Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет

 

Навчальні дисципліни варіативної частини (спеціальної складової) підготовки докторів філософії 053 Психологія

 Назва Посилання 
 Гендер у психології  завантажити
 Організаційна психологія  завантажити
 Сучасні напрямки психокорекції  завантажити
 Феномен особистості  завантажити
Психолінгвістика завантажити
11399

Теорія і практика інклюзивної освіти [навчально-методичний посібник] / Упорядник Бондар К. М. – [2–ге вид., доп.]. – Проект «Підтримка інклюзивної освіти у м. Кривий Ріг», 2019. – 170 с. (ISBN 978-617-7784-23-3). - завантажити

Видання підготовлене в рамках виконання проекту «Підтримка українських громад у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО)» за дорученням Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Видано за фінансової підтримки Німецького уряду.

Слайд1

9606

Слайд1Посилання на документ: завантажити

 magistr1

Положення про кваліфікаційні роботи в Державному вищому навчальному закладі «Криворізький державний педагогічний університет» (далі – Університет) розроблено на підставі: Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»; – Статуту Університету; – Положення про організацію освітнього процесу в Університеті; – Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Університеті. 

Це Положення визначає загальні вимоги до етапів підготовки, змісту, структури, оформлення кваліфікаційних робіт в Університеті. Окремі пункти Положення конкретизуються в методичних рекомендаціях випускових кафедр з урахуванням специфіки спеціальностей. 

IMG 901ed5eb504d7c754c168b0ecbe5b6ab V

Кваліфікаційна робота має засвідчити рівень засвоєння магістрантами програмного матеріалу зі спеціальності та оволодіння знаннями й навичками, одержаними у процесі навчання, а також уміння застосовувати їх у практичній роботі. Захист кваліфікаційної роботи, який проводиться на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії, повинен продемонструвати відповідність рівня підготовки здобувача вищої освіти вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця. 

Кваліфікаційна робота має відповідати низці вимог, найважливішими з-поміж яких є: 

– актуальність теми, відповідність її сучасному стану й перспективам розвитку тієї чи тієї галузі науки; 

– самостійність наукових пошуків магістранта; 

– окресленість наукового апарату (мета, завдання роботи, об’єкт, предмет, методи дослідження, тощо); 

– глибина й повнота аналізу наукової літератури з теми дослідження; – достовірність отриманих результатів; – аргументованість і конкретність висновків і рекомендацій; – змістовність; – логічність викладу матеріалу; – грамотність, науковий стиль викладу.

Кваліфікаційна робота має відповідати загальним вимогам наукової етики, зокрема щодо наявності всіх необхідних покликань, коректності цитування, тощо. У разі виявлення в роботі плагіату чи фабрикації даних, вона не допускається до захисту, а якщо цей факт установлено в процесі роботи Екзаменаційної комісії, така робота оцінюється на «незадовільно». 

Метою і головним змістом кваліфікаційної роботи випускника є розв’язання актуальної наукової, науково-методичної або навчально- методичної проблеми (задачі). Виконання і захист кваліфікаційної роботи здійснюється державною мовою упродовж усього терміну навчання в магістратурі. 

Підготовка ОКР. Алгоритм

Крок 1. Робота подається студентом на кафедру в друкованому та електронному вигляді (volochoks@ukr.net) старшому лаборанту кафедри Волочай Оксані Василівні за графіком подання робіт. 

Крок 2. Робота повинна містити наступні документи. Назви документів кодуються латинськими буквами_назвою документа:

1) ОКР: Petrenko_OKR.doc та Petrenko_OKR.pdf;

2) Відгук: Petrenko_vidguk.pdf.

3) Аннотація: Petrenko_annotac.doc.

   

ОКР 

У форматі *.doc та *.pdf 

за зразком оформлення робіт

 

 Аннотація

до роботи українською

та англійською (800 зн.) мовами

у форматі *.doc

 

Ключові слова

роботи (10 понять)

українською та англійською (800 зн.)

мовами у форматі *.doc

     завантажити зразок титульної сторінки   завантажити зразок   завантажити зразок

Крок 3. Робота завантажується працівниками кафедри в репозитарій університету та проходить перевірку на антіплагіат. Після чого, студент має право на допуск до захисту роботи за встановленим графіком.

Крок 4. Захист роботи відбувається за встановленим графіком і містить презентацію наукової розробки та доповідь, яка оцінюється комісією.

 

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

На фото: Науково-методичний семінар щодо дотримання академічної доброчесності студентами та викладацьким складом 

IMG 80de42c5149e885f7d3c0a261019489a V

 

 Назва Критерій  Посилання 

Методичні рекомендації щодо підготовки магістрів спеціальності 053 Психологія до захисту кваліфікаційної роботи

Для ОКР завантажити

 Програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія до атестаційного екзамену за спеціальністю

 

 Для студентів, що складають екзамен за спеціальністю  завантажити

 Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)

 

 Для ОКР та наукових робіт  завантажити
 Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників КДПУ Для ОКР та наукових робіт  завантажити
7461

20180318 190619 0001

Напрям   Посилання

Положення та методичні рекомендації до змісту кваліфікаційного екзамену на ступінь магістра.

053 Психологія

 завантажити
Положення щодо змісту оцінювання

завантажити

 

Початкове навчання. Практична психологія. 5 курс

 

завантажити 

 Дошкільна освіта. Практична психологія. 5 курс

завантажити

 Біологія. Практична психологія. 5 курс

 завантажити

4301

Презентация Microsoft PowerPoint

За термін роботи над темою вийшло 4 томи колективної  монографії:

Том І. Професіоналізація майбутніх практичних психологів: теоретичний і методичний аспекти: колективна монографія / кол.авт., наук.ред.З.М.Мірошник.-Кривий Ріг: ДВНЗ "КНУ". 2013. -292с. Ознайомитись з виданням: бібліотека кафедри практичної психології КДПУ (ауд.303, гум.корп.).

Том ІІ. Майбутній практичний психолог як суб"єкт професіоналізації : колективна монографія / кол.авт., наук.ред.З.М.Мірошник.-Кривий Ріг: ДВНЗ "КНУ". 2014. -268с. Ознайомитись з виданням: бібліотека кафедри практичної психології КДПУ (ауд.303, гум.корп.).

ТомІІІ. Психологічний супровід професійної підготовки майбутніх практичних психологів. Том ІІІ: колективна монографія / кол.авт., наук.ред.З.М.Мірошник.-Кривий Ріг: ДВНЗ "КНУ". 2015. - 210с. Ознайомитись з виданням: бібліотека кафедри практичної психології КДПУ (ауд.303, гум.корп.).

Том ІV. Професіоналізація майбутнього практичного психолога в умовах вищої педагогічної освіти: теорія і  практика. Монографія / За ред. проф. З. М. Мірошник //Авт. кол. кафедри практичної психології. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2016. – 436 c. Ознайомитись з виданням: бібліотека кафедри практичної психології КДПУ (ауд.303, гум.корп.).

3452
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31