Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МЕТА:
загальна: підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного фахівця ступеня доктора філософії у галузі освіти, зокрема професійної освіти з комп'ютерних технологій, інтегрованого у світовий науковий та освітній простір, здатного розв’язувати комплексні проблеми професійної освіти
спеціальна: формування системи загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для науково-дослідницької діяльності у сфері професійної освіти з комп'ютерних технологій та професійної діяльності на межі освітньої й інформаційно-технологічної галузей; оволодіння відповідною теорією, методологією, технологіями задля проведення ґрунтовного наукового дослідження з прилюдним захистом його результатів, що мають наукову новизну та практичне значення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ: освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою закладу вищої освіти протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

УНІКАЛЬНІСТЬ: програма спрямована на підготовку фахівця вищої кваліфікації для галузі професійної освіти, який здатен адаптуватися до роботи в будь-якому освітньому контексті, вибудовувати власну наукову й професійну траєкторію, провадити професійну діяльність на межі освітньої та ІТ-галузей, спираючись на гармонійне поєднання сформованих компетентностей, що становлять фундамент для подальшого особистісного та професійного розвитку, слугують запорукою кар'єрного зростання з урахуванням сучасних тенденцій змін парадигм та технологій у сфері професійної освіти та цифрових технологій.
ОНП розробляється спільнотою фахівців з інформаційних технологій, професійної освіти, методики навчання та ІКТ в освіті, спрямованою на створення умов для апробації результатів досліджень здобувачів освіти на національному та світовому рівнях через систему наукових конференцій і семінарів та оприлюднення у якісних наукових виданнях.

Ступінь

доктор філософії
(з відповідної спеціальності)

Форма навчання

денна / заочна

Нормативний строк підготовки

4 роки

Обсяг освітньої складової

57 кредитів ЄКТС

Вимоги до рівня освіти осіб,
які можуть розпочати навчання

ступінь магістра
(ОКР спеціаліста)

Програмні результати навчання

Знання

ПРН 1. Критично мислити, застосовувати методи аналізу та синтезу, інтерпретувати, узагальнювати результати науково-дослідницької діяльності.

ПРН 2. Усвідомлювати та здійснювати критичний аналіз методологічних засад філософії освіти, закономірностей і загальних тенденцій розвитку професійної освіти.

ПРН 3. Демонструвати сучасні передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань.

ПРН 4. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати наукових досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо цифровізації освітнього процесу.

ПРН 5. Демонструвати комплексні знання релевантних наукових джерел з проблеми дослідження, усвідомлювати професійну значущість цих знань та потребу постійного вдосконалення професійних компетентностей.

Уміння / навички

ПРН 6. Визначати завдання дослідження, ефективно планувати час для отримання необхідних результатів, проєктувати, конструювати, організовувати та аналізувати власну науково-дослідницьку діяльність.

ПРН 7. Планувати, організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження у сфері професійної освіти з комп’ютерних технологій та дотичних міждисциплінарних напрямах на відповідному фаховому рівні, застосовувати новітні методи та засоби освітніх досліджень, досягати наукових результатів, що створюють нові знання, для розв’язання актуальних проблем теорії та практики.

ПРН 8. Застосовувати комп’ютерні технології пошуку та опрацювання даних, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.

ПРН 9. Використовувати академічні репозиторії, сховища препринтів, бібліотечні каталоги, наукометричні бази даних для добору та локалізації джерел, корисних для власного наукового дослідження.

ПРН 10. Обирати технології навчання відповідно до цілей та завдань, що вирішуються, рівня компетентності здобувачів освіти, забезпечуючи їх навчально-методичний супровід з метою створення сприятливого освітнього середовища, здійснювати діагностику якості освіти.

Комунікація

ПРН 11. Використовувати академічну українську та іноземну мови, комп’ютерні технології для забезпечення ефективної науково-професійної комунікації.

ПРН 12. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обґрунтовувати власну позицію, зрозуміло та недвозначно подавати професійні знання для фахівців та широкого загалу.

ПРН 13. Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної взаємодії, вміння працювати в команді дослідників, дотримуючись принципів професійної етики.

ПРН 14. Доводити результати досліджень та інновацій, публічно їх представляти, обговорювати та дискутувати із науково-професійною спільнотою.

ПРН 15. Вільно спілкуватися українською та іноземною мовами з питань представлення та обговорення результатів власної науково-професійної діяльності з колегами, стейкхолдерами, широкою науковою спільнотою та суспільством у цілому.

Відпо­ві­даль­ність і автономія

ПРН 16. Виявляти здатність до безперервного професійного й особистісного саморозвитку та самовдосконалення, навчання впродовж життя.

ПРН 17. Виявляти ініціативу та самостійність, брати відповідальність за результати власної професійної діяльності, досягати поставленої мети із дотриманням вимог професійної етики.

ПРН 18. Проєктувати та реалізовувати індивідуальну освітньо-наукову траєкторію, застосовувати принципи самоорганізації.

ПРН 19. Самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення, формулювати власні висновки, пропозиції та рекомендації з дотриманням академічної доброчесності.

ПРН 20. Управляти комплексними діями або проєктами, адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення в умовах невизначеності з використанням комп’ютерних технологій.

Шифр

Компоненти освітньо-наукової програми

(дисципліни, практика)

Кількість

кредитів

Форма

підсумкового

контролю

Нормативна частина

Універсальна складова

ОК 1

Сучасна наукова філософія

6

екзамен

ОК 2

Іноземна мова академічного спрямування

8

залік/екзамен

ОК 3

Сучасні інформаційні технології в науковій та педагогічній діяльності

3

залік

ОК 4

Академічне письмо та риторика

5

залік

ОК 5

Менеджмент наукової та інноваційної діяльності

4

залік

ОК 6

Наукові засади організації педагогічної діяльності

3

залік

Спеціальна складова

ОК 7

Комп'ютерні технології навчання, управління та підтримки професійно-педагогічних досліджень

3

екзамен

ОК 8

Системи освіти та навчання в комп’ютерно зорієнтованому середовищі

4

екзамен

ОК 9

Виробнича педагогічна практика у закладах освіти

6

залік

Загальний обсяг

     42

Варіативна частина

Універсальна складова

ВК 1

Дисципліна на вибір 1

3

залік

Спеціальна складова

ВК 2

Дисципліна на вибір 2

4

залік

ВК 3

Дисципліна на вибір 3

4

залік

ВК 4

Дисципліна на вибір 4

4

залік

Загальний обсяг

       15

Загальний обсяг ОНП

        57

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

16917

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів (2021)

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів (2019)

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів (2017)

16918

2020 рік

М. Б. Мироненко (завідувач Криворізького кабінету НМЦ ПТО у Дніпропетровській області) 

Т. С. Сулима (к. пед. н., доцент, доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти Криворізького національного університету)

2021 рік

М. Б. Мироненко (завідувач Криворізького кабінету НМЦ ПТО у Дніпропетровській області) 

Т. С. Сулима (к. пед. н., доцент, доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти Криворізького національного університету)

І. М. Цідило (д. пед. н., професор, завідувач кафедри комп'ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка)

В. В. Осадчий (д. пед. н., професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького)

16920

ПРАВИЛА ВСТУПУ НА ОСВІТНЬО-НАУКОВУ ПРОГРАМУ

Накази на зарахування

2018 рік

Наказ № 22-ад від 14.09.2018

2019 рік

Наказ № 16-ад від 13.09.2019

Наказ № 17-ад від 13.09.2019

 2020 рік

Наказ № 21-ад від 15.09.2020

Наказ № 22-ад від 15.09.2020 

 2021 рік

Наказ № 78 від 01.02.2021

Наказ № 29-ад від 15.09.2021

2022 рік

Наказ № 41-ад від 18.10.2022

Наказ № 45-ад від 28.10.2022

 

 

16939

Слайд1

Слайд2Слайд3

Слайд4Слайд5

Слайд6Слайд7

Слайд8Слайд9

Слайд10Слайд11

Слайд12Слайд13Слайд14Слайд15Слайд16Слайд17

 

 

15936

сс

СЕМЕРІКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор, старший дослідник, професор кафедри інформатики та прикладної математики

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: кафедра інформатики та прикладної математики, пр. Гагаріна, 54, ауд. 203,  м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: [email protected]
Службовий телефон: +380675922344

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: теорія та методика навчання, інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Google Scholar

Scopus

ORCID

Репозиторій КДПУ

15771

лоо

ЛАВРЕНТЬЄВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання, пр. Гагаріна, 26 (корпус факультету ДТО),  м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: [email protected]
Службовий телефон: (056) 405-15-51

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: дидактика вищої та середньої школи, методика професійної освіти

Google Scholar

Scopus

ORCID

Репозиторій КДПУ

осадча

ОСАДЧА КАТЕРИНА ПЕТРІВНА

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: кафедра інформатики та прикладної математики, пр. Гагаріна, 54, ауд. 203,  м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: [email protected]
Службовий телефон: +380675922344

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: професійна освіта, освітні технології, педагогічна освіта, тьюторство, дистанційне та змішане навчання, цифрові технології, інформаційно-комунікаційні технології, програмування Python, комп’ютерна графіка

Google Scholar

Scopus

ORCID

сс 2

СЕМЕРІКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор, старший дослідник, професор кафедри інформатики та прикладної математики

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: кафедра інформатики та прикладної математики, пр. Гагаріна, 54, ауд. 203,  м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: [email protected]
Службовий телефон: +380675922344

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: теорія та методика навчання, інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Google Scholar

Scopus

ORCID

Репозиторій КДПУ

кто

КРАМАРЕНКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: кафедра математики та методики її навчання, пр. Гагаріна, 54, ауд. 314,  м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: [email protected]
Службовий телефон: (056) 405-13-96

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: ІКТ в освіті, теорія і методика навчання математики, теорія ймовірностей, математична статистика

Google Scholar

Scopus

ORCID

Репозиторій КДПУ

mintii

МІНТІЙ ІРИНА СЕРГІЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та прикладної математики

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: кафедра інформатики та прикладної математики, пр. Гагаріна, 54, ауд. 203,  м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: [email protected]
Службовий телефон: +380675922344

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: цифрові технології в освіті, комбіноване навчання, доповнена реальність

Google Scholar

Scopus

ORCID

Репозиторій КДПУ

Слюсаренко

СЛЮСАРЕНКО МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та методики її навчання

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: кафедра фізики та методики її навчання, пр. Гагаріна, 54, ауд. 22,  м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: [email protected]
Службовий телефон: (056) 470-13-42 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: квантова механіка, теоретична механіка, олімпіадні задачі з фізики, методи математичної фізики

Google Scholar

Scopus

ORCID

Репозиторій КДПУ

15773

скрипник

СКРИПНИК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

e-mail: [email protected]

Освіта і робота:
• у 2008 р. закінчила Олександрійський індустріальний технікум, м. Олександрія. Спеціальність "Програмне забезпечення автоматизованих систем";
• у 2013 р. закінчила Дніпропетровський національний гірничий університет. Спеціальність "Програмне забезпечення автоматизованих систем";
• 2010-2019 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею;
• з 2018 р. і донині – аспірант Криворізького державного педагогічного університету;
• з 2019 і донині – фахівець по роботі з персоналом ТОВ "МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС".

Тема дослідження: Педагогічні умови організації інформаційно-консультативного середовища закладу професійної освіти

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Лаврентьєва Олена Олександрівна

Google Scholar

Scopus

ORCID

Репозиторій КДПУ

філатенко2

ФІЛАТЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА

e-mail: [email protected]


Освіта і робота:
• у 2006 р. закінчила Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність "Хімія. Біологія";
• 2005-2010 рр. – вчитель хімії КЗОШ № 22;
• з 2010 р. і донині – викладач хімії, завідувач лабораторією, голова циклової комісії хіміко-біологічних дисциплін Криворізького медичного коледжу;
• з 2019 р. і донині – аспірант Криворізького державного педагогічного університету.

Тема дослідження: Методика використання навчальних SMART-систем у процесі формування професійних компетентностей у студентів медичних коледжів

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Лаврентьєва Олена Олександрівна

Google Scholar

ORCID

Репозиторій КДПУ

мінтій

МІНТІЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

e-mail: [email protected]

Освіта і робота:
• у 2005 р. закінчив Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність  "Фізика та основи інформатики";
• з 2005 р. і донині – учитель фізики та інформатики КСШ 9;
• з 2019 р. і  донині – аспірант Криворізького державного педагогічного університету.

Тема дослідження: Підготовка майбутніх викладачів STEM-дисциплін до застосування технологій доповненої реальності у професійній діяльності

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Семеріков Сергій Олексійович

Google Scholar

Scopus

ORCID

Репозиторій КДПУ

 Пилипенко

ПИЛИПЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

e-mail: [email protected]

Освіта і робота:
• у 2018 р. закінчила Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність "Середня освіта (Математика)". Додаткова спеціальність "Середня освіта (Інформатика)";
• з січня 2019 р. по серпень 2019 р. – вчитель інформатики КЗОШ № 68;
• з вересня 2019 р. і донині – викладач комп’ютерних дисциплін Криворізького фахового коледжу економіки та управління;
• з 2019 р. і донині – аспірант Криворізького державного педагогічного університету.

Тема дослідження: Формування STEM-компетентностей учнів у профільному навчанні математики

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Крамаренко Тетяна Григорівна

Google Scholar

Scopus

ORCID

Репозиторій КДПУ

 Головко2

ГОЛОВКО ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ

e-mail: [email protected]


Освіта і робота:
• у 2016 р. закінчив Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність "Середня освіта (Фізика)". Додаткова спеціальність "Середня освіта (Інформатика)";
• з 2017 р. і донині – вчитель фізики, інформатики у КЗО "Калинівська СЗШ" Гречаноподівської сільради;
• з 2019 р. і донині – аспірант Криворізького державного педагогічного університету.

Тема дослідження: Використання елементів робототехніки на лабораторних роботах у закладах загальної середньої освіти

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Мінтій Ірина Сергіївна

Google Scholar

ORCID

Репозиторій КДПУ

 Торіна

ТОРІНА ВЛАДА МИКОЛАЇВНА

e-mail: [email protected]

Освіта і робота:
• у 2018 р. закінчила Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність  "Технологічна освіта";
• у 2019 р. закінчила Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність "Середня освіта (Трудове навчання та технології)". Додаткова спеціальність "Середня освіта (Інформатика)";
• 2020-2021 рр. – керівник гуртка інформатики у КЗО "Криворізький спеціальний багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр №1" ДОР";
• з 2020 р. і донині –  аспірант Криворізького державного педагогічного університету;
• з 2021 р. і донині –  асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання, заступник декана з виховної роботи факультету дошкільної і технологічної освіти Криворізького державного педагогічного університету.

Тема дослідження: Методика використання навчальних смарт-систем в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців автотранспортного профілю

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Лаврентьєва Олена Олександрівна

Google Scholar

ORCID

Репозиторій КДПУ

 Аверянова

АВЕР'ЯНОВА НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

e-mail:  [email protected]

Освіта і робота:
• у 2010 р. закінчила Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність "Середня освіта (Фізика)". Додаткова спеціальність "Середня освіта (Інформатика)";
• 2010-2012 рр. – вчитель інформатики Широківської СЗШ №1;
• 2012-2013 рр. – викладач фізики Автотранспортного технікуму Криворізького технічного університету;
• 2013-2015 рр. – лаборант кафедри фізики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету;
• з 2015 р. і донині  – викладач фізики, астрономії Криворізького державного комерційно-економічного технікуму;
• з 2020 р.  і донині – аспірант Криворізького державного педагогічного університету.

Тема дослідження: Методика застосування ІКТ в реалізації міждисциплінарних зв'язків у процесі професійної підготовки студентів фахових коледжів

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Лаврентьєва Олена Олександрівна

Google Scholar

ORCID

Репозиторій КДПУ

 ПисьменнаОМ

ПИСЬМЕННА ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛІВНА

e-mail: [email protected]

Освіта і робота:
• у 2013 р. закінчила з відзнакою Криворізький медичний коледж. Спеціальність "Фармація";
• 2013-2017 рр. – навчалась у Запорізькому державному медичному університеті. Спеціальність "Фармація". Під час навчання проходила практику при Вроцлавському медичному університеті (Польща). Була активним учасником наукового товариства університету;
• у 2018 р. отримала сертифікат провізора-спеціаліста за фахом "Загальна фармація";
• у 2019 р. отримала сертифікат провізора-спеціаліста за фахом "Організація і управління фармацією";
• з 2020 р. – викладач Криворізького фахового медичного коледжу (фармацевтичне відділення);
• з 2021 р.  – аспірант Криворізького державного педагогічного університету.

Тема дослідження: Формування самоосвітньої компетентності студентів медичного коледжу засобами технологій змішаного навчання

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Лаврентьєва Олена Олександрівна

Google Scholar

ORCID

Репозиторій КДПУ

 2022 Шепілєв

ШЕПІЛЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

e-mail: [email protected]

Освіта і робота:
• у 2021 р. закінчив Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність "014. Середня освіта (Інформатика)";
• 09.2020 –  31.10.2022 рр. - інженер-електронник КЗШ №7;
• з 02.2021 р. і донині – вчитель інформатики КЗШ №7;
• з 2022 р.  – аспірант Криворізького державного педагогічного університету.

Тема дослідження: Методика навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Семеріков Сергій Олексійович

Google Scholar

Scopus

ORCID

Репозиторій КДПУ

 Бурцев

БУРЦЕВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

e-mail: [email protected]

Освіта і робота:
• у 2010 р. закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Спеціальність "Математика та основи інформатики";
• у 2013 р. закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Спеціальність "Педагогіка вищої школи";
• у 2020 р. закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Спеціальність "Комп'ютерні науки";
• 2007-2010 рр. – інженер-програміст інформаційно-обчислювального центру Мелітопольського деражвного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
• 2010-2013 рр. – вчитель математики НКВ №16 м. Мелітополь;
• 2015-2017 рр. – заступник директора ТОВ "АГРО-ТЕХСЕРВIС";
• 2019-2022 рр. – інженер-програміст ПП "КИРОЛ";
• з 2017 р. і донині – самозайнятий (ФОП). Діяльність: комп'ютерне програмування;
• з 2022 р.  – аспірант Криворізького державного педагогічного університету.

Тема дослідження: Формування професійної компетентності майбутніх веб-розробників у процесі фахової підготовки

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Осадча Катерина Петрівна

 Загородько

ЗАГОРОДЬКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

e-mail: [email protected]

Освіта і робота:
• у 2021 р. закінчив з відзнакою Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність "014 Середня освіта (Інформатика)";
• 2019-2022 рр. – інженер інформаційно обчислювального центру КДПУ;
• з 2021 р.  – аспірант Криворізького державного педагогічного університету.

Тема дослідження: Гнучкі методи у практичній підготовці фахівців з інформаційних технологій

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Семеріков Сергій Олексійович

Google Scholar

Scopus

ORCID

Репозиторій КДПУ

 

ЛЕОНОВ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

Освіта і робота:
• з 2022 р.  – аспірант Криворізького державного педагогічного університету.

Тема дослідження: Формування цифрової мобільності майбутніх правознавців у процесі професійної підготовки

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Лаврентьєва Олена Олександрівна

 

ЛЕОНОВА АКСІНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Освіта і робота:
• з 2022 р.  – аспірант Криворізького державного педагогічного університету.

Тема дослідження: Підготовка майбутніх психологів до застосування цифрових технологій у професійній діяльності

Науковий керівник: кандидат пед. наук, доцент Слюсаренко Микола Анатолійович

 Мусієнко

МУСІЄНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

e-mail: [email protected]

Освіта і робота:
• у 2015 р. закінчив Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність "022 Ландшафтний дизайн";
• з 2021 р. і донині – викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Криворізького державного педагогічного університету;
• з 2022 р.  – аспірант Криворізького державного педагогічного університету.

Тема дослідження: Формування інформаційно-комунікативної компетентності в процесі фахової підготовки майбутніх дизайнерів

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Осадча Катерина Петрівна

Google Scholar

Scopus

ORCID

Репозиторій КДПУ

15774

 Шокалюк

 

ШОКАЛЮК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

доцент кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізького державного педагогічного університету,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Методичні засади комп'ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення

Спеціальність: 13.00.02 - Теорія і методика навчання (інформатика)

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Рік захисту: 2010 

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

Стрюк 2

СТРЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

завідувач кафедри моделювання і програмного забезпечення
Криворізького національного університету
,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Система «Агапа» як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Рік захисту: 2012

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

Rashevska NV

РАШЕВСЬКА НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА

доцент кафедри вищої математики
Криворізького національного університету,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Рік захисту: 2011

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

Словак

СЛОВАК КАТЕРИНА ІВАНІВНА

доцент кафедри вищої математики
Криворізького економічного інституту Київського національного університету ім. В. Гетьмана (до 2012 р.),
доцент кафедри вищої математики
Криворізького національного університету (2012 -2019 рр.),
вчитель математики вищої категорії
Криворізького навчально-виховного комплексу
129 
"Гімназія-ліцей академічного спрямування",
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Рік захисту: 2011

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

 Мінтій

МІНТІЙ ІРИНА СЕРГІЇВНА

доцент кафедри інформатики та прикладної математики,
заступник декана фізико-математичного факультету
Криворізького державного педагогічного університету,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Формування у студентів педагогічних університетів компетентностей з програмування на основі функціонального підходу

Спеціальність: 13.00.02 - Теорія і методика навчання (інформатика)

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Рік захисту: 2013

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

 ТОІ

ТЕПЛИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ

старший викладач кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізького деражвного педагогічного університету,
к. пед. н.

Тема дисертації: Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін засобами комп'ютерного моделювання

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Соловйов Володимир Миколайович

Установа: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Рік захисту: 2013

e-mail: [email protected]

Google Scholar

 кислова

КИСЛОВА МАРІЯ АЛІМІВНА

викладач Відокремленого структурного підрозділу "Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету",
к. пед. н., викладач-методист

Тема дисертації: Розвиток мобільного навчального середовища з вищої математики у підготовці інженерів-електромеханіків

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Словак Катерина Іванівна

Установа: ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Рік захисту: 2014

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

 Грищенко2

 

ГРИЩЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

завідувач відділом науково-технічної інформації науково-дослідної частини
Криворізького національного університету (до 2021 р.),
доцент кафедри інтелектуальних управляючих та керівних систем,
заступник завідувача кафедри з наукової роботи
Навчально-наукового інституту інформаційних технологій
к. пед. н.,  старший дослідник

Тема дисертації: Геоінформаційні технології як засіб формування екологічної компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Моркун Володимир Станіславович

Установа: ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Рік захисту: 2015

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

 Зелінський

ЗЕЛІНСЬКИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

приватний підприємець,
к. пед. н.

Тема дисертації: Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Рік захисту: 2016

 Мерзликін

МЕРЗЛИКІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

асистент кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізького державного педагогічного університету
,
к. пед. н.

Тема дисертації: Хмарні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні фізики

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Рік захисту: 2017

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

 Нечипуренко

НЕЧИПУРЕНКО ПАВЛО ПАВЛОВИЧ

доцент кафедри хімії та методики її навчання, 
заступник відповідального секретаря приймальної комісії
Криворізького державного педагогічного університету
,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2017

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

 маркова

МАРКОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

старший викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж
Криворізького національного університету
,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Хмарні технології як засіб навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2018

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

 цись

ЦИСЬ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання
Криворізького державного педагогічного університету,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Дидактичні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей

Спеціальність: 13.00.09 - теорія навчання

Науковий керівник: Лаврентьєва Олена Олександрівна

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2018

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

 ткачук

ТКАЧУК ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

 старший викладач кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти
Криворізького національного університету,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів 

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2019

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

 модло2

 

МОДЛО ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

завідувач кафедри електричної інженерії та автоматизації
Державного університету економіки і технологій
,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Застосування мобільних Інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2019

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

 Пономарева

ПОНОМАРЕВА НАДІЯ СЕРГІЇВНА

викладач Харківського технологічного університету «ШАГ»
к. пед. н.

Тема дисертації: Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів математики

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2021

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

 пікалова

ПІКАЛОВА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРІЇВНА

старший викладач кафедри комп'ютерної математики і аналізу даних
Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
,
к. пед. н.

Тема дисертації: Використання пакету GeoGebra як інструмента реалізації концепції STEM-освіти у процесі підготовки майбутніх учителів математики

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2021

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

 Моісеєнко

МОІСЕЄНКО МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

старший викладач кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізького деражвного педагогічного університету,
к. пед. н.

Тема дисертації: Дидактичні умови формування цифрової компетентності студентів педагогічних університетів у процесі вивчення інформатичних дисциплін

Спеціальність: 13.00.09 - Теорія навчання

Науковий керівник: Лаврентьєва Олена Олександрівна

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2021

e-mail: [email protected]

Google Scholar

Scopus

ORCID

16737
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28