Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

Рівень вищої освіти           перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти         бакалавр

Галузь знань                        23 Соціальна робота

Спеціальність                      231 Соціальна робота

Освітня програма               Соціальна робота

Спеціалізація                       Соціальна педагогіка

Освітня програма (2021)

Навчальний план (1,2 курс)_денна

Навчальний план (1,2 курс)_заочна

Освітня програма (2019)

Навчальний план (3,4 курс)_денна

Навчальний план (3,4 курс)_заочна

Освітня програма (2017)

Рівень вищої освіти          другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти        магістр

Галузь знань                       01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність                     011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма              Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю

Освітня програма (2021)

Навчальний план (1,2 курс)_денна

Навчальний план (1,2 курс)_заочна

18503

З метою покращення якості освіти на кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи, що навчаються за спеціальністю 231 Соціальна робота, освітня програма "Соціальна робота", спеціалізація "Соціальна педагогіка" та спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма "Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю" запроваджено періодичне опитування для здобувачів вищої освіти:

Тип опитування

Назва опитування

Посилання

Терміни проведення

зовнішнє Комплексне дослідження з академічної доброчесності та відкритої науки у 2022 році Завантажити листопад-грудень 2022
університетське Опитування щодо адаптації до умов освітнього середовища КДПУ першокурсниками (результати Завантажити вересень 2022

зовнішнє

Опитування про задоволеність організацією освітнього процесу на початку 2022-2023 навчального року в умовах продовження воєнних (бойових) дій Завантажити вересень 2022
зовнішнє Моніторинг готовності учасників освітнього процесу до можливих форматів організації роботи в 2022/2023 н.р. у ЗВО в умовах продовження воєнних дій Завантажити серпень 2022

кафедральне

Загальне опитування щодо навчання магістрів (результати)

Завантажити

травень 2022
зовнішнє 

Правові потреби молоді

Завантажити лютий 2022

університетське

Вивчення ососбливостей міжособистісних відносин, психологічного клімату в студентських колективах

Завантажити лютий 2022

кафедральне

Якість організації навчального процесу для здобувачів (результати)

Завантажити

лютий-травень 2022

 університетське

 Опитування до Дня психологічного здоров'я  Завантажити вересень 2021
 університетське 

Адаптація першокурсників до умов навчання в ЗВО 

 Завантажити грудень 2021
19525

Снимок экрана 177Неформальна освіта є невід'ємною складовою саморозвитку особистості. Пропонуємо Вам добірку навчальних курсів, опанування якими дасть Вам змогу підвищити рівень навчальної, соціальної, професійної та громадянської компетентностей.  Результати неформальної освіти можуть бути зараховані як успішне виконання навчального модуля чи курсу з відповідної навчальної дисципліни.

У пункті 6.15 Положення про порядок переведення, відрахування, поновлення, переривання навчання студентів у КДПУ зазначено етапи визнання результатів, яких здобувачі вищої освіти університету набули у неформальній освіті (Завантажити). Результати навчання, здобуті у неформальній освіті, можуть бути зараховані студенту під час навчання, якщо вони підтверджені відповідним документом (сертифікатом, свідоцтвом, довідкою тощо) та зміст навчання, здобуті компетентності, сформовані уміння, навички і т. ін. відповідають визначеним у робочій програмі відповідної навчальної дисципліни.

Для зручності здобувачів вищої освіти кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи на платформі MOODLE університету створено спеціальний курс «Неформальна освіта» на який зараховані всі викладачі та студенти кафедри. На даному курсі викладачами пропонується здобувачам вищої освіти пройти відповідні тренінги, семінари або інші заходи та отримати підтверджуючий документ для перезарахування результатів неформальної освіти. Для ознайомлення із курсом «Неформальна освіта» на СУЕНК КДПУ необхідно перейти за посиланням.

 

19354

титулка методичка 1Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових і кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр» кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

У розроблених методичних рекомендаціях визначено загальні положення, вимоги до змісту, структури, обсягу, оформлення курсових і кваліфікаційних робіт, висвітлено порядок контролю за їх виконанням та підготовкою до захисту здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 231 Соціальна робота, освітньо-професійної програми «Соціальна робота», спеціалізації «Соціальна педагогіка» та освітнього ступеня «магістр» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітньо-професійної програми «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю».

Бібліографіний опис: Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових і кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр» кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи : метод. рекоменд. для студентів / автор. кол. : І. Шимко, Т. Василюк, І. Лисоконь. Кривий Ріг : КДПУ, 2021. 76 с.

(Завантажити

 

16383

титулка зборник 1Збірник тестових завдань з педагогічних фахових дисциплін для самостійної роботи здобувачів вищої освіти

У посібнику зібрано та логічно структуровано тестові завдання для самостійного виконання та самоперевірки знань з педагогічних дисциплін, а саме: загальна педагогіка, історія педагогіки, теорія і методика виховання, школознавство, соціалізація особистості, соціальна педагогіка. Навчальний матеріал орієнтований на самостійну підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», «магістр».

Бібліографічний опис: Збірник тестових завдань з педагогічних фахових дисциплін для самостійної роботи здобувачів вищої освіти / автор. кол. Шимко І. М., Талаш І. О., Зичков А. К., Размолодчикова І. В., Лисоконь І. О. ; упоряд. Василюк Т. Г., Размолодчикова І. В. Кривий Ріг : КДПУ, 2021. 76 с.

(Завантажити

 

 

 

 

16384

o 1el4uvu4u12ev1s5l7521g7613ih1k th lnd xxШановні здобувачі вищої освіти!

На виконання п. 15 статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (2017), відповідно до п. 3.4 Положення про освітні програми у Криворізькому державному педагогічному університеті і з урахуванням положень Порядку формування груп для вивчення вибіркових дисциплін Криворізького державного педагогічного університету та задля реалізації вашого права на вибір навчальних дисциплін у межах передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом рекомендуємо Вам ознайомитись із переліком та порядком обрання вибіркових дисциплін на навчальний рік.

Здобувачі вищої освіти освітнього ступеня бакалавр здійснюють вибір навчальних вибіркових дисциплін за допомогою особистих кабінетів на платформі MOODLE. Обрання дисциплін відбувається у другому семестрі навчального року, на наступний навчальний рік, із запропонованого загальноуніверситетського переліку дисциплін вільного вибору після ознайомлення із силабусами. Ознайомитись із переліком вибіркових дисциплін ОС бакалавр можна за посиланням.

Здобувачі вищої освіти освітнього ступеня магістр реалізують своє право на вибіркові дисципліни під час вступу до магістратури. Після виконання умов для вступу до магістратури, під час подання оригіналів документів, кожна особа отримує від технічного секретаря приймальної комісії спеціальну анкету у двох екземплярах. В анкеті пропонується із наведеного списку обрати дисципліни для вивчення, на магістратурі, у І та ІІ семестрах поставивши відповідні позначки та особистий підпис.  Ознайомитись із переліком вибіркових дисциплін ОС магістр можна за посиланням.

Шановні здобувачі вищої освіти акцентуємо увагу, що обрані Вами вибіркові дисципліни включаються до індивідуального навчального плану і є обов’язковими для вивчення.

 

16432

PratsevlashtuvannyaНайбільш актуальним питанням для випускника закладу вищої освіти завжди є пошук можливостей для власної професійної реалізації, застосування отриманих знань і умінь в трудовій діяльності. Саме тому в університеті функціонує центр сприяння працевлаштування студентів та випускників.

Кафедра спільно з ЦСПСВ активно організовує роз’яснювальну роботу серед студентів і випускників з питань зайнятості, трудових відносин та оформлення резюме. Надзвичайно велику увагу та значення має фахова спроможність кафедри задовольняти сучасні вимоги з підготовки фахівців для ринку праці. Позитивною оцінкою підготовки кваліфікованих кадрів та взаємодії зі стейкхолдерами можна вважати широку базу практичної підготовки нашої кафедри, яка із року в рік поповнюється новими закладами, установами, організаціями тощо. Дуже багато випускників кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи після завершення навчання повертаються в ті заклади освіти, установи соціального захисту, служби та структури органів місцевого самоврядування, де проходили практичну підготовку.

На кожен навчальний рік в наявності більше 30 вакансій, у Кривому Розі та Дніпропетровській області, з переліку професій за якими можуть працевлаштовуватись здобувачі вищої освіти та випускники нашої кафедри. Актуальні вакансії для студентів та випускників кафедри можна знайти за посиланням. Випускники кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи можуть працювати: соціальним педагогом; соціальним працівником; педагогом-організатором; керівником самодіяльного об’єднання; інспектором з охорони дитинства; викладачами із соціальної педагогіки; організатором позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми; керівником (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.); культорганізатором дитячих позашкільних закладів; фахівцем в галузі освіти та соціально-педагогічної роботи.

Детальніше щодо наявний вакансій та одноразової грошової допомоги пропонуємо Вам звертатись до Центру сприяння працевлаштування студентів та випускників (головний корпус університет, 3 поверх, ліве крило, каб. 307).  

17211

Виставка до конференції 2Шановні здобувачі вищої освіти!

У Криворізькому державному педагогічному університеті функціонує бібліотека, яка надає онлайн-послуги, адмініструє електронні каталоги та репозитарій університету, забезпечує зберігання наявних фонів, проводить тематичні віртуальні виставки, випускає інформаційні бюлетені, укладає бібліографічні покажчики тощо. Детальніше про бібліотеку універистету.

Серед основних завдань бібліотеки є створення та адміністрування електронних баз даних, організація та ведення довідниково-бібіліографічного апарату з використання інформаційних технологій, а також розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг. Саме тому бібліотека університету адмініструє репозитарій університету та електронний каталог. Також бібліотека університету надає онлайн-послуги: отримання класифікаційного індексу за системою УДК; перевірка правильності оформлення бібліографічного спискувіртуальна бібліографічна довідка; електронна доставка документів.

Наша кафедра активно взаємодіє з університетською бібліотекою, і тому ми радимо студентам використовувати наявні ресурси, адже там можна знайти корисні матеріали, посилання, нотатки для написання наукових та науково-методичних праць, підготовки до навчального процесу, інформацію для написання доповідей та участі у наукових або науково-предметних конференціях тощо.

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, додатковою та іншою навчальною літературою (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП "Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю", магістратура)

Англомовні журнали у відкритому доступі для студентів-магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП "Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю". 

16425

 

Алгоритм затвердження теми курсової роботи здобувача вищої освіти бакалаврату Алгоритм затвердження теми кваліфікаційної роботи бакалавра або магістра
алгортм курсова алгорит кваліфікаційна
18348
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31