Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

 

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Картинка на сайт Анкетування 

 

1. ПРО ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА ТРЕТЬОМУ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Задля проведення моніторингу якості викладання навчальних дисциплін на третьому рівні вищої освіти з 20 лютого по 27 лютого 2024 року проводилося опитування здобувачів ступеня доктора філософії всіх освітньо-наукових програм університету, запрошували також долучитися випускників.

Анкету розміщено у системі управління електронними навчальними курсами університету на платформі MOODLE у рубриці «Категорії курсів» - «Загальноуніверситетські кафедри та відділи» - «Навчально-методичний відділ» - «Опитування» - «Опитування про якість викладання навчальних дисциплін».

АНКЕТА

На питання анкети отримали 172 відповіді. 01 березня 2024 року результати опитування розіслано завідувачам профільних кафедр та кафедр, які забезпечують освітній процес на третьому рівні вищої освіти для подальшого аналізу та обговорення на засіданнях кафедр.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПРО ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Тут ми наводимо узагальнені результати, тобто відповіді здобувачів освітньо-наукових програм, які засвідчують, що форми навчання і викладання на третьому рівні вищої освіти в університетській практиці сприяють, по-перше, досягненню цілей та програмних результатів навчання, по-друге, відповідають вимогам «аспірантоцентрованого» підходу, і , насамкінець, - відповідають принципам академічної свободи, академічної етики, академічної толерантності. Здобувачі ступеня доктора філософії мають свої власні унікальні потреби, свій власний професійний/науковий досвід, а отже, сприймаються викладачами як відповідальні і автономні учасники освітнього процесу. Методи навчання і викладання базуються на принципах свободи слова і творчості, проведення наукових досліджень і використання їх результатів у практичній діяльності.

Відповіді здобувачів свідчать, що знання, інформація, що надається їм на заняттях з нормативних навчальних дисциплін є доступною, зрозумілою і вчасною, допомагає у підготовці, організації та проведенні дослідження, аналізі отриманих результатів та їх висвітленні у наукових публікаціях.

Оцінювання здобувачів відбувається за чіткими і зрозумілими критеріями, які заздалегідь оприлюднюються на кафедральних сторінках у силабусах та робочих програмах з кожної дисципліни, а також викладачами на перших заняттях. Це стосується як поточного, так і підсумкового контролю.

Як зазначено у відповідях здобувачів, освітня компонента взаємопов'язана з науковою, тобто здобувачі усвідомлюють, що зміст навчання пов'язаний із тематикою досліджень. Вони високо оцінюють практичну цінність дисциплін, запропонованих освітньо-науковими програми, для підготовки до професійно-наукової діяльності.

Отже, запропоновані до вивчення дисципліни: 1) відповідають науковим інтересам здобувачів; 2) забезпечують розуміння теоретичних засад наукового пошуку, методології наукових досліджень; 3) сприяють набуттю універсальних навичок науковця, зокрема, застосовувати інформаційні технології в педагогічній та дослідницькій діяльності, організовувати та проводити навчальні заняття, писати грантові пропозиції; 4) удосконалюють навички академічного письма як рідною, так і іноземною мовами, 5) якісно і повноцінно готують здобувачів до майбутньої дослідницької та викладацької діяльності.

2. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ УНІВЕРСИТЕТУ

Задля моніторингу якості освітньо-наукових програм, для перевірки їх збалансованості та ефективності з 28 лютого по 01 березня 2024 року проведено опитування здобувачів ступеня доктора філософії всіх років навчання та випускників (за можливості) всіх освітньо-наукових програм.

АНКЕТА

В опитування взяли участь 74 особи ( 49 – денної форми здобуття освіти, 20 – заочної; 5 — поза аспірантурою).

За роками навчання: Перший – 23; другий – 15; третій – 14; четвертий – 10; випускники – 12.

За освітньо-науковими програмами:

Освітні, педагогічні науки — 19;

Дошкільна освіта — 5;

Методика навчання іноземних мов — 5;

Педагогіка музичного мистецтва — 5;

Професійна освіта (Комп'ютерні технології) — 12;

Українська мова та література — 3;

Психологія — 8;

Соціологія — 7;

Фізика — 10.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ УНІВЕРСИТЕТУ

04 березня 2024 року результати опитування розіслано завідувачам профільних кафедр та гарантам освітньо-наукових програм для подальшого аналізу та обговорення на засіданнях кафедр та в робочих групах з перегляду освітніх програм. Узагальнені результати опитування доповідались на нараді при проректорові з наукової роботи 06 березня 2024 року. Рекомендовано врахувати результати опитування при підготовці проєктів оновлених освітньо-наукових програм.

Здобувачам було запропоновано оцінити наведені критерії за п'ятибальною шкалою , від 1 до 5 (1 — дуже погано, 2 — погано, 3 — задовільно, 4 — добре, 5 — дуже добре), за необхідності дати розгорнуту відповідь.

 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ

25780

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

ПРО ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ

 

 29 жовтня — 10 листопада 2021 року (GOOGLE-форма)

Мета опитування: узагальнити та проаналізувати практику підготовки докторів філософії в аспірантурі університету в цілому та окремих її компонентів зокрема, і досвід організації захистів дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у разових спеціалізованих радах Університету задля покращення якості підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в університеті та функціювання разових спеціалізованих рад.

 Анкетування

До опитування було залучено аспірантів третього і четвертого років навчання та випускників аспірантури, які навчалися за програмами підготовки докторів філософії.

В аспірантурі навчається:

- на третьому році - 18 аспірантів (10 – денна форма навчання, 8 – заочна)

- на четвертому році - 29 аспірантів (17 – денна форма навчання, 12 – заочна).

Випускники 2020 року — 3 особи.

Випускники 2021 року — 11 осіб.

В опитування взяли участь 46 осіб ( 29– денної форми навчання, 17 – заочної).

За роками навчання: третій – 18, четвертий – 21, випускники — 9 осіб.

Друга категорія опитуваних — науково-педагогічні працівники (далі НПП) — це гаранти освітньо-наукових програм (далі — ОНП) університету, завідувачі кафедр, на яких здійснюється підготовка здобувачів ступеня доктора філософії, наукові керівники аспірантів, викладачі, які працюють на ОНП університету (детальніше див. Результати опитування НПП) — 46 осіб.

 Учасники опитування повинні були відповісти на запропоновані питання, за необхідності дати розгорнуту відповідь.

АНКЕТА ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТРЕТЬОГО І ЧЕТВЕРТОГО РОКІВ НАВЧАННЯ ТА ВИПУСКНИКІВ АСПІРАНТУРИ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

АНКЕТА ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ

17599

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО АСПІРАНТУРИ

Опитування проводилося 29 жовтня — 10 листопада 2021 року (GOOGLE-форма)

Мета опитування: 1) дати об'єктивну оцінку процесу організації прийому до аспірантури університету та окремим його етапам, виявити недоліки в освітньому, інформаційному, консультативному супроводі вступної кампанії до аспірантури, накреслити шляхи удосконалення (модернізації) процесу вступу до аспірантури; 2) дати оцінку організації освітнього процесу в аспірантурі університету, визначити рівень адаптації аспірантів до особливостей цього процесу; внести доцільні зміни в організацію освітнього процесу взагалі та різних аспектів роботи з аспірантами зокрема для покращення якості підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в університеті.

В опитуванні взяли участь аспіранти першого та другого років денної і заочної форм навчання.

АНКЕТА "ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ" - анкета складається з двох частин: "Шлях до мети" та "Я - аспірант". Результати опитування та їх аналіз подано окремо до кожної із частин.

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ "Шлях дло мети"

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ "Я-аспірант"

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ

17529

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ

icon for site 3

Опитування проводилося 05-19 березня 2021 року

 Необхідність проведення опитування: реалізація права здобувача вищої освіти щодо вільного вибору навчальних дисциплін для самостійного формування частини індивідуального навчального плану (не менше 25%) – на сьогодні є важливим інструментом забезпечення якості освіти та удосконалення процесу індивідуалізації навчання.

Мета опитування: віднайти раціональні шляхи та засоби для удосконалення механізму формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами ступеня доктора філософії для ОНП університету задля внесення доцільних коректив в нормативні документи університету щодо підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти.

Особливість опитування: в ньому взяли участь і замовники освітньої послуги (аспіранти), і ті, хто її забезпечує (гаранти освітньо-наукових програм, наукові керівники аспірантів, викладачі, що працюють на ОНП (далі НПП)).

В опитуванні взяли участь 20 науково-педагогічних працівників (гаранти освітньо-наукових програм (ОНП), наукові керівники аспірантів, викладачі, що працюють на ОНП).

Кількість здобувачів третього рівня вищої освіти (аспірантів), що оцінили наведені пропозиції, – 43, що складає 66% від очікуваної кількості (всього 76, з них 11 – в академічній відпустці).

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ

 

 

 


 

14998

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ АСПІРАНТІВ

щодо задоволеності якістю навчального процесу, змістом навчання та умовами для провадження наукового дослідження

15-27 січня 2021 року (GOOGLE-форма)

В аспірантурі навчається 78 аспірантів (40 – денна форма навчання, 38 – заочна).

В опитування взяли участь 62 особи ( 37 – денної форми навчання, 25 – заочної).

За роками навчання:

Перший – 9 із 16

Другий – 15 з 20

Третій – 20 з 22

Четвертий – 15 з 20

Випускники 2020 – 3 з 3

 Учасники опитування повинні були оцінити за п’ятибальною шкалою, від 1 до 5, запропоновані критерії: 1 – НІ 2 – ЧАСТКОВО 3 – ДОСТАТНЬО 4 – ПЕРЕВАЖНО ТАК 5 – ТАК.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

Як свідчать відповіді, переважна більшість здобувачів вважають, що реалізували своє право на створення власної траєкторії через можливість вільного вибору дисциплін – 72,5 %, хоча відсоток тих, що відповіли негативно – 9,6%, частково – 3, 2%, і в достатній мірі – 4,8%.

77,4% здобувачів констатують, що вибіркові дисципліни, запропоновані на ОНП, відповідають їх науковим інтересам і надають освітню підтримку науковому дослідженню (82,3%). Відповіді 1-3 (ні-достатньо) дали аспіранти третього-четвертого років навчання. Це можна пояснити тим, що на той час (навчальні плани 2016, 2017, 2018 рр.) вибір дисциплін був менший, і сам процес вибору був недосконалим.

Більшість аспірантів задоволені співвідношенням аудиторної і самостійної роботи в структурі навчального плану ОНП (85,5%) та співвідношенням теоретичної та практичної частини освітньої складової (83,9%). Методи викладання задовольняють 90,3% здобувачів майже в повній мірі, достатньо – 9,7%. 93,5% здобувачів задоволені викладачами, які забезпечують освітню складову ОНП, їх влаштовує також і розклад занять – 90,3 %.

Переважній більшості здобувачів (93,5%) зрозумілі критерії оцінювання на кожній із навчальних дисциплін ОНП, і вони вважають, що ці критерії дотримуються як впродовж освітнього процесу, так і заліково-екзаменаційної сесії.

На питання про виробничу педагогічну практику у закладах вищої освіти відповідали здобувачі четвертого року навчання та випускники 2020, оскільки, за навчальним планом аспірантури, практика запланована на 6 семестр. Майже стовідсотково аспіранти задоволені тривалістю практики, формою проходження і набутими під час практики компетентностями (навичками).

Отже, можна дійти висновку, що у своїй більшості здобувачі задоволені якістю навчального процесу, змістом навчання у повній мірі. Зауваження і побажання, що аспіранти виголосили, суттєво не впливають на цей процес, вони скоріше суб’єктивні, характеризують особистість самих здобувачів, а не їхню об’єктивну оцінку навчального процесу та наповнення відповідних ОНП.

НАУКОВА СКЛАДОВА

Майже стовідсотково (98,4%) аспіранти запевняють, що були вільні у виборі теми наукового дослідження і на них не чинився тиск (93,6 %), 11,3% відчули частково тиск, 3,2% - достатньо.

91,9 % здобувачів задоволені співпрацею з науковим керівником і вважають, що їхня наукова діяльність відповідає напрямові дослідження наукового керівника (90,5%).

88,7% здобувачів задоволені тим, як Університет забезпечує організаційно та матеріально можливості для проведення та апробації результатів наукових досліджень, достатньо задоволені – 4,8%, частково – 6,4%.

Переважна більшість аспірантів (96,8%) вважають, що на ОНП забезпечується можливістю для періодичних (не рідше, ніж щорічних) обговорень проміжних результатів дослідження.

87,1% здобувачів задоволені тим, як на ОНП забезпечується можливість входження в міжнародну академічну спільноту, зокрема через виступи на міжнародних наукових заходах, публікації результатів у міжнародних виданнях, участь у грантових проєктах та програмах міжнародної мобільності, 6,4% - в достатній мірі, 4,8% - лише частково, 1,6% - не задоволені.

93,5% здобувачів ознайомлені з санкціями, що застосовуються до аспірантів у разі виявлення порушень академічної доброчесності, в достатній мірі – 3,2%, частково – 1,6 %, ні – 1,6%.

Як свідчать відповіді здобувачів, вони в переважній більшості задоволені умовами для провадження наукового дослідження.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА ЗАГАЛЬНЕ ВРАЖЕННЯ ВІД ОНП

95,2% задоволені системою прийому до аспірантури (4,8% - достатньо), і вважають, що на ОНП забезпечується доступ до навчання за неупередженим конкурсом при вступі (92%), хоча 1,6% вважають, що не забезпечується, 1,6% - частково, 4,8% -достатньо.

90,3% здобувачів задоволені тим, як в університеті забезпечується безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я (включаючи психічне здоров’я) , 6,5% - достатньо, 3,2% - частково задоволені.

Здобувачів задовольняє механізм освітньої (90,3%), організаційної (85,4%), інформаційної (95,2%), консультативної (82,3%) та соціальної (87,1%) підтримки на ОНП.

95,2% здобувачів вважають, що на ОНП дотримуються положення щодо прав і обов’язків усіх учасників освітнього процесу, 3,2% - вважають достатньо, 1,6 % - частково дотримуються.

На питання, чи співпали очікування здобувачів щодо навчання на ОНП з тим, що вони отримали – 75,8% відповіли – так, 17,7% - достатньо, 4,8 – частково, 1,6% дали негативну відповідь.

Зважаючи на все вищевикладене, можна дійти висновку, що здобувачі у своїй переважній більшості вважають збалансованими та реалістичними обрані ними ОНП, хоча певні аспекти потребують уваги й удосконалення задля підвищення їх якості й привабливості.

Завідувач аспірантури та докторантури

14296
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30