Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

В університеті визначено чіткі й зрозумілі правила та процедури задля регулювання прав і обов'язків  усіх учасників освітнього процесу. Вони доступні для здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі університету і послідовно дотримуються під час реалізації освітньо-наукових програм на третьому рівні вищої освіти.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:  ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті /Затверджено Вченою радою Університету 11 січня 2024 року, протокол №9; Договір про навчання у Криворізькому державному педагогічному університеті

Здобувачі ступеня доктора філософії та доктора наук Університету виконують обов’язки та користуються правами, що визначені Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, а також можуть мати:

– вільний доступ до всіх видів відкритої науково-технічної інформації, наявної у закладах, бібліотеках і державних архівах України;

– отримання методичного і змістовного наукового консультування (керівництва) щодо власного дослідження від наукового консультанта (керівника/керівників);

– безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;

– академічну мобільність та наукове стажування, що реалізуються відповідно до законодавства;

– академічну та соціальну відпустку відповідно до законодавства, зокрема за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами, у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею три(шести)річного віку тощо;

– трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до законодавства;

– участь у вітчизняних та міжнародних науково-дослідницьких проєктах, наукових заходах, виставках, конкурсах і т.ін., представлення результатів власних наукових здобутків для публікацій у вітчизняних (фахових) і зарубіжних виданнях й виданнях, що входять до наукометричних баз даних;

– вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених освітньо-науковою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених освітньою складовою програми;

– перерву в навчанні у зв’язку з навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав), якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами вищої освіти.

З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень здобувачі також зобов’язані:

– дотримуватися принципів академічної доброчесності, морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі, встановлених Університетом. У разі виявлення порушення академічної доброчесності здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії, він несе відповідальність і до нього застосовуються санкції, визначені Університетом: недопущення кваліфікаційної праці (дисертації) до захисту, або зняття із захисту, або відмова в присудженні наукового ступеня;

– виконувати індивідуальний навчальний план;

– виконувати індивідуальний план наукової роботи та двічі на рік звітувати про хід його виконання на засіданні профільної кафедри;

– підготувати свої наукові досягнення у вигляді дисертації (для здобувачів ступеня доктора філософії) та у вигляді дисертації або наукової доповіді – у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

Покладення Університетом на здобувача обов’язків, не пов’язаних з виконанням освітньо-наукової програми або підготовкою в докторантурі, забороняється.

Здобувачі можуть брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

 

 

14362
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша