Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет

Рекомендована  тематика  кваліфікаційних робіт на 2017-2018 навч. рік

Орієнтовна тематика

освітньо-кваліфікаційних робіт д.психол.н., проф. З.М. Мірошник

1. Психологічні засади дослідження ґенезису спілкування у дітей перших шести років життя.

2. Теоретичні підходи та основні парадигми дослідження рольової структури особистості майбутнього психолога.

3. Психолого-педагогічні умови побудови рольових взаємин вчителя та учнів початкової школи.

4. Психологічні особливості рольового розвитку особистості.

5. Особливості формування рольової структури особистості сучасного підлітка шляхом психодраматичних технік.

6. Особливості використання елементів гештальт-терапії у становленні особистості сучасного фахівця.

7. Психолого-педагогічні умови розвитку рольової структури особистості (молодший школяр; підліток; старший школяр).

8. Особливості формування соціальної компетентності в учнів початкової школи.

9. Психологічний супровід особистісного становлення майбутніх практичних психологів в умовах вищого педагогічного навчального закладу.

10. Особливості прояву та шляхи подолання шкільного булінгу в учнів початкової школи.

Доцент, к.пс.н. Шестопалова О.П.

 1. Психокоректувальні технології роботи психолога з особами, що мають вади мовлення.
 2. Формування психологічної стійкості  підлітків в кризових життєвих ситуаціях засобами психодрами.
 3. Інноваційні форми роботи практичного психолога в аспекті  професійного самовизначення учнів старших класів.
 4. Соціально-психологічні механізми інтернет-спілкування та феноменів самопрезентації  підлітків у соціальних мережах.
 5.  Становлення навичок асертивної поведінки та корекція неадаптивних реакцій підлітків  в ситуації конфліктів.
 6. Становлення життєвих стратегій та  перспектив старшокласників (студентів) в контексті груп особистісного росту.
 7. Психологічна допомога молодшим школярам з порушенням саморегуляції та низькою інтелектуальною активністю.
 8.  Вікова специфіка проведення тренінгів асертивності в підлітковому віці.
 9. Психологічна готовність до вибору профілю навчання в сучасній старшій школі.
 10. Світовий досвід та його відображення у становленні профорієнтаційної роботи в українській школі.

Доцент, к.пед.н. Л.О.Гапоненко

 1. Діагностика й корекція сором’язливих учнів старших класів.
 2. Розвиток інтелектуальних здібностей учнів (класи за вибором студента) в навчальній взаємодії.
 3. Психологічні особливості ігрової діяльності сучасних дошкільнят.
 4. Адаптація першокласників в освітньому просторі початкової школи.
 5. Розвиток саморегуляції тривожних підлітків як критерій суб’єктності.
 6. Психологічні умови використання лялькотерапії в розвитку моральної поведінки учнів початкових класів.
 7. Психологічні умови розвитку самооцінки як психологічного захисту старшокласника.
 8. Діяльність практичного психолога з підвищення психологічної культури педагогічної діяльності вчителя.
 9. Психологічний супровід невстигаючих підлітків.
 10. Тренінгова робота з подолання комунікативних бар’єрів у взаємодії підлітків.

Доцент, к.пед.н. О.Є.Остапчук

1. Вплив стилю сімейного виховання на розвиток вольових якостей молодших школярів.

2. Психологічні засоби подолання комплексу неповноцінності в молодшому шкільному віці.

3. Розвиток пізнавальних здібностей 6-річних першокласників засобами образотворчої діяльності.

4. Психологічні засоби корекції міжособистісних стосунків у підлітків з агресивною поведінкою.

5. Психологічні умови розвитку емоційно-вольової регуляції учбової діяльності в підлітковому віці.

6. Спілкування в соціальних мережах як чинник агресивності в ранньому юнацькому віці.

7. Психологічні умови подолання внутріншьоособистісних конфліктів в ранній юності.

8. Розвиток креативного мислення старшокласників в умовах діалогічної навчальної взаємодії.

 

Доцент, к.пс.н. Бондар К.М.

1. Соціодрама в роботі зі спільнотами (на вибір: в ситуації воєнного конфлікту, інтеграції мігрантів у спільноту, громадянської активності).

2. Казкотерапія шкільного неврозу (на вибір: молодшого школяра, підлітка).

3. Профорієнтація студентів-оптантів.

4. Психодрама фантомної реальності дітей (на вибір: з розлучених сімей, у випадку депривації близькості у сім"ї).

5. Музикотерапія в роботі з тривожними станами вдошкільному віці.

Методичні роботи:

1.       Психодрама та методи театралізації в роботі з національними стереотипами в юнацькому віці

2.       Арт-терапевтичний супровід підлітків з повоєнною травмою

3.       Когнітивно-поведінковий підхід в системі роботи з сім’ями з дітьми з особливими потребами

4.       Танце-рухова терапія в роботі з викривленнями самооцінки підлітка

5.       Психосемантика зв’язку сімейного стилю виховання та антиципації кар’єри в юнацькому віці.

 

Доцент, к.пс.н. Шаповал І.М.

1.       Соціально-психологічні закономірності формування установок особисті щодо ... (обирається певна галузь життя).

2.       Комунікативна компетентність як передумова адаптивної поведінки особистості.

3.       Дослідження закономірностей розвитку учнівських груп (або виробничих груп).

4.       Психологічні закономірності становлення професійної ідентичності психолога.

5.       Пізнавальна самостійність особистості як фактор успішності навчання (або професійної діяльності).

Тематика методичних робіт

1.       Розробка та апробація засобів психологічного супроводу дітей груп ризику (з синдромом дефіциту уваги, труднощами спілкування тощо).

2.       Розробка та апробація засобів психологічного супроводу підготовки дитини до навчання у початковій школі (або у середній школі).

3.       Розробка та апробація засобів психологічного супроводу професійного вибору старшокласників.

4.       Розробка та апробація засобів психологічного супроводу адаптації студентів 1 курсу до навчання у ВНЗ.

5.       Розробка та апробація системи психологічних заходів просвіти батьків учнів-першокласників (або батьків учнів 5-го класу, батьків дітей з вадами чи затримкою розвитку тощо).

6.       Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо профілактики труднощів у навчанні школярів певної вікової категорії.

7.       Розробка та апробація системи психологічних заходів щодо профілактики суїцідальної (або віктимної, агресивної, адитивної тощо) поведінки дітей певної вікової категорії.

Доцент, к.пед.н. О.А.Чаркіна

Науково-дослідницького спрямування:

1.       Особистісні детермінанти вибору професії психолога.

2.       Психологічний супровід інклюзивного навчання.

3.       Жінка і кар’єра: кореляти успішності в галузі освіти.

4.       Гендерний вимір психологічного здоров’я особистості.

5.       Феномен співзалежності: психологічний аспект.

6.       Саногенне мислення як складова психологічного здоров’я особистості.

Методичного характеру:

7.       Пост-травматичний стресовий розлад: діагностика, профілактика, терапія.

8.       Акмеологічна криза особистості: діагностика, динаміка, інтервенція.

9.       Корекційна робота з депресивними клієнтами в умовах шкільної психологічної служби.

10.     Психопрофілактика суїцидальної поведінки в умовах шкільної психологічної служби.

11.     Технології самоменеджменту в структурі аутопсихологічної компетеності майбутнього психолога.

12.     Технології розвитку рефлексивного мислення студента-психолога.

13.     Психологічні засоби корекції дидактогеній у студентів-першокурсників.

14.     Фототерапія як засіб корекції самооцінки у дівчат з вадами зовнішності.

Доцент, к.пс.н. Д.М.Туркова

 

1. Система кореційних заходів та психологічного супроводу при розладах харчової поведінки.

