. Гаманюк // Identity of a personality and a group: psycho-pedagogical and sociocultural aspects : materials of the international scientifific conference (Prague, January 27–28, 2014). – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – С. 144–147.
 27. Гаманюк В. А. Іншомовна підготовка фахівців як складова професійної освіти у ФРН / В. А. Гаманюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 31, Том VII (49) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ: Гнозис, 2013. – С. 310–317.
 28. Гаманюк В. А. Соціальний вимір сучасної жіночої прози Німеччини та його відтворення у перекладах / В. А. Гаманюк // Науковий Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки» / Редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін.. – К. : ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 135–139.
 29. Гаманюк В. А. Досвід підготовки вчителів для білінгвального навчання у системі освіти ФРН / В. А. Гаманюк // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014.– Вип. 40. – С. 262-268.
 30. Гаманюк В. А. Підготовка вчителів іноземних мов в Україні на тлі тенденцій до багатомовної освіти / В. А. Гаманюк // Науковий Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія: «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. К., 2014. Вип. 199. - Ч. 1. – С. 86–92.
 31. Гаманюк В. А. Проблеми модернізації системи іншомовної педагогічної освіти України / В.А.Гаманюк, Н. В. Хорошилова / Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015.– Вип. 44. – С. 192–198.
 32. Гаманюк В. А. Модель наскрізного мовного курикулуму (Gesamtsprachencurriculum) у освіті ЄС / В. А. Гаманюк, Н. С. Жданова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету: зб.наук.праць. Вип. 12 / [за заг.ред. Ж.В.Колоїз]. – Кривий Ріг, 2015. – С. 333–341.
 33. Гаманюк В. А. Іншомовна підготовка у школах ФРН : національні традиції та загальноєвропейські тенденції / В. А. Гаманюк // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015.– Вип. 45. – С. 230-237.
 34. Гаманюк В. А. Gesamtsprachencurriculum: Grundideen und Perspektiven für das ukrainische Bildungswesen / В.А.Гаманюк // Українська германістика в діалозі культур = Ukrainische Germanistik und Kulturdialog: Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (6–8 жовтня 2015 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 41–42.
 35. Гаманюк В. А. Багатомовність в українському освітньому контексті як перспектива розвитку іншомовної освіти / В.А.Гаманюк // Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Умань, 2 листопада 2015 р.). – Умань : ФПО Жовтий О. О. , 2015. – С. 55–57.
 36. Гаманюк В. А. Новітні методики іншомовного навчання у підготовці вчителів іноземних мов / В.А.Гаманюк // Університетська педагогічна освіта: історія, теорія, і перспективи розвитку в умовах глобалізації", міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, 55-річчю факультету романо-германської філології, 55-річчю кафедри педагогіки (м. Одеса, 11 вересня 2015 р.) / за ред.: Л. М. Голубенко, О. С. Цокур ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Бондаренко М.О., 2015 . – 290 с.
 37. Гаманюк В. А. Готовність до міжкультурної комунікації як стратегічна мета іншомовної освіти / В.А.Гаманюк // Науковий Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія: «Педагогіка. Психологія. Філософія». – 2016. – Вип. 233. – С. 64–70.
3779
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31