Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

Основні публікації

 1. Гаврилюк О.О. Комунікативна культура як показник професіоналізму майбутніх педагогів / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Професійне становлення майбутнього вчителя: монографічний огляд / За ред. д.п.н., проф. Л.В.Кондрашової. – Кривий Ріг, 2006. – С.163-195.
 2. Гаврилюк О.О. Можливості позааудиторної виховної роботи вищого навчального закладу в формуванні комунікативної культури майбутніх учителів / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наукових праць / Під ред. д.п.н., проф. В.К.Буряка. – Кривий Ріг, 2007. – Вип.. 19. – С. 204-211.
 3. Гаврилюк О.О. Навчальний посібник для позааудиторної роботи студентів немовних спеціальностей педагогічних університетів / Оксана Олександрівна Гаврилюк. – КДПУ, 2006. – 54 с.
 4. Гаврилюк О.О. Етапи формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами позааудиторної роботи ВНЗ / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наук.праць / Під ред. проф. В.К.Буряка. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – Вип. 20. – С.55-60.
 5. Гаврилюк О.О. Умови ефективності педагогічної взаємодії у системі відносин “викладач-студент” / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наук.праць / Під ред. проф. В.К.Буряка. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – Вип. 21. – С.486-491.
 6. Гаврилюк О.О. Формування навичок вивчаючого читання на занятті з іноземної мови / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Теоретичні основи підготовки студентів педагогічного університету до творчої професійної діяльності засобами іноземної мови: Зб. наук. праць / Під ред. к.п.н. О.В.Малихіна та ін. – Вип. 3. – Кривий Ріг, 2008. – С.112‑120.
 7. Гаврилюк О.О. Математика: навчальний посібник для самостійної роботи студентів з курсу “Іноземна мова професійного спрямування” для спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. Інформатика” / Оксана Олександрівна Гаврилюк. – Кривий Ріг, 2008. – 124с.
 8. Гаврилюк О.О. Умови ефективного формування комунікативної культури студентів засобами позааудиторної роботи / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наук.праць / Під ред. проф. В.К.Буряка. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – Вип. 24. – С.181-187.
 9. Гаврилюк О.О. Формування комунікативної компетенції у процесі навчання іноземної мови професійно спрямованої / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наук.праць / Під ред. проф. В.К.Буряка. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – Вип. 25. – С.78-84.
 10. Гаврилюк О.О. Основні аспекти визначення стану позааудиторної роботи з формування комунікативної культури студентів у практиці вищого педагогічного закладу / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наук.праць / Під ред. проф. В.К.Буряка. – Кривий Ріг: КДПУ, 2010. – Вип. 27. – С.122-128.
 11. Гаврилюк О.О. Стан позааудиторної роботи з формування комунікативної культури студентів у практиці вищого педагогічного закладу / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Вісник СевНТУ. Вип.104: Педагогіка: зб.наук.пр. / Редкол.: А.А.Слободянюк та ін.; Севастоп.нац.техн.ун-т. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – С.111-115.
 12. Гаврилюк О.О. Формування комунікативної культури студентів засобами самостійної роботи  (на матеріалі курсу іноземної мови професійно спрямованої) / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Вища освіта України. – 2011. –№ 3, дод. 2: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: тем. вип. –– Том V (30). – С.87-92.
 13. Гаврилюк О.О. Особливості компетентнісного підходу в організації самостійної навчальної діяльності студентів з іноземної мови / О.О.Гаврилюк, В.В. Іванова // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб.наук.праць / Під ред. проф. З.П.Бакум. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. – Вип. 36. – С.524-528.
 14. Гаврилюк О.О. Технологія проектного навчання іноземної мови в контексті сучасних педагогічних технологій / О.О.Гаврилюк, О.А.Гушко // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика: Збірник наукових праць. Випуск 8 // І.С.Волощук (головний редактор) та інші. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2012. – С.108-114.
 15. Гаврилюк О.О. Особливості навчання студентів іноземної мови професійно спрямованої / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали Криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.): у 5-ти частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – ч.4. – С.23-26.
 16. Гаврилюк О.О. Організація позааудиторної виховної роботи з формування комунікативної культури майбутніх учителів (на матеріалі курсу “Іноземна мова, професійно спрямована”) [Електронний ресурс] / Оксана Олександрівна Гаврилюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В. - 2013. - Вип. 2. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2013_2/13goomps.pdf.
 17. Коваленко О.О. Розробка системи завдань у змісті комунікативної установки як чинник ефективної навчальної діяльності / О.О.Коваленко, З.І.Ведренкова // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб.наук.праць. – Вип. 9. Ч. 2 / [редкол. : Ж.В. Колоїз (відп.ред.), П.І. Білоусенко, А.З. Брацкі та ін.]. – Кривий Ріг, 2013. – С.325-332.
 18. Коваленко О.О. Роль виховної роботи у формуванні комунікативної культури студентів у вищому педагогічному закладі / Оксана Олександрівна Коваленко //Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: матеріали ІІІ всеукр.наук.конф. з міжнар. участю. (м.Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.) : у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч.3. – С.100-103.
 19. Коваленко О.О. Позааудиторна  виховна  робота у формуванні професійних якостей майбутнього вчителя іноземної мови / Оксана Олександрівна Коваленко // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і Німеччина: Мова. Культура. Освіта» (Кривий Ріг, 17-18 квітня 2014 р.). – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – С.131-135.
 20. Коваленко О.А. Коммуникативная культура как показатель результативности труда учителя / Оксана Александровна Коваленко// Двадцатилетие научной школы «Подготовка творческого учителя»:  проблемы, поиски, решения: Коллективный монографический очерк [ред. д.п.н., проф. Л. Кондрашова]. – Черкассы: ЧНУ имени Б.Хмельницкого, 2014. – С.161-164.
 21. Коваленко О.О. Особливості навчання читання фахових текстів на немовних спеціальностях вищого педагогічного закладу/ Оксана Олександрівна Коваленко // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб.наук.праць. – Вип. 13. / [редкол. : Ж.В. Колоїз (відп.ред.), П.І. Білоусенко, А.З. Брацкі та ін.]. – Кривий Ріг, 2015. – С.436-442.
 22. Коваленко О.О. Особливості навчання іноземної мови професійно спрямованої у вищому навчальному закладі / Оксана Олександрівна Коваленко // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і Німеччина: Мова. Культура. Освіта» (Кривий Ріг, 19 травня 2016 р.). – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2016. – С. 83-87.
3776
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31