Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

АСПІРАНТУРА - основна форма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (П.18 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261, у редакції 03.04.2019)

АСПІРАНТ - особа, зарахована до закладу вищої освіти (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва (Ст.61 Закону України "Про вищу освіту", редакція 07.12.2017)

ТРЕТІЙ (освітньо-науковий/освітньо-творчий) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій.

 ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення (Ст.5 Закону України "Про вищу освіту", редакція 07.12.2017)

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад'юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді (Ст.5 Закону України "Про вищу освіту", редакція 07.12.2017) 

 

ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD) В АСПІРАНТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ

 

МЕТА ПІДГОТОВКИ:

Розвинути у майбутніх докторів філософії дослідницькі навички,

підвищити загальну, професійну та інформаційну культуру,

формувати їхні світоглядні позиції, інструментальні й загальнонаукові компетентності,

виробити основні уявлення про особливості організації світової та вітчизняної науки

 

 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, та захист дисертації

 

СТУПІНЬ

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

(З ВІДПОВІДНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ)

 

ФОРМА НАВЧАННЯ

 

ДЕННА І ЗАОЧНА

 

НОРМАТИВНИЙ СТРОК ПІДГОТОВКИ

 

4 РОКИ

 

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ

 

50 КРЕДИТІВ ЄКТС

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ОСІБ,

ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ

 

СТУПІНЬ МАГІСТРА

(ОКР СПЕЦІАЛІСТА)

 

 

ЗМІСТ PhD ПРОГРАМ В УНІВЕРСИТЕТІ

Освітньо-наукова програма аспірантури університету включає чотири складові,

що передбачає набуття аспірантом таких компетентностей:

 

Компетентності

Кількість кредитів

– здобуття глибинних знань зі спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму

13 кредитів ЄКТС

– оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору

6 кредитів ЄКТС

– набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації й проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності

22 кредити ЄКТС

– здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення й обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності

9 кредитів ЄКТС

 

 

14495

СТРУКТУРА PhD ПРОГРАМ В АСПІРАНТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ

(ЗА РОКАМИ НАВЧАННЯ)

 

УНІВЕРСАЛЬНА СКЛАДОВА:

 

СПЕЦІАЛЬНА СКЛАДОВА

(за спеціальностями):

НАУКОВА СКЛАДОВА

 

 

ПЕРШИЙ

22 кредити ЄКТС

Філософія –

6 кредитів ЄКТС

Академічне письмо та риторика –

4 кредити ЄКТС

Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях –

4 кредити ЄКТС

Методологія та організація наукового дослідження –

3 кредити ЄКТС

Іноземна мова академічного спрямування –

5 кредитів ЄКТС

 

Визначення теми дослідження та її затвердження на засіданні кафедри, раді університету

Складання індивідуального плану наукової роботи та його затвердження на раді університету (впродовж двох місяців після зарахування)

Розроблення програми дослідження, визначення його етапів

Опрацювання наукових першоджерел з проблеми дослідження

Звітність: проміжний звіт на кафедрі (березень) річний звіт (вересень), науковий семінар при проректорі з наукової роботи (червень)

 

 

 

 

ДРУГИЙ

10 кредитів ЄКТС

Академічне письмо та риторика –

2 кредити ЄКТС

Менеджмент на уковоїта інноваційної діяльності –

4 кредити ЄКТС

Іноземна  мова академічного спрямування –

4 кредити ЄКТС

13 кредитів ЄКТС

011 Освітні, педагогічні науки

012 Дошкільна освіта

014 Середня освіта

015 Професійна освіта

035 Філологія

053 Психологія

054 Соціологія

104 Фізика та астрономія

Проведення власного наукового дослідження відповідно до затвердженого плану

Оприлюднення в публікаціях результатів наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

Написання розділів дисертації відповідно до затвердженого плану-графіку

Звітність: проміжний звіт на кафедрі (березень) річний звіт (вересень), науковий семінар при проректорі з наукової роботи (червень)

 

ТРЕТІЙ

5 кредитів ЄКТС

Виробнича педагогічна практика у ЗВО –

5 кредитів ЄКТС

 

 

Проведення власного наукового дослідження, його завершення

Написання розділів дисертації відповідно до затвердженого плану-графіку

Упровадження результатів дослідження та отримання підтверджувальних документів

Оприлюднення в публікаціях результатів наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

Звітність: проміжний звіт на кафедрі (березень) річний звіт (вересень), науковий семінар при проректорі з наукової роботи (червень)

 

ЧЕТВЕРТИЙ

 

 

Завершення написання тексту дисертації (січень)

Оприлюднення в публікаціях результатів наукового дослідження

Участь у конференціях (інших наукових заходах)

Отримання висновку наукового керівника з оцінкою роботи у процесі підготовки дисертації, виконання індивідуального плану роботи аспіранта

Замовлення в аспірантурі Академічної довідки про виконання освітньо-наукової програми (заява)

Попередня експертиза дисертації на фаховому семінарі (березень). (Після фахового семінару в аспірантуру подається: 1) копія висновку наукового керівника, 2) витяг з протоколу фахового семінару із прийнятим рішенням, 3) копія висновку рецензентів про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації)

Публічний захист наукових досягнень у формі дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради (червень, вересень) (Після захисту в аспірантуру подається витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради з прийнятим рішенням)

 

 

14499

Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Університеті

(Презентація до виступу на Вченій раді Університету 11 жовтня 2018 року)

5834

Про здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

в Криворізькому державному педагогічному університеті

Відповідно до чинних нормативних документів: Закону України “Про вищу освіту” (2014 р.), “Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 із змінами 2019 р.) та “Положення про підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті":

1. Особи, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність (основне місце роботи) в Криворізькому державному педагогічному університеті (далі — КДПУ), мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в КДПУ без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.

2. Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до кафедр на спеціальності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

3. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які прикріплені до кафедр для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти КДПУ.

У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в КДПУ.

4. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою проходять усі форми поточного та підсумкового контролю, що передбачені відповідною освітньо-науковою програмою та навчальним планом аспірантури з відповідної спеціальності.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИКРІПЛЕННЯ  — З 05 ПО 26 ВЕРЕСНЯ щорічно.

Необхідно подати такі документи:

1. Заява встановленої форми.

2. Рішення кафедри, на якій особа працює, з рекомендацією про прикріплення до кафедри, на якій ліцензовано відповідну спеціальність (витяг із протоколу засідання кафедри).

3. Рішення кафедри, на якій ліцензовано відповідну спеціальність, з рекомендацією про прикріплення (витяг із протоколу засідання кафедри).

4. Особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою), завірений відділом кадрів КДПУ.

5. Копії дипломів бакалавра, спеціаліста/магістра, та додатків до них.

6. Список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності).

7. 2 фотокартки 3х4 см

Документи подаються завідувачу аспірантури та докторантури

(кабінет завідувача аспірантури та докторантури, головний корпус)

Зарахування  — щорічно до 30 вересня. Початок занять з 01 жовтня.

Зразок заяви

Ректору

Криворізького державного

педагогічного університету

проф. Шрамку Я.В.

_____________________________________

(назва посади і кафедри)

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

ЗАЯВА

Прошу прикріпити мене до кафедри

__________________________________________________________________

(вказується кафедра, на якій ліцензовано відповідну спеціальність)

для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

за спеціальністю ____________________________________________________

(вказати код і назву обраної спеціальності)

“____” ________________ 20__ р.                                                                                                                Підпис

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри (на якій працює здобувач)                                                                                         Підпис

“____” ________________ 20__ р.

Завідувач кафедри (на якій ліцензовано спеціальність)                                                                            Підпис

“____” ________________ 20__ р.

Даю згоду бути науковим керівником

Передбачуваний науковий керівник                                                                                                            Підпис

“____” ________________ 20__ р.

2352
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша