Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСПІРАНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

В університеті визначено чіткі й зрозумілі правила та процедури задля регулювання прав і обов'язків  усіх учасників освітнього процесу. Вони доступні для здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі університету і послідовно дотримуються під час реалізації освітньо-наукових програм на третьому рівні вищої освіти.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ: п.2 ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті /Затверджено Вченою радою Університету 08 грудня 2016 року, протокол №5 (у редакції 25.06.2020 р.); Договір про навчання у Криворізькому державному педагогічному університеті

Аспіранти Університету користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними ст.62, Закону України «Про вищу освіту», на:

- додаткову оплачувану відпустку за основним місцем роботи у зв’язку з навчанням, та пільги, що передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

- участь у вітчизняних та міжнародних науково-дослідницьких проєктах, наукових заходах, виставках, конкурсах і т.ін., представлення результатів власних наукових здобутків для публікацій у вітчизняних (фахових) і зарубіжних виданнях й виданнях, що входять до наукометричних баз даних

- вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених освітньо-науковою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених освітньою складовою програми;

- канікулярну відпустку тривалістю не менше як вісім календарних тижнів на навчальний рік.

Задля належного проведення наукових досліджень аспіранти також мають права, визначені пп.14-17 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), на:

- вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в Університеті, бібліотеках і державних архівах України;

- отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника, на чіткий розподіл обов’язків між науковими керівниками в разі призначення Вченою радою Університету двох керівників;

- безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;

- академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579;

- трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до законодавства;

- перерву у навчанні у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньо-наукової (наукової) програми. Таким особам надається академічна (соціальна) відпустка відповідно до законодавства, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з призовом на строкову військову службу в разі втрати права на відтермінування від неї, сімейними обставинами тощо, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею три(шести)річного віку.

Для оформлення академічної (соціальної) відпустки або переривання навчання з інших поважних причин аспірант не пізніше ніж за 14 днів до початку бажаного терміну подає на ім’я ректора заяву, погоджену з науковим керівником і завідувачем відповідної кафедри. До заяви додаються документи, які дають право на відпустку або переривання навчання (офіційне запрошення на стажування, підтвердження отримання гранту, лікарняні листи, висновок ЛКК, свідоцтво про народження дитини тощо).

Переривання та подовження навчання в аспірантурі оформлюється відповідним наказом. Період переривання не включається до терміну навчання в аспірантурі. Стипендія на період переривання навчання не сплачується, крім випадків, передбачених законодавством.

У випадку, якщо аспірант після закінчення терміну академічної (соціальної) відпустки або переривання навчання з іншої причини не з’явився впродовж 14 днів і не поновив свій статус, він підлягає відрахуванню з дня закінчення відпустки чи кінцевого терміну переривання навчання, що зазначені в наказі.

Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (зокрема й іноземних держав) може бути підставою для перерви в навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами вищої освіти.

Аспірантам, яких призвано на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.

Аспірантам, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються зі складу аспірантів Університету.

Аспіранти, які навчаються за заочною формою навчання (без відриву від виробництва) та успішно виконують навчальний план, мають додаткові права, гарантовані КЗпП та Законом України «Про відпустки».

Аспіранти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

ОБОВ'ЯЗКИ

Аспіранти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені ст.63 Закону України «Про вищу освіту».

Задля забезпечення належного проведення наукових досліджень аспіранти також зобов’язані:

- дотримуватися принципів академічної доброчесності, морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі, установлених Університетом. У разі виявлення порушення академічної доброчесності здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії, він несе відповідальність і до нього застосовуються санкції, визначені Університетом: недопущення кваліфікаційної праці (дисертації) до захисту, або зняття із захисту, або відмова в присудженні наукового ступеня;

- виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри;

- виконувати вимоги освітньо-наукової програми, індивідуального навчального плану, зокрема індивідуального плану наукової роботи та досягти визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання;

- подати до спеціалізованої вченої ради свої наукові досягнення у вигляді дисертації.

Покладення на аспіранта обов’язків, не пов’язаних із виконанням відповідної освітньо-наукової програми та підготовкою дисертації  забороняється.

 

 

14362
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31