2. Адиктивна поведінка сучасної молоді: психодіагностика, корекція, профілактика.

3. Система психологічної абілітації в умовах інклюзивного навчання.

4. Дифференціальний підхід до організації психологічної реабілітації та абілітації клієнтів з особливими потребами.

5. Психологічний образ хвороби у клієнта з паліативним статусом.

6. Діагностичні можливості МАК при вивченні особистості.

7. Усвідомлення психологічних кордонів у контексті Я-концепції особистості.

8. Проективний потенціал статусів соціальних мереж у розумінні особистісної ідентичності.

9. Специфіка професійного вигорання педагогічних працівників вищої та загальноосвітньої школи.

10. Психологічні чинники розвитку спостережливості як професійно важливої якості особистості майбутнього психолога.

 

к.пс.н. Михайленко О.Ю.

 

1.       Психологічні особливості професійної ідентифікації студентів подвійних спеціальностей.

2.       Особистісна зрілість майбутнього практичного психолога як детермінанта успішної професійної діяльності.

3.       Психологічні особливості формування позитивних особистісних змін у процесі професійної підготовки психолога-практика.

4.       Особистісна проблема та її роль у формуванні професійних якостей майбутнього фахівця психології.

5.       Психологічні особливості формування «життєвих програм» суб’єкта у контексті групової психокорекційної роботи.

6.       Особистісна психокорекція як чинник розвитку рефлексивного мислення психолога-практика.

7.       Психологічні особливості розвитку професійної самосвідомості майбутніх практичних психологів.

8.       Динаміка життєвих цінностей в психологічному просторі особистості студента.

9.       Психологічне благополуччя фахівця: динаміка індивідуально-особистісних особливостей студентів-психологів у процесі фахової підготовки.

10.     Імідж професії «психолог» як мотив професійного вибору.

2756

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

З ВІКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Загальна наукова проблема: «Актуальні проблеми сучасної вікової психології».

 1. Проблема дослідження стадій інтелектуального розвитку дитини у сучасній дитячій психології.
 2. Кризи психічного розвитку дитини та їх аналіз у сучасній психології.
 3. Роль прив’язаності у психічному розвитку дитини.
 4. Теорії дитячої гри.
 5. Психологічні проблеми дорослішання у підлітковому віці.
 6. Формування інтересів у підлітковому віці.
 7. Психологічні особливості міжособистісних стосунків з однолітками у підлітковому віці.
 8. Психологічні чинники  девіантної поведінки підлітків.
 9. Мотивація професійного самовизначення підлітків.
 10. Формування світогляду в юнацькому віці.
 11. Професійне самовизначення учнів в контексті профільного навчання.
 12. Роль гри  в навчальному процесі.
 13. Структура мотивації навчальної діяльності молодшого школяра.
 14. Система діагностичних заходів з визначення готовності дитини до навчання в школі.
 15. Вікові та індивідуальні особливості взаємовідносин вчителя та учня молодшого шкільного віку.
 16. Психологічний аналіз колективу учнів групи продовженого дня.
 17. Психолого-педагогічна характеристика ефективності навчальної діяльності першокласників на базі дитячого садка.
 18. Вікова специфіка спілкування молодшого школяра в системі взаємовідносин з однолітками.
 19. Проблема раннього виявлення шкільної дезадаптації молодшого школяра.
 20. Емоційна регуляція навчальної діяльності молодших школярів.
 21. Технологія використання арт-терапевтичних методів на уроках художньої праці.
 22. Роль організації дозвілля учнів на перервах у психологічному розвитку молодшого школяра.
879

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання кафедри практичної психології

Криворізького державного педагогічного університету

№4                                                                                      від «17» листопада 2016 р.

 

 

СЛУХАЛИ: про допуск до захисту магістерських робіт студентів спеціальності «практична психологія».

 

УХВАЛИЛИ: допустити до захисту магістерських робіт студентів спеціальності «практична психологія» за таким списком:

№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові Тема роботи Науковий керівник Рецензент, консультант
1 Талаш Інна Олександрівна Психологічні засади формування професійної компетентності майбутніх практичних психологів: рольовий підхід Проф., д.психол.н. Мірошник З. М. Доц., к.пед.н. Остапчук О. Є.
2 Депутатов Владислав Олександрович Психологічні умови попередження аутоагресії в підлітковому віці Проф., д.психол.н. Мірошник З. М. Доц., к.психол.н. Шестопалова О. П.
3

Личана

Світлана

Вікторівна

Психологічні особливості протиправної мотивації в підлітковому віці Доц., к.психол.н. Гергель Є.Л. Доц., к.психол.н. Шестопалова О. П.
4 Давоян Єлизавета Едуардівна Психологічні умови соціального розвитку обдарованих підлітків з аутистичними рисами особистості Доц., к.пед.н. Остапчук О. Є. Доц., к.психол.н. Туркова Д. М.
5 Винарчук Ярослав Вікторович Формування професійних та життєвих перспектив майбутніх практичних психологів у контексті проведення групової психокорекції за методом АСПН Доц., к.психол.н. Шестопалова О. П. Доц., к.психол.н. Гергель Є.Л.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» − 15; «проти» − немає; «утримались» − немає.

 

 

 

Завідувач кафедри                                                             З. М. Мірошник

д.психол.н., проф.

 

Секретар

к.психол.н.                                                                             Д. М. Туркова

878

Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Тема Науковий керівник Рецензент, консультант
Магістри денної форми навчання ПП-м-16
1 Кузіна (Бітко) Євгенія Ігорівна Соціально-психологічні закономірності впливу модних тенденцій на особистість

Доц., к.психол.н.,

Шаповал І.М.

Доц., к.психол.н. Шестопалова О.П.
2 Гардаш Оксана Володимирівна Психопрофілактика юнацького кібермобінгу

Доц., к.психол.н.,

Бондар К.М.

Доц., к.психол.н.,

Туркова Д.М.

3 Курятникова Лідія Олегівна Взаємозв’язок типу акцентуації характеру вчителя зі схильністю до професійного вигорання

Доц., к.пед.н.,

Остапчук О.Є.

Проф., д.психол.н., Мірошник З.М.
4 Мартиненко Наталія Володимирівна Соціально-психологічний вплив засобів масової комунікації на рівень агресії підлітків

Доц., к.пед.н.,

Остапчук О.Є.

Проф., д.психол.н., Мірошник З.М.
5 Полторацька Марина Володимирівна Оцінка ефективності використання мнемічних прийомів текстової реклами у навчальній діяльності студентів-психологів

Доц., к.психол.н.,

Туркова Д.М.

Доц., к.психол.н.,

Бондар К.М.

6 Конопацька Анна Павлівна Становлення життєвих стратегій та перспектив старшокласників у груповій психокорекції

Доц., к.психол.н.

Шестопалова О.П.

Доц., к.психол.н.,

Шаповал І.М.

Спеціалісти денної форми навчання ПП-с-16
1

Зуєнко

Ірина Анатоліївна

Психологічний супровід соціально-психологічної адаптації дітей із сімей внутрішньопереміщених осіб із зони АТО Доц., к.психол.н., Гергель Є.Л. Доц., к.психол.н. Шестопалова О.П.
Магістри денної форми навчання ПНП-м-16
1

Матвійчук Вікторія

Олегівна

Профілактика і корекція вікових варіантів прояву булінгу у молодшому шкільному віці

Проф., д.психол.н.,

Мірошник З.М.

Доц., к.пед.н.,

Остапчук О.Є.

Завідувач кафедри,

д.психол.н., проф.                                                                    З.М. Мірошник

877
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31