Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план (ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-УІІІ).

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН АСПІРАНТА повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менше як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС (п.26 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).

Навчальними планами аспірантури з відповідних спеціальностей передбачено вибіркові навчальні дисципліни в циклі спеціальної складової. Вивчення дисциплін за вибором заплановано на третій-четвертий семестри.

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН з кожної спеціальності разом із СИЛАБУСАМИ оприлюднюються щороку до 01 жовтня на офіційному веб-сайті університету в розділі «Наука» – «Аспірантура» – «Індивідуальна освітня траєкторія».

Перелік вибіркових дисциплін щорічно переглядається відповідними профільними кафедрами та оновлюється відповідно до вимог та наукових інтересів аспірантів для оперативного задоволення потреб здобувачів вищої освіти щодо створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраною спеціальністю. 

Аспірант може вільно вибирати дисципліни, формувати індивідуальну траєкторію навчання, що уможливить отримання знань, умінь і навичок у вузькій спеціалізації, релевантній для конкретного дослідження чи наукового напряму. При цьому аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційної праці, за погодженням із своїм науковим керівником і керівником відповідного факультету.

Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі Університету, а також у рамках реалізації права на академічну мобільність — на базі інших закладів вищої освіти (наукових установ).

ПРОЦЕДУРА ВИБОРУ. Аспіранти першого року денної та заочної форм навчання впродовж січня-травня визначаються з вибірковими дисциплінами й самостійно обирають дисципліни до вивчення. Впродовж червня аспіранти заповнюють відповідну анкету, і до 20 червня подають її завідувачу аспірантури та докторантури. Обирається по дві дисципліни для вивчення у третьому/четвертому семестрах. Анкета є підставою для включення обраних дисциплін до індивідуального навчального плану на наступний навчальний рік, і зберігається в особовій справі аспіранта.
Обрані дисципліни, що внесені до індивідуальних навчальних планів, є обов’язковими для вивчення.

 

 

14641

ДИСЦИПЛІНИ НА ВИБІР УНІВЕРСАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 2021 РОКУ

Перший семестр

1. Методологія та організація наукових досліджень

2. Трансформація освіти в сучасному суспільстві

3. Етика професійного дискурсу

011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ - 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА - 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА - 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА -           035 ФІЛОЛОГІЯ - 053 ПСИХОЛОГІЯ - 054 СОЦІОЛОГІЯ - 104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

 

011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Третій семестр

1.1.Дидактика вищої школи

1.2.Методологічна культура педагогічної діяльності

2.1.Методика організації історико-педагогічних досліджень

2.2.Методика організації науково-педагогічних досліджень

2.3.Моніторинг та діагностика якості освіти

Четвертий семестр

1.1.Актуальні питання дидактики

1.2.Актуальні питання теорії та методики виховання

1.3.Актуальні питання цифровізації освіти

2.1.Гендерний вимір історії та теорії педагогіки

2.2.Наукові засади організації педагогічного процесу у вищій школі

2.3.Педагогічна компаративістика

012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Третій семестр

1.1.Актуальні аспекти безперервності та наступності освіти

1.2.Партнерська взаємодія дошкільної та початкової освіти

1.3.Методика викладання педагогічних дисциплін дошкільної освіти

2.1.Соціалізація дошкільників різних статево-вікових груп

2.2.Сучасні напрями виховання особистості дошкільника

2.3.Технології адаптивного розвитку дошкільника

Четвертий семестр

1.2.Актуальні проблеми дошкільної лінгводидактики

1.2.Теорія і практика комунікації

1.3.Українська мова у професійній сфері

2.1.Організація освітнього процесу в ЗДО

2.2.Становлення особистості дитини дошкільного віку

2.3.Теоретико-методичні засади організації передшкільної освіти

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНОЗЕМНІ МОВИ)

Третій семестр

1.1.Актуальні питання лінгводидактичних досліджень

1.2.Лінгводидактичне термінознавство

1.3.Нормативно-правова база іншомовного навчання в Україні та ЄС

2.1.Методика навчання другої іноземної мови після англійської

2.2.Методика навчання української/російської як іноземної мови

2.3.Формування багатомовної особистості в умовах полілінгвальності

Четвертий семестр

1.1.Лінгвокультурний підхід до навчання іноземних мов в умовах багатомовної освіти

1.2.Новітні концепції й теорії іншомовного навчання

1.3.Теоретичні засади дидактики багатомовності

2.1.Актуальні проблеми викладання іноземних мов у старшій профільній школі

2.2.Методика викладання іноземних мов у вищій школі

2.3.Методика розробки сучасного НМК з іноземної мови

 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)

Третій семестр

1.1.Актуальні проблеми наукового дослідження музичної освіти

1.2.Теорія і методологія музичної освіти

1.3.Теорія і методика інклюзивної музичної освіти

2.1.Актуальні проблеми сучасної музичної інтерпретації

2.2.Інноваційні технології в музичній освіті

2.3.Технології оцінювання мистецьких компетенцій у закладах вищої освіти

Четвертий семестр

1.1.Актуальні проблеми музичного виховання у ЗНЗ

1.2.Методика музичного навчання і виховання

1.3.Теорія і методика підготовки майбутніх викладачів до виконавської діяльності

2.1.Основи музично-педагогічної творчості

2.2.Педагогічна діагностика якості освіти з музичного мистецтва

2.3.Теоретичні і методичні засади формування технологічної компетентності вчителя (музичне мистецтво)

015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ)

Третій семестр

1.1.Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей

1.2.Методологія педагогіки

1.3.Наукові засади організації педагогічного процесу в галузі професійної освіти

2.1.Актуальні проблеми професійно-педагогічних досліджень

2.2.Комп'ютерні технології навчання, управління та підтримки професійно-педагогічних досліджень

2.3.Основи педагогічних вимірювань та моніторингу системи професійної освіти

Четвертий семестр

1.1.Основи проектування робототехнічних систем

1.2.Проектування електронних освітніх ресурсів

1.3.Системи освіти та навчання в комп’ютерно зорієнтованому середовищі

2.1.Методологічна культура педагогічної діяльності

2.2.Педагогіка і методика вищої школи

2.3.Професійна педагогіка

015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ)

Третій семестр

1.1.Дидактичне проектування у галузі

1.2.Інноваційні технології у професійній освіті

1.3.Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей

2.1.Комплексне проектування об'єктів обслуговування

2.2.Наукові засади організації педагогічного процесу у галузі професійної освіти

2.3.Основи інфраструктури в галузі

Четвертий семестр

1.1.Актуальні проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій у галузі

1.2.Технологічні процеси у сфері обслуговування

1.3.Професійна педагогіка

2.1.Логістичні системи і моніторинг сфери обслуговування

2.2.Організація і сервіс обслуговування в галузі

2.3.Технології та види обслуговування у галузі

035 ФІЛОЛОГІЯ

Третій семестр

1.1.Актуальні напрями сучасної лінгвістики

1.2. Актуальні проблеми сучасного літературознавства

1.3. Літературознавча стилістика

2.1. Мова і міжкультурна комунікація

2.2. Порівняльні студії в літературознавстві

2.3. Українськомовна комунікологія

Четвертий семестр

1.1. Архітектоніка художнього тексту

1.2. Глобалізаційні наративи: український літературно-критичний дискурс

1.3. Контрастивна лінгвістика: здобутки та перспективи

2.1. Духовна синергетика рідної мови

2.2. Література у глобальному естетичному просторі ХХІ століття

2.3. Українська неологія

053 ПСИХОЛОГІЯ

Третій семестр

1.1.Психологія вищої школи

1.2.Психологія розвитку

1.3.Психологія суб'єктів педагогічного процесу

2.1.Методи математичної статистики у психологічному дослідженні

2.2.Організаційна психологія

2.3.Психолінгвістика

Четвертий семестр

1.1.Гендер у психології

1.2.Психологія наукової творчості

1.3.Сучасні напрямки психокорекції

2.1.Психологія кризових ситуацій

2.2.Психологія успіху

2.3.Феномен особистості

054 СОЦІОЛОГІЯ

Третій семестр

1.1.Загальна соціологічна теорія

1.2.Історія світової і української соціологічної думки

1.3.Соціальні комунікації та PR

2.1.Соціологія конфлікту

2.2.Соціологія підприємництва

2.3.Соціологія управління

Четвертий семестр

1.1.Глобалізація: соціологічний аналіз

1.2.Соціальна структура суспільства

1.3.Соціальні технології та соціоінженерна діяльність

2.1.Специфіка організації і проведення соціологічного дослідження

2.2.Спеціальні і галузеві соціологічні теорії

2.3.Соціальне прогнозування

104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Третій семестр

1.1.Фізика напівпровідників

1.2.Фізика твердого тіла

1.3.Електронна теорія речовини

2.1.Квантові методи дослідження нанорозмірних систем

2.2.Комп’ютерне моделювання процесів нанотехнології

2.3.Обчислювальні методи теоретичної фізики

Четвертий семестр

1.1.Методи і прилади для діагностики наноматеріалів

1.2.Сучасні проблеми фізики

1.3.Фізичні властивості наноструктурованих систем

2.1.Лінійні векторні простори та лінійні оператори

2.2.Новітні дифракційні методи дослідження твердих тіл

2.3.Технологія напівпровідників і напівпровідникових приладів

 

 

 

 

 

 

 

 

11351
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша