Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

Кафедра інформатики та прикладної математики була створена в 1992 році з метою поглибленої підготовки студентів фізико-математичного факультету в галузі сучасних комп’ютерних технологій і методів математичних обчислень з використанням комп’ютерної техніки.

Кафедра є випусковою для спеціальності "Середня освіта (Інформатика)", що має додаткову спеціальність "Середня освіта (Мова та література англійська)" або ж спеціалізацію "Програмування".

З метою реалізації наукового зростання студентів, співробітників університету та науковців кафедрою отримано ліцензію на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю "Середня освіта (Інформатика)".

 З 2016 року й дотепер кафедру очолює її засновник - доктор фізико-математичних наук, професор В.М. Соловйов.

На кафедрі працюють як досвідчені фахівці, так і талановита молодь: професорсько-викладацький склад кафедри налічує 3 доктори наук (В.М. Соловйов, С.О. Семеріков, П.О. Міненко), 8 кандидатів наук (Н.В. Моісеєнко, Н.А. Хараджян, С.В. Шокалюк, І.С. Мінтій, Д.Г. Медведєв, О.В.Мерзликін, П.В. Мерзликін, О.Ю. Тарасова), 3 старших викладачі (І.С. Закарлюка, М.В. Моісеєнко, О.В. Юрко), 1 асистент (О.М. Степанюк). Старші викладачі й асистенти кафедри закінчили аспірантуру і завершують написання кандидатських дисертацій.

Наукова й навчально-методична робота

Кафедру інформатики та прикладної математики за правом можна назвати "кузнею наукових кадрів", адже лише за 25 років існування співробітниками кафедри захищено 3 докторських та 17 кандидатських дисертацій!

Викладачі кафедри плідно працюють над розробкою підручників, навчальних та методичних посібників, свідченням цієї роботи є публікації:

"Моделювання складних економічних систем" (навчальний посібник) - В.М. Соловйов, В.В. Соловйова, Н.А. Хараджян; "Методи прогнозування" (навчальний посібник) - А.А. Ганчук, В.М. Соловйов, Д.М. Чабаненко; "Моделювання складних систем" (навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни) - В.М. Соловйов, О.А. Сердюк, Г.Б. Данильчук; "Архітектура комп’ютерних систем та мереж" (методичні вказівки з виконання лабораторних робіт) - С.О. Семеріков; "Методи математичного моделювання" (методичний посібник) - В.М. Соловйов, І.О. Теплицький, С.О. Семеріков; "Введение в программирование систем искусственного интеллекта на языке Лисп" (методичний посібник) - І.О. Теплицький, С.О. Семеріков; "Программирование в X Window средствами Free Pascal" (навчальний посібник) - О.П. Поліщук, С.О. Семеріков; "Maxima 5.13" (довідник) - С.О. Семеріков; "Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики" (навчальний посібник) В.В. Корольський, Т.Г. Крамаренко, С.О. Семеріков, С.В. Шокалюк; "Методи оптимізації та дослідження операцій" (навчально-методичний посібник) - П.О. Міненко; "Програмне забезпечення вейвлетного аналізу" (навчально-методичний посібник) - П.О. Міненко; "Теоретичні та прикладні аспекти вейвлет-аналізу функцій" (навчально-методичний посібник) - П.О. Міненко; "Подіє-орієнтоване програмування мовою С#" (навчально-методичний посібник) - Н.В. Моісеєнко, М.В. Моісеєнко; "Схематичне програмування (початки програмування: функціональний підхід)" (посібник) - І.С. Мінтій; "Основи програмування мовою С" (навчальний посібник) - Н.А. Хараджян; "Основи роботи в SAGE" (посібник) - С.В. Шокалюк (наведено лише незначну частку робіт, детальніше  -  на персональних сторінках викладачів кафедри).

Кафедра забезпечує викладання декількох десятків дисциплін на різних спеціальностях університету: не лише на профільній спеціальності "Середня освіта (Інформатика)", але й на спеціальностях, що мають додаткову спеціальність "Середня освіта (Інформатика)" ("Середня освіта (Математика)", "Середня освіта (Фізика)", "Середня освіта (Хімія)", "Середня освіта (Трудове навчання та технології)"), або ж спеціалізацію "Інформатика" ("Початкова освіта").

Науково-дослідна робота кафедри тісно пов'язана з навчальним процесом і здійснюється згідно річних планів, що затверджуються на засіданнях кафедри. Співробітники кафедри інформатики та прикладної математики мають широке коло наукових інтересів, серед яких математичне моделювання, теорія і методика навчання інформатики, системи автоматичного керування, цифрова обробка даних, фізика напівпровідників, електротехніка, системи автоматичного керування.

Результати науково-дослідної роботи доповідаються на кафедральному науковому семінарі "Моделювання складних систем", спільній лабораторії з питань використання хмарних технологій в освіті, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікуються у статтях, використовуються у навчально-методичних розробках і у навчальному процесі.

photo ipm

Підтвердженням високого наукового потенціалу кафедри є значна кількість монографій викладачів: "Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи" - за заг. ред. В.М. Соловйова; "Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем" - В.Д. Дербенцев, О.А. Сердюк, В.М. Соловйов, О.Д. Шарапов; "Моделювання складних систем" - за заг. ред. В.М. Соловйова; "Емерджентні методи для емерджентної економіки" - за заг. ред. В.М. Соловйова; "Мобільне навчання: історико-технологічний вимір" - С.О. Семеріков, М.І. Стрюк, Н.В. Моісеєнко; "Комбіноване навчання: проблеми і перспективи застосування в удосконаленні навчально-виховного процесу й самостійної роботи студентів" - С.О. Семеріков, А.М. Стрюк; "Теоретико-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки" - Н.М. Кіяновська, Н.В. Рашевська, С.О. Семеріков; "Використання геоінформаційних технологій при підготовці гірничого інженера" - С.М. Грищенко, В.С. Моркун, С.О. Семеріков.

Викладачі кафедри беруть участь в організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції "Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і освіті"; Міжнародних науково-технічних конференціях "Комп’ютерні технології в будівництв", "Сталий розвиток промисловості та суспільства", "Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки".

Кафедра є орієтиром з використання сучасних інноваційних технологій не лише  у рідному університеті, а й поза його межами, свідченням цього є висока затребуваність курсів підвищення кваліфікації "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні" (для співробітників Криворізького державного педагогічного університету) та "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні професійно-технічних дисциплін" (для працівників Криворізького коледжу Національного авіаційного університету, для викладачів циклових комісій Гірничо-електромеханічного коледжу ДВНЗ "Криворізький національний університет"), "Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології та особливості методики їх використання у навчанні дорослих"(для викладачів-інструкторів державного підприємства "Антонов").

Невпинний розвиток інформаційних технологій стимулює викладачів кафедри постійно знаходити й підкорювати нові вершини в ІТ-індустрії, вносити зміни в існуючі та розробляти нові курси, вдосконалювати методики навчання. Так, вже кілька років поспіль викладачами кафедри на базі університету проводяться піврічні безкоштовні курси з програмування для школярів, а з 2017 року кафедра ініціює ще й пілотний проект "Курси з робототехніки для школярів".

Однією з основних задач кафедри є взаємодія з іншими кафедрами університету та школами, ліцеями і гімназіями міста з метою проведення сумісних наукових досліджень і впровадження в навчальний процес комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання. Тісна співпраця з середніми загальноосвітніми закладами також реалізується через підготовку науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України.

Навчання студентів

Розробку та виконання навчальних планів підготовки студентів спеціальності "014 Середня освіта (Інформатика)" забезпечує чітка та злагоджена співпраця з кафедрами університету: інформатики та прикладної математики (завідувач кафедри - доктор фізико-математичних наук, професор В.М. Соловйов), математики та методики її навчання (завідувач кафедри - кандидат технічних наук, професор В.В. Корольський), фізики та методики її навчання (завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор О.А. Коновал), філософії (завідувач кафедри - кандидат філософських наук, доцент Н.П. Козаченко), педагогіки (завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор Т.О. Дороніна), загальної та вікової психології (завідувач кафедри - доктор психологічних наук, доцент Н.М. Токарева), української мови (завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор З.П. Бакум), англійської мови з методикою викладання (завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент І.А. Салата), англійської філології (завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент І.С. Зоренко), німецької мови з методикою викладання (завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент Г.М. Мельничук), соціології та економіки (завідувач кафедри - кандидат соціологічних наук, доцент І.О. Грабовець), фізичної культури та методики її викладання (завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент В.В. Шутько).

Навчальний процес забезпечують п’ять комп’ютерних класів, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Internet.

Наші студенти - учасники й переможці олімпіад, конкурсів наукових проектів ("ЗАВТРА.UA", "Global Game Jam Ukraine"), конференцій, творчих змагань. Наша збірна команда студентів щорічно бере участь у всеукраїнських олімпіадах з програмування.

Результати науково-дослідницької роботи студентів висвітлюються на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікуються у наукових виданнях.

Студенти, які протягом навчання виявляють бажання та схильність до науково-дослідницької діяльності, мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні та одержати кваліфікацію "Магістр освіти (Інформатика), вчитель інформатики (викладач інформатики), інженер-програміст". Вступ до магістратури здійснюється на конкурсній основі. Найкращі випускники, які мають високі досягнення та виявляють бажання продовжити займатися науковою діяльністю, можуть бути направлені на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня "Доктор філософії".

Студенти-випускники кафедри інформатики та прикладної математики є не лише затребуваними вчителями та викладачами інформатики, але й фахівцями з IT, зазвичай їх розробки в даному напрямі розпочинаються з експлуатації інформаційних систем, простих програмних розробок. Така діяльність розпочинається ще в процесі навчання у вищому навчальному закладі, аби до закінчення мати певний досвід та результати професійної діяльності, що можуть зацікавити роботодавця. Значна частина студентів навчання на старших курсах поєднують з роботою. З набуттям досвіду спеціаліст просувається в напрямку зростання складності розробок, зростання продуктивності, володіння більшим числом мов програмування й технологій розробок, отримує досвід роботи у колективі й керування розробками. Успішне виконання проектів, наявність практичних результатів надає можливість покращити резюме й зайняти кращі позиції на ринку праці, стати лідером команди, очолити інформаційну службу, вести власний бізнес.

Серед домінуючих посад на сучасному ринку праці для студентів нашої кафедри можна виокремити цілий спектр: викладач інформатики, вчитель інформатики, інженер-електронщик, розробник програмного забезпечення, архітектор програмного забезпечення, розробник баз даних, адміністратор баз даних, системний адміністратор, тестувальник програмного забезпечення, веб-програміст, адміністратор сайту, лідер групи програмістів, системний аналітик, сервісний інженер, експлуатаційник інформаційної системи, адміністратор комп'ютерної мережі, керівник інформаційної служби.

656
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша