Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ передбачає набуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ: ПОРЯДОК проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії /Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року № 979); ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про атестацію здобувачів третього рівня вищої освіти та присудження ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті /Затверджено вченою радою університету 12 вересня 2019 року (із змінами і доповненнями)

СТУПІНЬ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПРИСУДЖУЄТЬСЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ВЧЕНОЮ РАДОЮ В РЕЗУЛЬТАТІ УСПІШНОГО ВИКОНАННЯ ЗДОБУВАЧЕМ ВІДПОВІДНОЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПУБЛІЧНОГО ЗАХИСТУ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ У ФОРМІ ДИСЕРТАЦІЇ.

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв'язання актуального наукового завдання в певній галузі знань, або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ (презентація)/Затверджено наказом МОНУ 12 січня 2017 року №40/ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 року за № 155/30023

ВИМОГИ ДО РІВНЯ НАУКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧА

Здобувач повинен підготувати дисертацію; опублікувати основні наукові результати в наукових публікаціях; набути теоретичні знання, уміння, навички та відповідні компетентності.

Дисертація подається у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису, яка виконується здобувачем особисто, повинна містити наукові положення, нові науково обґрунтовані теоретичні та/або експериментальні результати проведених здобувачем досліджень, що мають суттєве значення для певної галузі знань та підтверджуються документами, які засвідчують проведення таких досліджень, а також свідчать про особистий внесок здобувача в науку та характеризуватися єдністю змісту.

Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим керівником, або консенсусним рішенням двох керівників (далі – науковий керівник).

Після завершення здобувачем відповідної освітньо-наукової програми, але не пізніше кінцевого терміну навчання в аспірантурі, науковий керівник здобувача готує висновок з оцінкою його роботи у процесі підготовки дисертації, виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану. Висновок наукового керівника готується у двох примірниках і видається здобувачеві.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються:

- не менше однієї статті в періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача. До такої публікації може прирівнюватися публікація у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «А», або в закордонних виданнях проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;

- статті в наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «Б» (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого – третього квартилів (Q 1 – Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports прирівнюється до двох публікацій, які зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту.

Наукові публікації зараховуються за темою дисертації з дотриманням таких умов:

– обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;

– опублікування статей у наукових фахових виданнях, які на дату їх опублікування внесені до переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому законодавством порядку;

– опублікування статей у наукових періодичних виданнях інших держав з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою радою;

– опублікування не більше ніж однієї статті в одному випуску (номері) наукового видання.

За темою дисертації не зараховуються наукові публікації, в яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що вже зараховані за темою дисертації.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЄ ЗДОБУВАЧ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНО РАДИ

1) заяву на ім'я голови Ради щодо проведення атестації;

2) копію першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця (2 прим.);

3) копію диплома магістра (спеціаліста). У разі коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту (2 прим.);

4) копію свідоцтва про зміну імені (у разі потреби) (2 прим.);

5) витяг з наказу про зарахування до аспірантури (прикріплення до закладу вищої освіти (наукової установи), засвідчений в установленому порядку (2 прим.);

6) копію академічної довідки про виконання відповідної освітньо-наукової програми (2 прим.);

7) висновок наукового керівника (керівників) або відповідного структурного підрозділу у двох примірниках;

8) висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації у двох примірниках;

9) дисертацію в друкованому (три примірники) та електронному варіантах;

10) список та копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань. Копії зазначених публікацій засвідчуються в установленому порядку.

Всі копії документів подаються разом з оригіналами, і після прийняття заяви повертаються здобувачеві. Копії зазначених документів засвідчуються в установленому порядку.

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Публічний захист дисертації проводиться на засіданні Ради (із можливістю використання засобів відеозв’язку в режимі реального часу). Захист дисертації повинен мати характер відкритої наукової дискусії, у якій зобов’язані взяти участь голова та члени Ради, а також за бажанням присутні на засіданні. Під час захисту відповідно до законодавства Радою забезпечується аудіофіксація (запис фонограми) та відеофіксація. Запис (звукозапис, відеозапис) засідання Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету не пізніше наступного робочого дня з дати проведення засідання та зберігається на відповідному веб-сайті не менше трьох місяців з дати набрання чинності наказом Університету про видачу здобувачеві диплома доктора філософії.

У ході засідання Рада встановлює рівень набуття здобувачем теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, що дало йому можливість одержати нові науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати проведених ним досліджень і розв’язати конкретне наукове завдання у відповідній галузі знань, та оволодіння здобувачем методологією наукової й педагогічної діяльності.

Засідання Ради проводиться головою Ради державною мовою за такою процедурою:

  • голова Ради інформує її членів згідно з даними реєстраційної картки присутності членів Ради про правоможність засідання;
  • голова Ради інформує її членів про погоджену із здобувачем мову, якою він буде викладати основні положення дисертації та відповідати на запитання, та доповідає про подані здобувачем документи, їх відповідність встановленим вимогам;
  • здобувач викладає основні положення дисертації та відповідає на запитання, подані в усній чи письмовій формі;
  • здобувач відповідає на зауваження, які містяться у відгуках опонентів та зверненнях інших осіб, що надійшли до Університету в письмовому вигляді чи електронною поштою;
  • обговорюється проєкт рішення Ради щодо присудження ступеня доктора філософії;
  • проводиться таємне голосування щодо присудження здобувачеві ступеня доктора філософії (якщо засідання ради проводиться з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу або в разі участі в засіданні одного із опонентів з використанням засобів відеозв’язку, таємне голосування проводиться з використанням програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність та ідентифікацію учасників такого голосування. Програмне забезпечення (засіб) для проведення таємного голосування застосовується за рішенням ради);
  • голова Ради оголошує результати голосування (рішення вважається позитивним, якщо за нього проголосували не менш як чотири члени Ради);
  • голова Ради оголошує рішення Ради щодо присудження здобувачеві ступеня доктора філософії з відповідної галузі знань та / або спеціальності.

Здобувач має право зняти дисертацію із захисту за письмовою заявою, поданою на засіданні Ради до початку таємного голосування. У такому разі здобувачеві повертаються документи, які він подав до Ради, крім заяви та одного примірника дисертації.

Якщо Рада встановила порушення академічної доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації та / або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, заява про зняття дисертації із захисту не приймається. У такому разі Рада приймає рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії.

 ФОРМУВАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ

Усі документи, що стосуються розгляду дисертації та проведення її захисту в Раді, формуються в перший примірник атестаційної справи здобувача, що зберігається в Уповноваженої особи протягом десяти років із дати набрання чинності наказом Університету про видачу диплома доктора філософії, а рішення Ради щодо присудження ступеня доктора філософії та один примірник дисертації підлягають постійному зберіганню.

Другий примірник атестаційної справи здобувача надсилається до МОН України упродовж місяця з дня захисту дисертації

 ВИДАЧА ДИПЛОМА ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Строк розгляду МОН України дисертації й атестаційної справи здобувача не повинен перевищувати чотирьох місяців.

Наказ МОН України про затвердження рішення Ради на підставі рішення атестаційної колегії МОН України розміщується на офіційному веб-сайті МОН України.

Вчена рада Університету після набрання чинності наказом МОН України про затвердження рішення Ради про присудження ступеня доктора філософії приймає рішення про видачу диплома доктора філософії, яке затверджується наказом Університету й оприлюднюється на офіційному веб-сайті.

Рішення Ради про присудження ступеня доктора філософії набирає чинності з дати набрання чинності наказом Університету про видачу диплома доктора філософії.

Диплом доктора філософії видається здобувачеві ректором на засіданні Вченої ради Університету.

 

 

 

 

 

 

 

 

14317
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша