Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ передбачає набуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:  Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рушення вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року № 44; із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 року № 341); ПОЛОЖЕННЯ про присудження ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті /Затверджено Вченою радою Університету 12 травня 2022 року, протокол №11

СТУПІНЬ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПРИСУДЖУЄТЬСЯ РАЗОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ВЧЕНОЮ РАДОЮ В РЕЗУЛЬТАТІ УСПІШНОГО ВИКОНАННЯ ЗДОБУВАЧЕМ ВІДПОВІДНОЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПУБЛІЧНОГО ЗАХИСТУ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ У ФОРМІ ДИСЕРТАЦІЇ.

ДИСЕРТАЦІЯ здобувача ступеня доктора філософії - кваліфікаційна наукова робота, яка виконана здобувачем ступеня доктора філософії особисто, містить наукові результати проведених ним досліджень та подана з метою присудження йому ступеня доктора філософії.

Дисертація повинна містити нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які виконують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі знань.

Дисертація виконується державною або англійською мовою. Дисертація подається до захисту у вигляді спеціально підготовленого рукопису.

Вимоги щодо оформлення дисертації встановлюються МОН. Максимальний та/або мінімальний обсяг основного тексту дисертації встановлюється освітньо-науковою програмою закладу відповідно до специфіки відповідної галузі знань та/або спеціальності.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ (презентація)/Затверджено наказом МОНУ 12 січня 2017 року №40/ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 року за № 155/30023

ВИМОГИ ДО РІВНЯ НАУКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧА

Здобувач повинен набути теоретичні знання, уміння, навички та компетентності, визначені стандартом вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за відповідною спеціальністю, провести власне наукове дослідження, оформлене у вигляді дисертації, та опублікувати основні його наукові результати.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях здобувача, до яких зараховуються:

1) статті у наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України. Якщо число співавторів у такій статті (разом із здобувачем) становить більше двох осіб, така стаття прирівнюється до 0,5 публікації (крім публікацій, визначених підпунктом 2 цього пункту);

2) статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus (крім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором);

3) не більше одного патенту на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу та безпосередньо стосується наукових результатів дисертації, що прирівнюється до однієї наукової публікації;

4) одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях за тих же умов.

Стаття у виданні, віднесеному до першого — третього квартилів
(Q1—Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, чи одноосібна монографія, що відповідає зазначеним вимогам, прирівнюється до двох наукових публікацій.

Належність наукового видання до першого — третього квартилів
(Q1—Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports визначається згідно з рейтингом у році, в якому опублікована відповідна публікація здобувача або у разі, коли рейтинг за відповідний рік не опублікований на дату утворення разової ради, згідно з останнім опублікованим рейтингом.

Статті зараховуються за темою дисертації за умови обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків, а також опублікування не більше ніж однієї статті в одному випуску (номері) наукового видання.

Статті, опубліковані після набрання чинності цим Порядком, зараховуються за темою дисертації лише за наявності у них активного ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier), крім публікацій, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, або інформацію для службового користування.

Не вважається самоплагіатом використання здобувачем своїх наукових праць у тексті дисертації без посилання на ці праці, якщо вони попередньо опубліковані з метою висвітлення в них основних наукових результатів дисертації та вказані здобувачем в анотації дисертації.

ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ У РАЗОВІЙ РАДІ

ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

ВИДАЧА ДИПЛОМА ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

ФІНАНСОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14317
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша