Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет

Вимоги і методичні рекомендації щодо написання і захисту бакалаврських робіт за спеціальністю 053 Психологія / укладач Шестопалова О. П. КДПУ, 2022. 28 с.

20278

  Курсова  робота з психодіагностики та основ психокорекції у системі професійної підготовки  психолога: методичні рекомендації // укладач-доцент кафедри практичної психології Шестопалова Олена Петрівна. – КДПУ, 2021. - завантажити

17448
Тематика ОКР   
2021   покликання
2022 покликання
17208

Викладач       

Тематика магістерських робіт

Тематика курсових робіт

проф.

Мірошник Зоя Михайлівна 

1. Психологічні засади дослідження ґенезису спілкування у дітей перших шести років життя.

2. Психолого-педагогічні умови побудови рольових взаємин вчителя та учнів початкової школи.

3. Психологічні особливості рольового розвитку особистості.

4. Особливості використання елементів гештальт-терапії у становленні особистості сучасного фахівця.

5. Психодрама та особливості її використання у корекційній роботі психолога.

6. Психолого-педагогічні умови рольової взаємодії учасників освітнього процесу в умовах НУШ.

1.     Шляхи моделюванні ролерам майбутніх психологів.

2.     Розробка та апробація системи заходів щодо розвитку рольового репертуару.

3.     Патологічний супровід набуття особистісної зрілості майбутнього психолога.

 Доцент Шестопалова Олена Петрівна

1.Інноваційні форми роботи з батьками, що виховують дітей з особливими освітніми потребами.

2.Психологічні аспекти командного підходу у супроводі дітей із ООП.

3.Психологічні технології роботи практичного психолога в аспекті усвідомленого вибору підлітком типу ЗО в старшій школі.

4. Особливості консультативної роботи психолога з різними категоріями дисфункціональних сімей.

5. Особливості проведення психологічної експертизи в практиці шкільної психологічної служби.

1.Становлення навичок асертивної поведінки та корекція неадаптивних реакцій підлітків  в ситуації конфліктів.

2.Становлення життєвих стратегій та  перспектив старшокласників (студентів) в контексті груп особистісного росту.

3.Психологічна допомога молодшим школярам (підліткам) з порушенням саморегуляції та низькою інтелектуальною активністю.

4.Вікова специфіка проведення психологічної адаптації до основної ланки школи. 

5.Профілактична та просвітницька робота з молоддю в контексті запобігання залежності від активності в соціальних мережах.

6.Особливості психодіагностичної та консультативної роботи психолога в інклюзивно-ресурсному центрі.

 Доцент Остапчук Олена Євгеніївна

1. Психолого-педагогічні аспекти розвитку міжособистісних відносин обдарованих підлітків

2.            Особистісні детермінанти розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників

3.            Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості в інклюзивному освітньому середовищі

4.Емпатична готовність майбутнього учителя до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі.

5. Формування ціннісних орієнтацій підлітка в умовах ситуації морального вибору.

1.     Вплив стилю педагогічної діяльності учителя на формування «Я-концепції» старшокласника.

2.     Мотиваційна готовність майбутнього психолога до професійно-творчої самореалізації.

3.     Соціально-психологічна адаптація молодших школярів до інклюзивного навчання.

 Доцент Шаповал Іванна Миколаївна

1.     Соціально-психологічні закономірності формування установок особистості щодо ... (обирається певна галузь життя).

2.     Комунікативна компетентність як передумова адаптивної поведінки особистості.

3.     Психологічне благополуччя особистості та його зв'язок з … (різними особистісними властивостями).

4.     Психологічні закономірності становлення професійної ідентичності психолога.

5.     Пізнавальна самостійність особистості як фактор успішності навчання (або професійної діяльності).

1.     Психологічний супровід дітей груп ризику (з синдромом дефіциту уваги, труднощами спілкування тощо).

2.     Психологічний супровід підготовки дитини до навчання у початковій школі (або у середній школі).

3.     Психологічний супровід професійного вибору старшокласників.

4.     Психологічний супровід адаптації студентів 1 курсу до навчання у ВНЗ.

5.     Система психологічних заходів просвіти батьків учнів-першокласників (або батьків учнів 5-го класу, батьків дітей з вадами чи затримкою розвитку тощо).

6.     Система психологічних заходів щодо профілактики труднощів у навчанні школярів певної вікової категорії.

7.     Система психологічних заходів щодо профілактики суїцідальної (або віктимної, агресивної, адитивної тощо) поведінки дітей певної вікової категорії.

 Доцент Чаркіна Олена Анатоліївна

1. Особистість як об'єкт клініко-психологічного дослідження.

2. Нейропсихологія лідерства: гендерний аспект.

3. Сучасні підходи до корекції та терапії невротичних розладів.

4. Коучингові технології як засіб профілактики криз професійного розвитку.

5. Корекція подружніх дисгармоній у студенських сім’ях.

6. Психологічний супровід професійного самовизначення.

7. Психоедукація як засіб попередження і подолання конфліктів у дитячо-батьківській взаємодії. 

1. Програма психопрофілактики ноогенних неврозів .

2. Тренінг гендерної ідентичності для дівчат-студенток.

3. Психокорекційна робота з кривдниками (агресорами, булерами).

4. Клініко-психологічна діагностика характерологічних особливостей.

5. Нейропсихологічна діагностика та корекція когнітивних порушень.

6. Патопсихологічна діагностика розладів емоційно-вольової сфери та мотивації.

7. Психопрофілактика суїцидальної поведінки з елементами особистісно-орієнтованої (реконструктивної) психотерапії (ООРПТ).

 Доцент Бондар Катерина Миколаївна

1.     Соціодрама в роботі зі спільнотами (на вибір: в ситуації воєнного конфлікту, інтеграції мігрантів у спільноту, громадянської активності).

2.     Казкотерапія шкільного неврозу (на вибір: молодшого школяра, підлітка).

3.     Психологічний супровід профорієнтації студентів-випускників.

4.     Психодрама фантомної реальності дітей (на вибір: з розлучених сімей, у випадку депривації близькості у сім"ї).

5.     Музикотерапія в роботі з тривожними станами в дошкільному віці.

1.     Психодрама та методи театралізації в роботі з національними стереотипами в юнацькому віці

2.     Арт-терапевтичний супровід підлітків з повоєнною травмою

3.     Когнітивно-поведінковий підхід в системі роботи з сім’ями з дітьми з особливими потребами

4.     Танце-рухова терапія в роботі з викривленнями самооцінки підлітка

5.     Психосемантика зв’язку сімейного стилю виховання та антиципації кар’єри в юнацькому віці.

 Доцент Гапоненко Лариса Олександрівна

1.     Психолого-педагогічний супровід дітей з розладами аутистичного спектру (РАС).

2.     Інтеграція дітей з розладами аутистичного спектру (РАС) в соціальному і навчальному середовищі.

3.     Психологічний аналіз самосприймання людей з нормальним і підвищеною вагою.

4.     Психологія насилля й суїцидальною поведінки підлітків.

5.     Психологічне дослідження рольових позицій батьків із комп’ютерною залежністю підлітків.

1.     Дослідження емоцій підлітків засобами рисункових тестів.

2.     Аналіз особливостей ігрової діяльності сучасних дошкільнят (молодших школярів).

3.     Структурно-психологічний аналіз апатії.

 Доц. Горбачова Ольга Юріївна.

1.     Професійна рефлексія в структурі компетентностей психолога.

2.     Психологічні аспекти віртуальної самопрезентації особистості та проблеми соціалізації підлітків.

3.     Корекція індивідуально-особистісних особливостей дітей за допомогою казки.

4.     Психологічні особливості адаптивності як чинник дитячої емансипації.

5.     Шляхи подолання сегрегації̈ дітей̆ з особливими потребами в умовах інклюзії̈.

1.     Основні напрямки профілактики сегрегації дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії.

2.     Корекція емоційних комплексів через малювання у дітей (дошкільного і молодшого шкільного віку).

3.     Психолого-педагогічні умови розвитку мовлення дитини на ранніх стадіях онтогенезу.

Ст. викладач Михайленко Оксана Юріївна

1.     Психологічні особливості лихослів’я в молодшому шкільному віці.

2.     Казкотерапія як засіб профілактики та корекції психологічних проблем дошкільників (молодших школярів, підлітків).

3.     Психологічні особливості знайомств в соціальних мережах.

1.     Особливості уявлень про шлюбного партнера студентів гуманітарних і технічних спеціальностей.

2.     Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо підготовки жінки до пологів.

3.     Психологічні особливості системи цінностей дітей молодшого шкільного віку (підлітків), які відвідують недільну школу.

4.     Система психологічних заходів щодо сексуальної просвіти підлітків.

Доцент Великодна Марʼяна Сергіївна

1. Психологічний супровід перинатальних втрат.

2. Психологічна допомога у подоланні дифузії ідентичності підлітків.

 

Cт. викладач Сошина

Юлія Миколаївна

 

 

1.     Формування резилієнтності підлітків в умовах пандемії COVID-19

2.     Розвиток самоспівчуття студентів-психологів

 

Асистент

Шило Оксана Сергіїіна.

1.     Соціально-психологічні основи збереження психічного здоров’я.

2.     Генезаобразу фізичного Я у підлітковому віці.

3.     Психологічні фактори суб’єктивного неблагополуччя.

1.     Психологічна корекція агресивної поведінки у ранній юності засобами мистецтва.

2.     Формування фасилітативних навичок як засобу подолання вікової кризи у підлітків.

3.     Тренінг розвитку толерантності як професійно важливої якості майбутніх психологів.

Автор: Кафедра практичної психології

14798

Викладач       

 

Тематика магістерських робіт

 

Тематика курсових робіт

Проф.

Мірошник З.М. 

 

Психологічні засади дослідження ґенезису спілкування у дітей перших шести років життя.

Психолого-педагогічні умови побудови рольових взаємин вчителя та учнів початкової школи.

Психологічні особливості рольового розвитку особистості.

 Особливості використання елементів гештальт-терапії у становленні особистості сучасного фахівця. 

 

Шляхи моделюванні ролерам майбутніх психологів.

Розробка та апробація системи заходів щодо розвитку рольового репертуару.

Патологічний супровід набуття особистісної зрілості майбутнього психолога.

 Доц. Шестопалова О.П.

 

Інноваційні форми роботи з батьками, що виховують дітей з особливими освітніми потребами.

Командний підхід у супроводі дітей із СДУГ.

Інноваційні форми роботи практичного психолога в аспекті  профільного та професійного орієнтування учнів старших класів.

4.Світовий досвід та його відображення у становленні профорієнтаційної роботи в новій українській школі.

 

1.Становлення навичок асертивної поведінки та корекція неадаптивних реакцій підлітків  в ситуації конфліктів.

2.Становлення життєвих стратегій та  перспектив старшокласників (студентів) в контексті груп особистісного росту.

3.Психологічна допомога молодшим школярам з порушенням саморегуляції та низькою інтелектуальною активністю.

4.Вікова специфіка проведення тренінгів асертивності в підлітковому віці. 

 Доц. Остапчук О.Є.

 

Емпатична готовність майбутнього учителя до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі.

Формування ціннісних орієнтацій підлітка в умовах ситуації морального вибору.

 Соціально-психологічні чинники самореалізації креативних здібностей у підлітковому віці. 

 

Вплив стилю педагогічної діяльності учителя на формування «Я-концепції» старшокласника.

Мотиваційна готовність майбутнього психолога до професійно-творчої самореалізації.

 Соціально-психологічна адаптація молодших школярів до інклюзивного навчання.

 Доц. Шаповал І.М.

 

Соціально-психологічні закономірності формування установок особистості щодо ... (обирається певна галузь життя).

Комунікативна компетентність як передумова адаптивної поведінки особистості.

Психологічне благополуччя особистості та його зв'язок з … (різними особистісними властивостями).

Психологічні закономірності становлення професійної ідентичності психолога.

Пізнавальна самостійність особистості як фактор успішності навчання (або професійної діяльності).

 

Розробка та апробація засобів психологічного супроводу дітей груп ризику (з синдромом дефіциту уваги, труднощами спілкування тощо).

Розробка та апробація засобів психологічного супроводу підготовки дитини до навчання у початковій школі (або у середній школі).

Розробка та апробація засобів психологічного супроводу професійного вибору старшокласників.

Розробка та апробація засобів психологічного супроводу адаптації студентів 1 курсу до навчання у ВНЗ.

Розробка та апробація системи психологічних заходів просвіти батьків учнів-першокласників (або батьків учнів 5-го класу, батьків дітей з вадами чи затримкою розвитку тощо).

Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо профілактики труднощів у навчанні школярів певної вікової категорії.

 Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо профілактики суїцідальної (або віктимної, агресивної, адитивної тощо) поведінки дітей певної вікової категорії.

 Доц. Чаркіна О.А.

 

1. Особистість як об'єкт клініко-психологічного дослідження.

2. Нейропсихологія лідерства: гендерний аспект.

3. Сучасні підходи до корекції та терапії невротичних розладів.

4. Коучингові технології як засіб профілактики криз професійного розвитку.

5. Корекція подружніх дисгармоній у студенських сім’ях.

6. Психологічний супровід професійного самовизначення.

7. Психоедукація як засіб попередження і подолання конфліктів у дитячо-батьківській взаємодії. 

 

1. Програма психопрофілактики ноогенних неврозів .

2. Тренінг гендерної ідентичності для дівчат-студенток.

3. Психокорекційна робота з кривдниками (агресорами, булерами).

4. Клініко-психологічна діагностика характерологічних особливостей.

5. Нейропсихологічна діагностика та корекція когнітивних порушень.

6. Патопсихологічна діагностика розладів емоційно-вольової сфери та мотивації.

7. Психопрофілактика суїцидальної поведінки з елементами особистісно-орієнтованої (реконструктивної) психотерапії (ООРПТ).

 Доц. Бондар К.М.

 

Соціодрама в роботі зі спільнотами (на вибір: в ситуації воєнного конфлікту, інтеграції мігрантів у спільноту, громадянської активності).

Казкотерапія шкільного неврозу (на вибір: молодшого школяра, підлітка).

Профорієнтація студентів-оптантів.

Психодрама фантомної реальності дітей (на вибір: з розлучених сімей, у випадку депривації близькості у сім"ї).

5. Музикотерапія в роботі з тривожними станами вдошкільному віці.

 

Психодрама та методи театралізації в роботі з національними стереотипами в юнацькому віці

Арт-терапевтичний супровід підлітків з повоєнною травмою

Когнітивно-поведінковий підхід в системі роботи з сім’ями з дітьми з особливими потребами

Танце-рухова терапія в роботі з викривленнями самооцінки підлітка

Психосемантика зв’язку сімейного стилю виховання та антиципації кар’єри в юнацькому віці.

 Доц. Гапоненко Л.О.

 

Розвиток індивідуального хронотипу в дитячій грі дошкільнят.

Гендерні відмінності в розвитку дослідницької позиції старшокласників.

 Психологічний супровід дивергентного мислення молодших (будь-яких) школярів.

 

Дослідження емоцій підлітків засобами рисункових тестів.

Аналіз особливостей ігрової діяльності сучасних дошкільнят (молодших школярів).

Структурно-психологічний аналіз апатії.

 Доц. Горбачова О.Ю.

 

Психологічний аналіз предикторів стигматизації дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору.

Психологічні особливості адаптивності як чинник дитячої емансипації.

 Статева диференціація як детермінанта міжособистісного спілкування підлітків.

 

Основні напрямки профілактики сегрегації дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії.

Корекція емоційних комплексів через малювання у дітей (дошкільного і молодшого шкільного віку).

 Психолого-педагогічні умови розвитку мовлення дитини на ранніх стадіях онтогенезу.

Ст.викл. Михайленко О.Ю.

 

Психологічні особливості лихослів’я в молодшому шкільному віці.

Казкотерапія як засіб профілактики та корекції психологічних проблем дошкільників (молодших школярів, підлітків).

 Психологічні особливості знайомств в соціальних мережах.

 

Порівняльний аналіз особливостей уявлень про шлюбного партнера студентів гуманітарних і технічних спеціальностей.

Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо підготовки жінки до пологів.

Психологічні особливості системи цінностей дітей молодшого шкільного віку (підлітків), які відвідують недільну школу.

4. Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо сексуальної просвіти підлітків.

Ст.викл. Великодна М.С.

 

1. Психологічний супровід перинатальних втрат.

2. Психологічна допомога у подоланні дифузії ідентичності підлітків.

   

Асист. Шило О.С.

 

Соціально-психологічні основи збереження психічного здоров’я.

Генезаобразу фізичного Я у підлітковому віці.

 Психологічні фактори суб’єктивного неблагополуччя.

 

Психологічна корекція агресивної поведінки у ранній юності засобами мистецтва.

Формування фасилітативних навичок як засобу подолання вікової кризи у підлітків.

 Тренінг розвитку толерантності як професійно важливої якості майбутніх психологів.

10387

73497975 3090813050945252 3647060162159575040 n

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 


Порушення академічної доброчесності

 • •академічний плагіат,
 • •самоплагіат,
 • •фабрикація,
 • •фальсифікація,
 • •списування,
 • •обман,
 • •хабарництво,
 • •необ’єктивне оцінювання

Проект сприяння академічної доброчесності в Україні  Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP  https://saiup.org.ua

 Академічний плагіат Помилки цитування 

- дослівне запозичення текстових фрагментів без оформлення їх як цитат з посиланням на джерело (в окремих випадках некоректним вважають навіть використання одного слова без посилання на джерело, якщо це слово використовують в унікальному значенні, наданому цим джерелом)

 - використання інформації (факти, ідеї, формули, числові значення тощо) з джерела без посилання на це джерело

 - перефразування тексту джерела у формі, що є близькою до оригінального тексту, або наведення узагальнення ідей, інтерпретацій чи висновків з певного джерела без посилання на це джерело

- подання як власних робіт (дисертацій, монографій, навчальних посібників, статей, тез, звітів, контрольних, розрахункових, курсових, дипломних та магістерських робіт, есеїв, рефератів тощо), виконаних на замовлення іншими особами, у тому числі робіт, стосовно яких справжні автори надали згоду на таке використання

 
 

- відсутність лапок при використанні текстових фрагментів, що запозичені з інших джерел, за наявності коректного посилання на це джерело

- посилання на інше джерело

- неправильне оформлення посилання, що ускладнює пошук джерела


Сайти для перевірки на антіплагіат:

http://www.plagtracker.com/
 http://www.scanmyessay.com/
http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php
http://plagiarismdetector.net/
http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/
http://www.duplichecker.com/
http://www.paperrater.com/

http://plagiarisma.net/
http://www.plagiarismchecker.com/help-teachers.php
http://www.plagium.com/


 

 

Фабрикація

Обман 

“актуальна для України і світу проблема наукових публікацій, дисертацій, дипломних і курсових робіт студентів, яка полягає у тому, що в цих роботах нерідко наводяться дані про експерименти, емпіричні дослідження, вимірювання, розрахунки, опитування, інші види досліджень та їх апробацію, які насправді не виконувалися”

 
 

- неправдиве співавторство

- симуляція погіршення стану здоров’я, хвороби з метою уникнення контрольних заходів

- lотримання копії екзаменаційних билетів, питань чи завдань раніше, ніж буде дозволено викладачем

- підробка підписів в офіційних документах (залікових книжках, актах, звітах, угодах тощо)

- надання відгуків або рецензій на наукові або навчальні роботи без належного проведення їх експертизи

9380
П.І.Б викладача   Тематика магістерських робіт   Тематика кваліфікаційних завдань

Проф.

Мірошник З.М. 

 
 1. Психологічні засади дослідження ґенезису спілкування у дітей перших шести років життя.
 2. Психолого-педагогічні умови побудови рольових взаємин вчителя та учнів початкової школи.
 3. Психологічні особливості рольового розвитку особистості.
 4.  Особливості використання елементів гештальт-терапії у становленні особистості сучасного фахівця. 
 
 1. Шляхи моделюванні ролерам майбутніх психологів.
 2. Розробка та апробація системи заходів щодо розвитку рольового репертуару.
 3. Патологічний супровід набуття особистісної зрілості майбутнього психолога.
 Доц. Шестопалова О.П.  
 1. Інноваційні форми роботи з батьками, що виховують дітей з особливими освітніми потребами.
 2. Командний підхід у супроводі дітей із СДУГ.
 3. Інноваційні форми роботи практичного психолога в аспекті  профільного та професійного орієнтування учнів старших класів.
 4. 4.Світовий досвід та його відображення у становленні профорієнтаційної роботи в новій українській школі.
 

1.Становлення навичок асертивної поведінки та корекція неадаптивних реакцій підлітків  в ситуації конфліктів.

2.Становлення життєвих стратегій та  перспектив старшокласників (студентів) в контексті груп особистісного росту.

3.Психологічна допомога молодшим школярам з порушенням саморегуляції та низькою інтелектуальною активністю.

4.Вікова специфіка проведення тренінгів асертивності в підлітковому віці. 

 Доц. Остапчук О.Є.  
 1. Емпатична готовність майбутнього учителя до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі.
 2. Формування ціннісних орієнтацій підлітка в умовах ситуації морального вибору.
 3.  Соціально-психологічні чинники самореалізації креативних здібностей у підлітковому віці. 
 
 1. Вплив стилю педагогічної діяльності учителя на формування «Я-концепції» старшокласника.
 2. Мотиваційна готовність майбутнього психолога до професійно-творчої самореалізації.
 3.  Соціально-психологічна адаптація молодших школярів до інклюзивного навчання.
 Доц. Шаповал І.М.    
 1. Соціально-психологічні закономірності формування установок особистості щодо ... (обирається певна галузь життя).
 2. Комунікативна компетентність як передумова адаптивної поведінки особистості.
 3. Психологічне благополуччя особистості та його зв'язок з … (різними особистісними властивостями).
 4. Психологічні закономірності становлення професійної ідентичності психолога.
 5. Пізнавальна самостійність особистості як фактор успішності навчання (або професійної діяльності).
   
 1. Розробка та апробація засобів психологічного супроводу дітей груп ризику (з синдромом дефіциту уваги, труднощами спілкування тощо).
 2. Розробка та апробація засобів психологічного супроводу підготовки дитини до навчання у початковій школі (або у середній школі).
 3. Розробка та апробація засобів психологічного супроводу професійного вибору старшокласників.
 4. Розробка та апробація засобів психологічного супроводу адаптації студентів 1 курсу до навчання у ВНЗ.
 5. Розробка та апробація системи психологічних заходів просвіти батьків учнів-першокласників (або батьків учнів 5-го класу, батьків дітей з вадами чи затримкою розвитку тощо).
 6. Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо профілактики труднощів у навчанні школярів певної вікової категорії.
 7.  Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо профілактики суїцідальної (або віктимної, агресивної, адитивної тощо) поведінки дітей певної вікової категорії.

 

 Доц. Чаркіна О.А.    
 1. Особистість як об'єкт клініко-психологічного дослідження.
 2. Нейропсихологія лідерства: гендерний аспект.
 3. Сучасні підходи до корекції та терапії невротичних конфліктів.

 

 

1. Програма псипрофілактики ноогенних неврозів .

2. Тренінг гендерної ідентичності для дівчат-студенток.

3. Психокорекційна робота з кривдниками (агресорами, булерами).

 Доц. Бондар К.М.    
 1. Соціодрама в роботі зі спільнотами (на вибір: в ситуації воєнного конфлікту, інтеграції мігрантів у спільноту, громадянської активності).
 2. Казкотерапія шкільного неврозу (на вибір: молодшого школяра, підлітка).
 3. Профорієнтація студентів-оптантів.
 4. Психодрама фантомної реальності дітей (на вибір: з розлучених сімей, у випадку депривації близькості у сім"ї).
 5. 5. Музикотерапія в роботі з тривожними станами вдошкільному віці.

 

   
 1. Психодрама та методи театралізації в роботі з національними стереотипами в юнацькому віці
 2. Арт-терапевтичний супровід підлітків з повоєнною травмою
 3. Когнітивно-поведінковий підхід в системі роботи з сім’ями з дітьми з особливими потребами
 4. Танце-рухова терапія в роботі з викривленнями самооцінки підлітка
 5. Психосемантика зв’язку сімейного стилю виховання та антиципації кар’єри в юнацькому віці.
 Доц. Гапоненко Л.О.    
 1. Розвиток індивідуального хронотипу в дитячій грі дошкільнят.
 2. Гендерні відмінності в розвитку дослідницької позиції старшокласників.
 3.  Психологічний супровід дивергентного мислення молодших (будь-яких) школярів.

 

   
 1. Дослідження емоцій підлітків засобами рисункових тестів.
 2. Аналіз особливостей ігрової діяльності сучасних дошкільнят (молодших школярів).
 3. Структурно-психологічний аналіз апатії.
 Доц. Горбачова О.Ю.    
 1. Психологічний аналіз предикторів стигматизації дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору.
 2. Психологічні особливості адаптивності як чинник дитячої емансипації.
 3.  Статева диференціація як детермінанта міжособистісного спілкування підлітків.

 

 
 1. Основні напрямки профілактики сегрегації дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії.
 2. Корекція емоційних комплексів через малювання у дітей (дошкільного і молодшого шкільного віку).
 3.  Психолого-педагогічні умови розвитку мовлення дитини на ранніх стадіях онтогенезу.
Ст.викл. Михайленко О.Ю.  
 1. Психологічні особливості лихослів’я в молодшому шкільному віці.
 2. Казкотерапія як засіб профілактики та корекції психологічних проблем дошкільників (молодших школярів, підлітків).
 3.  Психологічні особливості знайомств в соціальних мережах.
 
 1. Порівняльний аналіз особливостей уявлень про шлюбного партнера студентів гуманітарних і технічних спеціальностей.
 2. Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо підготовки жінки до пологів.
 3. Психологічні особливості системи цінностей дітей молодшого шкільного віку (підлітків), які відвідують недільну школу.
 4. 4. Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо сексуальної просвіти підлітків.

 

Ст.викл. Великодна М.С.  

1. Психологічний супровід перинатальних втрат.

2. Психологічна допомога у подоланні дифузії ідентичності підлітків.

 

   
Асист. Шило О.С.  
 1. Соціально-психологічні основи збереження психічного здоров’я.
 2. Генезаобразу фізичного Я у підлітковому віці.
 3.  Психологічні фактори суб’єктивного неблагополуччя.
 
 1. Психологічна корекція агресивної поведінки у ранній юності засобами мистецтва.
 2. Формування фасилітативних навичок як засобу подолання вікової кризи у підлітків.
 3.  Тренінг розвитку толерантності як професійно важливої якості майбутніх психологів.
8628

 

Кафедра керується Положенням* про освітньо-кваліфікаційні роботи в Криворізькому державном педагогічному університеті (далі – Університет).

*Положення розроблено на підставі: Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»; – Статуту Університету; – Положення про організацію освітнього процесу в Університеті; – Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Університеті. 


**Це Положення визначає загальні вимоги до етапів підготовки, змісту, структури, оформлення кваліфікаційних робіт в Університеті. Окремі пункти Положення конкретизуються в методичних рекомендаціях випускових кафедр з урахуванням специфіки спеціальностей. 

IMG 901ed5eb504d7c754c168b0ecbe5b6ab V

Кваліфікаційна робота має засвідчити рівень засвоєння магістрантами програмного матеріалу зі спеціальності та оволодіння знаннями й навичками, одержаними у процесі навчання, а також уміння застосовувати їх у практичній роботі. Захист кваліфікаційної роботи, який проводиться на відкритому засіданні. Екзаменаційної комісії, повинен продемонструвати відповідність рівня підготовки здобувача вищої освіти вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця. 

Кваліфікаційна робота має відповідати низці вимог, найважливішими з-поміж яких є: 

– актуальність теми, відповідність її сучасному стану й перспективам розвитку тієї чи тієї галузі науки; 

– самостійність наукових пошуків магістранта; 

– окресленість наукового апарату (мета, завдання роботи, об’єкт, предмет, методи дослідження, тощо); 

– глибина й повнота аналізу наукової літератури з теми дослідження; – достовірність отриманих результатів; – аргументованість і конкретність висновків і рекомендацій; – змістовність; – логічність викладу матеріалу; – грамотність, науковий стиль викладу.

Кваліфікаційна робота має відповідати загальним вимогам наукової етики, зокрема щодо наявності всіх необхідних покликань, коректності цитування, тощо. У разі виявлення в роботі плагіату чи фабрикації даних, вона не допускається до захисту, а якщо цей факт установлено в процесі роботи Екзаменаційної комісії, така робота оцінюється на «незадовільно». 

Метою і головним змістом кваліфікаційної роботи випускника є розв’язання актуальної наукової, науково-методичної або навчально- методичної проблеми (задачі). Виконання і захист кваліфікаційної роботи здійснюється державною мовою упродовж усього терміну навчання в магістратурі. 

Підготовка ОКР. Алгоритм

 • Крок 1. Робота подається студентом на кафедру в друкованому та електронному вигляді (volochoks@ukr.net) старшому лаборанту кафедри Волочай Оксані Василівні за графіком подання робіт. 
 • Крок 2. Робота повинна містити наступні документи. Назви документів кодуються латинськими буквами_назвою документа:
  • 1) ОКР: Petrenko_OKR.doc та Petrenko_OKR.pdf;
  • 2) Відгук: Petrenko_vidguk.pdf.
  • 3) Аннотація: Petrenko_annotac.doc.
   

ОКР 

У форматі *.doc та *.pdf 

за зразком оформлення робіт

 

 Аннотація

до роботи українською

та англійською (800 зн.) мовами

у форматі *.doc

 

Ключові слова

роботи (10 понять)

українською та англійською (800 зн.)

мовами у форматі *.doc

     завантажити зразок титульної сторінки   завантажити зразок   завантажити зразок
 • Крок 3. Робота завантажується працівниками кафедри в репозитарій університету та проходить перевірку на антіплагіат. Після чого, студент має право на допуск до захисту роботи за встановленим графіком.
 • Крок 4. Захист роботи відбувається за встановленим графіком і містить презентацію наукової розробки та доповідь, яка оцінюється комісією.

 

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

На фото: Науково-методичний семінар щодо дотримання академічної доброчесності студентами та викладацьким складом 

IMG 80de42c5149e885f7d3c0a261019489a V

 

 Назва Критерій  Посилання 

Методичні рекомендації щодо підготовки магістрів спеціальності 053 Психологія до захисту кваліфікаційної роботи

Для ОКР завантажити

 Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)

 

 Для ОКР та наукових робіт  завантажити
 Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників КДПУ Для ОКР та наукових робіт  завантажити
7461

Рекомендована  тематика  кваліфікаційних робіт 

Орієнтовна тематика

освітньо-кваліфікаційних робіт д.психол.н., проф. З.М. Мірошник

1. Психологічні засади дослідження ґенезису спілкування у дітей перших шести років життя.

2. Теоретичні підходи та основні парадигми дослідження рольової структури особистості майбутнього психолога.

3. Психолого-педагогічні умови побудови рольових взаємин вчителя та учнів початкової школи.

4. Психологічні особливості рольового розвитку особистості.

5. Особливості формування рольової структури особистості сучасного підлітка шляхом психодраматичних технік.

6. Особливості використання елементів гештальт-терапії у становленні особистості сучасного фахівця.

7. Психолого-педагогічні умови розвитку рольової структури особистості (молодший школяр; підліток; старший школяр).

8. Особливості формування соціальної компетентності в учнів початкової школи.

9. Психологічний супровід особистісного становлення майбутніх практичних психологів в умовах вищого педагогічного навчального закладу.

10. Особливості прояву та шляхи подолання шкільного булінгу в учнів початкової школи.

Доцент, к.пс.н. Шестопалова О.П.

 1. Психокоректувальні технології роботи психолога з особами, що мають вади мовлення.
 2. Формування психологічної стійкості  підлітків в кризових життєвих ситуаціях засобами психодрами.
 3. Інноваційні форми роботи практичного психолога в аспекті  професійного самовизначення учнів старших класів.
 4. Соціально-психологічні механізми інтернет-спілкування та феноменів самопрезентації  підлітків у соціальних мережах.
 5.  Становлення навичок асертивної поведінки та корекція неадаптивних реакцій підлітків  в ситуації конфліктів.
 6. Становлення життєвих стратегій та  перспектив старшокласників (студентів) в контексті груп особистісного росту.
 7. Психологічна допомога молодшим школярам з порушенням саморегуляції та низькою інтелектуальною активністю.
 8.  Вікова специфіка проведення тренінгів асертивності в підлітковому віці.
 9. Психологічна готовність до вибору профілю навчання в сучасній старшій школі.
 10. Світовий досвід та його відображення у становленні профорієнтаційної роботи в українській школі.

Доцент, к.пед.н. Л.О.Гапоненко

 1. Діагностика й корекція сором’язливих учнів старших класів.
 2. Розвиток інтелектуальних здібностей учнів (класи за вибором студента) в навчальній взаємодії.
 3. Психологічні особливості ігрової діяльності сучасних дошкільнят.
 4. Адаптація першокласників в освітньому просторі початкової школи.
 5. Розвиток саморегуляції тривожних підлітків як критерій суб’єктності.
 6. Психологічні умови використання лялькотерапії в розвитку моральної поведінки учнів початкових класів.
 7. Психологічні умови розвитку самооцінки як психологічного захисту старшокласника.
 8. Діяльність практичного психолога з підвищення психологічної культури педагогічної діяльності вчителя.
 9. Психологічний супровід невстигаючих підлітків.
 10. Тренінгова робота з подолання комунікативних бар’єрів у взаємодії підлітків.

Доцент, к.пед.н. О.Є.Остапчук

1. Вплив стилю сімейного виховання на розвиток вольових якостей молодших школярів.

2. Психологічні засоби подолання комплексу неповноцінності в молодшому шкільному віці.

3. Розвиток пізнавальних здібностей 6-річних першокласників засобами образотворчої діяльності.

4. Психологічні засоби корекції міжособистісних стосунків у підлітків з агресивною поведінкою.

5. Психологічні умови розвитку емоційно-вольової регуляції учбової діяльності в підлітковому віці.

6. Спілкування в соціальних мережах як чинник агресивності в ранньому юнацькому віці.

7. Психологічні умови подолання внутріншьоособистісних конфліктів в ранній юності.

8. Розвиток креативного мислення старшокласників в умовах діалогічної навчальної взаємодії.

 

Доцент, к.пс.н. Бондар К.М.

1. Соціодрама в роботі зі спільнотами (на вибір: в ситуації воєнного конфлікту, інтеграції мігрантів у спільноту, громадянської активності).

2. Казкотерапія шкільного неврозу (на вибір: молодшого школяра, підлітка).

3. Профорієнтація студентів-оптантів.

4. Психодрама фантомної реальності дітей (на вибір: з розлучених сімей, у випадку депривації близькості у сім"ї).

5. Музикотерапія в роботі з тривожними станами вдошкільному віці.

Методичні роботи:

1.       Психодрама та методи театралізації в роботі з національними стереотипами в юнацькому віці

2.       Арт-терапевтичний супровід підлітків з повоєнною травмою

3.       Когнітивно-поведінковий підхід в системі роботи з сім’ями з дітьми з особливими потребами

4.       Танце-рухова терапія в роботі з викривленнями самооцінки підлітка

5.       Психосемантика зв’язку сімейного стилю виховання та антиципації кар’єри в юнацькому віці.

 

Доцент, к.пс.н. Шаповал І.М.

1.       Соціально-психологічні закономірності формування установок особисті щодо ... (обирається певна галузь життя).

2.       Комунікативна компетентність як передумова адаптивної поведінки особистості.

3.       Дослідження закономірностей розвитку учнівських груп (або виробничих груп).

4.       Психологічні закономірності становлення професійної ідентичності психолога.

5.       Пізнавальна самостійність особистості як фактор успішності навчання (або професійної діяльності).

Тематика методичних робіт

1.       Розробка та апробація засобів психологічного супроводу дітей груп ризику (з синдромом дефіциту уваги, труднощами спілкування тощо).

2.       Розробка та апробація засобів психологічного супроводу підготовки дитини до навчання у початковій школі (або у середній школі).

3.       Розробка та апробація засобів психологічного супроводу професійного вибору старшокласників.

4.       Розробка та апробація засобів психологічного супроводу адаптації студентів 1 курсу до навчання у ВНЗ.

5.       Розробка та апробація системи психологічних заходів просвіти батьків учнів-першокласників (або батьків учнів 5-го класу, батьків дітей з вадами чи затримкою розвитку тощо).

6.       Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо профілактики труднощів у навчанні школярів певної вікової категорії.

7.       Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо профілактики суїцідальної (або віктимної, агресивної, адитивної тощо) поведінки дітей певної вікової категорії.

Доцент, к.пед.н. О.А.Чаркіна

Науково-дослідницького спрямування:

1.       Особистісні детермінанти вибору професії психолога.

2.       Психологічний супровід інклюзивного навчання.

3.       Жінка і кар’єра: кореляти успішності в галузі освіти.

4.       Гендерний вимір психологічного здоров’я особистості.

5.       Феномен співзалежності: психологічний аспект.

6.       Саногенне мислення як складова психологічного здоров’я особистості.

Методичного характеру:

7.       Пост-травматичний стресовий розлад: діагностика, профілактика, терапія.

8.       Акмеологічна криза особистості: діагностика, динаміка, інтервенція.

9.       Корекційна робота з депресивними клієнтами в умовах шкільної психологічної служби.

10.     Психопрофілактика суїцидальної поведінки в умовах шкільної психологічної служби.

11.     Технології самоменеджменту в структурі аутопсихологічної компетеності майбутнього психолога.

12.     Технології розвитку рефлексивного мислення студента-психолога.

13.     Психологічні засоби корекції дидактогеній у студентів-першокурсників.

14.     Фототерапія як засіб корекції самооцінки у дівчат з вадами зовнішності.

Доцент, к.пс.н. Д.М.Туркова

 

1. Система кореційних заходів та психологічного супроводу при розладах харчової поведінки.

2. Адиктивна поведінка сучасної молоді: психодіагностика, корекція, профілактика.

3. Система психологічної абілітації в умовах інклюзивного навчання.

4. Дифференціальний підхід до організації психологічної реабілітації та абілітації клієнтів з особливими потребами.

5. Психологічний образ хвороби у клієнта з паліативним статусом.

6. Діагностичні можливості МАК при вивченні особистості.

7. Усвідомлення психологічних кордонів у контексті Я-концепції особистості.

8. Проективний потенціал статусів соціальних мереж у розумінні особистісної ідентичності.

9. Специфіка професійного вигорання педагогічних працівників вищої та загальноосвітньої школи.

10. Психологічні чинники розвитку спостережливості як професійно важливої якості особистості майбутнього психолога.

 

к.пс.н. Михайленко О.Ю.

 

1.       Психологічні особливості професійної ідентифікації студентів подвійних спеціальностей.

2.       Особистісна зрілість майбутнього практичного психолога як детермінанта успішної професійної діяльності.

3.       Психологічні особливості формування позитивних особистісних змін у процесі професійної підготовки психолога-практика.

4.       Особистісна проблема та її роль у формуванні професійних якостей майбутнього фахівця психології.

5.       Психологічні особливості формування «життєвих програм» суб’єкта у контексті групової психокорекційної роботи.

6.       Особистісна психокорекція як чинник розвитку рефлексивного мислення психолога-практика.

7.       Психологічні особливості розвитку професійної самосвідомості майбутніх практичних психологів.

8.       Динаміка життєвих цінностей в психологічному просторі особистості студента.

9.       Психологічне благополуччя фахівця: динаміка індивідуально-особистісних особливостей студентів-психологів у процесі фахової підготовки.

10.     Імідж професії «психолог» як мотив професійного вибору.

2756

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

З ВІКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Загальна наукова проблема: «Актуальні проблеми сучасної вікової психології».

 1. Проблема дослідження стадій інтелектуального розвитку дитини у сучасній дитячій психології.
 2. Кризи психічного розвитку дитини та їх аналіз у сучасній психології.
 3. Роль прив’язаності у психічному розвитку дитини.
 4. Теорії дитячої гри.
 5. Психологічні проблеми дорослішання у підлітковому віці.
 6. Формування інтересів у підлітковому віці.
 7. Психологічні особливості міжособистісних стосунків з однолітками у підлітковому віці.
 8. Психологічні чинники  девіантної поведінки підлітків.
 9. Мотивація професійного самовизначення підлітків.
 10. Формування світогляду в юнацькому віці.
 11. Професійне самовизначення учнів в контексті профільного навчання.
 12. Роль гри  в навчальному процесі.
 13. Структура мотивації навчальної діяльності молодшого школяра.
 14. Система діагностичних заходів з визначення готовності дитини до навчання в школі.
 15. Вікові та індивідуальні особливості взаємовідносин вчителя та учня молодшого шкільного віку.
 16. Психологічний аналіз колективу учнів групи продовженого дня.
 17. Психолого-педагогічна характеристика ефективності навчальної діяльності першокласників на базі дитячого садка.
 18. Вікова специфіка спілкування молодшого школяра в системі взаємовідносин з однолітками.
 19. Проблема раннього виявлення шкільної дезадаптації молодшого школяра.
 20. Емоційна регуляція навчальної діяльності молодших школярів.
 21. Технологія використання арт-терапевтичних методів на уроках художньої праці.
 22. Роль організації дозвілля учнів на перервах у психологічному розвитку молодшого школяра.
879
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31