Аспірантура
Криворізький державний педагогічний університет

ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ КОЖНОГО ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ -

                                  ВИРІШАЛЬНИЙ ЧИННИК ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

В Університеті докладається чимало зусиль, щоб освітнє середовище всебічно задовольняло потреби й інтереси здобувачів вищої освіти. Освітнє середовище передбачає не тільки створення матеріальних умов, матеріально-технічне забезпечення функціювання освітньо-наукових програм, а й формування цінностей академічної спільноти, впровадження кращих практик соціальних взаємодій усіх учасників освітнього процесу

Зміст навчальних дисциплін як загальної так і спеціальної підготовки аспірантів постійно розширюється та оновлюється, переглядається й удосконалюється їх навчально-методичне забезпечення.Робочі програми навчальних дисциплін та їх силабуси розміщено на кафедральних сторінках університетського сайту у вільному доступі. з ними можна ознайомитися ще до вступу на відповідну освітньо-наукову програму; укладено відповідні списки джерел, якими бібліотека університету забезпечує освітній процес з кожної дисципліни навчального плану аспірантури. Викладання дисциплін здійснюється з використанням сучасних інформаційних технологій (СУЕНК на платформі Moodle, Zoom). В університеті дбають і про естетичне оточення здобувачів вищої освіти. Задля зручності і комфорту під час роботи з науковою інформацією, нещодавно проведена модернізація читальної зали головного корпусу,  удосконалюється сервіс електронного замовлення документів; проводяться тренінги для аспірантів з користування електронними ресурсами бібліотеки та забезпечення доступу до світових і вітчизняних науково-освітніх ресурсів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій; до відкритого цифрового наукового контенту через веб-сайт. Аспірантам надано доступ до повнотекстових баз даних, електронних підручників, репозитарію університету, що постійно поповнюється.

У навчальних корпусах університету аудиторії обладнуються новою комп'ютерною технікою, діє мережа Wi-Fi, яка спрощує використання сучасних гаджетів в освітньому процесі.

Упродовж двох років університет має безкоштовний відкритий доступ до наукометричних баз Scopus та Web of Science, що надає аспірантам можливість працювати з результатами актуальних наукових досліджень.

Освітнє середовище, яке створено в університеті, дозволяє задовольнити потреби й інтереси здобувачів вищої освіти завдяки збалансованості матеріальних умов і сприйняття здобувачів як рівноправних партнерів. Задоволенню особистих потреб та інтересів здобувачів сприяють надані освітньо-науковими програмами університету можливості реалізації індивідуальних освітніх траєкторій, академічної мобільності, вільного вибору навчальних дисциплін із пропонованих переліків відповідно до затвердженого порядку. Задля виявлення і врахування цих потреб та інтересів проводяться очні зустрічі та обговорення аспірантів з гарантом програми та викладачами кафедри, завідувачем аспірантури та докторантури, адміністрацією, консультації з представниками Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих учених Університету, зокрема з виборним представником від аспірантів до Вченої ради Університету.

Викладання дисциплін забезпечене матеріально-технічними засобами, достатніми для досягнення заявлених результатів навчання. Електронне середовище Університету передбачає систему електронного навчання, Wiki-портал, електронний репозиторій, електронний каталог, сервіси корпоративної електронної пошти, хмарні сервіси Microsoft. Здобувачі вищої освіти, які навчаються в аспірантурі, підписані на всі навчальні курси й активно їх використовують; наявність таких ресурсів для них важлива, особливо зважаючи на заочну форму навчання. Ректорат університету з повагою ставиться до потреб та інтересів аспірантів,  після кожної сесії проводяться опитування, вивчається думка здобувачів щодо організації та змісту практично кожного заняття, а зауваження та пропозиції не залишаються поза увагою, а враховуються у подальшій роботі аспірантури.

Безпечність життя та здоров’я в університеті забезпечується через служби охорони праці: встановлений нормами тепловий режим та режим освітлення у приміщеннях університету; в приміщеннях наявні первинні засоби пожежогасіння; для всіх будівель і приміщень розроблено плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій. Забезпеченість при потребі місцем проживання в гуртожитках університету становить 100 %. Відбувається модернізація умов проживання в гуртожитках; контроль асортименту, якості продуктів харчування, культури обслуговування в їдальнях та буфетах. В Університеті виконувалася комплексна програма формування здорового способу життя у студентської молоді та співробітників університету на 2016-2020 роки і введена в дію аналогічна програма на 2021-2025 роки. Аспіранти є активними учасниками щорічної університетської спартакіади. Регулярно проводяться заходи щодо профілактики ВІЛ, СНІДу, захворювання на туберкульоз, тютюнопаління тощо, щодо збереження репродуктивного здоров’я, проводяться інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Збереження психічного здоров’я сівробітників та здобувачів вищої освіти - це функція психологічної служби. Задля попередженні девіантної поведінки та конфліктної ситуації консультації надасть соціальний педагог університету.

Результати опитування аспірантів, що проведено у січні 2021 р. переконливо доводять, що 90,3% здобувачів задоволені тим, як в університеті забезпечується безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я (включаючи психічне здоров’я).

 Для реалізації механізмів  консультативної та соціальної підтримки аспірантів в університеті крім психологічної служби функціонує молодіжний центр. Для здобувачів, що є батьками, працює центр «Веселий вулик», кімната матері та дитини, які забезпечують соціально-педагогічний супровід дітей під час перебування батьків на заняттях, створюють умови для змістовного дозвілля дітей, сприяють розкриттю здібностей дітей через участь у розвиваючих заняттях.

Комунікація з аспірантами усіх освітньо-наукових програм відбувається через НПП, які забезпечують її реалізацію, її гаранта, завідувача  аспірантури та докторантури. В аспірантурі університету здобувачі зможуть отримати консультації з будь-яких адміністративних питань, замовити та вчасно отримати необхідні довідки чи інші документи. Налагоджено  зручну та ефективну систему інформування здобувачів  з освітніх та позаосвітніх питань. Інформаційна підтримка здійснюється через електронну пошту, сучасні засоби комунікації та групи у Viber. Велику роль відіграє  офіційний вебсайт Університету, який є дієвим засобом поширення інформації про діяльність всіх структурних підрозділів університету інформація на ньому постійно оновлюється.

Аспірантам денної форми навчання призначається стипендія, всі аспіранти мають право на академічну (соціальну) відпустку; за потреби можуть претендувати на поселення в гуртожитку, отримати матеріальну допомогу, можуть бути переведені на навчання за рахунок бюджетних коштів, заохочуватися за значні досягнення в освітньо-науковій діяльності. Університет сприяє тимчасовій зайнятості аспірантів, надає можливість працевлаштування на кафедрах та в інших структурних підрозділах. 

Освітні програми Університету орієнтовані на здобувача, створюють умови для формування індивідуальних траєкторій навчання, спрямовані на розширення можливостей щодо працевлаштування, подальшого навчання із вищим рівнем автономності. За результатами опитування (січень 2021 р.) здобувачів задовольняє механізм освітньої (90,3%), організаційної (85,4%), інформаційної (95,2%), консультативної (82,3%) та соціальної (87,1%) підтримки.

 Університет вживає доцільних заходів для забезпечення належних умов для здобуття вищої освіти тим здобувачам, які мають особливі освітні потреби.Такі особи мають право на вступ до аспірантури Університету на основі вступних іспитів у випадках, визначених Умовами прийому до ЗВО України. Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами проводяться з урахуванням цих особливих потреб, які зазначаються у заяві здобувача, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.

Задля врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті діє система центрів, які опікуються медіацією учасників освітнього процесу. Центр соціального розвитку та психологічна служба, робота яких координується проректором з науково-педагогічної роботи, здійснюють організацію та проведення системи соціальних заходів, що передбачають сприяння, підтримку здобувачів вищої освіти вразливих груп адаптації до навчання, підтримки їх соціального статусу, повноцінної життєдіяльності.

Процедура розгляду скарг щодо дискримінації й сексуальних домагань здійснюється через юридичний відділ, партнерську організацію безоплатної правової допомоги «Я маю право!».

В Університеті наявна практика антикорупційних заходів, що передбачає періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності, антикорупційні стандарти і процедури. Вченою радою університету та Конференцією трудового колективу університету прийнято Антикорупційну програму на 2023-2026 рр. Основними антикорупційними процедурами університету є: ознайомлення працівників зі змістом програми; антикорупційна перевірка; антикорупційне застереження у контракті; обмеження щодо підтримки політичних партій; норми професійної етики та обов’язки й заборони для працівників; механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів; обмеження щодо подарунків; нагляд і контроль за дотриманням вимог програми. Механізм повідомлення реалізується через електронну форму скриньки довіри, що забезпечує конфіденційність таких повідомлень і захист викривачів. Процедура розгляду повідомлень викривачів, зокрема й внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень, здійснюється Уповноваженим за призначенням ректора Університету.

Інструментом для розв’язання конфліктних ситуацій є методи реагування на них з боку керівника структурного підрозділу: бесіда зі сторонами, які конфліктують, задля визначення причин та сутності конфліктної ситуації; ініціювання створення тимчасової спеціальної комісії щодо врегулювання конфліктної ситуації тощо. Першочерговими способами вирішення конфліктних ситуацій є адміністративний та педагогічний, регламентовані правовими нормами України.

 

 

 

 

15568
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30