Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

ПРО ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ

 

 29 жовтня — 10 листопада 2021 року (GOOGLE-форма)

Мета опитування: узагальнити та проаналізувати практику підготовки докторів філософії в аспірантурі університету в цілому та окремих її компонентів зокрема, і досвід організації захистів дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у разових спеціалізованих радах Університету задля покращення якості підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в університеті та функціювання разових спеціалізованих рад.

 Анкетування

До опитування було залучено аспірантів третього і четвертого років навчання та випускників аспірантури, які навчалися за програмами підготовки докторів філософії.

В аспірантурі навчається:

- на третьому році - 18 аспірантів (10 – денна форма навчання, 8 – заочна)

- на четвертому році - 29 аспірантів (17 – денна форма навчання, 12 – заочна).

Випускники 2020 року — 3 особи.

Випускники 2021 року — 11 осіб.

В опитування взяли участь 46 осіб ( 29– денної форми навчання, 17 – заочної).

За роками навчання: третій – 18, четвертий – 21, випускники — 9 осіб.

Друга категорія опитуваних — науково-педагогічні працівники (далі НПП) — це гаранти освітньо-наукових програм (далі — ОНП) університету, завідувачі кафедр, на яких здійснюється підготовка здобувачів ступеня доктора філософії, наукові керівники аспірантів, викладачі, які працюють на ОНП університету (детальніше див. Результати опитування НПП) — 46 осіб.

 Учасники опитування повинні були відповісти на запропоновані питання, за необхідності дати розгорнуту відповідь.

АНКЕТА ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТРЕТЬОГО І ЧЕТВЕРТОГО РОКІВ НАВЧАННЯ ТА ВИПУСКНИКІВ АСПІРАНТУРИ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

АНКЕТА ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ

17599

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО АСПІРАНТУРИ

Опитування проводилося 29 жовтня — 10 листопада 2021 року (GOOGLE-форма)

Мета опитування: 1) дати об'єктивну оцінку процесу організації прийому до аспірантури університету та окремим його етапам, виявити недоліки в освітньому, інформаційному, консультативному супроводі вступної кампанії до аспірантури, накреслити шляхи удосконалення (модернізації) процесу вступу до аспірантури; 2) дати оцінку організації освітнього процесу в аспірантурі університету, визначити рівень адаптації аспірантів до особливостей цього процесу; внести доцільні зміни в організацію освітнього процесу взагалі та різних аспектів роботи з аспірантами зокрема для покращення якості підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в університеті.

В опитуванні взяли участь аспіранти першого та другого років денної і заочної форм навчання.

АНКЕТА "ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ" - анкета складається з двох частин: "Шлях до мети" та "Я - аспірант". Результати опитування та їх аналіз подано окремо до кожної із частин.

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ "Шлях дло мети"

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ "Я-аспірант"

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ

17529

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ

icon for site 3

Опитування проводилося 05-19 березня 2021 року

 Необхідність проведення опитування: реалізація права здобувача вищої освіти щодо вільного вибору навчальних дисциплін для самостійного формування частини індивідуального навчального плану (не менше 25%) – на сьогодні є важливим інструментом забезпечення якості освіти та удосконалення процесу індивідуалізації навчання.

Мета опитування: віднайти раціональні шляхи та засоби для удосконалення механізму формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами ступеня доктора філософії для ОНП університету задля внесення доцільних коректив в нормативні документи університету щодо підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти.

Особливість опитування: в ньому взяли участь і замовники освітньої послуги (аспіранти), і ті, хто її забезпечує (гаранти освітньо-наукових програм, наукові керівники аспірантів, викладачі, що працюють на ОНП (далі НПП)).

В опитуванні взяли участь 20 науково-педагогічних працівників (гаранти освітньо-наукових програм (ОНП), наукові керівники аспірантів, викладачі, що працюють на ОНП).

Кількість здобувачів третього рівня вищої освіти (аспірантів), що оцінили наведені пропозиції, – 43, що складає 66% від очікуваної кількості (всього 76, з них 11 – в академічній відпустці).

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ

 

 

 


 

14998

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ АСПІРАНТІВ

щодо задоволеності якістю навчального процесу, змістом навчання та умовами для провадження наукового дослідження

15-27 січня 2021 року (GOOGLE-форма)

В аспірантурі навчається 78 аспірантів (40 – денна форма навчання, 38 – заочна).

В опитування взяли участь 62 особи ( 37 – денної форми навчання, 25 – заочної).

За роками навчання:

Перший – 9 із 16

Другий – 15 з 20

Третій – 20 з 22

Четвертий – 15 з 20

Випускники 2020 – 3 з 3

 Учасники опитування повинні були оцінити за п’ятибальною шкалою, від 1 до 5, запропоновані критерії: 1 – НІ 2 – ЧАСТКОВО 3 – ДОСТАТНЬО 4 – ПЕРЕВАЖНО ТАК 5 – ТАК.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

Як свідчать відповіді, переважна більшість здобувачів вважають, що реалізували своє право на створення власної траєкторії через можливість вільного вибору дисциплін – 72,5 %, хоча відсоток тих, що відповіли негативно – 9,6%, частково – 3, 2%, і в достатній мірі – 4,8%.

77,4% здобувачів констатують, що вибіркові дисципліни, запропоновані на ОНП, відповідають їх науковим інтересам і надають освітню підтримку науковому дослідженню (82,3%). Відповіді 1-3 (ні-достатньо) дали аспіранти третього-четвертого років навчання. Це можна пояснити тим, що на той час (навчальні плани 2016, 2017, 2018 рр.) вибір дисциплін був менший, і сам процес вибору був недосконалим.

Більшість аспірантів задоволені співвідношенням аудиторної і самостійної роботи в структурі навчального плану ОНП (85,5%) та співвідношенням теоретичної та практичної частини освітньої складової (83,9%). Методи викладання задовольняють 90,3% здобувачів майже в повній мірі, достатньо – 9,7%. 93,5% здобувачів задоволені викладачами, які забезпечують освітню складову ОНП, їх влаштовує також і розклад занять – 90,3 %.

Переважній більшості здобувачів (93,5%) зрозумілі критерії оцінювання на кожній із навчальних дисциплін ОНП, і вони вважають, що ці критерії дотримуються як впродовж освітнього процесу, так і заліково-екзаменаційної сесії.

На питання про виробничу педагогічну практику у закладах вищої освіти відповідали здобувачі четвертого року навчання та випускники 2020, оскільки, за навчальним планом аспірантури, практика запланована на 6 семестр. Майже стовідсотково аспіранти задоволені тривалістю практики, формою проходження і набутими під час практики компетентностями (навичками).

Отже, можна дійти висновку, що у своїй більшості здобувачі задоволені якістю навчального процесу, змістом навчання у повній мірі. Зауваження і побажання, що аспіранти виголосили, суттєво не впливають на цей процес, вони скоріше суб’єктивні, характеризують особистість самих здобувачів, а не їхню об’єктивну оцінку навчального процесу та наповнення відповідних ОНП.

НАУКОВА СКЛАДОВА

Майже стовідсотково (98,4%) аспіранти запевняють, що були вільні у виборі теми наукового дослідження і на них не чинився тиск (93,6 %), 11,3% відчули частково тиск, 3,2% - достатньо.

91,9 % здобувачів задоволені співпрацею з науковим керівником і вважають, що їхня наукова діяльність відповідає напрямові дослідження наукового керівника (90,5%).

88,7% здобувачів задоволені тим, як Університет забезпечує організаційно та матеріально можливості для проведення та апробації результатів наукових досліджень, достатньо задоволені – 4,8%, частково – 6,4%.

Переважна більшість аспірантів (96,8%) вважають, що на ОНП забезпечується можливістю для періодичних (не рідше, ніж щорічних) обговорень проміжних результатів дослідження.

87,1% здобувачів задоволені тим, як на ОНП забезпечується можливість входження в міжнародну академічну спільноту, зокрема через виступи на міжнародних наукових заходах, публікації результатів у міжнародних виданнях, участь у грантових проєктах та програмах міжнародної мобільності, 6,4% - в достатній мірі, 4,8% - лише частково, 1,6% - не задоволені.

93,5% здобувачів ознайомлені з санкціями, що застосовуються до аспірантів у разі виявлення порушень академічної доброчесності, в достатній мірі – 3,2%, частково – 1,6 %, ні – 1,6%.

Як свідчать відповіді здобувачів, вони в переважній більшості задоволені умовами для провадження наукового дослідження.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА ЗАГАЛЬНЕ ВРАЖЕННЯ ВІД ОНП

95,2% задоволені системою прийому до аспірантури (4,8% - достатньо), і вважають, що на ОНП забезпечується доступ до навчання за неупередженим конкурсом при вступі (92%), хоча 1,6% вважають, що не забезпечується, 1,6% - частково, 4,8% -достатньо.

90,3% здобувачів задоволені тим, як в університеті забезпечується безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я (включаючи психічне здоров’я) , 6,5% - достатньо, 3,2% - частково задоволені.

Здобувачів задовольняє механізм освітньої (90,3%), організаційної (85,4%), інформаційної (95,2%), консультативної (82,3%) та соціальної (87,1%) підтримки на ОНП.

95,2% здобувачів вважають, що на ОНП дотримуються положення щодо прав і обов’язків усіх учасників освітнього процесу, 3,2% - вважають достатньо, 1,6 % - частково дотримуються.

На питання, чи співпали очікування здобувачів щодо навчання на ОНП з тим, що вони отримали – 75,8% відповіли – так, 17,7% - достатньо, 4,8 – частково, 1,6% дали негативну відповідь.

Зважаючи на все вищевикладене, можна дійти висновку, що здобувачі у своїй переважній більшості вважають збалансованими та реалістичними обрані ними ОНП, хоча певні аспекти потребують уваги й удосконалення задля підвищення їх якості й привабливості.

Завідувач аспірантури та докторантури

14296
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28