Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

14 листопада 2018 року на базі П’ятихатського районного методичного кабінету відбувся районний науково-методичний семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи «Організація соціально-виховного середовища в умовах нової української школи». У роботі семінару взяли участь викладачі кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи: завідувач кафедри, к.пед.н., доцент Шимко І.М., доценти Размолодчикова І.В. і Талаш І.О, старші викладачі Зичков А.К. і Василюк Т.Г., – у доповідях яких було висвітлено теоретичні аспекти реформування школи, організації соціально-виховного середовища в загальноосвітньому навчальному закладі. Обговоривши теоретичні та практичні аспекти організації соціально-виховного середовища в умовах нової української школи учасники семінару розробили рекомендації керівникам та заступникам директорів з навчально-виховної роботи ЗЗСО району.

DSC 1247DSC 1245DSC 1276DSC 1273DSC 1279DSC 1249

6162

У січні 2019 р. у Криворізькому державному педагогічному університеті (кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи) буде видано збірник наукових та науково-методичних праць «Сучасна освіта: реалії та перспективи» (Випуск № 2).

РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ


До друку приймаються відредаговані та відкоректовані статті українською, російською, англійською мовами обсягом від 6 сторінок і більше у такому оформленні:
І. Вимоги щодо розміщення тексту статті:
1. У правому верхньому куті прізвище автора (авторів), ініціали, звання, посада (шрифт напівжирний, курсив).
2. Нижче (через 1 рядок) назва статті великими літерами (шрифт жирний).
3. Нижче, через 1 рядок резюме і ключові слова українською мовою (курсивом).
4. Нижче, через 1 рядок, текст статті.
5. Після тексту статті, через 1 рядок, напівжирним шрифтом пишеться слово ЛІТЕРАТУРА. У посиланні на літературу використовується порядковий номер у списку літератури та сторінка джерела, напр.: [5, с. 28].
6. Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані.
ІІ. Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів.
1. Текст статті готується в редакторі MS WORD 2003-2007.
2. Формат А4. Шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Відступ на абзац 1,25 см.
3. Параметри сторінки: поле зверху – 2,5 см, знизу – 2,5 см, зліва – 3,0 см, справа – 1,5 см.
4. Текст статті друкується без табуляцій і переносів.
5. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-). Н-д: навчально-виховний (дефіс); педагогіка – це наука… (тире).
На окремому аркуші вказати свої дані:
1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю).
2. Місце роботи (повністю), посада.
3. Вчений ступінь, вчене звання або категорія і звання (для вчителів, вихователів та ін.).
4. Контактні телефони.
Матеріали подавати до 1 грудня 2018 року.
Оплата за друк статті становить з розрахунку: 1 сторінка – 25 грн.
Матеріали приймаються одночасно за адресою:
м. Кривий Ріг,
Криворізький державний педагогічний університет,
психолого-педагогічний факультет,
кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи,
аудиторія № 314 (понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 16.00).
Електронний варіант статті та відомості про автора можна подавати на електронну адресу: inna1talash@gmail.com
Телефони для довідок:
Талаш Інна Олександрівна (кандидат філологічних наук, доцент): 8-098-659-43-71 (Київстар).
Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються!

 

Зразок оформлення статті (№ 1):

Іванова Л. В.,
вчитель початкових класів КЗШ № 19,
спеціаліст вищої категорії, старший вчительПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

У статті розкрито сутність понять «креативність», «креативна особистість», висвітлено педагогічні умови формування креативної особистості молодшого школяра.
Ключові слова: креативність, креативнаособистість, творча діяльність, творчість.
Становлення української державності, глибокі соціальні, духовні й матеріально-технічні перетворення вимагають кардинальних змін у галузі освіти. Сучасне суспільство відчуває потребу в креативних особистостях, які нестандартно мислять, виявляють творчу ініціативу, чутливість до проблем, знаходять оригінальні способи їх вирішення.
В. Лучанська вважає, що «завдяки креативності людина виражає себе, свій внутрішній світ, змінюючи його; вона творить не тільки зовнішній світ, але й свій власний (внутрішній)» [1, с. 155].ЛІТЕРАТУРА


1. Лучанська В. Проблема креативності в сучасній психології / В. Лучанська// Соціальна психологія. – 2007. – № 3. – С. 154-161.
2. Митник О.Я. Формування культури мислення молодшого школяра: теорія і практика: монографія / Олександр Якович Митник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 368 с.

 

Зразок оформлення статті (№ 2):


Петрова А. О.,
студентка психолого-педагогічного
факультету КДПУ
Шимко І. М.,
к. пед. н., доцент,
завідувач кафедри соціальної
педагогіки і соціальної роботи КДПУІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВУ статті розкрито сутність понять «мотивація», «мотивація учіння», «інтерактивне навчання»; описано психолого-педагогічні умови формування позитивної мотивації учіння молодших школярів засобами інтерактивних технологій.
Ключові слова: мотивація, мотивація учіння, інтерактивне навчання, інтерактивна технологія.

Мотивація є одним з важливих компонентів навчання, фундаментом для здійснення всебічного розвитку особистості. Мотивація учіння являє собою систему цілей, потреб і мотивів, які спонукають людину оволодівати знаннями, способами пізнання, свідомо ставитися до навчання, бути активним в учбовій діяльності.
Сформованість мотиваційної сфери є необхідною передумовою успіху учбової діяльності, тому її розвиток потребує цілеспрямованого педагогічного впливу. Мотивація не тільки детермінує навчальну діяльність школяра, а й пронизує пізнавальну сферу його психічної активності з усіма її пізнавальними процесами: сприйманням, мисленням, уявою та пам'яттю [2, с. 234].


ЛІТЕРАТУРА


1. Грицюк О. І. Інтерактивні технології навчання молодших школярів / О. І. Грицюк // Початкове навчання та виховання. – 2011. – №8. – С. 2-18.
2. Палчевський С. С. Педагогіка: навч. посіб. / С.С. Палчевський. – К.: Каравела, 2007. – 576с.

5604

У травні 2018 р. у Криворізькому державному педагогічному університеті (кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи) буде видано збірник наукових та науково-методичних праць «Актуальні питання соціально-педагогічної та початкової освіти» (Випуск № 4).

 

РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються відредаговані та відкоректовані статті українською, російською, англійською мовами обсягом від 6 сторінок і більше у такому оформленні:

І. Вимоги щодо розміщення тексту статті:

 1. У правому верхньому куті прізвище автора (авторів), ініціали, звання, посада (шрифт напівжирний, курсив).
 2. Нижче (через 1 рядок) назва статті великими літерами (шрифт жирний).
 3. Нижче, через 1 рядок резюме і ключові слова українською мовою (курсивом).
 4. Нижче, через 1 рядок, текст статті.
 1. Після тексту статті, через 1 рядок, напівжирним шрифтом пишеться слово ЛІТЕРАТУРА. У посиланні на літературу використовується порядковий номер у списку літератури та сторінка джерела, напр.: [5, с. 28].
 2. Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані.

ІІ. Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів.

 1. Текст статті готується в редакторі MS WORD 2003-2007.
 2. Формат А4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Відступ на абзац 1,25 см.
 3. Параметри сторінки: поле зверху – 2,5 см, знизу – 2,5 см, зліва – 3,0 см, справа – 1,5 см.
 4. Текст статті друкується без табуляцій і переносів.
 5. Треба розрізняти тире () і дефіс (-). Н-д: навчально-виховний (дефіс); педагогіка це наука… (тире).

На окремому аркуші вказати свої дані:

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю).
 2. Місце роботи (повністю), посада.
 3. Вчений ступінь, вчене звання або категорія і звання (для вчителів, вихователів та ін.).
 4. Контактні телефони.

Матеріали подавати до 1 квітня 2018 року.

Оплата за друк статті становить з розрахунку: 1 сторінка – 25 грн.

Матеріали  приймаються одночасно за адресою:

м. Кривий Ріг,

Криворізький державний педагогічний університет,

психолого-педагогічний факультет,

кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи,

аудиторія № 314 (понеділок – п’ятниця, з 8.00 до 15.00).

Електронний варіант статті та відомості про автора можна подавати на електронну адресу: inna1talash@gmail.com

Телефони для довідок:

Талаш Інна Олександрівна (кандидат філологічних наук, доцент): 8-098-659 43-71 (Київстар).

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються!


Зразок оформлення статті (№ 1):

Л. В. Іванова

вчитель початкових класів КЗШ № 19,

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

 

У статті розкрито сутність понять «креативність», «креативна особистість», висвітлено педагогічні умови формування креативної особистості молодшого школяра.

Ключові слова: креативність, креативна особистість, творча діяльність, творчість.

Становлення української державності, глибокі соціальні, духовні й матеріально-технічні перетворення вимагають кардинальних змін у галузі освіти.  Сучасне суспільство відчуває потребу в креативних особистостях, які нестандартно мислять, виявляють творчу ініціативу, чутливість до проблем, знаходять оригінальні способи їх вирішення.

В. Лучанська вважає, що «завдяки креативності людина виражає себе, свій внутрішній світ, змінюючи його; вона творить не тільки зовнішній світ, але й свій власний (внутрішній)» [1, с. 155].

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Лучанська В. Проблема креативності в сучасній психології / В. Лучанська // Соціальна психологія. – 2007. – № 3. – С. 154-161.
 2. Митник О.Я. Формування культури мислення молодшого школяра: теорія і практика: монографія / Олександр Якович Митник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 368 с.


Зразок оформлення статті (№ 2):

А. О. Петрова,

студентка психолого-педагогічного

факультету КПІ ДВНЗ «КНУ»

І. М. Шимко,

к. пед. н., доцент,

завідувач кафедри соціальної

педагогіки і соціальної роботи КДПУ

 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 

У статті розкрито сутність понять «мотивація», «мотивація учіння», «інтерактивне навчання»; описано психолого-педагогічні умови формування позитивної мотивації учіння молодших школярів засобами інтерактивних технологій.

Ключові слова: мотивація, мотивація учіння, інтерактивне навчання, інтерактивна технологія.

 

Мотивація є одним з важливих компонентів навчання, фундаментом для здійснення всебічного розвитку особистості. Мотивація учіння являє собою систему цілей, потреб і мотивів, які спонукають людину оволодівати знаннями, способами пізнання, свідомо ставитися до навчання, бути активним в учбовій діяльності.

Сформованість мотиваційної сфери є необхідною передумовою успіху учбової діяльності, тому її розвиток потребує цілеспрямованого педагогічного впливу. Мотивація не тільки детермінує навчальну діяльність школяра, а й пронизує пізнавальну сферу його психічної активності з усіма її пізнавальними процесами: сприйманням, мисленням, уявою та пам'яттю [2, с. 234].

Література

1. Грицюк О. І. Інтерактивні технології навчання молодших школярів / О. І. Грицюк // Початкове навчання та виховання. – 2011. – № 8. – С. 2-18.

2. Палчевський С. С. Педагогіка: навч. посіб. / С. С. Палчевський. – К.: Каравела, 2007. – 576 с.

4087

22 листопада 2017 року на психолого-педагогічному факультеті в ауд. 312  доцентами кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Шимко І.М., Размолодчиковою І.В., Талаш І.О. спільно  проведено міський семінар-практикум для вихователів ГПД «Успішна початкова школа – основа формування адаптаційного потенціалу особистості молодшого школяра». Перед присутніми виступили вчителі міста Шмалько Л.В., Квачевська О.Г. Трач Н.В., Жилкіна Н.А., Степанова О.Є., Вабіщевич Т.Ю.

IMG 1140IMG 1143 1IMG 1149IMG 1147IMG 1162IMG 1175IMG 1184

3173

У січні 2018 р. у Криворізькому державному педагогічному університеті (кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи) буде видано збірник наукових та науково-методичних праць «Сучасна освіта: реалії та перспективи» (Випуск № 10).

 

РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються відредаговані та відкоректовані статті українською, російською, англійською мовами обсягом від 6 сторінок і більшеу такому оформленні:

І. Вимоги щодо розміщення тексту статті:

 1. У правому верхньому куті прізвище автора (авторів), ініціали, звання, посада (шрифт напівжирний, курсив).
 2. Нижче (через 1 рядок) назва статті великими літерами (шрифт жирний).
 3. Нижче, через 1 рядок резюме і ключові слова українською мовою (курсивом).
 4. Нижче, через 1 рядок, текст статті.
 1. Після тексту статті, через 1 рядок, напівжирним шрифтом пишеться слово ЛІТЕРАТУРА. У посиланні на літературу використовується порядковий номер у списку літератури та сторінка джерела, напр.: [5, с. 28].
 2. Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані.

ІІ. Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів.

 1. Текст статті готується в редакторі MS WORD 2003-2007.
 2. Формат А4. Шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Відступ на абзац 1,25 см.
 3. Параметри сторінки: поле зверху – 2,5 см, знизу – 2,5 см, зліва – 3,0 см, справа – 1,5 см.
 4. Текст статті друкується без табуляцій і переносів.
 5. Треба розрізняти тире () і дефіс (-). Н-д: навчально-виховний (дефіс); педагогіка це наука… (тире).

На окремому аркуші вказати свої дані:

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю).
 2. Місце роботи (повністю), посада.
 3. Вчений ступінь, вчене звання або категорія і звання (для вчителів, вихователів та ін.).
 4. Контактні телефони.

