Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

Публікації викладачів кафедри інформатики та прикладної математики

Монографії


з/п

Автор

Назва

Вихідні данні

Співавтор

1

Моісеєнко М.В.

Комп’ютерне моделювання молекулярних систем в підготовці вчителів хімії та інформатики

Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи : монографія / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського; за заг. ред. Соловйова В.М. – Черкаси : Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2017. – С. 98-107. (0,42 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1542

 

2

Соловйов В.М.

Дослідження стійкості мультиплексних мереж під час кризових явищ

Емерджентні методи для емерджентної економіки : монографія / за заг. ред. В.М. Соловйова. – Черкаси : Видавець Вовчок О.Ю., 2017. – С. 7-23. (0.67 д.а)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1259

Водолєєва І.С., Лазаренко А.О.

3

Соловйов В.М.

Застосування теорії складних систем при оцінці економічної безпеки підприємства

Емерджентні методи для емерджентної економіки : монографія / за заг. ред. В.М. Соловйова. – Черкаси : Видавець Вовчок О.Ю., 2017. – С.167-174 (0.30 д.а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1260

Данильчук Г., Засядько О.

4

Соловйов В.М.

Моделювання когнітивних процесів у соціально- гуманітарних системах

Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи : монографія за заг. ред. Соловйова В.М. – Черкаси : Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2017. – С. 10-44. (1,42 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1151

Хараджян Н.А.

5

Соловйов В.М.

Моделювання кризових явищ методами квантової еконофізики

Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України : монографія / за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С. 170-176. (0.30 д.а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1290

Соловйова В.В.

6

Шокалюк С.В.

SageMathCloud як засіб хмарних технологій комп’ютерно-орієнтованого навчання математичних та інформатичних дисциплін

Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи : монографія / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського; за заг. ред. Соловйова В.М. – Черкаси : Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2017. – С. 130-142. (0,40 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/729

Маркова О.М., Семеріков С.О.

7

Шокалюк С. В.

Моделювання та генерування системи багатоваріантних задач змістового модуля «Інтегрування функції однієї змінної»

Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи : монографія / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського; за заг. ред. Соловйова В.М. – Черкаси : Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2017. – С. 275-289. (0,34 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1072

Корольський В.В.

 Збірники наукових праць

 


з/п

Редактор

Назва

Вихідні данні

Співавтор

1.

Соловйов Володимир Миколайович

Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи

Черкаси : Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2017. – 266 С. : англ. мова, укр. мова : іл. (11,86 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/605

 

2

Соловйов Володимир Миколайович

Новітні комп’ютерні технології

Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – 281 С. : іл. (16,23 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/615

О.В. Мерзликін, С.В. Шокалюк, С.О. Семеріков

Статті у зарубіжних виданнях


з/п

Автор

Назва

Вихідні данні

Співавтор

1

Семеріков С.О.

Використання геоінформаційних технологій за лекційною формою навчання

American Journal of Education. – 2017. – Vol. 123. – No.4 (2), August 2017. – P. 1037-1042. (0,29 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1520

Володимир Моркун, Світлана Грищенко, Сніжана Зелінська, Сергій Зелінський

2

Семеріков С.О.

Environmental Competence of the Future Mining Engineer in the Process of the Training

The Social Sciences. – 2017. – Volume 12. – Issue 11. – P. 2034-2039. – DOI: 10.3923/sscience.2017.2034.2039. (0,66 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1523

Volodymyr Morkun, Svitlana Hryshchenko, Snizhana Zelinska and Serhii Zelinskyi

 Статті у міжнародній базі даних (Scopus, Web of Science)


з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер, випуск, перша-остання сторінки роботи

1

Glushko E.Y., Stepanyuk A.N.

Electromagnetic modes inside the island kind 2D photonic crystal resonator

Springer Proceedings in Physics

Volume 195. -  P. 263-274. - DOI: 10.1007/978-3-319-56422-7_18 (0,71 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1562

2

Міненко Павло Олександрович

Міненко Роман Вадимович

Мечніков Юрій Петрович

Метод визначення глибин до границь аномальних масивів стійкими розв’язками обернених лінійних задач магнітометрії

Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Геологія

2017. - №2 (77). - С.106-113. (0,33 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1540

3

Моркун Володимир Станіславович, Семеріков Сергій Олексійович, Грищенко Світлана Миколаївна

Зміст і технологія навчання спецкурсу «Екологічна геоінформатика» у підготовці майбутніх інженерів гірничого профілю

Інформаційні технології і засоби навчання

2017. – № 1 (57). – С. 115-125. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1549/1139 (1,03 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/727

4

Volodymyr Morkun, Serhiy Semerikov, Svitlana Hryshchenko, Kateryna Slovak

Environmental Geo-information Technologies as a Tool of Pre-service Mining Engineer’s Training for Sustainable Development of Mining Industry

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 1844. – P. 303-310. – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000303.pdf. (0,51 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/730

5

Pavlo P. Nechypurenko, Serhiy O. Semerikov

VlabEmbed – the New Plugin Moodle for the Chemistry Education

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 1844. – P. 319-326. – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000319.pdf. (0,39 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/731

6

Maya Popel, Svitlana Shokalyuk, Mariya Shyshkina

The Learning Technique of the SageMathCloud Use for Students Collaboration Support

CEUR Workshop Proceedings

Vol. 1844. – P. 327-339. – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000327.pdf. (0,72 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1076

Статті у фахових виданнях


з/п

Автор

Назва

Вихідні данні

Співавтор

1

Мінтій І.С.

Засоби реалізації чисельних методів розв’язування нелінійних рівнянь з однією змінною

Актуальні питання природничо-математичної освіти: зб. наукових праць. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – № 9. – С. 95-100 (0,3 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1362

С.В. Шокалюк

2

Семеріков С.О.

Використання технології доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ

Наукові записки. – Випуск 11. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 93-100. (0,55 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/998

Є.О. Модло, Ю. В. Єчкало, В.В. Ткачук

3

Шокалюк С.В.

Математичне моделювання системи багатоваріантних завдань з теми «Інтегрування раціональних функцій»

Наукові записки. – Випуск 11. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3 / Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 20-25. (0,46 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1060

Корольський В.В.

 Статті в інших виданнях


з/п

Автор

Назва

Вихідні данні

Співавтор

1

Міненко П.О.

Особливості розв’язань СЛАР із функціональними коефіцієнтами

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 80-84. (0,26 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1546

Є.К. Варакута, А.Б. Бекмурадов, Р.В. Міненко

2

Мінтій І.С.

Розвиток ІК-компетентностей викладачів педагогічних ВНЗ за програмою курсів підвищення кваліфікації «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні»

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 240-244 (0,31 д. а.).

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1075

Хараджян Н.А.,

Шокалюк С.В.

3

Моісеєнко М.В.

Елементи комп’ютерного моделювання в підготовці вчителів хімії та інформатики

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 31-34. (0,24 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1074

С.В. Шокалюк, Н.В. Моісеєнко

4

Моісеєнко Н. В.

Інструментарій розробника в курсі «Розробка комп’ютерних ігор»

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 160-163. (0,17 д. а.)

http://http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1536

О.М. Гаранін, О.О. Кацко

5

Семеріков С. О.

System of competencies for mining engineers

Computer science, information technology, automation. – 2016. – No 5. – P. 23-31. – Access mode : http://csita.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/Morkun-V.S.-Semer%D1%96kov-S.-O..pdf (0,88 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/719

Morkun V.S., Hryshchenko S.M., Slovak K.I.

6

Семеріков С. О.

Створення електронних навчально-методичних комплексів у мобільно орієнтованому середовищі навчання ВНЗ

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 189-196. (0,38 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/726

В.В. Ткачук, Ю.В. Єчкало

7

Соловйов В.М.

Побудова індикаторів-передвісників DDoS-атак засобами теорії складних систем

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 21-25. (0.20 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1153

Ю.В. Темнюк, В.В. Говорун

8

Соловйов В.М.

Універсальний інструментарій моделювання складних систем

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 10-14. (0.24 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1152

 

9

Хараджян Н.А.

Використання web-сервісу Wolfram|Alpha при вивченні фізики

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 180-184. (0,24 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1544

М.А. Слюсаренко

10

Шокалюк С. В.

Моделювання та генерування системи багатоваріантних задач на обчислення квадратури парабол

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 63-67. (0,22 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1073

В.В. Корольський

11

Юрко О. В.

Алгоритми роботи з великими зображеннями, орієнтовані на особливості опрацювання даних людиною

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 257-260. (0,21 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1547

Ю.В. Юрко

 Тези у вітчизняних виданнях


з/п

Автор

Назва

Вихідні данні

Співавтор

1

Медведєв Д. Г.

Огляд засобів латентно-семантичного аналізу

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 261-263. (0,16 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1555

В.М. Пірогов

2

Мерзликін П. В.

Генератор випадкових чисел з апаратним джерелом ентропії

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 85-87. (0,20 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1548

М. Г. Долотій

3

Міненко П.А.

Використання рішень СЛАР із функціональними

коефіцієнтами

Праці  VI  Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негаусівських процесів», присвяченої пам’яті професора Ю.П. Кунченка : тези доповідей. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – С. 124-127. (0,20 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1560

Євген Костянтинович Варакута,

Анварджан Бекмурадов, Роман Вадимович Міненко

4

Мінтій І.С.

Мобільно орієнтоване середовище навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів

Актуальні питання сучасної інформатики : тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP (09-10 листопада 2017 р.) / за ред. Т.А. Вакалюк. – Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2017. – Вип. 5. – C. 142-143. (0,11 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1521

Семеріков С. О.

5

Мінтій І.С.

Розвиток ІК-компетентностей викладачів математичних дисциплін в мобільному освітньому середовищі

Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 10 жовтня 2017 р. / Укладач: Н.П. Франчук – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 125-126. (0, 13 д. а.).

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1524

 

6

Семеріков С.О.

Засоби доповненої реальності у мобільно орієнтованому середовищі професійно-практичної підготовки

Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 20-21 листопада 2017 р.) / [за ред. О.О. Лаврентьєвої, Т. М. Мішеніної]. – Кривий Ріг, 2017. – С. 31-34. (0,24 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1522

Є.О. Модло, А.М. Стрюк

7

Семеріков С. О.

Мобільність у сучасному суспільстві та освіті

Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 1-2 березня 2017 р. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 26-28. (0,10 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/728

М.І. Стрюк, А.М. Стрюк

8

Семеріков С.О.

Мобільно орієнтоване середовище навчання ВНЗ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції 13-19 березня 2017 року / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаський інститут банківської справи, Чорноморський державний університет імені Петра Могили. – Черкаси, 2017. – С. 236-238. (0,09 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/725

Ткачук В.В., Єчкало Ю.В.

9

Семеріков С.О.

Рейтинг сучасного науковця як складник рейтингу університету

Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства» / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, 2017. – С. 405. (0,10 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/723

В.В. Ткачук, Ю.В. Єчкало

10

Семеріков С. О.

Технологія доповненої реальності у мобільному навчальному середовищі ВНЗ

Засоби і технології сучасного навчального середовища : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 19-20 травня 2017 року / Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Гомельський державний університет імені Ф. Скоріни, Грузинський технічний університет, Софійський технічний університет «Св. Климент Охридски», Кіровоградський ОІППО імені Василя Сухомлинського ; відповідальний редактор : С. П. Величко. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2017. – С. 39-41. (0,13 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/724

Ткачук В.В., Єчкало Ю.В., Модло Є.О.

11

Soloviev V.N.

Economic analog of Heisenberg uncertainly principle and financial crisis

Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї : матерiали 19-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2017, Київ, 22 – 25 травня 2017 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI iм. Iгоря Сiкорського”. – К. : ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2017. – С. 32-33. (0.08 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1251

Romanenko Y. V.

12

Соловйов В.М.

Сучасні методи дослідження електронної структури та процесів переносу в наномолекулярних системах

Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у  загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : матеріали ІІ  Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Суми,  29 листопада  2017 р. / за ред. О.М. Завражної – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 68-70. (0.12 д.а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1553

Мерзликін О.В.

13

Соловйов В.М.

Сучасні підходи до моделювання творчих здібностей

Адаптивні  технології  управління  навчанням:  матеріали третьої  міжнародної  конференції.  Одеса,  25-27 жовтня 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 28-29. (0.08 д.а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1552

А.Ю. Ків

14

Соловйов В.М.

Універсальні прояви складності в системах різної природи

Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : зб. наук. пр. Шостої Міжнар. конф. 24-26 травня 2017 р. Одеса – Черкаси. – Черкаси, 2017. – С. 187-189. (0.12 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1267

 А.Ю. Ків

15

Степанюк О. М.

States classification in a multimodal island kind photonic crystal resonator

The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2017). Abstract Book of participants of the International Summer School and International research and practice conference, 23-26 August 2017, Chernivtsi. Edited by Dr. Olena Fesenko. – Kiev: SME Burlaka, 2017. – P. 554 - 555. (0,1 д.а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1561

E.Ya. Glushko

16

Степанюк О.М.

Електронна відмітка для спортивного орієнтування

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 254-256. (0,16 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1554

О.Ю. Васильєв

17

Хараджян Н. А.

Автоматизація процесу формування обсягу навчальної роботи кафедр вищого навчального закладу

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 124-126. (0,17 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1545

І. О. Пихтіна

18

Хараджян Н.А.

Використання мікроконтролерів для крапельного поливу рослин

Актуальні питання сучасної інформатики : тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP (09-10 листопада 2017 р.) / за ред. Т. А. Вакалюк. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2017. – Вип. 5. – C. 105-107. (0,10 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1551

Лихопавло Н.Ю.

Хараджян О.А.

Хараджян М.О.

19

Шокалюк С. В.

До питання визначення поняття комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математики

Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 травня 2017 року. м. Київ / Укладач : Твердохліб І. А. ; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Факультет інформатики. – К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 138-140. (0,16 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/722

Семеріков С.О., Ратушний Р.С.

20

Шокалюк С.В.

Математичне моделювання системи багатоваріантних завдань з теми «Інтегрування раціональних функцій»

Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 10-21 квітня 2017 р. / За заг. ред. М.І. Садового, О.В. Гур’янової, Д.В. Гриня, О.М. Трифонової. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 33-35. (0,09 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1140

Корольський Володимир

21

Юрко О.В.

Зворотній пірамідальний розклад растрових зображень

Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту : матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон : Видавництво ПП Вишемирський В.С., 2017. – С. 318. (0,07 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1559

Юрко Ю.В.

 Публікації студентів без співавторів-викладачів


з/п

Автор

Назва

Вихідні данні

Співавтор

1

Фадєєва Л.О.

Програмне забезпечення для розкроювання матеріалу в меблевій промисловості

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 89-94. (0,30 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1550

 

2

Хамула Я.Ю.

Розробка гри «Реверсі» з самонавчанням

Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 164-166. (0,13 д. а.)

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1549

 

 

3433
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31