Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

з дисципліни “Соціалізація особистості”
для І курсу спеціальності “Соціальна педагогіка”

1. Поняття “соціалізації”.
2. Моделі соціалізації.
3. Чоловіча та жіноча ролі у сучасному суспільстві.
4. Розвиток соціалізації як науки.
5. Місце адаптації в соціалізаційному процесі.
6. Гендер і злочинність.
7. Людина як об'єкт, суб'єкт та жертва соціалізації.
8. Життєдіяльність індивіда як система рольової реалізації.
9. Формування ціннісних орієнтацій у процесі духовного розвитку особистості.
10. Характеристика людини як об'єкта соціалізації.
11. Рольова соціалізація.
12. Модель інкультурації (Ф.Боас, Б.Малиновський)
13. Людина як субєкт соціалізації.
14. Поведінка людини: системний підхід.
15. Роль культури у становленні громадянської та національної свідомості.
16. Людина як жертва соціалізації.
17. Поведінка людини в соціалізації.
18. Базові концепції соціалізації Г.Тарда, Г.Гіддінса, Т.Парсонса.
19. Фактори соціалізації.
20. Вплив культури на становлення особистості.
21. Роль інформації у сучасному суспільстві.
22. Механізми соціалізації.
23. Духовний розвиток особистості у процесі соціалізації.
24. Професійні ролі особистості як умова успішної соціалізації.
25. Фази та етапи соціалізації.
26. Соціалізація в умовах інформаційного суспільства.
27. Молодіжна субкультура.
28. Соціально-психологічні впливи народних звичаїв та обрядівна поведінку людини.
29. Соціалізація індивіда у віртуальній реальності: переваги та недоліки.
30. Народні звичаї та обряди у соціалізації людини.
31. Діяльність та спілкування як основні сфери соціалізації.
32. Проблема формування особистості з погляду різних теорій.
33. Роль символів у процесі соціалазації людини.
34. Провідні агенти соціалізації на різних її стадіях.
35. Поняття “особистість”.
36. Взаємозвязок соціалізації, виховання та розвитку.
37. Рольова соціалізація.
38. Вплив субкультури на соціалізацію молоді.
39. Вплив культури на становлення особистості.
40. Модель соціалізації З.Фрейда, модель міжособистісного спілкування Ч.Кулі та Д.Міда, модель соціальної научуваності (Б.Скінер, А.Бандура).
41. Вікові особливості етнізації. Роль родини у цьому процесі.
42. Соціальні інститути, їх характеристика та роль у процесі соціалізації.
43. Роль інформації у сучасному суспільстві.
44. Етнізація як складова процесу соціалізації.
45. Модель інкультурації (Ф.Боас, Б.Малиновський).
46. Культура як система.
47. Особливості соціалізації дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.
48. Соціально-психологічні впливи народних звичаїв та обрядів на поведінку людини.
49. Соціалізація підлітків та старшокласників.
50. Складові, фактори та механізми соціалізації.
51. Поведінка людини в соціалізації.
52. Рольові функції особистості у процесі входження у суспільство.
53. Місце адаптації в соціалізаційному процесі.
54. Взаємодія культур.
55. Проблема девіантної та делінквентної поведінки як наслідок депривції.

 

5858

Програма тестового екзамену з педагогіки початкової освіти та вікової і педагогічної психології

 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену (соціальна педагогіка, технології соціально-педагогічної роботи і соціалізації особистості)

4353

Питання для підготовки до екзамену
з курсу «Соціальна педагогіка та основи соціальної роботи»
(для студентів ІVкурсу денного та заочного відділень спеціальності «Практична психологія»)
1. Предмет і завдання соціальної педагогіки.
2. Соціально-педагогічна робота як особливий вид діяльності.
3. Основні категорії соціальної педагогіки.
4. Історія становлення соціальної роботи в Україні.
5. Історія та зарубіжний досвід соціальної роботи.
6. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога.
7. Правові основи соціального захисту дитинства.
8. Принципи та методи соціально-педагогічної діяльності.
9. Основні напрями роботи соціального педагога в школі.
10. Соціально-педагогічна підтримка дітей з різними соціальними та фізичними вадами.
11. Особливості соціальної роботи з молоддю.
12. Девіантна поведінка підлітків та молоді як проблема соціальної роботи.
13. Соціальні служби молоді.
14. Соціально-педагогічна робота за місцем проживання.
15. Структура та функції органів соціальної роботи в суспільстві.
16. Хрещення Русі та його вплив на благодійництво.
17. Роль діяльності товариства Червоного Хреста в розвитку соціальної політики держави в кінці ХІХ століття – на початку ХХ століття.
18. Конституція України як базовий документ соціально-педагогічної діяльності.
19. Аналіз державних документів, що регламентують соціально-педагогічну діяльність.
20. Соціальні функції сім’ї в суспільстві.
21. Види батьківського авторитету.
22. Корекційно-освітня діяльність з розвитку, виховання, навчання та особистісного розвитку дітей-інвалідів.
23. Суперечності між молоддю та сучасним суспільством.
24. Аналіз негативних тенденцій у молодіжному середовищі.
25. Характеристика основних напрямів соціально-педагогічної роботи з молоддю.
26. Основні напрями профілактики правопорушень неповнолітніх.
27. Активні методи корекційного впливу в роботі з підлітками та молоддю, схильними до девіантної поведінки.
28. Провідні положення Закону України «Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні» як правова база діяльності соціального педагога.
29. Характеристика положень «Конвенції про права дитини», що регламентують соціально-педагогічну діяльність.
30. Типологія соціальних проблем індивідів та суспільних груп.
31. Визначення поняття «соціальна робота».
32. Соціальна робота як наука.
33. Соціальна робота як навчальна дисципліна.
34. Стратегії соціальної підтримки особистості.
35. Об’єкт і суб’єкт соціальної роботи.
36. Функції та принципи соціальної роботи.
37. Основні класифікаційні підходи до угрупування методів соціально-педагогічної роботи.
38. Актуальні методи соціальної роботи.
39. Методи соціальної роботи в школі.
40. Соціальні технології – технології соціального функціонування суспільства.
41. Технології соціальної роботи: сутність, специфіка, види
42. Характеристика технологій соціально-педагогічної роботи
43. Організація міжособистісної взаємодії як складова соціального виховання учнів.
44. Напрямки роботи психолога і вчителя в соціально-педагогічному аспекті.
45. Оцінка результативності співпраці психолога і вчителя.
46. Сутність соціально-педагогічної та соціально-психологічної підтримки.
47. Структурні компоненти підтримки особистості фахівцями.
48. Методи соціально-педагогічної та соціально-психологічної підтримки.
49. Соціально-педагогічна та соціально-психологічна підтримка дитини в культурному середовищі освітнього закладу.
50. Насильство в сім’ї як соціальна проблема.
51. Теоретичні засади та принципи роботи з випадками насильства в сім’ї.
52. Методи і методики роботи з випадками насильства в сім’ї.
53. Організація надання допомоги жертвам насильства в сім’ї.
54. Залежність від психоактивних речовин.
55. Теоретичні засади та принципи роботи з людьми із залежністю від психоактивних речовин.
56. Методи і методики роботи з людьми із залежністю від психоактивних речовин.
57. Організація надання допомоги людям із залежністю від психоактивних речовин.
58. Ведення випадку в соціальній роботі.
59. Індивідуальне консультування в соціальній роботі.
60. Представництво інтересів клієнта.
61. Вулична соціальна робота.
62. Класифікація груп і групові процеси.
63. Організація групової соціальної роботи.
64. Проведення тренінгів у соціальній роботі.
65. Самокерована групова робота.
66. Робота в громаді: сутність, структура, ключові характеристики.
67. Робота з розвитку громади.
68. Догляд у громаді.
69. Колективне представництво інтересів у громаді.
70. Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах.
71. Соціально-психологічний портрет дітей з особливостями психофізичного розвитку.
72. Інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку.
73. Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю.
74. Соціально-педагогічна робота з профілактики насильства щодо дітей.
75. Характеристика підлітків з делінквентною поведінкою та форми соціально-педагогічної роботи з ними.
76. Сім’я в системі інститутів соціального виховання.
77. Характеристика різних типів сімей.
78. Зміст і форми соціально-педагогічної роботи з сім’єю.
79. Соціальна робота з людьми похилого віку.
80. Соціальна робота інвалідами.
81. Соціальна робота у сфері зайнятості.

Питання для підготовки до екзамену
з курсу «Основи соціально-педагогічної роботи»
(для студентів І курсу денного відділення спеціальності
«Соціальна робота»)
1. Зміст соціально-педагогічної діяльності.
2. Закономірності та принципи соціально-педагогічної діяльності.
3. Функції та напрями соціально-педагогічної діяльності.
4. Сутність і специфіка технологій соціально-педагогічної роботи.
5. Види технологій соціально-педагогічної роботи.
6. Характеристика соціально-педагогічної роботи.
7. Поняття «оцінювання» в соціально-педагогічній роботі: принципи та складові.
8. Види оцінювання.
9. Методи оцінювання.
10. Компоненти моделі оцінки потреб дитини та сім’ї.
11. Система сімейних факторів як предмет оцінювання.
12. Логіка оцінки потреб дитини та її сім’ї.
13. Характеристика проектування.
14. Поняття проекту.
15. Види проектів.
16. Особливості соціального проекту.
17. Модель виховання: інтерпретація поняття.
18. Характеристика виховного простору.
19. Моделювання стосунків у виховному просторі.
20. Характеристика соціально-педагогічної діяльності в закладах освіти.
21. Напрями соціально-педагогічної діяльності в закладах освіти.
22. Принципи, що забезпечують ефективність соціально-педагогічної діяльності.
23. Циклограма соціально-педагогічної діяльності в закладах освіти.
24. Специфіка соціально-педагогічної роботи в освітньому закладі.
25. Соціально-педагогічна діяльність в дошкільних закладах.
26. Соціально-педагогічна діяльність в освітніх закладах інтернатного типу.
27. Соціально-педагогічна діяльність в закладах додаткової освіти.
28. Сутність соціально-педагогічної підтримки дитини.
29. Структурні компоненти соціально-педагогічної підтримки.
30. Зміст і механізми розвитку соціально-педагогічної підтримки.
31. Методи соціально-педагогічної підтримки.
32. Сутність інноваційної діяльності соціального педагога.
33. Етапи інноваційного процесу.
34. Компоненти інноваційної діяльності соціального педагога.
35. Особливості соціально-педагогічної підтримки інноваційної діяльності соціального педагога.
36. Етичний кодекс професійної діяльності соціального педагога, соціального працівника.
37. Етапи соціально-педагогічних технологій.
38. Специфіка соціальних технологій у соціально-педагогічній роботі.
39. Змість технологічного процесу.
40. Методи соціально-педагогічної роботи.
41. Поняття «оцінка потреб дитини»: об’єкт і предмет оцінки.
42. Принципи оцінки потреб дитини.
43. Умови здійснення якісної оцінки потреб дитини.
44. Оцінка базових потреб дитини.
45. Оцінка здатності батьків піклуватися про дитину.
46. Оцінка факторів сім’ї та середовища.
47. Характеристика проектування.
48. Соціальне виховання в історії педагогіки.
49. Теоретичні образи в соціальному вихованні.
50. Особистісно-орієнтований підхід у вихованні.
51. Психологія стосунків у дитячому колективі.
52. Моделі виховання в колективі.
53. Організація соціально-педагогічної взаємодії в умовах закладу освіти.
54. Напрямки діяльності соціальної служби школи.
55. Професійна компетентність соціального педагога як умова ефективної організації соціально-педагогічної діяльності.
56. Напрями соціально-педагогічної діяльності в закладах оздоровлення і відпочинку.
57. Планування соціально-педагогічної роботи.
58. Технології організації соціально-педагогічної діяльності в дитячих оздоровчих закладах.
59. Технологія соціально-педагогічної підтримки розвитку особистості, яка має проблеми в процесі соціалізації.
60. Педагогічні умови соціально-педагогічної підтримки дитини.
61. Соціально-педагогічна підтримка дитини в культурному середовищі освітнього закладу.
62. Напрямки соціального проектування.
63. Поняття «інноваційна культура соціального педагога».
64. Структурні компоненти інноваційної культури соціального педагога.
65. Формування інноваційної культури соціального педагога.
66. Рівні сформованості інноваційної культури соціального педагога.

Питання для підготовки до екзамену
з курсу «Спеціальна педагогіка»
(для студентів ІІІ курсу заочного відділення
спеціальності «Соціальна педагогіка»)
1. Основні поняття, терміни спеціальної педагогіки.
2. Об’єкт, суб’єкт, предмет, мета і задачі спеціальної педагогіки.
3. Систематика і статистика спеціальної педагогіки.
4. Предметні галузі сучасної спеціальної педагогіки.
5. Особливі освітні потреби і зміст спеціальної освіти.
6. Принципи спеціальної освіти.
7. Технології і методи спеціальної освіти.
8. Форми організації спеціального навчання.
9. Засоби забезпечення корекційно-освітнього процесу в системі спеціальної освіти.
10. Професійна діяльність й особистість педагога системи спеціальної освіти.
11. Філософія і спеціальна педагогіка.
12. Соціокультурні засади спеціальної освіти.
13. Економічні основи спеціальної педагогіки.
14. Правові засади спеціальної освіти.
15. Клінічні основи спеціальної педагогіки.
16. Психологічні засади спеціальної педагогіки.
17. Лінгвістичні та психолінгвістичні засади спеціальної педагогіки.
18. Медико-соціально-педагогічний патронаж. Медико-соціальна профілактика і рання комплексна допомога.
19. Дошкільна освіта дітей з обмеженими можливостями.
20. Шкільна система спеціальної освіти.
21. Професійна орієнтація, система професійної освіти, професійна адаптація людей з обмеженою працездатністю.
22. Соціально-педагогічна допомога особам з обмеженими можливостями.
23. Поняття про синдром раннього дитячого аутизму та аутичних рисах особистості.
24. Причини аутизму.
25. Клініко-психолого-педагогічна характеристика аутистів.
26. Можливості розвитку, освіти та соціалізації аутистів.
27. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі.
28. Історія становлення та розвитку національних систем спеціальної освіти.
29. Спеціальна освіта дітей із труднощами в навчанні (ЗПР).
30. Освіта осіб з порушеннями розумового розвитку (розумова відсталість).
31. Предмет логопедії, її становлення як інтегративної галузі знань.
32. Анатомо-фізіологічні механізми мовлення та основні закономірності його розвитку у дитини.
33. Причини мовленнєвих порушень.
34. Основні види мовленнєвих порушень.
35. Клініко-психолого-педагогічна характеристика дітей з мовленнєвими порушеннями.
36. Система спеціальних закладів для дітей з порушеннями мовлення.
37. Предмет і завдання сурдопедагогіки.
38. Причини порушень слуху, їх діагностика та медична реабілітація.
39. Педагогічна класифікація осіб з недоліками слуху.
40. Педагогічні системи спеціальної освіти осіб з порушеннями слуху.
41. Професійна освіта і соціальна адаптація осію з порушеннями слуху.
42. Предмет і задачі тифлопедагогіки.
43. Причини і наслідки порушення зору та способи компенсації.
44. Дошкільна освіта дітей з порушеннями зору.
45. Навчання дітей з недоліками зору в школі.
46. Профорієнтація, професійна освіта і трудова діяльність сліпих і слабкозорих.
47. Види порушень опорно-рухового апарату.
48. Загальна характеристика ДЦП: структура рухового дефекту, порушення психіки, мовленнєві порушення.
49. Корекційна робота при ДЦП.
50. Системи спеціалізованої допомоги дітям із ДЦП.
51. Поняття про складне порушення розвитку.
52. Основні групи дітей зі сполученими порушеннями і значення їх психолого-педагогічного вивчення.
53. Задачі психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини зі складним дефектом.
54. Психолого-педагогічні основи розвитку й освіти дітей зі складним дефектом.
55. Шляхи і способи організації спеціальної освіти для осіб зі складними порушеннями в розвитку.
56. Педагогіка Марії Монтессорі.
57. Педагогіка Рудольфа Штайнера.

Питання для підготовки до екзамену
з курсу «Технології соціально-педагогічної діяльності»
(для студентів ІІІ курсу заочного відділення спеціальності «Соціальна педагогіка»)
Питання для підготовки до екзамену (1)
1. Поняття соціальних технологій.
2. Технології соціальної роботи, їх класифікація.
3. Поняття технологій соціально-педагогічної роботи.
4. Особливості технології соціально-педагогічної роботи.
5. Основні види: технології соціальної профілактики, терапії, реабілітації, супроводу тощо.
6. Умови реалізації соціально-педагогічних технологій.
7. Методи соціально-педагогічної діяльності.
8. Філософські, загальнонаукові та спеціальні методи в соціально-педагогічній роботі.
9. Загальнонаукові методи: педагогічні, психологічні, соціологічні, історичні, економічні тощо.
10. Педагогічні методи, їх характеристика.
11. Спеціальні методи соціально-педагогічної діяльності: метод «рівний-рівному», метод соціальної вуличної роботи, метод роботи в громаді.
12. Характеристика і значення методів організації діяльності.
13. Методи соціального навчання та закріплення позитивного досвіду.
14. Доручення як метод організації соціально-керованої діяльності.
15. Типологія та зміст основних доручень.
16. Гра як впливовий засіб соціально-виховної роботи.
17. Психолого-педагогічні умови застосування методів організації діяльності.
18. Основні завдання вуличної соціальної роботи. Переваги вуличної соціальної роботи.
19. Основні форми вуличної соціальної роботи.
20. Організація роботи бригади вуличних соціальних працівників.
21. Соціальна паспортизація району.
22. Значення рейду у вуличній соціальній роботі з дітьми та молоддю.
23. Форми роботи з «дітьми вулиці».
24. Вулична ігротека: методика організації та проведення.
25. Мета технології соціальної профілактики.
26. Рівні: первинна, вторинна, третинна профілактика.
27. Стратегії профілактики: стратегія боротьби, стратегія нормалізації, стратегія зменшення шкоди.
28. Зміст, напрямки та форми профілактичної роботи соціального педагога.
29. Профілактична програма як комплекс організаційних форм соціально-педагогічної роботи з профілактики негативних явищ.
30. Дати загальну характеристику загальнонаукових методів у практиці соціально-педагогічної роботи.
31. Навести приклади впровадження загальнонаукових методів у практику соціально-педагогічної роботи.
32. Довести необхідність використання історичного методу при оцінці сучасних соціальних явищ (ретроспективний аналіз).
33. Обґрунтувати сучасні підходи до використання управлінських методів в системі соціально-педагогічної роботи.
34. Розкрити зміст понять «форма» та «форми соціально-педагогічної роботи».
35. Специфічні ознаки форми соціально-педагогічної роботи: функціональність, структурність, інтегративність, неперервність.
36. Класифікація організаційних форм соціально-педагогічної роботи.
37. Специфіка використання форм соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів.
38. Особливості комплексних форм роботи.
39. Індивідуальні, групові, масові форми соціально-педагогічної роботи.
40. Запропонувати власні приклади (проекти) організаційних форм соціально-педагогічної роботи.
41. Охарактеризуйте методи стимулювання.
42. Методи позитивного підкріплення і прийоми їх застосування.
43. Методи негативного підкріплення і прийоми їх застосування.
44. Методи змагання і можливості їх використання в соціально-педагогічній діяльності.
45. Соціально-педагогічні умови успішного застосування методів стимулювання.
46. Розробити умови стенду комплексного групового заохочення.
47. Охарактеризувати сутність і значення методів формування свідомості.
48. Методи переконання, навіювання та прийоми їх застосування.
49. Приклад в системі формування свідомості клієнтів соціально-педагогічної роботи.
50. Форми застосування методів формування свідомості.
51. Технологія підготовки і проведення соціально-педагогічної бесіди, дискусії та диспуту, конференції, усного журналу.
52. Сутність та специфіка використання рекламно-інформаційних технологій в діяльності соціальних педагогів.
53. Поняття «засоби масової інформації». Стратегія і технології взаємодії соціального працівника із засобами масової інформації.
54. Специфіка рекламно-інформаційної діяльності соціальних працівників та установ.
55. Види інформаційного впливу в роботі соціального педагога.

Питання для підготовки до екзамену (2)

1. Завдання соціально-педагогічної роботи з сім’єю.
2. Типологія сімей, що потребують допомоги та підтримки соціального педагога.
3. Специфіка роботи соціального педагога з сім’ями різного типу. Технологія діагностики сімейних стосунків і потреб сім’ї.
4. Соціально-педагогічна паспортизація сім’ї.
5. Методика організації роботи сімейного клубу.
6. Технології підготовки і проведення сімейного свята.
7. Завдання соціального педагога в роботі з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями.
8. Технології вивчення особистості дітей з обмеженими можливостями.
9. Реалізація програм соціалізації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями.
10. Методи та форми соціально-педагогічної роботи Центрів реабілітації.
11. Особливості соціального патронажу дітей з функціональними обмеженнями.
12. Завдання інклюзивного навчання.
13. Переваги роботи літнього тимчасового дитячого оздоровчого табору у вирішенні проблем соціально-педагогічної роботи.
14. Сутність і специфіка роботи соціального педагога як організатора діяльності дитячих і юнацьких колективів в умовах літнього табору.
15. Таборова зміна, її етапи.
16. Методика проведення найбільш типових таборових Днів-свят.
17. Методика підготовки та проведення фестивалів, творчих оглядів, концертів.
18. Специфічні види таборів: наметові табори, волонтерські, екологічні тощо. Тематична зміна, її переваги і характеристики.
19. Розробити один із видів планів роботи (план денний, план загону, план роботи табору тощо).
20. Розробити план і методику проведення найбільш типових таборових Днів-свят (День Казки, День Іменинника, Батьківський День).
21. Технологічні аспекти формування та розвитку волонтерського руху в умовах сьогодення.
22. Характеристика соціальних програм, проектів та акцій, в яких беруть участь волонтери.
23. Система підготовки волонтерів до участі в соціально-педагогічній діяльності.
24. Школи, семінар як форми навчання волонтерів.
25. Проблеми пропаганди і популяризації волонтерської діяльності в сучасних умовах.
26. Розробити зміст та структуру семінару для волонтерів.
27. Розробити структуру проведення профільної волонтерської зміни в умовах оздоровчого табору.
28. Виховання людей з високим творчим потенціалом як актуальна проблема сучасної соціально-педагогічної науки і практики.
29. Поняття «творча особистість» та «обдарованість».
30. Технології виявлення, діагностики обдарованості.
31. Види роботи з обдарованою молоддю. Діяльність соціального педагога в будинках творчості, клубах, студіях.
32. Специфіка соціально-педагогічної роботи в ліцеях, гімназіях, спеціальних класах для дітей з високим рівнем сформованості творчих здібностей.
33. Форми селекції та підтримки обдарованих дітей: творчі огляди, конкурси, фестивалі.

Питання для підготовки до екзамену
з курсу «Корекційна педагогіка» (для студентів V курсу денного відділення спеціальності «Початкова освіта»)

1. Об’єкт, предмет і завдання курсу корекційна педагогіка.
2. Взаємозв’язок корекційної педагогіки з іншими галузями знань.
3. Становлення і розвиток корекційної педагогіки.
4. Психолого-педагогічна сутність корекційно-педагогічної діяльності Вікові особливості розвитку і поведінки дітей.
5. Медико-біологічні причини відхилень.
6. Соціально-економічні фактори ризику.
7. Психолого-педагогічні чинники відхилень розвитку і поведінки дітей Поняття «соціальна норма» як вихідна категорія для розуміння поведінкових девіацій.
8. Властивості та види соціальних норм.
9. Механізми соціального регулювання.
10. Соціальні відхилення та їх характеристики.
11. Класифікація поведінки, що відхиляється Педагогічне вивчення дітей з відхиленнями в розвитку та поведінці.
12. Соціально-педагогічне вивчення мікросоціальних умов і їх вплив на розвиток дитини.
13. Особливості психолого-педагогічного вивчення молодших школярів Типологія сучасної сім’ї.
14. Авторитет батьків і стилі взаємодії з дітьми.
15. Специфіка корекційної роботи педагога з неблагополучною сім’єю.
16. Детермінація: зміст поняття.
17. Протосоціологічні теорії щодо пояснення причин девіацій.
18. Пояснення сутності явища соціальної аномії в працях Е. Дюркгейма та Р. Мертона.
19. Обґрунтування об’єктивності детермінант соціальних девіацій в межах структурного функціоналізму.
20. Суб’єктивні причини девіантної поведінки.
21. Теорія ярликування та теорія сигматизації.
22. Культорологічні концепції девіацій.
23. Субкультурні концепції девіантної поведінки.
24. Первинні і вторинні причини порушень поведінки дітей.
25. Важковиховуваність як корекційно-педагогічна проблема.
26. Нігілізм, неслухняність, вередливість, негативізм: причини порушень і корекція.
27. Дитяча агресивність: причини порушень, корекція.
28. Конформізм, інфантилізм: причини, корекція.
29. Прояви та ознаки аутизму у дитини.
30. Особливості психічного розвитку дітей з аутизмом.
31. Дитина з аутизмом у звичайній школі.
32. Діагностичні ознаки та причини гіперактивності.
33. Особливості проведення корекційної роботи з гіперактивними дітьми.
34. Суїцид: загальні поняття, термінологія, поширеність.
35. Типологія суїцидів.
36. Основні підходи до розуміння сутності причин суїциду.
37. Особливості суїцидальної поведінки молодших школярів.
38. Профілактика суїцидальної поведінки.
39. Дитяча безпритульність: аналіз проблеми.
40. Чинники, що детермінують втечі з дому.
41. Особливості соціальної поведінки дітей-бродяг.
42. Профілактика та корекція бродяжництва серед дітей Основні напрямки профілактики девіацій.
43. Стадії та форми профілактичної роботи.
44. Критерії ефективності профілактики девіатної поведінки.
45. Особливості здійснення профілактичної роботи в межах превентивної педагогіки.
46. Адаптація дітей до школи.
47. Педагогічні, психологічні і фізіологічні рівні шкільної дезадаптації.
48. Шкільна зрілість і готовність дитини до навчання в школі.
49. Роль школи у формуванні психосоматичного здоров’я учнів.
50. Психогігієнічні основи організації навчальної діяльності в школі.
51. Навчальні труднощі дітей як проблема корекційної педагогіки.
52. Корекційна робота з дітьми, які мають недостатній розвиток рухових умінь, порушення в розвитку просторової уяви, пам’яті.
53. Корекційна робота з дітьми, труднощі яких у навчанні пов’язані з формуванням навичок письма і читання, оволодіння математичними навичками.
54. Корекційна робота з дітьми, які мають обмежений запас загальної обізнаності.
55. Труднощі в навчанні, пов’язані різноманітними психотравмуючими ситуаціями.
56. Психолого-педагогічні основи навчання астенічних дітей.
57. Педагогічна допомога дітям, які страдають на хронічні захворювання.
58. Засоби педагогічної корекції астенічних дітей.
59. Діти з затримкою психічного розвитку в загальноосвітній школі.
60. Специфіка корекційною роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку.
61. Особливості організації корекційної роботи з дітьми в класах компенсуючого розвитку.
62. Дайте оцінку різних наукових підходів до аналізу проблеми «норма – відхилення» у розвитку дитини.
63. Сформулюйте критерії оцінки можливого відхилення в поведінці дитини за М. Раттером.
64. Назвіть фактори ризику, що здійснюють вплив на психічний розвиток дитини в різні вікові періоди.
65. Наведіть психологічний «портрет» дитини з відхиленнями в поведінці.
66. Місце і завдання педагогічної діагностики у багаторівневій системі вивчення дитини.
67. Педагогічна діагностика передумов шкільної дезадаптації.
68. Педагогічна діагностика ознак адаптаційних порушень як основа індивідуалізації навчання і корекційно-розвивальної допомоги.
69. Поведінка дитини як результат її взаємодії з оточуючим середовищем.
70. Гіперактивна: причини порушення, корекція.
71. Демонстративна поведінка, демонстрація протесту: причини порушення та його корекція.
72. Дитяча агресивність: причини, корекція.
73. Допомога тривожним і депресивним дітям.
74. Інфантильна та конформна поведінка: причини та корекція.
75. Корекція групової поведінки.
76. Розповідь на етичну тему як метод формування свідомості.
77. Агресивна поведінка педагогів: причини виникнення та корекція порушення.
78. Назвіть та охарактеризуйте відомі вам напрямки психологічної допомоги девіантним молодшим школярам.
79. Визначте сутність різних форм профілактичної роботи з девіантними дітьми.
80. Які критерії ефективності організації профілактичної роботи щодо попередження поширення різних форм девіантної поведінки вам відомі?
81. У чому полягає сутність психологічної превенції та психологічної інтервенції?
82. Визначте, яке місце у корекційній педагогіці посідає система превентивного виховання?
83. Програма педагогічної роботи.
84. Формування учбової діяльності як завдання початкового навчання школярів.
85. Реалізація учбової діяльності в загальнонавчальних інтелектуальних уміннях.
86. Проаналізувати модель формування цілісної учбової діяльності школярів Н.Я.Чутко. Запропонувати власні приклади завдань із корекції учбової діяльності молодших школярів.
87. Особливості навчання грамоті дітей з мовленнєвими порушеннями.
88. Подати приклади корекційно-розвивальних завдань, спрямованих на розвиток і вдосконалення просторових уявлень.
89. Навести приклади корекційно-розвивальних завдань на розвиток і вдосконалення зорового сприйняття і зорового аналізу, координації в системі „око-рука”.
90. Подати приклади завдань на розвиток і вдосконалення складних за координацією рухів кісті і пальців рук. Пальчиковий ігротренінг
91. Навести приклади завдань на розвиток і вдосконалення фонематичного сприйняття, фонематичного аналізу і синтезу.
92. Казкотерапія в корекційні роботі. „Гімнастика мозку”.
93. Нетрадиційні методи в корекційній педагогіці (фітотерапія; музикотерапія; хромотерапія).
94. Критерії і методика визначення ефективності формування навчальної діяльності і корекції її недоліків.
95. Особистісно-орієнтований підхід у корекційній педагогіці.
96. Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні.
97. Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як провідники змін.
98. Методи формування свідомості в корекційній педагогіці.

Питання для підготовки до екзамену
«Людина у сучасному соціумі»
(для студентів спеціальності «Соціальна робота»)

1. Проблема людини та її актуалізація в сучасному суспільстві.
2. Людина як об'єкт пізнання. Науки, що вивчають людину.
3. Становлення і структура сучасного людинознавства.
4. Співвідношення конкретно-наукового та філософського (світоглядного) пізнання людини.
5. Людина як тілесно-духовна істота, її відмінність від інших живих істот.
6. Організм людини як узгоджена єдність її органів і систем.
7. Цінність та самоцінність людини.
8. Гуманізм та антигуманізм. “Золоте правило” моралі.
9. Багатоманітність проявів людської краси. Особливості проявів жіночої та чоловічої краси.
10. Краса як джерело радості і творчого натхнення, її відображення в літературі і мистецтві.
11. Природна краса. Вміння берегти і примножувати свою красу.
12. Ідеал людини. Ідеальна людина.
13. Тривалість людського життя. Довголіття та довгожителі.
14. Продовження тривалості людського життя. Здоровий спосіб життя.
15. Якість життя. Повнота і щастя життя.
16. Діяльність як спосіб існування, розвитку та самореалізації людини.
17. Цілеспрямованість та пристосувально-перетворюючий характер людської діяльності.
18. Мотивація діяльності.
19. Потреби як основа людської діяльності. Класифікація потреб.
20. Закон зростання людських потреб. Свідоме формування потреб.
21. Складність і різноманітність людської діяльності, її структура.
22. Рівні, види і форми діяльності людини.
23. Духовність як визначальна характеристика людини. Прояви людської духовності.
24. Духовний світ людини, його складність і неповторність.
25. Багатство духовного світу як показник рівня розвитку людини.
26. Бездуховність та її прояви.
27. Становлення особистості в історії суспільства. Історичні типи особистості.
28. Особливості сучасної особистості. Індивідуальне становлення особистості.
29. Соціалізація як процес засвоєння людиною соціального досвіду ід вироблення суспільно необхідних якостей.
30. Роль соціального середовища та його окремих чинників соціалізації особистості.
31. Значення самовиховання і самовдосконалення у становленні та соціалізації особистості.
32. Соціальні ролі особистості та їх зумовленість суспільством.
33. Сутність спілкування. Потреба у спілкуванні та способи її задоволення.
34. Роль спілкування у становленні та розвитку людини.
35. Традиційні та обрядові форми спілкування.
36. Пряме і опосередковане, формальне й неформальне, ділове й дружнє спілкування.
37. Вибір форм спілкування.
38. Засоби спілкування.
39. Мова як головний засіб людського спілкування.
40. Природна та штучні мови.
41. Роль міміки і жестів у спілкуванні.
42. Особливості комп'ютерного спілкування.
43. Поняття міжособистісних стосунків, їх особистості та класифікація.
44. Вплив міжособистісних стосунків на настрій, самопочуття, здоров'я людей та успішність їх діяльності. Вибірковість людських взаємин.
45. Сумісність і несумісність, симпатія та антипатія між людьми.
46. Конфлікт і злагода.
47. Причини ускладнення і шляхи поліпшення міжособистісних стосунків.
48. Неписані правила та моральні принципи взаємовідносин між друзями.
49. Стосунки між юнаками та дівчатами.
50. Дружба, закоханість, любов. Вміння подобатися і викликати постійний інтерес.
51. Багатогранність кохання.
52. Любов як один із вищих проявів людської духовності. Цінність любові.
53. Любов взаємна і без відповіді.
54. Вірність, вимогливість та відповідальність у коханні.
55. Формування та види етикету.
56. Добрі манери у взаєминах людей.
57. Культура взаємин у сім'ї.
58. Стиль стосунків у дитячих колективах.
59. Сутність і виникнення суспільства.
60. Діяльність як спосіб суспільного буття, його відмінність від буття природи.
61. Співвідношення у суспільстві суспільного буття та суспільної свідомості.
62. Соціальні інститути та суспільні відносини.
63. Різні погляди на виникнення суспільства.
64. Поняття природного середовища.
65. Роль географічного середовища в житті суспільства, його вплив на спосіб життя людей, їхню культуру та психіку, особливості і темпи історичного розвитку.
66. Вплив географічних чинників на виникнення перших цивілізацій.
67. Роль природного середовища у становленні та розвитку українського народу.
68. Демографічні процеси (відтворення і зростання народонаселення, міграції населення тощо) і демографічні проблеми.
69. Збільшення чисельності населення та зміни в темпах його приросту у процесі історичного розвитку.
70. Соціальна структура суспільства.
71. Види людських спільнот та їх відмінність від груп тварин.
72. Соціальні групи та їх класифікація (малі, середні й великі, формальні та неформальні).
73. Групові процеси та групова самосвідомість.
74. Структура малих груп і внутрішньогрупові стосунки.
75. Партнерство і конкуренція.
76. Авторитет і лідерство у групі.
77. Якості лідера.
78. Поняття сім'ї. Типологія сімей та шлюбних відносин.
79. Сутнісні характеристики сімейних стосунків.
80. Роль сім'ї у суспільстві та забезпечення процесу соціалізації.
81. Вироблення, зберігання, передача і поширення родових цінностей та традицій.
82. Критерії виділення основних сфер суспільного життя.
83. Особливості та завдання соціальної сфери суспільного життя.
84. Основні форми і характеристики (рівень життя, якість життя, соціальна інфраструктура тощо) соціального життя.
85. Економічна сфера суспільного життя (загальна характеристика) та її особливості в Україні.
86. Духовне життя суспільства, його особливості і структура.
87. Вироблення, зберігання, передача і поширення духовних цінностей.
88. Зростання ролі духовної сфери суспільного життя в умовах переходу до інформаційного суспільства.
89. Взаємозв'язок різних сфер суспільного життя.
90. Поняття суспільної свідомості.
91. Рівні (буденний і спеціалізований) та сфери (пізнавальна, художня, нормативно-регулятивна) суспільної свідомості.
92. Світогляд та ядро духовної культури і вища форма людської самосвідомості.
93. Структура та соціальні функції світогляду. Особливості моральної, естетичної, правової та політичної свідомості як нормативно-регулятивних форм суспільної.
94. Взаємодія різних сфер і форм суспільної свідомості.
95. Розмаїття визначень культури. Культура як суспільне явище і результат соціокультурної еволюції.
96. Співвідношення в культурі матеріального і духовного, загальнолюдського й етнічно-національного.
97. Мова як основа культури народу.
98. Вищі цінності світової та української національної культур.
99. Проблема збереження людської культури як одна з глобальних проблем сучасності.
100. Взаємодія культур у процесі історичного розвитку (на прикладі історії України).

Питання для підготовки до екзамену
«Дидактика»
(напряму підготовки «Початкова освіта»)

1. Предмет і функції дидактики. Становлення дидактики як науки.
2. Характеристика практичних методів навчання.
3. Змоделювати урок засвоєння нових знань.
4. Завдання сучасної дидактики початкової школи.
5. Наочні методи навчання.
6. Змоделювати урок формування умінь і навичок.
7. Види і методи дидактичних досліджень.
8. Дидактична гра як метод навчання.
9. Змоделювати урок застосування знань, умінь, навичок.
10. Інтерактивне навчання в сучасній школі.
11. Самостійна робота учнів як метод навчання.
12. Змоделювати комбінований урок.
13. Основні ланки процесу засвоєння знань.
14. Засоби навчання та вимоги до їх використання у початковій школі.
15. Змоделювати урок узагальнення і систематизації знань.
16. Особистісно орієнтована модель навчання у початковій школі.
17. Закони і закономірності процесу навчання.
18. Схема аналізу уроку.
19. Типи і структура уроків в системі розвивального навчання.
20. Характеристика наочних методів навчання.
21. Підготовка вчителя до уроку.
22. Технології особистісно орієнтованого навчання.
23. Навчальні плани для початкової школи.
24. Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання.
25. Загальні методи навчання: визначення, функції, структура.
26. Рівні навчальних досягнень учнів та критерії їх визначення.
27. Сутність, функції та структура процесу навчання.
28. Характеристика принципів навчання, поданих у класифікації О.Я. Савченко.
29. Міні-уроки у практиці Ш.О. Амонашвілі.
30. Дидактичні особливості уроків для шестирічок.
31. Проблемна ситуація. Типи проблемних ситуацій.
32. Принципи навчання в народній дидактиці.
33. Навчально-методичні комплекси для початкової школи.
34. Форми організації пошукової діяльності молодших школярів.
35. Вимоги до уроку в початковій школі.
36. Об’єкти, види, методи, форми контролю та оцінки навчальних досягнень учнів.
37. Добір змісту і методичного забезпечення уроку.
38. Типи уроків і їх структура.
39. Методика М. Монтессорі як особистісно розвивальна технологія навчання.
40. Вимоги до підручників для початкової школи.
41. Вальдорфська педагогіка як одна з технологій особистісно орієнтованого навчання.
42. Структура підручника.
43. Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності.
44. Форми навчання у народній дидактиці.
45. Навчальні програми для початкової школи.
46. Етапи процесу засвоєння знань учнями.
47. Сучасна класифікація концепцій навчання.
48. Вивчення готовності дитини до навчання – основа практичної реалізації індивідуального підходу.
49. Зробити порівняльний аналіз типових навчальних планів початкових шкіл з навчанням українською мовою та мовами національних меншин.
50. Класифікація методів навчання за характером пізнавальної діяльності учнів.
51. Екскурсія як форма навчання у початковій школі.
52. Розвивальне навчання: характеристика та особливості організації.
53. З історії форм організації навчання.
54. Принципи і правила навчання. Характеристика окремих із них.
55. Вибір учителем методів навчання.
56. Об’єкти оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.
57. Виховуючий характер навчання у початковій школі.
58. Класифікація методів навчання за логікою засвоєння знань.
59. Ш.О. Амонашвілі про оцінку навчальних досягнень шестирічок.
60. Характеристика принципу науковості навчання.
61. В.О. Сухомлинський про роль оцінки у навчанні молодших школярів.
62. Нетрадиційні уроки у початковій школі.
63. Реформування змісту початкової освіти.
64. Характеристика принципу виховуючого характеру навчання.
65. Дидактичні особливості інтегрованого уроку в початковій школі.
66. Критерії оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.
67. Характеристика принципу наочності навчання.
68. Класифікація методів навчання.
69. Дидактичні особливості інтегрованих уроків.
70. Золоте правило дидактики.
71. Проблемно-пошукове навчання та можливості його використання у початковій школі.
72. Сучасні підходи до оцінювання знань, умінь та навичок учнів.
73. Народна педагогіка про гру як метод навчання дітей.
74. Зміст освіти в початковій школі.
75. Рівні навчальних досягнень учнів та критерії їх визначення.
76. Державний стандарт загальної початкової освіти.
77. Індивідуалізація та диференціація навчання у початковій школі.

Питання для підготовки до екзамену
«Основи сценарної роботи соціального педагога»
(для студентів спеціальності «Соціальна робота»)

1. Сценарна робота в системі професійної діяльності соціального педагога.
2. Соціальний педагог як організатор, сценарист і режисер театралізованих дійств у роботі з різними соціальними групами.
3. особливості драматичного жанру.
4. Теорія драми. Тема. Ідея. Герої та їх характеристика.
5. Діалог як форма дії.
6. Конфлікт драматичного твору.
7. Композиція драми.
8. Поняття про сценарій.
9. Специфіка сценарію як різновиду драматургічного дійства. Його ідейно-тематична основа.
10. Композиція і сюжетний хід в сценарії.
11. Сценарно-режисерський задум і його вплив на використання художнього і документального матеріалу.
12. Основні етапи створення сценарію.
13. Пошуки реалізації сценарного задуму та емоційно-виразних засобів.
14. Художнє й емоційно-естетичне значення номерів у сценарії, їх взаємозв’язок.
15. Основні вимоги до експозиції, основної частини, кульмінації та фіналу сценарію.
16. Конферанс (ведучі) в сценарії театралізованого дійства.
17. Різновиди театралізованих заходів.
18. Значення театралізації в театралізованому дійстві. Види театралізації: компільована (комбінована), оригінальна, змішаного типу.
19. Особливості театралізації документального та художнього матеріалів.
20. Жанрові різновиди театралізованих дійств.
21. Особливості написання сценарію та організації проведення жанрових різновидів театралізованих дійств.
22. Вимоги до проведення театралізованих і збірних концертів, свят, шоу-програм на відзначення історичних подій та червоних дат календаря.
23. Особливості сценарію та проведення тематичного вечора, шоу-програми, театру-кафе, театралізованої акції і програми на соціальну тематику.
24.Театралізовані дійства і свята Давньої Греції.
25. Особливості проведення свят у слов’янських народів.
26. Різновиди театралізованих дійств у радянський період.
28. Різновиди театралізованих дійств у 20-30 рр. ХХ ст.
29. Особливості театралізованих дійств у післявоєнний період.
30. Різновиди театралізованих дійств 60-80 рр. минулого століття.
31. Театралізовані дійства і свята різних історичних епох як основа сучасного розвитку театралізованих заходів.
32. Театралізовані дійства. Їх вплив на розвиток і формування особистості.
Соціально-психологічні особливості театралізованих дійств та активізація учасників.
33. Виховна функція театралізованих заходів.
34. Художньо-творча діяльність як основа педагогічного процесу в роботі з різними соціальними групами.
35. Позаурочна, позакласна та позашкільна освітньо-виховна робота.
36. Свято як комплексний засіб виховання. Основні групи свят.
37. Педагогічні та психологічні аспекти організації шкільних свят.

Питання для підготовки до екзамену
«Соціально-педагогічна профілактика насильства щодо дітей»
(для студентів ІІІ курсу заочного відділення
спеціальності «Соціальна робота»)
1. Феномен насильства та жорстокого поводження з дітьми.
2. Огляд теорій вітчизняних та зарубіжних дослідників у сфері виникнення та розвитку феномену насильства щодо дітей.
3. Поширеність жорстокого поводження з дітьми в Україні та світі.
4. Насильство щодо дітей в сім’ї та його особливості.
5. Особливості осіб та родин, що допускають психологічне насильство щодо дитини.
6. Особливості осіб та родин, що допускають економічне насильство щодо дитини.
7. Особливості осіб та родин, що допускають фізичне насильство щодо дитини.
8. Особливості осіб та родин, що допускають сексуальне насильство щодо дитини.
9. Основні психологічні характеристики батьків, які застосовують насильство щодо дітей.
10. Насильство щодо дітей поза сім’єю.
11. Підходи до ґенези насильства: соціокультурний, індивідуально-психологічний та системний сімейний.
12. Фактори ризику насильства та жорстокого поводження щодо дитини.
13. Умови, за яких дію можна кваліфікувати як насильство щодо дитини.
14. Сутність циклу насильства та стадій розвитку насильства.
15. Загальні наслідки насильства для дитини, агресора та суспільства загалом.
16. Вплив жорстокого поводження на розвиток (фізичний, когнітивний, емоційний та соціальний) немовлят та дітей раннього віку.
17. Вплив жорстокого поводження на розвиток (фізичний, когнітивний, емоційний та соціальний) дітей дошкільного віку.
18. Вплив жорстокого поводження на розвиток (фізичний, когнітивний, емоційний та соціальний) молодших школярів.
19. Вплив жорстокого поводження на розвиток (фізичний, когнітивний, емоційний та соціальний) підлітків.
20. Особливості консультування з проблем попередження та подолання жорстокого поводження з дітьми.
21. Соціальний супровід сім’ї, де є жорстоке поводження з дітьми, та його особливості.
22. Характеристика фізичного насильства, його особливості.
23. Специфіка сексуального насильства над дитиною.
24. Сутність психологічного (емоційного насильства) над дітьми та його форми.
25. Особливості нехтування потребами дитини (економічне насильство).
26. Наближені та віддалені у часі наслідки насильства щодо дитини.
27. Фізичні та психологічні наслідки насильства щодо дітей.
28. Наслідки насильства щодо дітей для громади, суспільства.
29. Індикатори фізичного, сексуального, психологічного та економічного насильства над дитиною.
30. Групи індикаторів насильства щодо дітей.
31. Шляхи виявлення індикаторів насильства.
32. Принципи та етапи здійснення опитування дитини, що зазнала насильства.
33. Особливості опитування батьків та родичів дитини, що підозрюються у здійсненні жорстокого поводження з дитиною.
34. Методи діагностики насильства над дитиною: візуальні, психологічні, медичні, соціологічні, педагогічні. Особливості застосування різних методів.
35. Корекційні програми роботи з агресорами.
36. Жорстоке поводження з дитиною як правове поняття.
37. Захист дітей від насильства у міжнародному законодавстві.
38. Нормативно-правова база України щодо попередження насильства у сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.
39. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї».
40. Міжвідомчий підхід до попередження насильства щодо дітей та його нормативно-правове підґрунтя.
41. Організації та установи, що працюють в інтересах сімей та дітей, зокрема щодо захисту дитини від жорстокого поводження.
42. Роль громадських організації у протидії жорстокому поводженню з дітьми.
43. Використання телефону довіри у системі попередження жорстокого поводження з дітьми.
44. Сімейна терапія у корекції дитячо-батькіських взаємин.
45. Сутність соціальної профілактики насильства та жорстокого поводження з дітьми.
46. Первинна, вторинна та третинна профілактика.
47. Основні принципи профілактичної діяльності.
48. Зміст та форми профілактики насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.
49. Профілактика насильства в шкільному середовищі, запровадження просвітницько-профілактичних програм.
50. Попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми у роботі з молодим подружжям.
51. Профілактика насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми у роботі з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах.
52. Сутність та завдання кризової інтервенції.
53. Психологічні особливості опитування дітей, які зазнали насильства.
54. Принципи спілкування фахівця з дитиною – жертвою насильства /дитиною –свідком насильства, а також її батьками.
55. Місце проведення опитування дитини (кімнати для опитування дітей, або «зелені кімнати»): внутрішнє оформлення та облаштування кімнати для опитування; технічне оснащення кімнати.
56. Етапи процесу опитування дитини та залучені до опитування особи.
57. Розгляд досвіду роботи кімнат для опитування дітей (на досвіді Польщі та України).
58. Форми та методи роботи з дітьми, що стали жертвами насильства.
59. Арт-терапія у роботі з дітьми-жертвами насильства.
60. Індивідуальна та групова робота з дітьми, які зазнали насильства.

3264

З курсу «Педагогіка»

 1. Педагогіка як наука і навчальна дисципліна.
 2. Предмет і завдання її, функції, етапи розвитку.
 3. Основні категорії педагогіки.
 4. Зв'язок педагогіки з іншими науками.
 5. Методологічні основи педагогіки.
 6. Система педагогічних наук.
 7. Методи науково-педагогічних досліджень.
 8. Етапи педагогічного дослідження.
 9. Види наукових досліджень у педагогіці.
 10.  Поняття особистості. Ознаки, що характеризують особистість.
 11.  Розвиток особистості.
 12.  Закономірності та рушійні сили розвитку особистості.
 13.  Соціалізація і становлення особистості.
 14.  Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості.
 15.  Суть педагогічного процесу.
 16.  Рушійні сили педагогічного процесу.
 17.  Педагогічний процес як система.
 18.  Цілісність педагогічного процесу.
 19.  Закономірності педагогічного процесу.
 20.  Організація педагогічного процесу.
 21.  Поняття змісту освіти.
 22.  Характеристика навчальних планів, програм та підручників.
 23.  Рівні освіти у сучасній Україні. Дошкільна освіта.
 24.  Рівні освіти у сучасній Україні. Початкова освіта.
 25.  Рівні освіти у сучасній Україні. Повна загальна середня освіта.
 26.  Рівні освіти у сучасній Україні. Професійно-технічна освіта.
 27.  Рівні освіти у сучасній Україні. Повна вища освіта.
 28.  Роль і місце вчителя у формуванні особистості школяра.
 29.  Поняття дидактики.
 30.  Процес навчання.
 31.  Функції процесу навчання.
 32.  Структура діяльності вчителя в навчальному процесі, основні види, специфіка.
 33.  Педагогічні вміння вчителя-вихователя (сегустивні, прикладні, вміння в галузі педагогічної техніки).
 34.  Функції вчителя (організаторська, оберігаючи, інформуюча).
 35.  Педагогічні вміння вчителя-вихователя (дидактичні, перцептивні, пізнавальні).
 36.  Функції вчителя (виховна, навчальна).
 37.  Поняття методів навчання та їх класифікація.
 38.  Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання навчальної діяльності; методи контролю і самоконтролю у навчанні.
 39.  Вибір методів навчання.
 40.  Поняття про форми організації навчання.
 41.  Урок як основна форма організації навчання.
 42. Позаурочні форми навчання.
 43.  Засоби навчання.
 44.  Використання комп'ютерної техніки у навчанні.
 45.  Виховання в цілісному педагогічному процесі. Суть процесу виховання.
 46.  Процес виховання як система.
 47.  Етапи процесу виховання.
 48.  Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми. Закони і закономірності становлення особистості.
 49.  Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості.
 50.  Поняття про зміст виховання.
 51.  Основні напрями виховання: розумове, моральне, фізичне, трудове, громадянське, екологічне, статеве, правове, естетичне.
 52.  Поняття методу та прийому виховання.
 53.  Характеристика основних груп методів виховання.
 54.  Виховання особистості в колективі.
 55.  Поняття колективу: суть, ознаки, функції, структура. Шляхи згуртування колективу.
 56.  Органи учнівського самоврядування.
 57.  Виховний вплив колективу.
 58.  Завдання і функції класного керівника.
 59.  Планування роботи класного керівника.
 60.  Родинне виховання особистості.
 61.  Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім'ї.
 62.  Шляхи підвищення педагогічних знань батьків.
 63.  Види й методи роботи з батьками учнів.
 64.  Національна своєрідність виховання.
 65.  Сутність педагогічної технології і діяльність вчителя.
 66.  Сутність поняття «педагогічна технологія».
 67.  Основні підходи до визначення «педагогічних технологій», генезис їх розвитку.
 68.  Освітні, педагогічні та навчальні технології, їх взаємозалежність та взаємозв'язок.
 69.  Структура педагогічної технології, її основні аспекти та умови побудови.
 70.  Технологія конструювання педагогічного процесу.
 71.  Технологія здійснення педагогічного процесу.
 72.  Технологія діагностики педагогічного процесу.
 73.  Сутність і загальні принципи управління педагогічними системами.
 74.  Сутність поняття «педагогічна система».
 75.  Принципи управління освітою.
 76.  Взаємодія соціальних інститутів в управлінні педагогічною системою.
 77.  Поняття про управління, менеджмент, внутришкільне управління, педагогічний менеджмент.
 78.  Структура управління освітою в Україні.
 79.  Значення методичної роботи для підвищення рівня професійної підготовки вчителя.
 80.  Підвищення кваліфікації і атестація педагогічних працівників.
 81.  Історія освіти і педагогічної думки як галузь наукового знання.
 82.  Виховання і педагогічна думка в епоху Відродження.
 83.  Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки і практики у 17-19 століттях.
 84.  Реформаторська педагогіка зарубіжних країн у кінці 19-20 ст.
 85.  Освіта і педагогічна думка в Україні (від Київської Русі до початку 20 століття).
 86.  Сучасні тенденції розвитку освіти в світі.

 

З курсу «Вступ до спеціальності»

Спеціальність «Соціальна педагогіка»

1. Наукова організація праці студента. ЇЇ основні складові.

2. Психологічні механізми засвоєння інформації.

3. Сприймання, осмислення та запам'ятовування навчальної інформації.

4. Організація самостійної роботи студента. Правила конспектування.

5. Особливості взаємодії особистості та соціуму.

6. Причини загострення соціальних проблем в Україні.

7. Провідні напрями соціальної політики в Україні.

8. Роль соціального педагога в розв'язанні соціальних проблем суспільства.

9. Поняття про соціальне виховання. Мета та завдання соціального виховання.

10. Принципи соціального виховання.

11. Єдність біологічних та соціальних факторів у процесі соціальної адаптації особистості.

12. Основні напрями організації процесу соціального виховання.

13. Поняття «соціально-педагогічна діяльність» та «соціально-педагогічна робота».

14. Структура соціально-педагогічної діяльності (об'єкти, суб'єкти, ресурсне забезпечення).

15. Сфери та напрямки здійснення соціально-педагогічної діяльності (соціальна профілактика, соціальне обслуговування, соціальні послуги, соціальна допомога, соціальна реабілітація).

16. Принципи соціально-педагогічної діяльності.

17. Професійний портрет соціального педагога та його призначення

18. Загальна характеристика соціального педагога. Основні функції його діяльності.

19. Система базових теоретичних знань та професійних вмінь соціального педагога.

20. Особистісні якості спеціаліста соціально-педагогічної діяльності.

21. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України.

22. Клієнти соціально-педагогічної роботи як вразливі верстви населення.

23. Поняття об'єкта соціально-педагогічної роботи.

24. Причини появи понять «маргіналізовані верстви», «соціально виключені діти», «соціальні сироти».

25. Характеристика групи потенційних клієнтів соціального педагога, особливості їх життєдіяльності.

26. Основні причини, через які людина стає потенційним клієнтом соціального педагога.

27. Професійні ролі соціального педагога.

28. Поняття соціальних ролей соціального педагога у професійній діяльності.

29. Група практичних ролей соціального педагога:мета посередницьких ролей;роль експерта та аналітика в соціальній роботі з конкретною особистістю;група управлінських та сервісних ролей соціального педагога.

30. Призначення кожної з груп ролей.

31. Професійно-етичний кодекс діяльності соціального педагога.

32. Етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи.

33. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога.

34. Норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи стосовно: професії;колег;клієнтів;взаємодіючих організацій.

35. Перспективи розвитку соціально-педагогічної роботи в Україні.

36. Провідні напрями соціальної політики в Україні.

37. Інноваційні форми роботи соціального педагога у сферах:освіти;охорони здоров'я;соціального захисту населення;соціального розвитку та становлення молоді;охорони правопорядку.

38. Волонтерський рух в Україні.

39. Виховні можливості соціальних інституцій у формуванні особистості.

 

З курсу «Модульно-рейтингова технологія вивчення психолого-педагогічних дисциплін»

1.      Болонський процес як засіб інтеграції й демократизації вищої освіти.

2.      Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти.

3.      Особливості системи вищої освіти в країнах Європи, Азії та Америки.

4.      Вища освіта України і Болонський процес.

5.      Принцип модульності в історії освіти.

6.      Характерні риси модульного навчання.

7.      Принципи модульного навчання.

8.      Принципи і правила побудови модульних програм.

9.      Визначення структури модульної програми й окремих модулів.

10.  Формування змісту модулів.

11.  Забезпечення зворотного зв'язку. Методика побудови тестів.

12.  Інноваційні педагогічні технології активізації навчання.

13.  Методи та форми активізації навчального процесу.

14.  Організація проблемного навчання.

15.  Застосування методу згорнутих інформаційних структур.

16.  Технологія ситуаційного навчання.

17.  Критична (екстремальна) ситуація.

18.  Технологія повного засвоєння знань.

19.  Гармонізація лекційно-семінарської та кредитно-модульної систем як засіб забезпечення якісної педагогічної освіти.

20.  Інтеграційні процеси в системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів.

21.  Методика організації практичних і семінарських занять.

22.  Методика оцінювання знань, умінь і навичок.

23.  Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.

24.  Дистанційна система освіти.

25.  Які, на вашу думку, причини запровадження Болонського процесу в Україні? Порівняйте їх з причинами запровадження Болонського процесу в європейських країнах, зробіть відповідні висновки й узагальнення.

26.  Дайте оцінку досягненням в системі вищої освіти України в світлі запланованих реформ, пов'язаних з Болонським процесом. На вашу думку, чи є проблеми в системі освіти щодо реалізації реформ? Якщо є, то з чим це пов'язано?

27.  Проаналізуйте, наскільки принципи Болонського процесу реалізовані в системі вищої освіти України?

28.  Які з пріоритетних напрямків розвитку європейської освіти, визначених міністрами освіти 46 країн-учасниць Болонського процесу в квітні 2009 року на наступне десятиліття, на вашу думку, будуть реалізовані в системі освіти України успішно, а реалізація яких буде утруднена? Чому?

29.  Порівняйте модульне навчання з традиційним. У чому їх принципова різниця? Чи є спільні риси? Якщо є, то які?

30.  Яким чином співвідносяться принципи модульного навчання з процесом побудови модульних програм?

31.  З яких етапів складається процес формування змісту модулів? Як ці етапи співвідносяться між собою? Яким чином реалізуються принципи модульного навчання на кожному етапі формування змісту модулів?

32.  Здійснити порівняльний аналіз дидактичних засобів модульного й традиційного навчання. Зробити відповідні висновки й узагальнення.

33.  Проаналізуйте, які особливості організації роботи студентів у системі модульного навчання порівняно з традиційним. Зробіть відповідні висновки й узагальнення.

34.  Порівняйте методику рейтингового оцінювання з методикою оцінювання навчальних досягнень в традиційній системі. Назвати переваги й недоліки методики рейтингового оцінювання. Проаналізуйте, які фактори впливають на вибір методів навчання в системі ЄКТС. Запропонуйте критерії вибору методів навчання в системі ЄКТС.

35.  Проаналізуйте засоби активізації навчання. Яке співвідношення традиційних й інноваційних методів навчання в системі ЄКТС?

36.  Проаналізуйте, які методи із наведених технологій, доцільно використовувати на семінарських, а які на практичних заняттях:технологія роботи в малих групах;технологія колективно-групового навчання;технологія ситуативного моделювання;технологія опрацювання дискусійних питань.

37.  Які причини зумовили необхідність реформування системи підготовки майбутніх учителів?

38.  Як реалізовані принципи сучасної підготовки вчителя в концепції оновлення підготовки на основі інноваційних технологій?

39.  Проаналізуйте суть інтеграційних процесів в системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів, дайте їм оцінку з позицій сучасного стану вищої освіти.

 

З курсу «Теорія виховання»

1. Охарактеризуйте внутрішні та зовнішні суперечності процесу виховання.

2. Проаналізуйте та визначте особливості кожного з етапів процесу виховання.

3. Визначте завдання фізичного виховання, вкажіть на шляхи і засоби їх реалізації у навчально-виховному процесі.

4. Розкрийте зміст таких понять: мета виховання, загальна мета виховання, головна мета національного виховання.

5. Визначте співвідношення понять «виховання» і «педагогічний процес».

6. Охарактеризуйте провідну роль виховання у розвитку особистості.

7. Розкрийте єдність і взаємозв'язок об'єктивних і суб'єктивних чинників виховання.

8. Розкрийте фактори, що впливають на формування мети виховання.

9. Розкрийте ваше розуміння провідних орієнтирів і основних напрямків виховного процесу у сучасному суспільстві: формування народного світогляду і забезпечення інтелектуального розвитку особистості.

10. Визначте різницю між поняттями «навчально-виховний процес» і «педагогічний процес».

11. Назвіть терміни, якими у педагогіці позначається взаємна активність вихователів і вихованців.

12. Розкрийте сутність рушійної сили педагогічного процесу.

13. Розкрийте сутність компонентів педагогічного процесу.

14. Охарактеризуйте закономірності педагогічного процесу.

15. Розкрийте сутність дії рушійної сили виховання.

16. Поясніть сутність мотивів виховання, дайте характеристику їх видів.

17. Окресліть особливості діяльності педагогів, спрямовані на формування у дітей доцільних мотивів виховання.

18. Поясніть, чому педагогічний процес не можна зводити лише до навчання чи виховання.

19. Розкрийте сутність педагогічної діагностики.

20. Поясніть, чим зумовлена специфіка педагогічного процесу.

21. Охарактеризуйте сутність групи методів формування свідомості особистості.

22. Визначте вимоги щодо проведення бесіди з учнями.

23. Поясніть, чому особливу трудність для педагога викликає індивідуальна бесіда.

24. Назвіть умови, яких необхідно дотримуватись при використанні методів формування свідомості особистості.

25. Наведіть приклади використання методу формування свідомості в роботі учителя.

26. Визначте сутність та особливості методу формування свідомості.

27. Визначте сутність та особливості методів стимулювання поведінки і діяльності вихованця.

28. Наведіть приклад використання методів стимулювання поведінки і діяльності вихованців у роботі вчителя.

29. Обґрунтуйте важливість методів, які виконують функції регулювання, коригування і стимулювання поведінки і діяльності.

30. Поясніть, чому поширеною формою масової виховної роботи є читацька конференція?

31. Охарактеризуйте основні принципи ефективності організації позакласної виховної роботи.

32. Назвіть найбільш поширені форми масової, групової та індивідуальної роботи.

33. Схарактеризуйте форми роботи у позашкільній виховній роботі.

34. Схарактеризуйте масові форми виховної позакласної роботи.

35. Схарактеризуйте групові форми виховної позакласної роботи?

36. Розкрийте сутність позашкільних форм виховання.

37. Сформулюйте основні ознаки колективу.

38. Сформулюйте основні показники сформованості учнівського колективу.

39. Охарактеризуйте поширені моделі розвитку взаємовідносин між особистістю і колективом.

40. Назвіть функції колективу.

41. Розкрийте сутність законів життя дитячого колективу.

42. Проаналізуйте стадії розвитку колективу.

43. Назвіть основні засоби фізичного виховання у початкових класах.

44. Проаналізуйте основні методи фізичного виховання у початкових класах.

45. Назвіть засоби фізичного виховання, які, на ваш погляд, є найбільш ефективними.

46. Назвіть фактори, які впливають на формування мети виховання.

47. Розкрийте сутність національної системи виховання.

48. Розкрийте шляхи формування духовних цінностей людини.

49. Схарактеризуйте національні традиції, звичаї та обряди, їх виховну роль.

50. Розкрийте роль педагога в реалізації національної освіти на сучасному етапі.

51. Розкрийте сутність процесу виховання, його рушійні сили. Назвіть компоненти виховного процесу, вкажіть на взаємозв'язки між ними.

52. Обґрунтуйте взаємозв'язок закономірностей виховання.

53. Розкрийте сутність методів заохочення і покарання. Назвіть види заохочень і покарань, що використовуються у загальноосвітніх навчально-виховних закладах.

54. Назвіть позашкільні дитячі виховні заклади, вкажіть на зміст і напрямки їх роботи.

55. Вкажіть на особливості розвитку і керівництва первинним дитячим колективом, який перебуває на 1 і 2 стадіях розвитку.

56. Розкрийте чинники, якими зумовлені мета і зміст національного виховання.

57. Розкрийте сутність всебічного гармонійного розвитку особистості.

58. Визначте основні завдання трудового виховання та шляхи їх реалізації у навчально-виховному процесі.

59. Розкрийте сутність методу переконання. Перелічіть шляхи і прийоми реалізації його вимог.

60. Окресліть шляхи і форми забезпечення єдності дій школи і сім'ї у вихованні дітей. Визначте систему підвищення педагогічної культури батьків.

61. Назвіть обов'язки, напрямки, засоби і форми роботи класного керівника, спрямовані на виховання учнів.

62. Схарактеризуйте принципи національного виховання. Розкрийте вимоги і особливості реалізації принципів народності, демократизації, природовідповідності, гуманізації.

63. Визначте завдання естетичного виховання та окресліть шляхи реалізації їх у навчально-виховній роботі.

64. Розкрийте сутність понять: методи, прийоми і засоби виховання. Вкажіть на вимоги методів прикладу і вправ.

65. Проаналізуйте вимоги принципів виховання: неперервності, індивідуалізації та диференціації, єдності виховання і життєдіяльності.

66. Визначте місце і роль батьків у системі виховання дітей. Окресліть систему роботи, скеровану на педагогізацію батьків.

67. Визначте вимоги принципів виховання: етнізації, послідовності і систематичності, культуровідповідності. Проаналізуйте особливості реалізації їх вимог.

68. Розкрийте закономірності національного виховання, поясніть їх сутність.

69. Вкажіть на завдання морального виховання та поясніть особливості реалізації їх вимог у навчально-виховній роботі.

70. Визначте функції діяльності класного керівника, позначте напрямки та форми його роботи з вихованцями.

71. Розкрийте сутність педагогічного спілкування, поясніть його рівні і стилі.

72. Розкрийте сутність взаємозв'язків між загальною і політехнічною освітою та трудовим вихованням і профорієнтацією.

73. Розкрийте завдання розумового виховання. Визначте шляхи, засоби та форми їх реалізації в навчально-виховній роботі.

74. Окресліть вимоги до батьків як вихователів. Розкрийте роль сім'ї у розв'язанні завдань фізичного і трудового виховання.

75. Дайте характеристику документів, якими визначається діяльність загальноосвітніх навчально-виховних закладів.

76. Розкрийте сутність поняття «колектив», назвіть види колективу. Визначте умови ефективності розвитку і становлення дитячого колективу.

77. Розкрийте сутність концепцій виховання: прагматизм, екзистенціалізм, неотомізм, монархічно-релігійна, тоталітарно-класово-партійна, національно-демократична.

78. Проаналізуйте особливості взаємозв'язків між трудовим, фізичним та естетичним вихованням.

79. Розкрийте сутність дії рушійної сили виховання. Поясніть сутність мотивів виховання, дайте характеристику їх видів.

80. Окресліть особливості діяльності педагогів, спрямовані на формування у дітей доцільних мотивів виховання.

81. Розкрийте сутність педагогічного спілкування, визначте функції та умови його ефективності.

82. Вкажіть на принципи керівництва шкільною справою. Поясніть структуру управління системою освіти в Україні.

83. Розкрийте зміст національного виховання.

84. Розкрийте взаємозумовленість загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей у системі формування особистості.

85. Поясніть сутність методів формування умінь і навичок поведінки  особистості.

86. Розкрийте взаємозв'язок між закономірностями, принципами і методами виховання.

87. Назвіть особливості розвитку дитячого колективу на 2-й і 3-й стадіях.

88. Окресліть систему управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами.

89. Розкрийте педагогічні умови успішності розвитку дитячого колективу.

90. Вкажіть на функціональні обов'язки і права учасників навчально-виховного процесу в навчально-виховних закладах.

 

З дисципліни «Методи науково-педагогічних досліджень»

 

1.      Сутність і зміст науки.

2.      Специфіка наукового світогляду.

3.      Пізнання. Специфіка наукового пізнання.

4.      Структура науки.

5.      Особливості сучасної науки.

6.      Комплексний підхід.

7.      Системний підхід.

8.      Холістичний підхід.

9.      Діалектичний підхід.

10.  Синергетичний підхід.

11.  Діяльнісний підхід.

12.  Аксіологічний підхід.

13.  Культурологічний підхід.

14.  Тріадний підхід.

15.  Принцип об'єктивності.

16.  Принцип історизму.

17.  Термінологічний принцип.

18.  Когнітивний принцип.

19.  Принцип взаємозв'язку теорії з практикою.

20.  Принцип сходження від абстрактного до конкретного.

21.  Принцип єдності історичного і логічного.

22.  Поняття методу й методики.

23.  Емпіричні й теоретичні методи наукового дослідження.

24.  Аналітичні методи наукового дослідження.

25.  Синтезуючі методи наукового дослідження.

26.  Методи емпіричного дослідження.

27.  Методи економічного дослідження. Математичні методи.

28.  Методи науково-психологічного дослідження.

29.  Соціологічні методи наукового дослідження.

30.  Методи наукових досліджень у галузі педагогіки.

31.  Критерії й способи оптимального навчання.

32.  Методика вибору оптимального варіанту навчання.

33.  Основні види педагогічного досвіду та його функції в науковому дослідженні.

34.  Вивчення передового досвіду.

35.  Методологія педагогічного дослідження.

36.  Логічна структура педагогічного дослідження.

37.  Технологія й процедура педагогічного дослідження: проблема й тема педагогічного дослідження; вибір об'єкта, предмета, проблеми й мети дослідження; формулювання завдань й гіпотези дослідження; вибір методів дослідження.

38.  Критерії успішності дослідження й моніторинг процесу й результатів дослідження.

39.  Класифікація методів наукового дослідження.

40.  Вивчення літератури та інших джерел.

41.  Метод педагогічного спостереження.

42.  Методи бесіди, інтерв'ювання, анкетування.

43.  Метод тестів.

44.  Методи рейтингу та самооцінки.

45.  Метод «педагогічного консиліуму».

46.  Метод педагогічного експерименту.

47.  Застосування статистичних методів дослідження.

48.  Метод теоретичного аналізу й синтезу.

49.  Методи абстрагування й конкретизації.

50.  Метод сходження від абстрактного до конкретного.

51.  Методи моделювання.

52.  Метод графів.

53.  Дайте визначення поняття «педагогічний досвід». Яке місце посідає вивчення педагогічного досвіду в педагогічному дослідженні?

54.  Охарактеризуйте джерела й методи вивчення зразків навчально-виховної діяльності різних категорій працівників школи й органів народної освіти.

55.  Охарактеризуйте прийоми фіксування й обробки фактів, що розкривають зміст педагогічного досвіду.

56.  Що, на Вашу думку, позначає твердження: узагальнити досвід школи, окремого учителя?

57.  Які характерні ознаки, види та критерії передового педагогічного досвіду?

58.  Назвіть етапи вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

59.  Загальна логіка й структура студентського педагогічного дослідження.

60.  Організація конкретних наукових досліджень студентів на допомогу школі та педагогічному вузу.

61.  Оформлення підсумків наукової роботи з педагогіки.

 

З курсу «Дидактика»

1.     Предмет і функції дидактики. Становлення дидактики як науки.

2.     Види й методи дидактичних досліджень.

3.     Державний стандарт загальної початкової освіти.

4.     Зміст освіти в початковій школі.

5.     Диференціація та індивідуалізація навчання в початковій школі.

6.     Завдання сучасної дидактики початкової школи.

7.     Наочні методи навчання.

8.     Практичні методи навчання.

9.     З історії форм організації навчання.

10. Самостійна робота молодших школярів як метод навчання.

11.  Інтерактивні методи та прийоми навчання.

12.  Підручники для школи першого ступеня.

13.  Ігрова діяльність як метод навчання і розвитку.

14.  Методи формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності.

15.  Дидактичні вимоги до підготовки і проведення уроку в першому класі.

16.  Вальдорфська педагогіка як одна з технологій особистісно орієнтованого навчання.

17.  Вибір учителем методів навчання.

18.  Основні ланки процесу засвоєння знань.

19.  Екскурсія як форма навчання в початковій школі.

20.  Засоби навчання та вимоги до їх використання в початковій школі.

21.  Виховуючий характер навчання в початковій школі.

22.  Змоделювати урок засвоєння нових знань (за В.О. Онищуком).

23.  Засоби навчання та вимоги до їх використання у початковій школі.

24.   Розвивальне навчання: характеристика та особливості організації.

25.  Класифікація методів навчання за логікою засвоєння знань.

26.  Змоделювати урок формування вмінь і навичок (урок закріплення) за В.О. Онищуком).

27.  Форми організації пошукової діяльності молодших школярів.

28.  Вимоги до уроку в початковій школі.

29.  Підручник у системі навчально-методичного комплексу.

30.  Форми навчання у народній дидактиці.

31.  Характеристика принципу науковості навчання.

32.  Сучасна класифікація концепцій навчання.

33.  Особистісно орієнтована модель навчання у початковій школі.

34.  Змоделювати урок застосування знань, умінь і навичок (за В.О. Онищуком).

35.  В.О. Сухомлинський про роль оцінки у навчанні молодших школярів.

36.  Алгоритм підготовки вчителя до проведення уроку.

37.  Вивчення готовності дитини до навчання - основа практичної реалізації індивідуального підходу.

38.  Закони і закономірності процесу навчання.

39.  Методика М. Монтессорі.

40.  Змоделювати урок узагальнення і систематизації знань (урок повторення), (підсумковий) (за В.О. Онищуком).

41.  Схема аналізу уроку.

42.  Підготовка вчителя до уроку.

43.  Характеристика наочних методів навчання.

44.  Базовий навчальний план початкової освіти.

45.  Навчальні плани та програми для початкової школи.

46.  Змоделювати урок перевірки знань, умінь і навичок (контрольний урок)  (за В.О. Онищуком).

47.  Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання.

48.  Загальні методи навчання: визначення, функції, структура.

49.  Дидактичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної діяльності вчителя.

50.  Навчально-методичні комплекси для початкової школи.

51.  Нетрадиційні уроки в початковій школі.

52.  Аналіз навчальних планів і навчальних програм для початкової школи.

53.  Рівні навчальних досягнень учнів та критерії їх визначення.

54.  Поняття «сучасний урок». Класифікація уроків.

55.  Специфіка побудови уроків у класах-комплектах.

56.  Сутність, функції та структура процесу навчання.

57.  Змоделювати комбінований урок (за В.О. Онищуком).

58.  Характеристика принципів навчання, поданих у класифікації О.Я. Савченко.

59.  Типи уроків і їх структура.

60.  Міні-уроки у практиці Ш.О. Амонашвілі.

61.  Об'єкти, види, методи форми контролю та оцінки навчальних досягнень молодших школярів.

62.  Дидактичні особливості уроків у 1 класі.

63.  Проблемна ситуація. Типи проблемних ситуацій.

64.  Принципи навчання в народній дидактиці.

65.  Народна педагогіка про гру як метод навчання дітей.

66.  Компетентнісний підхід до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.

67. Особливості організації самостійної роботи в початковій школі.

68.  Особливості використання проблемного навчання на уроках в початковій школі.

69.  Характеристика основних етапів комбінованого уроку.

70.  Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів. Державна підсумкова атестація.

71.  Сучасні вимоги до уроку: організаційні, дидактичні, психологічні, етичні, гігієнічні.

72.  Види контролю. Їх характеристика. Методи контролю.

 

З курсу «Історія педагогіки»

1.      Народно-педагогічні уявлення населення України в період палеоліту.

2.       Формування етнопедагогічних уявлень людності України в період неоліту і трипільської культури.

3.       Виховання, освіта в Україні докняжої доби.

4.       Педагогічні пам'ятки часів Київської України - Русі.

5.       Шкільництво в Київській Україні - Русі та його характеристика.

6.       Виховання й школа України в період її поневолення/ друга Пол. XIII - перша половина ХУІІ ст./

7.       Українська педагогічна думка у ХУ ст. Педагогічні погляди Ю.Драгоманова, П.Русина, І.Вишневського.

8.       Школа і освіта в Україні за часів польсько-шляхетської поневолення. Католицькі школи, їх роль у денаціоналізації українського народу.

9.       Діяльність братських шкіл України. Вплив братських шкіл на формування педагогічних ідей Я.А.Коменського.

10.     Розвиток української гуманістичної педагогіки вчителями братських шкіл /Г.Смотрицький, К.Ставровецький, Л.Зизаній, І.Борецький, П.Беринда, М.Смотрицький/.

11.     Києво-Могилянська колегія /1632-1689 рр./ та Академія /1689-1819 рр./ як всеукраїнський культурно-освітній центр. Науково-педагогічна і полемічна думки.

12.     Освіта і педагогічна думка в Україні за часів козацької республіки і Гетьманщини.

13.     Розвиток Сковородою ідею виховання, спорідненого з природою.

14.     Г.С.Сковородою про народність у вихованні.

15.     Дидактика Г.С.Сковороди.

16.     Педагогічна діяльність і погляди українського просвітителя Ф.Прокоповича.

17.     Педагогічні погляди українського просвітителя М.Козачинського.

18.     Вплив діячів освіти України на розвиток школи і педагогічної думки в Російській державі.

19.     Ліквідація автономії України, посилення колоніальної політики російського царизму в галузі освіти українського народу. Статут народних училищ 1786 р. Система народної освіти.

20.      Статут гімназій і училищ (1828 р.). Створення спеціальних шкіл.

21.      Піднесення громадсько-педагогічного руху на початку XX ст. Боротьба освіти за відродження української національної школи.

22.      Т.Г.Шевченко про національну школу та шляхи її відродження.

23.      Громадсько-педагогічний рух і шкільні реформи 60-х років XIX ст.

24.      Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського братства та його фундаторів. Педагогічні ідеї М.І.Костомарова та П.О.Куліша.

25.    Система початкової, середньої і вищої освіти в Україні першої половини XIX століття.

26.    Розвиток педагогічних ідей на засадах народності, демократизму, гуманізму Духновичем.

27.    Освітня політика Австро-Угорщини на західноукраїнських землях.

28.    Ідея загальнолюдського виховання М.І.Пірогова.

29.    Питання народної освіти і педагогіки в діяльності і творах українського письменника-просвітителя І.Я.Франка.

30.    К.Д.Ушинський про народність в громадському вихованні.

31.    К.Д.Ушинський про роль рідної мови у розвитку особистості.

32.    Науково-педагогічна діяльність С.В.Васильченка та Т.Г.Лубенця.

33.    Педагогічні погляди П.А.Грабовського.

34.    Проблеми національної школи і народного учителя у працях М. С .Грушевського.

35.    Педагогічні погляди Лесі Українки.

36.    Проблеми національної школи і народного учителя у працях М.П.Драгоманова.

37.    Концепція рідної (національної) школи у працях Б.Д.Грінченка.

38.    Розвиток теорії національного виховання С.Ф.Русовою.

39.    Стан шкільної справи в Україні на початку XX ст. (до 1917 р.).

40.    Освіта часів УНР. Концепція національної освіти та провідні її принципи.

41.    Перебудова народної освіти і школи України в УРСР (20-30 рр. XX ст.).

42.    Відродження і розвиток національної школи в період „українізації".

43.    Впровадження нових систем навчання в 30-х роках XX ст.

44.    Діяльність і провідні педагогічні ідеї А.С.Макаренка.

45.    А.С.Макаренко про виховання у праці.

46.    А.С.Макаренко про дитячий колектив, його формування та основні закони розвитку.

47.    Виховний ідеал Г.Г.Ващенка. Розробка педагогом освітньо-виховної системи та засади її існування.

48.    В.О.Сухомлинський про азбуку моральної культури.

49.    Використання в працях В.О.Сухомлинського народної мудрості виховання.

50.    В.О.СУхомлинський про школу радості.

51.    Національна школа як центр духовного відродження розвитку суспільства і держави.

52.    Національні духовні цінності як серцевина освіти і виховання.

53.        Народна педагогіка як основа національного виховання.

54.    В.О.Сухомлинський про зміст освіти, проблеми організації навчально-виховного процесу.

55.    Кризовий стан освіти в УРСР в 70-80 рр. Реформування загальноосвітньої школи, перебудова вищої і середньої спеціальної освіти. Крах комуністичної системи виховання та радянської школи.

56.    Закон України „Про освіту" як педагогічна основа будівництва національної школи в Україні.

57.     Державна національна програма „Освіта" (Україна XXI століття). Перспективи та напрями розвитку освіти, вимоги до її змісту, рівня та обсягу.

58.     Реформування системи освіти в незалежній Україні. Відхід від єдиної школи. Атестація та акредитація навчальних закладів. Заходи української держави щодо розширення сфери функціонування державної мови у навчальних закладах освіти.

59.     Є відомості, що до прийняття Християнства Україна-Русь мала свою писемність, школи. Які вам відомі докази на захист цієї гіпотези.

60.     Багато видатних вчених стверджує, що українці є прямими спадкоємцями трипільської культури. Чим характерне виховання дітей того періоду?

61.     Інокентій Гізель у своїх лекціях з філософії висловив думку про те, що матерія ніколи не зникає, бо складається з окремих елементів, які створюють різні форми. Хто з учнів Гізеля розвинув цю ідею. Як сформульована ним думка видатного педагога?

62.     Католицькі школи в Україні давали вихованцям широке коло знань. Чому проти діяльності цих шкіл виступали учителя братських шкіл та колегій?

63.     На які роздуми Вас наводить думка Г.С.Сковороди „... любов породжується любов'ю, і, бажаючи бути любимим, я сам перший люблю".

64.     Чи погоджуєтеся Ви з афоризмом Г.С.Сковороди: „Хто захоче чомусь навчитися, повинен до того зродитися". Обґрунтуйте свій висновок.

65.     На своєму надгробному камені Г.С.Сковорода велів написати: „Світ ловив мене, та не спіймав". Який зміст він вкладає у цей заповіт.

66.     Т.Г.Шевченко започаткував в українській педагогіці ідею культу жінки- матері. В.О.Сухомлинський розробив систему виховання дітей на цій ідеї. Які джерела спонукали український просвітителів до розвитку ідеї про культ жінки-матері? Обґрунтуйте свою думку.

67.     Серцевиною педагогічних поглядів Т.Г.Шевченка була ідея створення народної національної школи України. Які шляхи відродження національної школи вказуються поетом?

68.     Прокоментуйте афоризм О.В.Духновича: „Хто дав тобі виховання, той більше тобі дав, ніж той, хто дав тобі життя".

69.     К.Д.Ушинський вважав, що навчання може досягти свої освітні і виховні завдання лише при додержанні трьох умов: якщо, по-перше, воно буде пов'язане з життям; по-друге, буде побудоване у відповідності з природою дитини і по-третє, якщо викладання ведеться рідною мовою. Чи згодні Ви з цією думкою педагога? Обґрунтуйте відповідь діяльності сучасної школи.

70.     К.Д.Ушинський вів рішучу боротьбу проти поверхової, рецентурної педагогіки, що самовпевнено викладає свої правила завжди в наказовому способі. Якою він хотів бачити педагогічну науку?

71.     Педагог стверджував, що неробство - мати всіх вад. Що ви думаєте з приводу цього? Як можна усунути неробство дітей?

72.     Педагогічна доля Б.Д.Грінченка звела з відомою громадською діячкою Х.Д.Алчевською, яка багато дбала про освіту простого люду. Чому тип школи Алчевської суперечив педагогічним переконанням Грінченка?

73.     Чи можна застосувати положення теорії А.С.Макаренка про дитячий колектив до вчительського колективу? Яким вимогам має відповідати колектив учителеві?

74.     чи згодні Ви з тим, що „праця, яка не має на увазі створення цінностей, не є позитивним елементом виховання?" Обґрунтуйте свою відповідь.

75.     Чи є, на Вашу думку, суперечності у поглядах А.С.Макаренка? Ваше ставлення до оцінки Азаровим, Хіллінгом спадщини А.С.Макаренка.

76.     Педагогічний талант і педагогічна майстерність. Що є вирішальним у підготовці вчительських кадрів? Аргументуйте свою точку зору.

77.     Прокоментуйте думку А.С.Макаренка „... колектив, створений за типом різного віку, давав мені значно більший ефект. Протягом останніх років я остаточно пройшов до такої саме організації первинного колективу". Чи має у наші дні застосування ця знахідка педагога?

78.     „Ніхто так не шкодив, ніхто так не псував моєї роботи, ніхто не збивав набік наладженої роками роботи, як поганий вихователь" (А.С.Макаренко). Хто може бути хорошим вихователем? Як можна ним стати?

79.     Чому педагогічні думки і рекомендації В.О.Сухомлинського повільно приживаються в масовій школі?

80.    Як Ви розумієте думку В.О.Сухомлинського: „Джерело здібностей і обдарувань дітей на кінчиках їхніх пальців" прокоментуйте її.

81.     Двійки в початкових класах... Яке Ваше ставлення до оцінки цього найгострішого, найтоншого інструменту?

82.     Чи не потрапить національна школа України в ізоляцію від світового освітнього процесу? Прокоментуйте свою думку.

83.     Згадайте діяльність відомих Вам учителів. Чи створюють вони умови для постійного духовного спілкування вихователів і дітей. Що на Вашу думку заважає єднанню вихователя і учнів спільними інтересами і захопленнями.

84.     У чому, на Вашу думку, полягає феномен народних звичаїв та традицій.

85.     Чи готові Ви наслідувати як взірець педагогічний подвиг визначних просвітителів? Кого саме і в чому?

86.     Чия подвижницька, просвітницька і педагогічна діяльність вразила Вас відданістю Батьківщині, рідній школі, вчительській справі?

 

Питання на екзамен з курсу "Школознавство"

 1. Українське школознавство як важлива частина національної педагогіки.
 2. Типи і структура основних освітніх закладів.
 3. Основні принципи освіти незалежної України.
 4. Типи вищих навчальних закладів (3-4 рівня акредитації).
 5. Типи вищих навчальних закладів (1-2 рівня акредитації).
 6. Загальноосвітні навчальні заклади СЗОШ І-III ступенів.
 7. Поняття про структуру системи освіти в Україні.
 8. Система управління освітою в Україні.
 9. Управління і керівництво школою.
 10. Планування роботи школи.
 11. Організація внутрішнього контролю.
 12. Основні методи внутрішньо шкільного контролю.
 13. Основні форми внутрішньо шкільного контролю.
 14. Зміст внутрішньо шкільного контролю основних видів діяльності педагогічного колективу і учнів.
 15. Розкрийте сутність методичної роботи.
 16. Функції методичної роботи: перша група.
 17. Функції методичної роботи: друга група.
 18. Функції методичної роботи: третя група.
 19. Призначення і основні форми методичної роботи в школі.
 20. Індивідуальні форми методичної роботи в сучасній школі.
 21. Колективні форми методичної роботи в сучасній школі.
 22. Стажування та індивідуальні консультації для вчителів.
 23. Методичні об'єднання вчителів.
 24. Школа передового педагогічного досвіду.
 25. Науково-практичні конференції як форми методичної роботи в сучасній школі.
 26. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 27. Зміст роботи методичної ради школи.
 28. Зміст та завдання методичної роботи школи.
 29. Загальний зміст наукової організації педагогічної праці.
 30. Поняття про передовий педагогічний досвід, його види і критерії.
 31. Вивчення, узагальнення, поширення педагогічного досвіду.
 32. Вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду.
 33. Вивчення, узагальнення, поширення новаторського та зразкового досвіду.
 34. Атестація педагогічних кадрів в Україні.
 35. Умови для творчих пошуків і формування передового педагогічного досвіду.
 36. Принципи управління освітою: науковості та демократизації.
 37. Принципи управління освітою: гуманізації та цілеспрямованості.
 38. Принципи управління освітою: плановості, компетентності та державотворення.
 39. Принципи управління освітою: оптимізації та ініціативи й активності.
 40. Принципи управління освітою: об'єктивності в оцінці виконання працівниками закладу освіти своїх обов'язків.
 41. Принципи управління освітою: поєднання колегіальності з персональною відповідальністю.
 42. Інспектування діяльності закладів освіти.
 43. Фронтальне, вибіркове та тематичне інспектування шкіл.
 44. Керівництво роботою загальноосвітньої школи.
 45. Посадові обов'язки директора школи.
 46. Посадові обов'язки заступника директора з навчальної роботи, з виховної роботи та помічника директора з господарської частини.
 47. Види внутрішкільного контролю.
 48. Форми внутрішкільного контролю.
 49. Методи контролю.
 50. Планування роботи школи.
 51. Річний план роботи школи.
 52. Поточне планування роботи.
 53. Поурочний план вчителя.
 54. Шкільна документація.
 55. Демократизація внутрішкільного управління навчально-виховним процесом: рада школи, педагогічна рада.
 56. Демократизація внутрішкільного управління навчально-виховним процесом: загальні збори (конференція) колективу, нарада при директорі школи.
 57. Організація та особливості навчально-виховного процесу в І-IV класах.
 58. Особливості планування виховної роботи класовода початкових класів.
 59. Досягнення педагогів України в розробці теорії і практики малокомплектної школи.
 60. Дослідження управлінської діяльності керівників малокомплектних початкових шкіл.
544

З курсу «Основи культури наукового мовлення»

Екзаменатор - кандидат філологічних наук,

 доцент Онищенко І.В.

1.    Поняття наукового мовлення, його ознаки, види.
2.    Сутність культури наукового мовлення.
3.    Становлення та розвиток  наукового стилю української мови.
4.    Поняття наукового стилю, його ознаки.
5.    Підстилі наукового стилю та їх жанрові різновиди.
6.    Поняття усного наукового мовлення, його ознаки, функції.
7.    Поняття писемного наукового мовлення, його ознаки, жанри.
8.    Фонетико-інтонаційні засоби наукового мовлення.
9.    Лексика і фразеологія наукового мовлення.
10.    Терміни у структурі наукового тексту.
11.    Морфологія наукового мовлення.
12.    Синтаксис наукового мовлення.
13.    Поняття наукового тексту, його ознаки
14.    Принципи укладання наукових текстів
15.    Класифікація наукових текстів.
16.    Структура писемного наукового тексту.
17.    Типи мовних висловлювань у науковому тексті.
18.    Терміни у структурі наукового тексту.
19.    Культура читання наукового тексту.
20.    Засоби фіксування інформації при читанні наукового тексту.
21.    Компресія наукового тексту.
22.    Узагальнення та «згортання» інформації наукового джерела до рівня плану.
23.    Тезування наукового тексту..
24.    Конспектування наукової інформації.
25.    Реферування наукового джерела.
26.    Анотування наукового джерела.
27.    Загальні вимоги до написання наукового тексту.
28.    Поняття наукової статті, її види, функції, структура.
29.    Підготовка і оформлення наукової статті.
30.    Сутність тез. Особливості написання тез.
31.    Наукова рецензія, її функції, особливості написання.
32.    Науковий відгук. Підготовка і написання наукового відгуку.
33.    Магістерська робота як вид навчально-дослідницьких робіт.
34.    Наукові заходи як засіб виявлення культури наукового мовлення.
35.    Поняття наукової доповіді, її ознаки, види, принципи побудови.
36.    Поняття наукового виступу.
37.    Особливості публічного виголошення наукової доповіді.
38.    Культура наукового спілкування.
39.    Науковий діалог, його особливості, мовні засоби.
40.    Наукова дискусія. Підготовка наукової дискусії.
41.    Наукова суперечка.
42.    Мовна особистість доповідача. Мовна майстерність.
43.    Культура наукового мовлення - основа професійної діяльності дослідника.
44.    Поняття електронного наукового тексту, його ознаки, функції.
45.    Електронна презентація наукового тексту як спосіб подання наукової інформації за допомогою мультимедіа-можливостей.

 

З курсу «Культура професійного педагогічного спілкування»

Екзаменатор - кандидат філологічних наук,

 доцент Онищенко І.В.

 

1. Предмет та завдання дисципліни.
2. Сутність професійно-педагогічної комунікації, її структура.
3. Функції професійно-педагогічної комунікації.
4. Поняття педагогічного спілкування.
5. Функції педагогічного спілкування.
6. Види педагогічного спілкування.
7. Структура педагогічного спілкування.
8. Педагогічний діалог, його ознаки, функції.
9. Бар'єри в педагогічному спілкуванні, їх характеристика.
10. Шляхи подолання бар'єрів у педагогічному спілкуванні.
11. Переконання у процесі комунікації. Переконуючий вплив, його структура.
12. Навіювання у процесі комунікації. Види навіювання. Самонавіювання.
13. Поняття вербальної комунікації.
14. Види вербальних засобів педагогічного спілкування, їх характеристика.
15. Усне педагогічне мовлення як вербальний засіб професійно-педагогічної комунікації.
16. Писемне мовлення вчителя як вербальний засіб професійно-педагогічної комунікації.
17. Внутрішнє мовлення як вербальний засіб професійно-педагогічної комунікації.
18. Поняття невербальної комунікації.
19. Види невербальних засобів педагогічного спілкування, їх характеристика.
20. Зовнішній вигляд і поведінка педагога.
21. Педагогічний імідж як інструмент розв'язання вчителем професійних завдань.
22. Екстралінгвістичні і просодичні засоби комунікації, їх характеристика.
23. Міміка, її різновиди.
24. Жести педагога, їх види.
25. Загальна характеристика міжособистісного спілкування.
26. Види, рівні, функції міжособистісного спілкування.
27. Міжособистісні стосунки у педагогічному колективі.
28. Взаємозв'язок між членами колективу у спільній діяльності.
29. Роль мотивації у регулюванні ефективної спільної діяльності учасників колективу.
30 .Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі.
31. Відносини керівника школи і вчителів.
32. Стилі керівництва педагогічним колективом, їх характеристика.
33. Поняття педагогічної комунікативності.
34. Сутність комунікативної культури педагога, її структура.
35. Шляхи вдосконалення комунікативної культури вчителя.
36. Ораторська майстерність педагога.
37. Культура мовлення педагога.
38. Моделі педагогічного спілкування
39. Культура слухання педагога.
40. Техніка мовлення вчителя як засіб розв'язання педагогічних завдань.
41. Способи саморегуляції педагога в професійному спілкуванні.
42. Комунікативна спрямованість реакцій учителя на затримку відповідей учнів.
43. Мовно-комунікативна компетенція вчителя початкових класів.
44. Мовленнєвий етикет вчителя початкових класів.
45. Комп'ютерні комунікації в освіті. Робота педагога з комп'ютерними мережами.
46. Електронна пошта як засіб професійно-педагогічної комунікації.
47. Телеконференції у внутрішкільній локальній комп'ютерній мережі.
48. Загальна характеристика конфлікту. Причини та функції конфліктів.
49. Структура конфлікту.
50. Динаміка конфлікту. Етапи протікання конфлікту.
51. Типологія конфліктів.
52. Особливості педагогічних конфліктів.
53. Конфлікти у системі середньої освіти.
54. Конфлікти у взаємодії вчителів і учнів, причини їх виникнення.
55. Конфлікти у системі вищої освіти, причини їх виникнення.
56. Міжособистісні конфлікти у педагогічному колективі.
57. Стилі поведінки вчителя у конфліктній ситуації.
58. Форми, варіанти і критерії завершення педагогічних конфліктів.
59. Умови і фактори розв'язання педагогічних конфліктів.
60. Методи розв'язання педагогічних конфліктів.

 

З курсу «Корекційна педагогіка»

Екзаменатор - кандидат філологічних наук,

 доцент Талаш І. О.

 

1.    Об'єкт, предмет і завдання курсу корекційна педагогіка.

2.    Взаємозв'язок корекційної педагогіки з іншими галузями знань.

3.    Становлення і розвиток корекційної педагогіки.
4.    Психолого-педагогічна сутність корекційно-педагогічної діяльності.
5.    Поняття „норма" і „аномалія" у психічному й особистісному розвитку дитини.
6.    Вікові й індивідуальні особливості дітей з відхиленнями у розвитку й поведінці.
7.    Причини й умови деформації особистості дитини.
8.    Класифікація видів відхилень у розвитку й поведінці дітей.
9.    Місце і завдання педагогічної діагностики у багаторівневій системі вивчення дитини.
10.    Педагогічна діагностика передумов шкільної дезадаптації.
11.    Педагогічна діагностика ознак адаптаційних порушень як основа індивідуалізації навчання і корекційно-розвивальної допомоги.
12.    Програма педагогічної роботи.
13.    Розвиток і вдосконалення просторового сприйняття й аналізу, просторових уявлень.
14.    Розвиток і вдосконалення зорового сприйняття й зорового аналізу, координації в системі «око-рука».
15.    Розвиток і вдосконалення складно координованих рухів кистей і пальців рук.
16.    Розвиток і вдосконалення фонематичного сприйняття, фонематичного аналізу й синтезу.
17.    Діти із затримкою психічного розвитку в загальноосвітній школі.
18.    Специфіка корекційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку.
19.    Особливості організації корекційної роботи з дітьми у класах компенсую чого навчання.
20.    Поведінка дитина як результат її взаємодії з оточуючим середовищем.
21.    Причини і типи порушень поведінки у молодших школярів.
22.    Специфічні й неспецифічні методи корекції порушень у поведінці.
23.    Педагогічна корекція деяких типових відхилень у поведінці дітей.
24.    Формування учбової діяльності як завдання початкового навчання школярів.
25.    Реалізація учбової діяльності в загально навчальних інтелектуальних уміннях.
26.    Методичне розв'язання проблеми формування учбової діяльності та корекція її недоліків у молодших школярів.
27.    Критерії й методика визначення ефективності формування учбової діяльності й корекція її недоліків.
28.    Сучасна сім'я через призму соціологічного й психологічного аналізу.
29.    Методи вивчення сім'ї й сімейних стосунків.
30.    Основні напрямки взаємодії школи й сім'ї у корекційній роботі.
31.    Програма і організація діагностичної діяльності.
32.    Навести приклади використання методів діагностичної діяльності (метод спрямованих спостережень; анкетування; бесіда; навчальний експеримент; метод вивчення групової диференціації).
33.    Форми обліку даних про динаміку особистісного розвитку дітей (щоденник спостережень; педагогічна характеристика; журнал корекційної роботи). Назвати вимоги до оформлення цих облікових документів, подати їх зразки.
34.    Подати зразки діагностичних завдань, які можна використати на етапі фронтального вивчення дітей з метою виявлення адаптаційних порушень.
35.    Театральна діяльність як засіб психодіагностики
36.    Програма педагогічної роботи.
37.    Подати приклади корекційно-розвивальних завдань, спрямованих на розвиток і вдосконалення просторових уявлень.
38.    Навести приклади корекційно-розвивальних завдань на розвиток і вдосконалення зорового сприйняття і зорового аналізу, координації в системі „око-рука".
39.    Подати приклади завдань на розвиток і вдосконалення складних за координацією рухів кісті і пальців рук. Пальчиковий ігротренінг
40.    Навести приклади завдань на розвиток і вдосконалення фонематичного сприйняття, фонематичного аналізу і синтезу. Казкотерапія в корекційні роботі. „Гімнастика мозку".
41.    Нетрадиційні методи в корекційній педагогіці (фітотерапія; музико терапія; хромотерапія)
42.    Поведінка дитини як результат її взаємодії з оточуючим середовищем.
43.    Гіперактивна, демонстративна поведінка, демонстрація протесту: причини порушення та його корекція.
44.    Дитяча агресивність: причини, корекція.
45.    Допомога тривожним і депресивним дітям.
46.    Інфантильна та конформна поведінка: причини та корекція.
47.    Корекція групової поведінки.
48.    Розповідь на етичну тему як метод формування свідомості.
49.    Агресивна поведінка педагогів: причини виникнення та корекція порушення.
50.    Формування учбової діяльності як завдання початкового навчання школярів.
51.    Реалізація учбової діяльності в загальнонавчальних інтелектуальних уміннях.
52.    Проаналізувати модель формування цілісної учбової діяльності школярів Н.Я.Чутко. Запропонувати власні приклади завдань із корекції учбової діяльності молодших школярів.
53.    Особливості навчання грамоті дітей з мовленнєвими порушеннями.
54.    Критерії і методика визначення ефективності формування навчальної діяльності і корекції її недоліків.
55.    Сучасна сім'я: соціологічний та психологічний аналіз.
56.    Методи вивчення сім'ї і родинних стосунків.
57.    Основні напрямки взаємодії школи і сім'ї у корекційній роботі.

 

З курсу «Педагогічні технології в початковій школі»

Екзаменатор - кандидат філологічних наук,

 доцент Талаш І. О.

1.    Наукові основи педагогічних технологій.
2.    Особливості, основні дидактичні принципи та структура педагогічної технології.
3.    Педагогічна технологія як шлях оптимізації процесу навчання.
4.    Реформування змісту початкової освіти.
5.    Інноваційний освітній процес в Україні.
6.    Історичні аспекти педагогічних технологій.
7.    Сутність педагогічної інноватики.
8.    Структура педагогічної інноватики.
9.    Головні ознаки педагогічної технології.
10.    Сутність і особливості педагогічних технологій.
11.    Класифікація педагогічних нововведень.
12.    Класифікація педагогічних технологій.
13.    Інструментально значущі якості педагогічних технологій.
14.    Педагогічне проектування навчальної діяльності.
15.    Управління інноваційними процесами в школі.
16.    Учень як об'єкт і суб'єкт навчального процесу.
17.    Новітній зміст діяльності вчителя.
18.    Особистість як об'єкт технологізації освіти.
19.    Сучасна класно-урочна система навчання. Сильні та слабкі боки традиційної системи навчання в початкових класах.
20.    Позиція вчителя й учня в традиційній системі навчання.
21.    Урок в початковій школі в пояснювально-ілюстративному режимі навчання.
22.    Шляхи реформування та вдосконалення традиційної системи навчання в початковій школі.
23.    Концептуальні основи проблемного та розвивального навчання, порівняти їх.
24.    Адаптивна система навчання.
25.    Критерії ефективності навчального процесу.
26.    Ігрові технології навчання й виховання.
27.    Технологія на основі опорних сигналів В.Ф.Шаталова.
28.    Технологія М.П.Щетиніна.
29.    Технологія проектного навчання.
30.    Технологія особистісно орієнтованого навчання.
31.    Технологія колективного взаємонавчання.
32.    Технологія модульного навчання.
33.    Технологія диференціації навчання.
34.    Концептуальні основи інтерактивної технології.
35.     Концептуальні основи технології ТРВЗ.
36.    Методи інтерактивної технології.
37.    Методи технології ТРВЗ.
38.    Розкрити основні концептуальні положення педагогічної технології «Створення ситуації успіху».
39.    Категорії учнів, на яких орієнтована технологія «Створення ситуації успіху».
40.    Концептуальні засади педагогічної технології «Школа успіху і радості» С.Френе, особливості змісту цієї технології.
41.    Концептуальні положення технології індивідуалізованого навчання.
42.    Психолого-педагогічні засади індивідуального навчання молодших школярів.
43.    Переваги й недоліки технології індивідуалізованого навчання.
44.    Концептуальні положення технології організації групової навчальної діяльності.
45.    Види групової навчальної діяльності.
46.    Вимоги щодо організації групової навчальної діяльності.
47.    Етапи організації групової навчальної діяльності.
48.    Концептуальні засади технології фізичного виховання дітей М.Єфименка та особливості змісту цієї технології.
49.    Особливості змісту й структури інноваційної програми «Росток».
50.    Загальна характеристику інноваційної програми «Всебічного розвитку дитини «Крок за кроком».
51.    Концептуальні положення інноваційної програми «Росток».
52.    Концептуальні положення інноваційної програми «Крок за кроком».
53.    Концептуальні засади вальдорфської педагогіки та особливості змісту цієї технології.
54.    Програмоване навчання.
55.    Гуманно-особистісна технологія Ш.Амонашвілі.

З курсу «Порівняльна педагогіка»

Екзаменатор - кандидат філологічних наук,

 доцент Талаш І. О.

 

1.    Копмаративістика як наука про порівняльний аналіз суспільних процесів, соціальних інститутів, моделей культури різних країн.
2.    Поняття порівняльної педагогіки, її мета, завдання. Предмет Предмет й об'єкт дисципліни.
3.    Порівняльна педагогіка в системі наукового сучасного знання. Знання наукових досліджень в галузі порівняльної педагогіки для розвитку педагогічної науки.
4.    Зв'язок порівняльної педагогіки з іншими науками і дисциплінами.
5.    Методологічна основа порівняльно-педагогічних досліджень. Провідні методи порівняльно-педагогічних досліджень, їх характеристика.
6.    Історія розвитку порівняльної педагогіки.
7.    Розвиток теорії дошкільного виховання у працях зарубіжних та вітчизняних учених.
8.    Особливості системи дошкільної освіти в провідних європейських країнах (Великобританія, Німеччина, Франція, Фінляндія, Болгарія, Данія, Польща, Чехія, Швейцарія, Туреччина та ін.).
9.    Особливості системи освіти в інших провідних країнах світу (США, Японія, Китай, Ізраїль та ін.).
10.    Система дошкільної освіти в Україні. Аналіз Закону України «Про дошкільну освіту». Типи дошкільних закладів України та їх функції. Програми виховання і навчання, їх аналіз.
11.    Сучасні вимоги до професійної та психолого-педагогічної підготовки вихователя. Професійно важливі психічні якості вихователя.
12.    Міжнародне співробітництво у галузі дошкільної освіти.
13.    Особливості шкільної системи освіти в провідних країнах світу (Великобританія, Німеччина, Франція, США, Японія, Австрія та ніші): структура шкільної освіти; типи і види шкільних навчальних закладів; особливості початкової освіти; особливості середньої освіти.
14.    Особливості загальної середньої освіти в Україні. Закон України «Про освіту». Концепція середньої загальноосвітньої школи в Україні. Типи навчальних закладів, їх функції. Аналіз навчальних планів та шкільних програм.
15.    Альтернативні та експериментальні школи в провідних країнах світу («Вальдорфська школа», «Дальтон-план», «Метод проектів», Школа СелестенаФрене, система Марії Монтессорі та ін.).
16.    Експериментальні школи в Україні.
17.    Приватні навчальні заклади, їх місце і роль в системі шкільної освіти, особливості функціонування.
18.    Позашкільні дитячі установи, їх види, особливості функціонування.
19.    Загальна характеристика розвитку вищої школи. Основні проблеми вищої школи. Університет як основний тип вищого навчального закладу в розвинених країнах світу.
20.    Особливості розвитку вищої освіти в провідних країнах світу (Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія, Ірландія, Австрія, США, Японія, Австралія та інші): структура вищої освіти в певній країні; типи і види вищих навчальних закладів; особливості навчання у вищих навчальних закладах; особливості вступу до вищого навчального закладу.
21.    Сучасні вища школа в освітній системі України.
22.    Державні стандарти вищої освіти, їх складові.
23.    Мета, завдання, типи вищих навчальних закладів України.
24.    Форми, методи і засоби навчання у вищій школі України.
25.    Система аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів.
26.    Дистанційне навчання в системі вищої освіти, його особливості. Технологія організації дистанційного навчання.
27.    Учитель як ключова постать в освіті. Соціальна значущість професії педагога. Забезпеченість навчальних закладів педагогічними кадрами.
28.    Загальна характеристика розвитку педагогічної освіти у різних країнах світу.
29.    Особливості підготовки педагогічних кадрів у провідних країнах світу (Великобританія, Німеччина, Франція, США, Японія та інші).
30.    Умови праці сучасного вчителя в різних країнах світу.
31.    Учительство як професійна група. Діяльність педагогічних асоціацій, спілок, товариств, об'єднань.

 

З курсу «Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ»

Екзаменатор - кандидат педагогічних наук,

 доцент Марків В.М.

1.    Розкрийте основні принципи керівництва ВНЗ.
2.    Що входить до компетенції вченої ради ВНЗ?
3.    З якою метою створюється наглядова рада в національному ВНЗ?
4.    Назвіть функції та напрями діяльності органів громадського самоврядування.
5.    Які функції і напрями діяльності органів студентського самоврядування?
6.    У чому сутність спеціалізації навчання у вищій школі?
7.    Які тенденції розвитку процесу підготовки фахівців окреслені в Національній доктрині розвитку освіти?
8.    У чому мають виявлятися державні стандарти вищої освіти в Україні? Як це має досягатися?
9.    Що являє собою навчальний план? Окресліть особливості його побудови.
10.    Назвіть загальні положення визначення змісту й організації навчального процесу в сучасній вищій школі.
11.    Дайте характеристику основних циклів навчальних дисциплін вищої школи.
12.    Визначте сильні і слабкі місця в загально педагогічній підготовці сучасних фахівців у ВНЗ.
13.    Що таке навчальна програма і які вимоги до її структурної побудови?»
14.    Які дидактичні вимоги висуваються до упорядкування підручників і навчальних посібників для ВНЗ? Схарактеризуйте з цього погляду один із підручників для вищої школи, якими ви користуєтеся?
15.    З'ясуйте основні вимоги до організації та проведення заліків і екзаменів у ВНЗ.
16.    Яке місце займає науково-дослідна робота в системі професійної підготовки?
17.    Назвіть основні форми і види наукової роботи студентів.
18.    Проаналізуйте основні методи науково-дослідної роботи.
19.    У чому має виявлятися системність в організації науково-дослідної роботи студентів?
20.    Якою має бути структура курсової, дипломної роботи?
21.    Назвіть основні етапи роботи над кваліфікаційним дослідженням?
22.    У чому сутність тестових методів дослідження?
23.    Назвіть методи, які доцільно використовувати при вивченні індивідуальних особливостей розвитку особистості.
24.    У чому полягає комплексний характер дослідження педагогічних явищ?
25.    У чому ви вбачаєте головне завдання виховання особистості? Які складові мають забезпечувати реалізацію цих завдань?
26.    Розкрийте зміст національного виховання.
27.    У чому ви вбачаєте зв'язок між потребами і мотивами виховання? Які потреби і мотиви були провідними на певних етапах вашого становлення як особистості?
28.    Розкрийте сутність компонентів процесу виховання.
29.    Назвіть основні принципи виховання. Сформулюйте правила реалізації вимог 3-4 принципів виховання.
30.    У чому ви вбачаєте зв'язок між змістом національного виховання і менталітетом українців?
31.    Дайте характеристику основних методів виховання студентів.
32.    Чи тотожні поняття „освіченість" і „вихованість"? Аргументуйте свої міркування.

З курсу «Школознавство»

Екзаменатор – старший викладач

Зичков А.К.

1.Принципи управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами.

2.Методи управління.

3.Функції управління.

4.Структура органів управління освітою.

5.Основи наукової організації праці в загальноосвітньому навчально-виховному закладі.

6.Завдання та зміст методичної роботи.

7.Форми методичної роботи з учителями , їх характеристика.

8.Організація методичної роботи в гімназіях і ліцеях.

9.Організація методичної роботи з учителями початкових класів мало комплектних шкіл.

10.Організація методичної роботи на діагностичній основі .

11.Функціональні обов’язки директора загальноосвітнього навчально-виховного закладу, його заступників.

12.Планування роботи загальноосвітнього навчально-виховного закладу.

13.Облік роботи загальноосвітнього навчально-виховного закладу.

14.Атестація педагогічних працівників.

15.Особливості керівництва навчально-виховною роботою в початковій школі.

16.Навчально-матеріальна база школи.

17.Зміст внутрішньошкільного контролю, вимоги до нього.

18.Види і методи внутрішньошкільного контролю.

19.Організація внутрішньошкільного контролю в загальноосвітньому навчально-виховному закладі.

20.Поняття про передовий педагогічний досвід.

21.Критерії оцінки передового педагогічного досвіду.

22.Виявлення та вивчення передового педагогічного досвіду.

23.Впровадження в практику передового педагогічного досвіду та педагогічної науки.

24.Структура шкільної інспекції.

25.Зміст роботи шкільної інспекції.

26.Особливості організації та проведення інспектування.

27.Ліцензування та атестація загальноосвітніх навчально-виховних закладів.

541
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31