Матеріали подавати до 1 грудня 2017 року.

Оплата за друк статті становить з розрахунку: 1 сторінка – 20 грн.

Матеріали  приймаються одночасно за адресою:

м. Кривий Ріг,

Криворізький державний педагогічний університет,

психолого-педагогічний факультет,

кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи,

аудиторія № 314 (понеділок – п’ятниця, з 8.00 до 15.00).

Електронний варіант статті та відомості про автора можна подавати на електронну адресу: inna1talash@gmail.com

Телефони для довідок:

Талаш Інна Олександрівна (кандидат філологічних наук, доцент): 8-098-659-43-71(Київстар).

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються!


Зразок оформлення статті (№ 1):

Л. В. Іванова

вчитель початкових класів КЗШ № 19,

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

 

У статті розкрито сутність понять «креативність», «креативна особистість», висвітлено педагогічні умови формування креативної особистості молодшого школяра.

Ключові слова: креативність, креативнаособистість, творча діяльність, творчість.

Становлення української державності, глибокі соціальні, духовні й матеріально-технічні перетворення вимагають кардинальних змін у галузі освіти. Сучасне суспільство відчуває потребу в креативних особистостях, які нестандартно мислять, виявляють творчу ініціативу, чутливість до проблем, знаходять оригінальні способи їх вирішення.

В. Лучанська вважає, що «завдяки креативності людина виражає себе, свій внутрішній світ, змінюючи його; вона творить не тільки зовнішній світ, але й свій власний (внутрішній)» [1, с. 155].

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Лучанська В. Проблема креативності в сучасній психології / В. Лучанська// Соціальна психологія. – 2007. – № 3. – С. 154-161.
 2. Митник О.Я. Формування культури мислення молодшого школяра: теорія і практика: монографія / Олександр Якович Митник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 368 с.


Зразок оформлення статті (№ 2):

А. О. Петрова,

студентка психолого-педагогічного

факультету КДПУ

І.М. Шимко,

к. пед. н., доцент,

завідувач кафедри соціальної

педагогіки і соціальної роботи КДПУ

 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 

У статті розкрито сутність понять «мотивація», «мотивація учіння», «інтерактивне навчання»; описано психолого-педагогічні умови формування позитивної мотивації учіння молодших школярів засобами інтерактивних технологій.

Ключові слова: мотивація, мотивація учіння, інтерактивне навчання, інтерактивна технологія.

 

Мотивація є одним з важливих компонентів навчання, фундаментом для здійснення всебічного розвитку особистості. Мотивація учіння являє собою систему цілей, потреб і мотивів, які спонукають людину оволодівати знаннями, способами пізнання, свідомо ставитися до навчання, бути активним в учбовій діяльності.

Сформованість мотиваційної сфери є необхідною передумовою успіху учбової діяльності, тому її розвиток потребує цілеспрямованого педагогічного впливу. Мотивація не тільки детермінує навчальну діяльність школяра, а й пронизує пізнавальну сферу його психічної активності з усіма її пізнавальними процесами: сприйманням, мисленням, уявою та пам'яттю [2, с. 234].

Література

1. Грицюк О. І. Інтерактивні технології навчання молодших школярів / О. І. Грицюк // Початкове навчання та виховання. – 2011. – №8. – С. 2-18.

2. Палчевський С. С. Педагогіка: навч. посіб. / С.С. Палчевський. – К.: Каравела, 2007. – 576с.

2703

Вимоги до оформлення статей

у збірнику наукових та науково-методичних праць

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ»       У травні 2017 р. у Криворізькому державному педагогічному  університеті (кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки) буде видано збірник наукових та науково-методичних праць «Актуальні питання соціально-педагогічної та початкової освіти» (Випуск № 3).

                                                                                              РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
      До друку приймаються відредаговані та відкоректовані статті українською, російською, англійською мовами обсягом від 6 сторінок і більше у такому оформленні:
І. Вимоги щодо розміщення тексту статті:
      1.    У правому верхньому куті прізвище автора (авторів), ініціали, звання, посада (шрифт напівжирний, курсив).
      2.    Нижче (через 1 рядок) назва статті великими літерами (шрифт жирний).
      3.    Нижче, через 1 рядок резюме і ключові слова українською мовою (курсивом).
      4.    Нижче, через 1 рядок, текст статті.
      5.    Після тексту статті, через 1 рядок, напівжирним шрифтом пишеться слово ЛІТЕРАТУРА. У посиланні на літературу використовується порядковий номер у списку літератури та сторінка джерела, напр.: [5, с. 28].
      6.    Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані.
ІІ. Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів.
      1.    Текст статті готується в редакторі MS WORD 2003-2007.
      2.    Формат А4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал - 1,5. Відступ на абзац 1,25 см.
      3.    Параметри сторінки: поле зверху - 2,5 см, знизу - 2,5 см, зліва - 3,0 см, справа - 1,5 см.
      4.    Текст статті друкується без табуляцій і переносів.
      5.    Треба розрізняти тире (-) і дефіс (-). Н-д: навчально-виховний (дефіс); педагогіка - це наука... (тире).
     На окремому аркуші вказати свої дані:
      1.    Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю).
      2.    Місце роботи (повністю), посада.
      3.    Вчений ступінь, вчене звання або категорія і звання (для вчителів, вихователів та ін.).
      4.    Контактні телефони.
Матеріали подавати до 1 травня 2017 року.
Оплата за друк статті становить з розрахунку: 1 сторінка - 20 грн.
Матеріали (роздрукований текст статті, диск, кошти) приймаються одночасно за адресою:
      м. Кривий Ріг,
      Криворізький державний педагогічний університет,
      психолого-педагогічний факультет,
      кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,
      аудиторія № 314 (понеділок - п'ятниця, з 8.00 до 15.00).
Електронний варіант статті та відомості про автора можна подавати на електронну адресу: irina_onischenko@ukr.net

Телефони для довідок:
Онищенко Ірина Володимирівна (заступник декана з наукової роботи психолого-педагогічного факультету, кандидат філологічних наук, доцент):
098-4147926 (Київстар).
Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються!


                                                    Зразок оформлення статті (№ 1):

Л. В. Іванова

вчитель початкових класів КЗШ № 19,

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

 

У статті розкрито сутність понять «креативність», «креативна особистість», висвітлено педагогічні умови формування креативної особистості молодшого школяра.

Ключові слова: креативність, креативна особистість, творча діяльність, творчість.

Становлення української державності, глибокі соціальні, духовні й матеріально-технічні перетворення вимагають кардинальних змін у галузі освіти.  Сучасне суспільство відчуває потребу в креативних особистостях, які нестандартно мислять, виявляють творчу ініціативу, чутливість до проблем, знаходять оригінальні способи їх вирішення.

В. Лучанська вважає, що «завдяки креативності людина виражає себе, свій внутрішній світ, змінюючи його; вона творить не тільки зовнішній світ, але й свій власний (внутрішній)» [1, с. 155].

 

ЛІТЕРАТУРА

1.           Лучанська В. Проблема креативності в сучасній психології / В. Лучанська // Соціальна психологія. - 2007. - № 3. - С. 154-161.

2.           Митник О.Я. Формування культури мислення молодшого школяра: теорія і практика: монографія / Олександр Якович Митник. - Тернопіль: Мандрівець, 2009. - 368 с.

 

 

 

 

Зразок оформлення статті (№ 2):

А. О. Петрова,

студентка психолого-педагогічного

факультету КДПУ

І. М. Шимко,

к. пед. н., доцент,

завідувач кафедри теорії  і практики

початкової освіти КДПУ

 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 

У статті розкрито сутність понять «мотивація», «мотивація учіння», «інтерактивне навчання»; описано психолого-педагогічні умови формування позитивної мотивації учіння молодших школярів засобами інтерактивних технологій.

Ключові слова: мотивація, мотивація учіння, інтерактивне навчання, інтерактивна технологія.

 

Мотивація є одним з важливих компонентів навчання, фундаментом для здійснення всебічного розвитку особистості. Мотивація учіння являє собою систему цілей, потреб і мотивів, які спонукають людину оволодівати знаннями, способами пізнання, свідомо ставитися до навчання, бути активним в учбовій діяльності.

Сформованість мотиваційної сфери є необхідною передумовою успіху учбової діяльності, тому її розвиток потребує цілеспрямованого педагогічного впливу. Мотивація не тільки детермінує навчальну діяльність школяра, а й пронизує пізнавальну сферу його психічної активності з усіма її пізнавальними процесами: сприйманням, мисленням, уявою та пам'яттю [2, с. 234].

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Грицюк О. І. Інтерактивні технології навчання молодших школярів / О. І. Грицюк // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 8. - С. 2-18.

2. Палчевський С. С. Педагогіка: навч. посіб. / С. С. Палчевський. - К.: Каравела, 2007. - 576 с.

                                                                                                                                                                                                                                         

551
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31