Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план (ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-УІІІ).

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН АСПІРАНТА повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менше як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС (п.26 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).

Навчальними планами аспірантури з відповідних спеціальностей передбачено вибіркові навчальні дисципліни в циклі спеціальної складової. Вивчення дисциплін за вибором заплановано на третій-четвертий семестри.

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН з кожної спеціальності разом із СИЛАБУСАМИ оприлюднюються щороку до 01 жовтня на офіційному веб-сайті університету в розділі «Наука» – «Аспірантура» – «Індивідуальна освітня траєкторія».

Перелік вибіркових дисциплін щорічно переглядається відповідними профільними кафедрами та оновлюється відповідно до вимог та наукових інтересів аспірантів для оперативного задоволення потреб здобувачів вищої освіти щодо створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраною спеціальністю. 

Аспірант може вільно вибирати дисципліни, формувати індивідуальну траєкторію навчання, що уможливить отримання знань, умінь і навичок у вузькій спеціалізації, релевантній для конкретного дослідження чи наукового напряму. При цьому аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційної праці, за погодженням із своїм науковим керівником і керівником відповідного факультету.

Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі Університету, а також у рамках реалізації права на академічну мобільність — на базі інших закладів вищої освіти (наукових установ).

ПРОЦЕДУРА ВИБОРУ. Аспіранти першого року денної та заочної форм навчання впродовж січня-травня визначаються з вибірковими дисциплінами й самостійно обирають дисципліни до вивчення. Впродовж червня аспіранти заповнюють відповідну анкету, і до 20 червня подають її завідувачу аспірантури та докторантури. Обирається по дві дисципліни для вивчення у третьому/четвертому семестрах. Анкета є підставою для включення обраних дисциплін до індивідуального навчального плану на наступний навчальний рік, і зберігається в особовій справі аспіранта.
Обрані дисципліни, що внесені до індивідуальних навчальних планів, є обов’язковими для вивчення.

 

 

14641
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша