Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА ДИСЕРТАЦІЇ, перший етап комплексу послідовних експертних дій задля оцінки наукового рівня дисертації та наукових публікацій здобувача ступеня доктора філософії, встановлення рівня набутих ним знань, навичок та відповідних компетентностей, - проводиться, як правило у закладі вищої освіти, де здійснювалася підготовка здобувача.

ЗАПОЧАТКУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ. Для проведення попередньої експертизи здобувач звертається із письмовою заявою на ім’я голови вченої ради Університету про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Заяву візують науковий керівник та завідувач кафедри, на якій здійснювалася підготовка здобувача.

Якщо Університет не може провести попередню експертизу дисертації здобувача, Університет надсилає звернення до іншого закладу вищої освіти (наукової установи) із проханням розглянути заяву здобувача про проведення попередньої експертизи дисертації. У такому разі здобувач звертається із письмовою заявою на ім’я голови вченої ради зазначеного закладу вищої освіти (наукової установи) про проведення попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Заява здобувача передається до структурного підрозділу (кафедри) Університету, де здійснювалася підготовка здобувача, або до структурного підрозділу іншого закладу вищої освіти (наукової установи), визначеного для проведення попередньої експертизи дисертації.

Структурний підрозділ, де буде проводитися попередня експертиза дисертації, подає пропозиції вченій раді Університету щодо призначення двох рецензентів, кандидатури яких пропонуються до складу ради. Голові вченої ради Університету надаються: письмові згоди рецензентів на рецензування дисертації та на подальше їх введення до складу разової спеціалізованої ради; списки публікацій рецензентів (не менше трьох наукових публікацій за останні п’ять років за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача).

Учена рада Університету своїм рішенням призначає двох рецензентів (один з них — доктор наук, інший — кандидат наук/доктор філософії), кандидатури яких пропонуються до складу спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту дисертації, та визначає формат проведення попередньої експертизи: фаховий семінар кафедри, де здійснювалася підготовка здобувача, або міжкафедральний фаховий семінар, до якого залучаються науковці інших структурних підрозділів (кафедр).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, якІ подає здобувач до структурного підрозділу, де буде проводитися попередня експертиза дисертації:

- текст дисертації (1 прим.);

- висновок наукового керівника із зазначенням, що робота є самостійно виконаним науковим дослідженням та не містить некоректних запозичень;

- академічну довідку про виконання освітньо-наукової програми (копію);

- список та ксерокопії наукових публікацій, в яких висвітлено основні наукові результати дослідження, завірені належним чином науковим керівником.

Завідувач кафедри за участю рецензентів організовує та проводить (міжкафедральний) фаховий семінар, на якому проводиться попередня експертиза дисертації.

Не пізніше, ніж за три робочих дні до призначеної дати (міжкафедрального) фахового семінару, рецензенти передають здобувачеві та завідувачу призначеної кафедри рецензії, у яких чітко та конкретно визначають позитивні й негативні риси дисертації. Обговорення змісту дисертації відбувається на відкритому засіданні (міжкафедрального) фахового семінару, до участі в якому запрошуються науковий керівник, науково-педагогічні працівники, аспіранти.

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО СЕМІНАРУ:

  • голова засідання повідомляє про правомірність проведення засідання, оголошує порядок денний, наводить основні відомості про здобувача та інформує, коли і ким затверджено тему дисертації, наукового керівника та рецензентів, про наявність усіх необхідних документів. Окрім того, голова засідання підтверджує наявність письмових рецензій у справі здобувача. За відсутності письмових рецензій питання знімається з розгляду;
  • доповідь здобувача (до 15 хв.);
  • відповіді здобувача на запитання присутніх. Учасники засідання повинні встановити рівень теоретичної підготовки здобувача, набуття ним теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та / або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та / або професійної практики, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати досліджень якого мають наукову новизну, теоретичне та / або практичне значення, рівень обізнаності з результатами наукових досліджень інших учених;
  • виступ наукового керівника (у разі відсутності наукового керівника за особливих обставин голова зачитує висновок керівника, засвідчений його підписом);
  • виступи рецензентів;
  • обговорення отриманих здобувачем наукових результатів і роботи загалом;
  • прийняття рішення щодо рекомендації дисертації до захисту.

Рецензенти, розглянувши дисертацію та наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, а також за результатами фахового семінару у двотижневий термін готують висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

ПІСЛЯ ВИДАЧІ ЗДОБУВАЧЕВІ ВИСНОВКУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВНОСИТИ ЗМІНИ ДО ТЕКСТУ ДИСЕРТАЦІЇ.

У разі, якщо висновок є позитивним і містить рекомендацію до захисту, здобувач подає заяву на ім’я голови Вченої ради Університету щодо утворення спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації з метою присудження ступеня доктора філософії і подає засвідчені в установленому порядку копії:

  • академічної довідки про виконання відповідної освітньо-наукової програми;
  • висновку наукового керівника або структурного підрозділу;
  • висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Попередня експертиза дисертації проводиться впродовж двох місяців з дня надходження до закладу вищої освіти (наукової установи) письмової заяви здобувача щодо проведення такої експертизи.

Здобувач із поважних причин (за станом здоров’я, за сімейними обставинами) за власною заявою має право на проведення попередньої експертизи дисертації, надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та проведення захисту дисертації в раді протягом шести місяців після відрахування з аспірантури.

 

14325
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31