Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

АСПІРАНТУРА - основна форма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (П.18 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261, у редакції 03.04.2019)

АСПІРАНТ - особа, зарахована до закладу вищої освіти (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва (Ст.61 Закону України "Про вищу освіту", редакція 07.12.2017)

ТРЕТІЙ (освітньо-науковий/освітньо-творчий) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій.

 ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення (Ст.5 Закону України "Про вищу освіту", редакція 07.12.2017)

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад'юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді (Ст.5 Закону України "Про вищу освіту", редакція 07.12.2017) 

 

ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD) В АСПІРАНТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ

 

МЕТА ПІДГОТОВКИ:

Розвинути у майбутніх докторів філософії дослідницькі навички,

підвищити загальну, професійну та інформаційну культуру,

формувати їхні світоглядні позиції, інструментальні й загальнонаукові компетентності,

виробити основні уявлення про особливості організації світової та вітчизняної науки

 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, та захист дисертації

СТУПІНЬ

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

(З ВІДПОВІДНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ)

 ФОРМА НАВЧАННЯ

 ДЕННА І ЗАОЧНА

 НОРМАТИВНИЙ СТРОК ПІДГОТОВКИ

4 РОКИ

 ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ

50 КРЕДИТІВ ЄКТС; 57  -  для  ОНП 2021 року

 ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ОСІБ,

ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ

СТУПІНЬ МАГІСТРА

(ОКР СПЕЦІАЛІСТА)

 ЗМІСТ PhD ПРОГРАМ В УНІВЕРСИТЕТІ

Освітньо-наукова програма аспірантури університету включає чотири складові,

що передбачає набуття аспірантом таких компетентностей:

Компетентності

Кількість кредитів

– здобуття глибинних знань зі спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму

13 кредитів ЄКТС

19 кредитів (для ОНП   2021 року)

– оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору

6 кредитів ЄКТС

9 кредитів   (для ОНП   2021 року)

– набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації й проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності

22 кредити ЄКТС

21 кредитів (для ОНП   2021 року)

– здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення й обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності

9 кредитів ЄКТС

8 кредитів   (для ОНП   2021 року)

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ (ОНП 2021)

 

 

14495
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша