Перелік нормативно-правових документів із організації роботи 

Криворізького державного педагогічного університету 

ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КДПУ

 1. Статут Криворізького державного педагогічного університету (КДПУ) (Завантажити)
 2. Колективний договір КДПУ на 2022-2025 рр. (Завантажити)
 3. Зміни до Колективного договору на 2022-2025 рр. (Завантажити)
 4. Зміни до Колективного договору на 2022-2025 рр. (Завантажити)
 5. Зміни до Колетивного договору на 2022-2025 рр. (Завантажити)
 6. Програма перспективного розвитку КДПУ (Завантажити)
 7. Положення про приймальну комісію КДПУ (Завантажити)
 8. Положення про навчання іноземців та осіб без громадянства у КДПУ (Завантажити)
 9. Положення про апеляційну комісію КДПУ (Завантажити)
 10. Правила прийому до КДПУ 2024 рік (Завантажити)
 11. Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам і аспірантам КДПУ (Завантажити)
 12. Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців у КДПУ (Завантажити)
 13. Положення про укладання та контроль за виконанням договорів про надання освітніх послуг у КДПУ (Завантажити)
 14. Правила поведінки здобувачів вищої освіти в закладі освіти (Завантажити)
 15. Політика КДПУ у сфері якості (Завантажити)
 16. Порядок проведення постакредитаційного моніторингу у КДПУ (Завантажити)

 АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

      1. Антикорупційна програма КДПУ на 2023-2026 роки (Завантажити)

      2.  Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в КДПУ (Завантажити

      3. План заходів по запобіганню та протидії корупції у КДПУ на 2024 рік (Завантажити)

      4. Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків в діяльності КДПУ (Завантажити)

      5. Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів у КДПУ (Завантажити)

      6. Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у КДПУ (Завантажити)

      7. Порядок роботи уповноваженої особи з антикорупційної діяльності під час вступу до КДПУ (Завантажити)

      8. Положення про порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів у КДПУ (Завантажити)

      9. Положення про робочу групу з оцінки корупційних ризиків у діяльності КДПУ (Завантажити)

      10. Реєстр корупційних ризиків КДПУ (Завантажити)

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

 1. Положення про Вчену раду Університету (Завантажити)
 2. Регламент роботи Вченої ради Університету (Завантажити)
 3. Положення про постійні комісії Вченої ради Університету (Завантажити)
 4. Положення про вчену раду факультету (Завантажити)

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Положення про факультет КДПУ (Завантажити)

2. Положення про кафедру КДПУ (Завантажити)

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 1. Положення про організацію освітнього процесу в КДПУ (Завантажити)
 2. Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників КДПУ(Завантажити) Додаток до Положення (Завантажити)
 3. Положення про зацікавлені сторони освітніх програм у КДПУ (Завантажити)
 4. Положення про сертифікатні програми КДПУ (Завантажити)
 5. Кодекс академічної доброчесності КДПУ (Завантажити)
 6. Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти у КДПУ (Завантажити)
 7. Положення про використання технологій дистанційного навчання в освітній діяльності КДПУ (Завантажити)
 8. Положення про освітні програми у КДПУ (Завантажити)
 9. Норми часу для планування й обліку навчальної, наукової, методичної, організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників КДПУ (Завантажити)
 10. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КДПУ (Завантажити)
 11. Положення про порядок переведення, відрахування, поновлення, переривання навчання студентів у КДПУ (Завантажити)
 12. Положення про переведення студентів КДПУ з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом) на навчання за рахунок коштів Державного бюджету (Завантажити)
 13. Порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у КДПУ (Завантажити)
 14. Порядок складання розкладів занять та екзаменів у КДПУ (Завантажити)
 15. Положення про диплом з відзнакою у КДПУ (Завантажити)
 16. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у КДПУ (Завантажити)
 17. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у КДПУ (Завантажити)
 18. Положення про присудження ступеня доктора філософії в КДПУ (Завантажити)
 19. Порядок проходження виробничої педагогічної практики у закладах вищої освіти здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (Завантажити)
 20. Положення про педагогічні практики студентів КДПУ (Завантажити)
 21. Положення про стипендіальні комісії у КДПУ (Завантажити)
 22. Правила призначення стипендій у КДПУ (Завантажити)
 23. Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти КДПУ (Завантажити)
 24. Положення про кваліфікаційні роботи в КДПУ (Завантажити)
 25. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників КДПУ (Завантажити)
 26. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти КДПУ (Завантажити)
 27. Положення про  Репозитарій (електронну базу даних) КДПУ (Завантажити)
 28. Положення про систему оцінювання навчальних досягнень студентів у КДПУ (Завантажити)
 29. Положення про загальні засади організації самостійної роботи студентів у КДПУ (Завантажити)
 30. Положення про Всеукраїнську олімпіаду КДПУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти (Завантажити)
 31. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність КДПУ (Завантажити)
 32. Положення про робочу програму та силабус навчальної дисципліни у КДПУ (Завантажити)
 33. Положення про STEM-центр КДПУ (Завантажити)
 34. Положення про порядок визначення результатів навчання, здобутих здобувачами вищої освіти шляхом неформальної та інформальної освіти (Завантажити)
 35. Положення про організацію інклюзивного навчання здобувачів вищої освіти у КДПУ (Завантажити)

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ

      1. Положення про науково-методичну раду КДПУ (Завантажити)

      2.  Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників КДПУ (Завантажити)

      3. Положення про конкурс "Кращий молодий науковець КДПУ" (Завантажити)

      4. Положення про наукові видання КДПУ (Завантажити)

      5. Положення про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених КДПУ (Завантажити)

      6. Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу КДПУ (Завантажити)

      7. Положення про наукові школи КДПУ (Завантажити)

      8. Положення про навчально-наукові лабораторії КДПУ (Завантажити)

      9. Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці та управління коштами грантів КДПУ (Завантажити)

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Положення про уповноважену особу в сфері публічних закупівель (Завантажити)
 2. Порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (Завантажити)
 3. Положення про надання платних освітніх та інших послуг у КДПУ (Завантажити)
 4. Положення про облікову політику КДПУ (Завантажити)

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Порядок інформаційного наповнення офіційного веб-сайту КДПУ (Завантажити)
 2. Положення про прес-центр КДПУ (Завантажити)
 3. Інструкція про корпоративну електронну пошту КДПУ (Завантажити)
 4. Порядок ведення блогу на офіційному веб-сайті КДПУ (Завантажити)

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Положення про куратора академічної групи в КДПУ (Завантажити)
 2. Положення про старосту академічної групи в КДПУ (Завантажити)
 3. Положення про художню раду КДПУ (Завантажити)
 4. Положення про творчу лабораторію-майстерню факультету мистецтв КДПУ (Завантажити)
 5. Положення про Центр гендерної освіти КДПУ (Завантажити)
 6. Положення про тренінг-центр "Лідер ХХІ століття" КДПУ (Завантажити)
 7. Положення про мовний центр КДПУ (Завантажити)
 8. Положення про навчальну майстерню зі сфери обслуговування (Завантажити)
 9. Положення про Молодіжний центр КДПУ (Завантажити)
 10. Положення про психологічну службу КДПУ (Завантажити)

ГУРТОЖИТКИ

 1. Положення про користування гуртожитками КДПУ (Завантажити)
 2. Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитках КДПУ (Завантажити)
 3. Правила користування камерами схову у гуртожитках КДПУ (Завантажити)

КАДРОВІ ПИТАННЯ

 1. Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників у КДПУ (Завантажити)
 2. Положення про прийняття на роботу та звільнення з роботи науково-педагогічних працівників у КДПУ (Завантажити)
 3. Положення про застосування підсумованого обліку робочого часу у КДПУ (Завантажити)
 4. Порядок здійснення контролю за виконанням штатного розпису у КДПУ (Завантажити)
 5. Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників КДПУ (Завантажити)

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

1. Положення про службу з охорони праці КДПУ (Завантажити)

2. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в КДПУ (Завантажити)

3. Порядок стажування працівників зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою у КДПУ (Завантажити)

4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу в КДПУ (Завантажити)

5. Перелік посад професій, які виконують роботи підвищеної небезпеки та потребують спеціального навчання в КДПУ (Завантажити)

6. Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці для здобувачів вищої освіти та працівників університету (Завантажити)

7. Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в КДПУ (Завантажити)

8. Інструкція 02/01/2021 порядок дій у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій (Завантажити)

9. Вступний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності для здобувачів вищої освіти КДПУ (Завантажити)

10. Програма проведення вступного та повторного інструктажу з працівниками КДПУ (Завантажити)

11. Алгоритм дій у разі виявлення у здобувача вищої освіти, працівника КДПУ ознак гострого распіраторного захворювання (Завантажити)

12. Вступний інструктаж з охорони праці для працівників КДПУ (Завантажити)

13. Інструктаж з безпеки життєдіяльності для здобувачів вищої освіти КДПУ під час літніх канікул (Завантажити)

14. Первинний інструктаж про дотримання обмежень задля запобігання поширенню ГРВІ COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-COV-2 (Завантажити)

15. План реагування на надзвичайні ситуації у КДПУ (Завантажити)

 

ДІЛОВОДСТВО

 1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Криворізький державний педагогічний університет (Завантажити)
 2. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у КДПУ (Завантажити)
 3. Порядок обліку, зберігання та використання печаток і штампів Криворізького державного педагогічного університету (Завантажити)
 4. Інструкція з діловодства в КДПУ (Завантажити)
 5. Положення про застосування електронного підпису в КДПУ (Завантажити)
 6. Положення про службові відрядження в межах України та за кордон працівників та здобувачів вищої освіти університету (нова редакція) (Завантажити)
 7. Положення про експертну комісію КДПУ для проведення попередньої експертизи цінності документів університету (Завантажити)
 8. Порядок розроблення та затвердження посадових, робочих інструкцій та положень про структурні підрозділи у КДПУ (Завантажити)
 9. Положення про порядок розгляду звернень здобувачів вищої освіти, працівників та громадян у КДПУ (Завантажити)

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ

 1. Порядок організації роботи курсів підвищення кваліфікації вчителів у центрі доуніверситетської та післядипломної освіти (Завантажити)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У КДПУ

 1. Положення про ОСС КДПУ (Завантажити)

 

 

 

1
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31