Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

SolovievІнформаційне суспільство висуває нові вимоги до якості освітнього процесу у закладі вищої освіти. Серед цих вимог ключовими є:

  • використання інноваційних педагогічних технологій;
  • надання фундаментальних знань;
  • використання сучасних інформаційних технологій.

Забезпечення таких вимог досягається унікальним кадровим складом кафедри інформатики та прикладної математики, адже до її складу входять доктори та кандидати педагогічних, фізико-математичних і технічних наук.

Критичне мислення, творчий пошук, вміння ставити високі цілі та досягати їх – ось основоположні риси викладачів кафедри інформатики та прикладної математики.

2824

Кафедра інформатики та прикладної математики була створена в 1992 році з метою поглибленої підготовки студентів фізико-математичного факультету в галузі сучасних комп’ютерних технологій і методів математичних обчислень з використанням комп’ютерної техніки.

Кафедра є випусковою для спеціальності "Середня освіта (Інформатика)", що має додаткову спеціальність "Середня освіта (Мова та література англійська)" або ж спеціалізацію "Програмування".

З метою реалізації наукового зростання студентів, співробітників університету та науковців кафедрою отримано ліцензію на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю "Середня освіта (Інформатика)".

 2018 2З 2016 року й дотепер кафедру очолює її засновник - доктор фізико-математичних наук, професор В.М. Соловйов.

На кафедрі працюють як досвідчені фахівці, так і талановита молодь: професорсько-викладацький склад кафедри налічує 3 доктори наук (В.М. Соловйов, С.О. Семеріков, П.О. Міненко), 8 кандидатів наук (Н.В. Моісеєнко, Н.А. Хараджян, С.В. Шокалюк, І.С. Мінтій, Д.Г. Медведєв, О.В.Мерзликін, П.В. Мерзликін, О.Ю. Тарасова), 2 старших викладачі (І.С. Закарлюка, О.В. Юрко), 1 асистент (О.М. Степанюк). Старші викладачі й асистенти кафедри закінчили аспірантуру і завершують написання кандидатських дисертацій.

Наукова й навчально-методична робота

Кафедру інформатики та прикладної математики за правом можна назвати "кузнею наукових кадрів", адже лише за 25 років існування співробітниками кафедри захищено 3 докторських та 17 кандидатських дисертацій!

Викладачі кафедри плідно працюють над розробкою підручників, навчальних та методичних посібників, свідченням цієї роботи є публікації:

"Моделювання складних економічних систем" (навчальний посібник) - В.М. Соловйов, В.В. Соловйова, Н.А. Хараджян; "Методи прогнозування" (навчальний посібник) - А.А. Ганчук, В.М. Соловйов, Д.М. Чабаненко; "Моделювання складних систем" (навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни) - В.М. Соловйов, О.А. Сердюк, Г.Б. Данильчук; "Архітектура комп’ютерних систем та мереж" (методичні вказівки з виконання лабораторних робіт) - С.О. Семеріков; "Методи математичного моделювання" (методичний посібник) - В.М. Соловйов, І.О. Теплицький, С.О. Семеріков; "Введение в программирование систем искусственного интеллекта на языке Лисп" (методичний посібник) - І.О. Теплицький, С.О. Семеріков; "Программирование в X Window средствами Free Pascal" (навчальний посібник) - О.П. Поліщук, С.О. Семеріков; "Maxima 5.13" (довідник) - С.О. Семеріков; "Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики" (навчальний посібник) В.В. Корольський, Т.Г. Крамаренко, С.О. Семеріков, С.В. Шокалюк; "Методи оптимізації та дослідження операцій" (навчально-методичний посібник) - П.О. Міненко; "Програмне забезпечення вейвлетного аналізу" (навчально-методичний посібник) - П.О. Міненко; "Теоретичні та прикладні аспекти вейвлет-аналізу функцій" (навчально-методичний посібник) - П.О. Міненко; "Подіє-орієнтоване програмування мовою С#" (навчально-методичний посібник) - Н.В. Моісеєнко, М.В. Моісеєнко; "Схематичне програмування (початки програмування: функціональний підхід)" (посібник) - І.С. Мінтій; "Основи програмування мовою С" (навчальний посібник) - Н.А. Хараджян; "Основи роботи в SAGE" (посібник) - С.В. Шокалюк (наведено лише незначну частку робіт, детальніше  -  на персональних сторінках викладачів кафедри).

Кафедра забезпечує викладання декількох десятків дисциплін на різних спеціальностях університету: не лише на профільній спеціальності "Середня освіта (Інформатика)", але й на спеціальностях, що мають додаткову спеціальність "Середня освіта (Інформатика)" ("Середня освіта (Математика)", "Середня освіта (Фізика)", "Середня освіта (Хімія)", "Середня освіта (Трудове навчання та технології)"), або ж спеціалізацію "Інформатика" ("Початкова освіта").

Науково-дослідна робота кафедри тісно пов'язана з навчальним процесом і здійснюється згідно річних планів, що затверджуються на засіданнях кафедри. Співробітники кафедри інформатики та прикладної математики мають широке коло наукових інтересів, серед яких математичне моделювання, теорія і методика навчання інформатики, системи автоматичного керування, цифрова обробка даних, фізика напівпровідників, електротехніка, системи автоматичного керування.

Результати науково-дослідної роботи доповідаються на кафедральному науковому семінарі "Моделювання складних систем", спільній лабораторії з питань використання хмарних технологій в освіті, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікуються у статтях, використовуються у навчально-методичних розробках і у навчальному процесі.

Підтвердженням високого наукового потенціалу кафедри є значна кількість монографій викладачів: "Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи" - за заг. ред. В.М. Соловйова; "Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем" - В.Д. Дербенцев, О.А. Сердюк, В.М. Соловйов, О.Д. Шарапов; "Моделювання складних систем" - за заг. ред. В.М. Соловйова; "Емерджентні методи для емерджентної економіки" - за заг. ред. В.М. Соловйова; "Мобільне навчання: історико-технологічний вимір" - С.О. Семеріков, М.І. Стрюк, Н.В. Моісеєнко; "Комбіноване навчання: проблеми і перспективи застосування в удосконаленні навчально-виховного процесу й самостійної роботи студентів" - С.О. Семеріков, А.М. Стрюк; "Теоретико-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки" - Н.М. Кіяновська, Н.В. Рашевська, С.О. Семеріков; "Використання геоінформаційних технологій при підготовці гірничого інженера" - С.М. Грищенко, В.С. Моркун, С.О. Семеріков.

Викладачі кафедри беруть участь в організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції "Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і освіті"; Міжнародних науково-технічних конференціях "Комп’ютерні технології в будівництв", "Сталий розвиток промисловості та суспільства", "Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки".

Кафедра є орієтиром з використання сучасних інноваційних технологій не лише  у рідному університеті, а й поза його межами, свідченням цього є висока затребуваність курсів підвищення кваліфікації "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні" (для співробітників Криворізького державного педагогічного університету) та "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні професійно-технічних дисциплін" (для працівників Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, для викладачів циклових комісій Гірничо-електромеханічного коледжу ДВНЗ "Криворізький національний університет"), "Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології та особливості методики їх використання у навчанні дорослих"(для викладачів-інструкторів державного підприємства "Антонов").

Невпинний розвиток інформаційних технологій стимулює викладачів кафедри постійно знаходити й підкорювати нові вершини в ІТ-індустрії, вносити зміни в існуючі та розробляти нові курси, вдосконалювати методики навчання. Так, вже кілька років поспіль викладачами кафедри на базі університету проводяться піврічні безкоштовні курси з програмування для школярів, а з 2017 року кафедра ініціює ще й пілотний проект "Курси з робототехніки для школярів".

Однією з основних задач кафедри є взаємодія з іншими кафедрами університету та школами, ліцеями і гімназіями міста з метою проведення сумісних наукових досліджень і впровадження в навчальний процес комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання. Тісна співпраця з середніми загальноосвітніми закладами також реалізується через підготовку науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України.

Навчання студентів

Розробку та виконання навчальних планів підготовки студентів спеціальності "014 Середня освіта (Інформатика)" забезпечує чітка та злагоджена співпраця з кафедрами університету: інформатики та прикладної математики (завідувач кафедри - доктор фізико-математичних наук, професор В.М. Соловйов), математики та методики її навчання (завідувач кафедри - кандидат технічних наук, професор В.В. Корольський), фізики та методики її навчання (завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор О.А. Коновал), філософії (завідувач кафедри - кандидат філософських наук, доцент Н.П. Козаченко), педагогіки (завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор Т.О. Дороніна), загальної та вікової психології (завідувач кафедри - доктор психологічних наук, доцент Н.М. Токарева), української мови (завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор З.П. Бакум), англійської мови з методикою викладання (завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент І.А. Салата), англійської філології (завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент І.С. Зоренко), німецької мови з методикою викладання (завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент Г.М. Мельничук), соціології та економіки (завідувач кафедри - кандидат соціологічних наук, доцент І.О. Грабовець), фізичної культури та методики її викладання (завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент В.В. Шутько).

Навчальний процес забезпечують п’ять комп’ютерних класів, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Internet.

Наші студенти - учасники й переможці олімпіад, конкурсів наукових проектів ("ЗАВТРА.UA", "Global Game Jam Ukraine"), конференцій, творчих змагань. Наша збірна команда студентів щорічно бере участь у всеукраїнських олімпіадах з програмування.

Результати науково-дослідницької роботи студентів висвітлюються на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікуються у наукових виданнях.

Студенти, які протягом навчання виявляють бажання та схильність до науково-дослідницької діяльності, мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні та одержати кваліфікацію "Магістр освіти (Інформатика), вчитель інформатики (викладач інформатики), інженер-програміст". Вступ до магістратури здійснюється на конкурсній основі. Найкращі випускники, які мають високі досягнення та виявляють бажання продовжити займатися науковою діяльністю, можуть бути направлені на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня "Доктор філософії".

Студенти-випускники кафедри інформатики та прикладної математики є не лише затребуваними вчителями та викладачами інформатики, але й фахівцями з IT, зазвичай їх розробки в даному напрямі розпочинаються з експлуатації інформаційних систем, простих програмних розробок. Така діяльність розпочинається ще в процесі навчання у вищому навчальному закладі, аби до закінчення мати певний досвід та результати професійної діяльності, що можуть зацікавити роботодавця. Значна частина студентів навчання на старших курсах поєднують з роботою. З набуттям досвіду спеціаліст просувається в напрямку зростання складності розробок, зростання продуктивності, володіння більшим числом мов програмування й технологій розробок, отримує досвід роботи у колективі й керування розробками. Успішне виконання проектів, наявність практичних результатів надає можливість покращити резюме й зайняти кращі позиції на ринку праці, стати лідером команди, очолити інформаційну службу, вести власний бізнес.

Серед домінуючих посад на сучасному ринку праці для студентів нашої кафедри можна виокремити цілий спектр: викладач інформатики, вчитель інформатики, інженер-електронщик, розробник програмного забезпечення, архітектор програмного забезпечення, розробник баз даних, адміністратор баз даних, системний адміністратор, тестувальник програмного забезпечення, веб-програміст, адміністратор сайту, лідер групи програмістів, системний аналітик, сервісний інженер, експлуатаційник інформаційної системи, адміністратор комп'ютерної мережі, керівник інформаційної служби.

656

Історія кафедри інформатики та прикладної математики

1785
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31