Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ!   

  icon for site 2      

29 серпня 2022 року разова спеціалізована вчена рада Криворізького державного педагогічного університету (голова ради Мішеніна Т.М., доктор педагогічних наук) прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія СОЛОВЙОВІЙ Тетяні Олександрівні, аспірантці четвертого року навчання, яка навчалася за освітньо-науковою програмою “Українська мова та література”. Здобувачка гідно представила свою наукову працю “Типологія та прагматика прецедентних феноменів в українськомовному політичному дискурсі 2014-2019 рр.” У своїх виступах під час захисту дисертації і рецензенти (доктор філологічних наук Білоконенко Л.А. та кандидат філологічних наук Шарманова Н.М.), і офіційні опоненти (доктори філологічних наук Сюта Г.М. та Корольова В.В.) наголосили, що тема актуальна і, на думку Шарманової Н.М., “має міждисциплінарний характер і розкриває перетин різних наукових напрямів в осмисленні мовних одиниць”. “Звернення дисертантки до інтерпретації лінгвоментальної природи політично маркованого сьогодення, до розгляду його диференційованих одиниць і явищ заслуговує на безумовне схвалення”, вважає Сюта Г.М. “Дисертація має теоретичне значення, поширює наукове поле сучасної пареміології, політичної та когнітивної лінгвістики, прагматики опис текстово-дискурсивних категорій та когнітивної спрямованості українського політичного дискурсу 2014-2019 рр.”, зазначає Білоконенко Л.А. Наголошуючи на науковій новизні отриманих здобувачкою результатів, Корольова В.В. відзначає, “у дослідженні вперше здійснено лінгвістичний аналіз сучасного українськомовного політичного дискурсу крізь призму його найємкісніших лінгвістичних одиниць — прецедентних феноменів; запропоновано власну парадигму жанрів публічного політичного дискурсу за об'єктно-суб'єктними відношеннями”.
Вітаємо здобувачку Соловйову Т.О. з цією значною подією! Хай цей успішний захист стане першим щаблем у професійному та науковому становленні й зростанні!
Слова нашої найщирішої вдячності і великої поваги науковому керівнику Колоїз Ж.В., доктору філологічних наук, гаранту освітньо-наукової програми “Українська мова та література”. Оцінюючи діяльності здобувачки впродовж навчання в аспірантурі, Жанна Василівна стверджує: ”Під час виконання індивідуального плану Тетяна Олександрівна продемонструвала високу працездатність, самостійність, відповідальність, ерудованість, наполегливість в опануванні всіх навчальних дисциплін, що, власне, заклало міцне підґрунтя для провадження науково-дослідницької діяльності, дало змогу виконати дисертаційну працю на високому теоретико-методологічному й аналітичному рівнях”. 

19985
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша