Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

АСПІРАНТУРА - система організаційно-освітньо-наукового забезпечення підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у закладі вищої освіти/науковій установі з метою оволодіння ними освітньо-науковою програмою (п.2 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 року № 502)

АСПІРАНТ - особа, зарахована до закладу вищої освіти (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва (Ст.61 Закону України "Про вищу освіту", редакція 07.12.2017)

ТРЕТІЙ (освітньо-науковий/освітньо-творчий) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій.

 ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення (Ст.5 Закону України "Про вищу освіту", редакція 07.12.2017)

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

ЗДОБУВАЧ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПОЗА АСПІРАНТУРОЮ - особа, яка професійно провадить наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи і здобуває вищу освіту ступеня доктора філософії у цьому закладі поза аспірантурою шляхом виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді

 

ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD) В АСПІРАНТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ

 

МЕТА ПІДГОТОВКИ:

Розвинути у майбутніх докторів філософії дослідницькі навички,

підвищити загальну, професійну та інформаційну культуру,

формувати їхні світоглядні позиції, інструментальні й загальнонаукові компетентності,

виробити основні уявлення про особливості організації світової та вітчизняної науки

 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, та захист дисертації

СТУПІНЬ

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

(З ВІДПОВІДНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ)

 ФОРМА НАВЧАННЯ

 ДЕННА І ЗАОЧНА

 НОРМАТИВНИЙ СТРОК ПІДГОТОВКИ

4 РОКИ

 ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ

50 КРЕДИТІВ ЄКТС; 57  -  для  ОНП 2021 року

 ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ОСІБ,

ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ

СТУПІНЬ МАГІСТРА

(ОКР СПЕЦІАЛІСТА)

 ЗМІСТ PhD ПРОГРАМ В УНІВЕРСИТЕТІ

Освітньо-наукова програма аспірантури університету включає чотири складові,

що передбачає набуття аспірантом таких компетентностей:

Компетентності

Кількість кредитів

– здобуття глибинних знань зі спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму

13 кредитів ЄКТС

19 кредитів (для ОНП   2021 року)

– оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору

6 кредитів ЄКТС

9 кредитів   (для ОНП   2021 року)

– набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації й проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності

22 кредити ЄКТС

21 кредитів (для ОНП   2021 року)

– здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення й обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності

9 кредитів ЄКТС

8 кредитів   (для ОНП   2021 року)

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ (ОНП 2021)

 

 

14495

СТРУКТУРА PhD ПРОГРАМ В АСПІРАНТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ

(ЗА РОКАМИ НАВЧАННЯ)

 

УНІВЕРСАЛЬНА СКЛАДОВА:

 

СПЕЦІАЛЬНА СКЛАДОВА

(за спеціальностями):

НАУКОВА СКЛАДОВА

 

 

ПЕРШИЙ

22 кредити ЄКТС

Філософія –

6 кредитів ЄКТС

Академічне письмо та риторика –

4 кредити ЄКТС

Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях –

4 кредити ЄКТС

Методологія та організація наукового дослідження –

3 кредити ЄКТС

Іноземна мова академічного спрямування –

5 кредитів ЄКТС

 

Визначення теми дослідження та її затвердження на засіданні кафедри, раді університету

Складання індивідуального плану наукової роботи та його затвердження на раді університету (впродовж двох місяців після зарахування)

Розроблення програми дослідження, визначення його етапів

Опрацювання наукових першоджерел з проблеми дослідження

Звітність: проміжний звіт на кафедрі (березень) річний звіт (вересень), науковий семінар при проректорі з наукової роботи (червень)

 

 

 

 

ДРУГИЙ

10 кредитів ЄКТС

Академічне письмо та риторика –

2 кредити ЄКТС

Менеджмент на уковоїта інноваційної діяльності –

4 кредити ЄКТС

Іноземна  мова академічного спрямування –

4 кредити ЄКТС

13 кредитів ЄКТС

011 Освітні, педагогічні науки

012 Дошкільна освіта

014 Середня освіта

015 Професійна освіта

035 Філологія

053 Психологія

054 Соціологія

104 Фізика та астрономія

Проведення власного наукового дослідження відповідно до затвердженого плану

Оприлюднення в публікаціях результатів наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

Написання розділів дисертації відповідно до затвердженого плану-графіку

Звітність: проміжний звіт на кафедрі (березень) річний звіт (вересень), науковий семінар при проректорі з наукової роботи (червень)

 

ТРЕТІЙ

5 кредитів ЄКТС

Виробнича педагогічна практика у ЗВО –

5 кредитів ЄКТС

 

 

Проведення власного наукового дослідження, його завершення

Написання розділів дисертації відповідно до затвердженого плану-графіку

Упровадження результатів дослідження та отримання підтверджувальних документів

Оприлюднення в публікаціях результатів наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

Звітність: проміжний звіт на кафедрі (березень) річний звіт (вересень), науковий семінар при проректорі з наукової роботи (червень)

 

ЧЕТВЕРТИЙ

 

 

Завершення написання тексту дисертації (січень)

Оприлюднення в публікаціях результатів наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

Отримання висновку наукового керівника з оцінкою роботи у процесі підготовки дисертації, виконання індивідуального плану роботи аспіранта

Замовлення в аспірантурі Академічної довідки про виконання освітньо-наукової програми (заява)

Попередня експертиза дисертації на фаховому семінарі (березень). (Після фахового семінару в аспірантуру подається: 1) копія висновку наукового керівника, 2) витяг з протоколу фахового семінару із прийнятим рішенням, 3) копія висновку рецензентів про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації)

Публічний захист наукових досягнень у формі дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради (червень, вересень) (Після захисту в аспірантуру подається витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради з прийнятим рішенням)

 

 

14499

ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ на здобуття ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті: науково-методичний семінар для здобувачів четвертого року навчання (Презентація до виступу проректора з наукової роботи ГАМАНЮК В.А.     10 лютого 2023 року)

Про проєкт ПОЛОЖЕННЯ про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті (Проєкт ПОЛОЖЕННЯ  та презентація до виступу на розширеній онлайн нараді 06 квітня 2022 року)

Про Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії (презентація до  виступу на розширеній нараді при проректорові з наукової роботи 01 лютого 2022 року)

Про підготовку докторів філософії у Криворізькому державному педагогічному університеті (Презентація до виступу на Вченій раді Університету 09 грудня 2021 року)

Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Університеті (Презентація до виступу на Вченій раді Університету 11 жовтня 2018 року)

5834

Про здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою

в Криворізькому державному педагогічному університеті

Відповідно до чинних нормативних документів: Закону України “Про вищу освіту” (2014 р.), “Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 із змінами 2019 р.) та “Положення про підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті":

1. Особи, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність (основне місце роботи) в Криворізькому державному педагогічному університеті (далі — КДПУ), мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в КДПУ без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.

2. Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до кафедр на спеціальності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

3. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які прикріплені до кафедр для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти КДПУ.

У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в КДПУ.

4. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою проходять усі форми поточного та підсумкового контролю, що передбачені відповідною освітньо-науковою програмою та навчальним планом аспірантури з відповідної спеціальності.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИКРІПЛЕННЯ  — З 03 ПО 28 ЖОВТНЯ ЩОРІЧНО

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 

2352
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29