Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план (ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-УІІІ).

Детальніше про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами освіти в університеті можна дізнатися з  ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти у Криворізькому державному педагогічному університеті .

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН АСПІРАНТА повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менше як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС (п.26 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).

Навчальними планами підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з відповідних спеціальностей передбачено вибіркові навчальні дисципліни в циклі спеціальної складової (третій/четвертий семестри).

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН з кожної спеціальності щорічно (грудень-січень) переглядається відповідними кафедрами та оновлюється відповідно до вимог та наукових інтересів аспірантів для оперативного задоволення потреб здобувачів вищої освіти щодо створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраною спеціальністю, узагальнюється в навчально-методичному відділі та затверджується Вченою радою Університету щороку в лютому на наступний навчальний рік. СИЛАБУСИ вибіркових дисциплін оприлюднюються щороку до 01 березня на офіційному веб-сайті університету в розділі «Наука» – «Аспірантура» – «Індивідуальна освітня траєкторія».

 Аспірант може вільно вибирати дисципліни, формувати індивідуальну траєкторію навчання, що уможливить отримання знань, умінь і навичок у вузькій спеціалізації, релевантній для конкретного дослідження чи наукового напряму. При цьому аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційної праці, за погодженням із своїм науковим керівником і керівником відповідного факультету.

Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі Університету, а також у рамках реалізації права на академічну мобільність — на базі інших закладів вищої освіти (наукових установ).

ПРОЦЕДУРА ВИБОРУ.

Аспіранти першого року денної та заочної форм навчання впродовж березня-травня визначаються з вибірковими дисциплінами спеціальної складової і самостійно обирають дисципліни до вивчення. Впродовж червня аспіранти заповнюють відповідну Анкету, і до 15 червня подають її завідувачу аспірантури та докторантури. Обирається по одній-дві дисципліни для вивчення у третьому/четвертому семестрах, відповідно до навчального плану кожної спеціальності. Анкета є підставою для включення обраних дисциплін до індивідуального навчального плану на наступний навчальний рік, і зберігається в особовій справі аспіранта.
Обрані дисципліни, що внесені до індивідуальних навчальних планів, є обов’язковими для вивчення.

 

26067

ДИСЦИПЛІНИ НА ВИБІР СПЕЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 2024-2025 н.р.

011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ - 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА - 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА - 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА - 035 ФІЛОЛОГІЯ - 053 ПСИХОЛОГІЯ - 054 СОЦІОЛОГІЯ - 104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Третій семестр

Методика організації історико-педагогічних досліджень /Дороніна Т.О., Потапенко О.Б.

Методика організації науково-педагогічних досліджень  /Дороніна Т.О., Щербина С.М.

Педагогічний дизайн /Кучер С.Л.

Дидактика вищої школи /Мішеніна Т.М.

Методологічна культура педагогічної діяльності /Король А.М.

Моніторинг та діагностика якості освіти /Савченко Л.О.

Четвертий семестр

Гендерний вимір історії та теорії педагогіки /Дороніна Т.О.

Педагогічна компаративістика /Гаманюк В.А.

Інноваційна педагогічна діяльність фахівця /Щербина С.М.

Актуальні питання дидактики /Мішеніна Т.М.

012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Третій семестр

Актуальні проблеми дошкільної лінгводидактики /Іншаков А.Є.

Технологія формування комунікативної компетентності вихователя /Іншаков А.Є.

Народознавчий підхід та полікультурне виховання в дошкільній освіті /Іншаков А.Є.

Четвертий семестр

Методика викладання педагогічних дисциплін дошкільної освіти /Ковшар О.В.

Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти /Ковшар О.В.

Партнерська взаємодія дошкільної та початкової освіти /Ковшар О.В.

Сучасні напрями виховання особистості дошкільника /Суятинова К.Є.

Технології адаптивного розвитку дошкільників /Суятинова К.Є.

Дитина і родина в сучасному стратифікованому суспільстві /Суятинова К.Є.

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНОЗЕМНІ МОВИ)

Третій семестр

Методика викладання іноземних мов у закладах вищої освіти/Гаманюк В.А.

Нормативно-правова база іншомовного навчання в Україні та ЄС /Гаманюк В.А.

Лінгводидактичне термінознавство /Мішеніна Т.М.

Новітні концепції й теорії іншомовного навчання /Соловйова Н.Д.

Актуальні проблеми викладання іноземних мов у старшій профільній школі /Соловйова Н.Д.

Четвертий семестр

Мобільні додатки та онлайн-ресурси в умовах багатомовного навчання /Білозір О.С.

Вимірювання рівня мовної компетенції в умовах багатомовного навчання /Білозір О.С.

Основи інтеграції навчальних предметів в іншомовному навчанні /Гостра К.В.

Методика формування соціокультурної компетентності в умовах багатомовного навчання /Гостра К.В.

Лінгвокультурний підхід до навчання іноземних мов на засадах взаємодії культур /Пальчикова О.О.

Теоретичні засади дидактики багатомовності /Гаманюк В.А.

Методика навчання другої іноземної мови після англійської /Гаманюк В.А.

Методика навчання української як іноземної /Каневська О.Б.

Методика розробки сучасного НМК з іноземної мови /Мельничук Г.М.

Методика підготовки дл ЗНО з іноземної мови /Ялуніна О.Б.

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)

Третій семестр

Теорія і технології розвитку емоційного інтелекту особистості в музичній та музично-педагогічній освіті /Ракітянська Л.М.

Теоретико-методичні засади використання дистанційних технологій в загальній мистецькій освіті /Ракітянська Л. М.

Педагогічна діагностика якості освіти з музичного мистецтва /Овчаренко Н. А.

Четвертий семестр

Актуальні проблеми музичного виховання у ЗЗСО /Любар Р. О.

Теоретичні і методичні засади формування технологічної компетентності вчителя (музичне мистецтво) /Овчаренко Н. А.

Інноваційні технології в музичній освіті /Косяк Л.І.

Теорія і методика підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва до виконавської діяльності /Любар Р. О.

Теорія і практика музично-педагогічної творчості /Чеботаренко О. В.

Наукові засади порівняльної музичної педагогіки /Овчаренко Н.А.

015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ)

Третій семестр

Методологічна культура педагогічної діяльності /Лаврентьєва О.О.

Методологія педагогіки /Лаврентьєва О.О.

Наукові засади організації педагогічного процесу в галузі професійної освіти /Лаврентьєва О.О.

Основи педагогічних вимірювань та моніторингу системи професійної освіти / Мінтій І.С.

Педегогіка і методика вищої школи /Лаврентьєва О.О.

Професійна педагогіка /Лаврентьєва О.О.

Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей /Кучер С.Л.

Четвертий семестр

Штучний інтелект в освіті /Семеріков С.О.

Методологія наукових досліджень за спеціальністю /Семеріков С.О., Мінтій І.С., Кузьмінська О.Г.

Проєктування електронних освітніх ресурсів /Шокалюк С.В.

Основи навчання інженерії програмного забезпечення /Стрюк А.М., Вакалюк Т.А.

Актуальні проблеми професійно-педагогічних досліджень /Лаврентьєва О.О.

Аналіз даних /Семеріков С.О.

Основи квантової інформатики /Шокалюк С.В.

035 ФІЛОЛОГІЯ

Третій семестр

Напрями сучасного мовознавства /Шарманова Н.М.

Методологія мовознавства /Колоїз Ж.В.

Модуси національної ідентичності в літературах світу /Ковпік С.І.

Модус українськогї прози: "свій" та "чужий" типи нарації /Журба С.С.

Четвертий семестр

Історія українського мовознавства /Городецька В.А.

Сучасні тенденції розвитку наукових досліджень із мовознавства /Малюга Н.М.

Динаміка лексичних норм української мови /Колоїз Ж.В.

Теорія та історія філології в науково-критичному дискурсі /Малюга Н.М.

Зміст навчальної та наукової презентації: сучасні тренди /Коломієць Н.Є

Національний метанаратив української літератури /Журба С.С.

Літературознавча імагологія /Ковпік С.І.

Візуалізація текстів: інфографіка, презентація, інтерактивний плакат  /Яременко Н.В.

 053 ПСИХОЛОГІЯ

Третій семестр

Психологія стресостійкості особистості / Когут О.О.

Психологія суб'єктів педагогічного процесу /Бондар К.М.

Феноменологія особистості /Мірошник З.М.

Четвертий семестр

Психололінгвістика /Токарєва Н.М.

Сучасні напрямки психокорекції /Шестопалова О.П.

Дитяча психотерапія /Шестопалова О.П.

Психологія наукової творчості /Бондар К.М.

Психологія сімейних стосунків у сучасному інформаційному просторі /Халік О.О.

Гендер: психологічний ракурс /Великодна М.С.

054 СОЦІОЛОГІЯ

Третій семестр

Соціальне прогнозування /Лобанова А.С.

Глобалізація: соціологічний аналіз /Лобанова А.С.

Європейські студії /Лобанова А.С.

Четвертий семестр

Соціологія управління /Грабовець І.В.

Соціологія підприємництва /Приходько О.О.

Соціологія конфлікту /Приходько О.О.

Соціальні комунікації та PR /Грабовець І.В.

Соціологія Інтернету /Калашнікова Л.В.

Університетська освіта в сучасному світі /Грабовець І.В.

104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Третій семестр

Електронна теорія речовини /Балабай Р.М.

Квантові методи дослідження нанорозмірних систем /Білинський І.В.

Комп’ютерне моделювання процесів нанотехнології /Соловйов В.М.

Методи і прилади для діагностики наноматеріалів /Балабай Р.М.

Сучасні проблеми фізики /Білинський І.В.

Фізичні властивості наноструктурованих систем /Балабай Р.М.

Четвертий семестр

Лінійні векторні простори та лінійні оператори /Соловйов В.М.

Новітні дифракційні методи дослідження твердих тіл /Здещиц В.М.

Технологія напівпровідників і напівпровідникових приладів /Возняк А.В.

14641
11351
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31