Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план (ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-УІІІ).

Детальніше про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами освіти в університеті можна дізнатися з  ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти у Криворізькому державному педагогічному університеті .

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН АСПІРАНТА повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менше як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС (п.26 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).

Навчальними планами підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з відповідних спеціальностей передбачено вибіркові навчальні дисципліни в циклі спеціальної складової (третій/четвертий семестри).

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН з кожної спеціальності щорічно (грудень-січень) переглядається відповідними кафедрами та оновлюється відповідно до вимог та наукових інтересів аспірантів для оперативного задоволення потреб здобувачів вищої освіти щодо створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраною спеціальністю, узагальнюється в навчально-методичному відділі та затверджується Вченою радою Університету щороку в лютому на наступний навчальний рік. СИЛАБУСИ вибіркових дисциплін оприлюднюються щороку до 01 березня на офіційному веб-сайті університету в розділі «Наука» – «Аспірантура» – «Індивідуальна освітня траєкторія».

 Аспірант може вільно вибирати дисципліни, формувати індивідуальну траєкторію навчання, що уможливить отримання знань, умінь і навичок у вузькій спеціалізації, релевантній для конкретного дослідження чи наукового напряму. При цьому аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційної праці, за погодженням із своїм науковим керівником і керівником відповідного факультету.

Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі Університету, а також у рамках реалізації права на академічну мобільність — на базі інших закладів вищої освіти (наукових установ).

ПРОЦЕДУРА ВИБОРУ.

Аспіранти першого року денної та заочної форм навчання впродовж березня-травня визначаються з вибірковими дисциплінами спеціальної складової і самостійно обирають дисципліни до вивчення. Впродовж червня аспіранти заповнюють відповідну Анкету, і до 15 червня подають її завідувачу аспірантури та докторантури. Обирається по одній-дві дисципліни для вивчення у третьому/четвертому семестрах, відповідно до навчального плану кожної спеціальності. Анкета є підставою для включення обраних дисциплін до індивідуального навчального плану на наступний навчальний рік, і зберігається в особовій справі аспіранта.
Обрані дисципліни, що внесені до індивідуальних навчальних планів, є обов’язковими для вивчення.

 

26067
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30