Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

На виконання розпорядження № 02-адн по аспірантурі і докторантурі "Про започаткування процесу атестації здобувачів ступеня доктора філософії останнього року навчання" на засіданні кафедри інформатики та прикладної математики 13.03.2024 були заслухані аспіранти 4 року навчання.

Першою зі звітом про виконання освітньо-наукової програми “Професійна освіта (Комп’ютерні технології)” виступила Наталя Миколаївна Боско, яка успішно завершила освітню складову освітньо-наукової програми “Професійна освіта (Комп’ютерні технології)”: склала іспити та заліки з усіх дисциплін навчального плану, пройшла практику, підготувала текст дисертації, подала науковому керівнику і отримала висновок наукового керівника з позитивною оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки дисертації, виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану, та висвітлила основні результати дослідження у 3 наукових публікаціях, що розкривають основний зміст дисертації.

Боско

Боско

Боско

Боско

Науковий керівник О. А. Лаврентьєва зазначила, що за період навчання Н. М. Боско виконала усі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобула теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики, оволоділа методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провела власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Боско

Лілія Олександрівна Фадєєва у звіті про виконання освітньо-наукової програми “Освітні, педагогічні науки” зазначила, що успішно завершила освітню складову освітньо-наукової програми “Освітні, педагогічні науки”: склала іспити та заліки з усіх дисциплін навчального плану, пройшла практику, отримала висновок наукового керівника з позитивною оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки дисертації, виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану, та висвітлила основні результати дослідження у 3 наукових публікаціях, що розкривають основний зміст дисертації.

Fadieieva

Fadieieva

Fadieieva

Науковий керівник С. О. Семеріков вказав, що під час підготовки дисертації Л. О. Фадєєва активно працювала над проблемою дослідження. Вона також розробила та у цілому виконала індивідуальний план наукової роботи, що сприяло досягненню поставлених мети та задач дослідження. Щодо індивідуального навчального плану Л. О. Фадєєва показала високий рівень академічних досягнень у освітніх компонентах за ОНП, що відображає її старанність та відданість навчанню. Дисертація потребує доопрацювання та завершення, можливо із коригуванням теми дослідження.

Fadieieva

За результатами звітування та обговорення було визначено, що:

1. Н. М. Боско виконала освітньо-наукову програму “Професійна освіта (Комп’ютерні технології)”, а Л. О. Фадєєва - освітньо-наукову програму “Освітні, педагогічні науки” (у цілому).
2. Підготовка Н. М. Боско та Л. О. Фадєєвої відповідає Восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій, а результати наукової роботи — вимогам освітньо-наукових програм.
3. Доцільним є надання Н. М. Боско та Л. О. Фадєєвій додаткового часу для завершення дисертацій із подальшою їх публічною презентацією на засіданні кафедри інформатики та прикладної математики наприкінці травня 2024 року.

 

Guests

Guests

25494

Відповідно до розпорядження № 36-адн від 04 жовтня 2023 р. "Про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії першого року навчання" 25 жовтня на розширеному засіданні кафедри інформатики та прикладної математики заслухали звіти здобувачів ступеня доктора філософії 1 року навчання (вступ 2022 р.) про виконання індивідуального плану роботи за 2022-2023 н.р. 

7

Здобувачі освіти успішно опанували усі освітні компонети, що передбачені навчальним планом протягом 1 року навчання, але окрім цього подивували неформальною освітою та високою публікаційною активністю.

1

2

3

4

5

9

Звіт 2 семестр

8

За результатами засідання кожен аспірант отримав рекомендації до подальшої роботи.
Бажаємо успішного і плідного, а головне - мирного року, як аспірантам, так і їхнім керівникам!

23604

25 жовтня 2023 року, о 15.00, в дистанційному форматі було проведено засідання кафедри інформатики та прикладної математики, на якому заслухали аспіранта спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології) Мінтія Михайла Михайловича. Науковий керівник Михайла Михайловича - д. пед. н., професор, старший науковець, професор кафедри інформатики та прикладної математики Семеріков Сергій Олексійович.

1

Публічна презентація наукових результатів дисертації Мінтія Михайла Михайловича

 

23590

25 жовтня 2023 року, о 15.00, в дистанційному форматі було проведено засідання кафедри інформатики та прикладної математики, на якому заслухали аспіранта спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології) Мінтія Михайла Михайловича. Науковий керівник Михайла Михайловича - д. пед. н., професор, старший дослідник, професор кафедри інформатики та прикладної математики Семеріков Сергій Олексійович.

1

2 3

4 5

6 7

8 9

Після розлогого виступу Михайла Михайловича присутні мали можливість задати йому уточнюючі питання. Окрім членів кафедри на засіданні були присутні аспіранти Криворізького державного педагогічного університету та фахівці за тематикою дослідження здобувача:

1. ЄЧКАЛО Юлія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти Криворізького національного університету;

2. НЕЧИПУРЕНКО Павло Павлович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри хімії та методики її навчання;

3. ХАРАДЖЯН Наталя Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її навчання;

4. ЛАВРЕНТЬЄВА Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».

Кожен із запрошених фахівців висловив свою точку зору щодо роботи, не зважаючи на деякі рекомендації, робота М. М. Мінтія була оцінена позитивно.
Далі виступили експерти, які підготували висновок на основі попереднього ознайомлення з матеріалами дисертації:

ЛОВ’ЯНОВА Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, професор;

КРАМАРЕНКО Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

 13

14

15  

Наприкінці засідання члени кафедри інформатики та прикладної математики одноголосно ухвалили рішення щодо обговореної дисертації МІНТІЯ Михайла Михайловича «Підготовка майбутніх викладачів STEM-дисциплін до застосування технологій доповненої реальності у професійній діяльності» -  на підставі представлених рецензій та за результатами обговорення рекомендувати дисертацію до захисту.

Бажаємо Михайлу Михайловичу натхнення у доопрацюванні дисертації згідно рекомендацій та успішного захисту!

23585

Відповідно до п. 3.1. Положення про присудження ступеня доктора філософії у Криворізькому державному педагогічному університеті, задля публічної презентації здобувачем ступеня доктора філософії наукових результатів дисертації

25 жовтня 2023 року, о 15.00, в дистанційному форматі буде проведено засідання кафедри інформатики та прикладної математики

 https://kdpu-edu-ua.zoom.us/s/81406605716
Meeting ID: 814 0660 5716
Passcode: 079663

Головуюча — МОІСЕЄНКО Наталя Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики.

Здобувач – МІНТІЙ Михайло Михайлович, спеціальність 015 Професійна освіта (Цифрові технології), освітньо-наукова програма «Професійна освіта (Комп'ютерні технології)»

Тема дисертації: «Підготовка майбутніх викладачів STEM-дисциплін до застосування технологій доповненої реальності у професійній діяльності»

Науковий керівник: СЕМЕРІКОВ Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики.

23569

Відповідно до п. 3.1. Положення про присудження ступеня доктора філософії у Криворізькому державному педагогічному університеті, задля публічної презентації здобувачем ступеня доктора філософії наукових результатів дисертації 18 жовтня 2023 року, о 15.00, в дистанційному форматі було проведено засідання кафедри інформатики та прикладної математики, на якому заслухали аспірантку спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології) Пилипенко Ольгу Сергіївну. Науковий керівник Ольги Сергіївни - к. пед. н., доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання Крамаренко Тетяна Григорівна.

1

2     3

4  5

6  7

Після вичерпного виступу Ольги Сергіївни усі присутні мали можливість задавати їй уточнюючі питання, на які здобувачка впевнено давала відповіді. Окрім членів кафедри на засіданні були присутні аспіранти Криворізького державного педагогічного університету, які виявили неабиякий інтерес до роботи колеги, та фахівці за тематикою дослідження здобувача, які не є членами кафедри:

1. КИСЛОВА Марія Алімівна, кандидат педагогічних наук, викладач-методист, викладач Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»;

2. РАШЕВСЬКА Наталя Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, вчитель вищої категорії, вчитель математики КЗО «Криворізький ліцей «КОЛІЯ» Дніпропетровської обласної ради»;

3. ХАРАДЖЯН Наталя Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її навчання;

4. ЛАВРЕНТЬЄВА Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».

Кожен із запрошених фахівців висловили свою точку зору щодо роботи, не зважаючи на деякі рекомендації, робота О. С. Пилипенко була оцінена позитивно.
Далі виступили експерти, які підготували висновок на основі попереднього ознайомлення з матеріалами дисертації:

ЛОВ’ЯНОВА Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, професор;

СЕМЕРІКОВ Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор.

7

7  9

9

10

11

12

13

14

15

16

Наприкінці засідання члени кафедри інформатики та прикладної математики одноголосно ухвалили рішення щодо обговореної дисертації ПИЛИПЕНКО Ольги Сергіївни «Формування STEM-компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти у навчанні математики» -  на підставі представлених рецензій та за результатами обговорення рекомендувати дисертацію до захисту.

Бажаємо Ользі Сергіївні натхнення у доопрацюванні дисертації згідно рекомендацій та успішного захисту!

 

23544

Відповідно до п. 3.1. Положення про присудження ступеня доктора філософії у Криворізькому державному педагогічному університеті, задля публічної презентації здобувачем ступеня доктора філософії наукових результатів дисертації

18 жовтня 2023 року, о 15.00, в дистанційному форматі буде проведено засідання кафедри інформатики та прикладної математики

https://kdpu-edu-ua.zoom.us/s/81096995931
Meeting ID: 810 9699 5931
Passcode: 436360

Здобувач – ПИЛИПЕНКО Ольга Сергіївна, спеціальність 015 Професійна освіта (Цифрові технології), освітньо-наукова програма «Професійна освіта (Комп'ютерні технології)»

Тема дисертації: «Формування STEM - компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти у навчанні математики».

Науковий керівник: КРАМАРЕНКО Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент , доцент кафедри математики та методики її навчання.

23582

2 жовтня відбувся вступний іспит зі спеціальності до аспірантури за ОНП Професійна освіта освіта (Комп'ютерні технології)). Майбутні аспіранти презентували свої дослідницькі пропозиції. До іспиту приєднувались і передбачувані наукові керівники, цього року географія їх працевлаштування вражає. Це - Дніпро, Житомир, Київ, Кривий Ріг. Що ж, для успішних досліджень до процесу наукового керування варто залучати тільки найкращих!

6

1

2 3

4 5

Попереду - вступний іспит з іноземної мови. А ми вже чекаємо на аспірантів, щоб разом творити науку!

 

23361

20 вересня 2023 року згідно розпорядження № 27-адн від 04 вересня 2023 року відбулося розширене засідання кафедри інформатики та прикладної математики, на якому заслухано звіти здобувачів ступеня доктора філософії 2-4 років навчання про виконання індивідуальних планів роботи.

1

На засіданні особливу увагу було приділено здобувачам освіти 4 року навчання - аспірантам ФілатенкоТетяні Іванівні, Мінтію Михайлу Михайловичу та Пилипенко Ользі Сергіївні. Усі доповіли про свою готовність до передзахисту досліджень, тож очікуємо найближчим часом відповідних повідомлень.

2

3

4

9

10

11

12

13

15

16

17

18

Окрім того, аспіранти мали можливість отримати ретельні відповіді на питання щодо процедури захисту, відповідності деяким вимогам та інше. 

5

6

6

7

Студенти 2 і 3 років навчання доповіли про проміжні результати дослідження та отримали рекомендації щодо оптимізації організації своєї роботи.

19

20

21

22

248

23206

Educational Dimension is a Diamond Open Access peer-reviewed journal that publishes research papers, systematic reviews, and meta-analyses on all aspects of education, learning, and training. We are interested in submissions that explore the latest theories and technologies in education, as well as the philosophical and social implications of education.

Our main focus areas include:

 • Learning theories
 • Learning technologies and tools
 • Paradigms and models
 • Psychological and pedagogical aspects of education
 • Philosophical aspects of education
 • Socio-cultural aspects of education
 • Modern theories, technologies, and teaching aids

We are particularly interested in submissions that address the following topics:

 • The impact of globalization, integration, and social transformations on education
 • The role of technology in education
 • The challenges and opportunities of lifelong learning
 • The future of education

Submissions are free for both authors and readers. We do not charge any submission fees or article processing charges. This means that your work will be available to a global audience without any financial barriers.

We publish two issues per year, in June and December. Our editorial board is made up of leading experts in the field of education, and we provide a rigorous peer-review process to ensure the quality of our publications.

If you are interested in submitting your work to Educational Dimension, please visit our website for more information and to submit your manuscript.

We look forward to receiving your submissions!

Journal URL: https://acnsci.org/ed

20230
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30