Кафедра української мови
Факультет Української філології

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«УКРАЇНСЬКА МОВА СЕРЕД ІНШИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ: ЕТНОЛОГІЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ»

 

9–10 жовтня 2020 року в Криворізькому державному педагогічному університеті відбулася VІ Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри», організована кафедрою української мови і приурочена 90-річчю КДПУ.

Участь у конференції взяли представники з різних освітніх закладів України й зарубіжжя. Міжнародну академічну мобільність представлено 5 закордоними вишами: Білоруський державний університет (м. Мінськ, Республіка Білорусь), Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (м. Гомель, Республіка Білорусь); Гомельський державний технічний університет імені П. В. Сухого (м. Гомель, Республіка Білорусь); Могильовський державний університет імені А. А. Кулешова (м. Могильов, Білорусь); Polonia University in Czestochowa (м. Ченстохова, Польща).

40 вітчизняних академічних й освітніх установ України представлено в заявлених на конференцію доповідях, а саме: Інститут української мови НАН України (м. Київ); Інститут педагогіки НАПН України (м. Київ); ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ); ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ); ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький); Дніпровський державний університет внутрішніх справ (м. Дніпро); Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпро); Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця); Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг); Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич); Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир); Запорізький національний університет (м. Запоріжжя); Івано-Франківський національний медичний університет (м. Івано-Франківськ); Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ); Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ); Криворізький національний університет (м. Кривий Ріг); Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (м. Львів); Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів); Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів); Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь); Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв); Національний авіаційний університет (м. Київ); Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ); Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро); Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ); Національний університет «Острозька академія» (м. Острог); Національний фармацевтичний університет (м. Харків); Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (м. Ніжин); Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне); Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк); Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль); Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань); Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро); Харківська академія дизайну і мистецтв (м. Харків); Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків); Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків); Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (м. Харків); Херсонський державний університет (м. Херсон); Центральноукраїнський державний педагогічний університет (м. Кропивницький); Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці).

Про свою участь у роботі конференції загалом заявили 159 учасників, і зокрема з різних регіонів України (139) та зарубіжжя (20), із них – 34 докторів наук, з-поміж яких 1 зарубіжний учасник, 87 мають наукові ступені кандидатів наук, серед яких 4 зарубіжні.

Міжнародний блок конференції репрезентовано традиційними науковими зв’язками. Ось уже вшосте активними учасниками міжнародного мовознавчого форуму в Криворізькому державному педагогічному є білоруські науковці. Варто зауважити, що цього разу на конференцію подав заявки увесь професорсько-викладацький склад кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики Могильовського державного університету імені А. А. Кулешова (м. Могильов, Білорусь), а також викладачі кафедри загального і слов’янського мовознавства та кафедри германо-романської філології цього ж університету. Долучилися викладачі й аспіранти з інших зарубіжних вишів.

Ми вельми вдячні всім нашим зарубіжним колегам, які знайшли час і можливість приєднатися до конференції в реальному часі і тим, хто став лише заочними учасниками. Особлива подяка одній із заступниць голови оргкомітету конференції, Вользі Аляксееўні Ляшчынскій – доктару філалагічных навук, прафесару кафедры беларускай мовы УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны» (м. Гомель, Білорусь) за низку наукових розвідок з проблем білоруської фразеології в національно-культурному осмисленні та Яўгену Яўгенавічу Іваноўу – кандыдату філалагічных навук, дацэнту, загадчыку кафедры тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова (м. Могильов, Білорусь) за ґрунтовне розроблення й репрезентацію низки питань з білоруської афористики і слов’янської пареміології.

Міжнародна конференція пройшла в інтерактивному онлайн-форматі. З нагоди відкриття і проведення VІ Міжнародної наукової конференції «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» до всіх учасників звернулася ідейна натхненниця наукового зібрання – завідувач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету доктор філологічних наук, професор Жанна Василівна Колоїз.

Задля привітання учасників конференції на пленарному засіданні виступили представники ректорату. Свої вітальні промови виголосили ректор Криворізького державного педагогічного університету, доктор філософських наук, професор, голова організаційного комітету Ярослав Владиславович Шрамко; проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Віта Анатоліївна Гаманюк; перший проректор, кандидат філологічних наук, доцент Оксана Андріївна Остроушко та декан факультету української філології, кандидат філологічних наук, доцент Любов Миколаївна Семененко. У всіх вітальних виступах наскрізною ідеєю прозвучала важливість проведення міжнародного наукового форуму навіть у такому форматі, який диктує нині час й епідеміологічна ситуація в світі. Наголошено також на актуальності кола проблем з мовознавчої, лінгводидактичної та літературознавчої царин, порушених у межах конференції.

Щирі слова привітання мали змогу висловити всі активні учасники – українські й зарубіжні, які приєдналися до онлайн-конференції та долучилися до проведення заходу. З використанням сучасних інформаційних технологій здійснювалися виступи учасників, які супроводжувалися мультимедійними презентаціями. Модераторами конференції виступили доценти кафедри української мови КДПУ к. філол. н. Н. М. Малюга і к. філол. н. Н. М. Шарманова, відповідальною за технічне забезпечення – аспірантка кафедри української мови І. В. Масляєва.

Увазі широкого кола науковців на пленарному засіданні було запропоновано 7 доповідей, у яких інтерпретовано найважливіші вектори сучасної лінгвістичної науки на тлі глобалізаційних процесів і полікультурних тенденцій. Доповідачі торкнутися важливих теоретичних і прикладних проблем, які визначають пріоритетні напрями українського й світового мовознавства та лінгводидактики: Доповнення до «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти» і виклики для методики навчання мов (д. пед. н., проф. В. А. Гаманюк, м. Кривий Ріг); Еколінгвальний баланс в умовах глобалізації (д. філол. н., проф. Ж. В. Колоїз, м. Кривий Ріг); Українське інформаційне суспільство: свобода слова чи словесна сваволя? (к. філол. н., доц. Н. М. Малюга, м. Кривий Ріг); Світоглядні детермінанти сакральної лексики в сучасному українському історичному романі (д. пед. н., проф. Т. М. Мішеніна, м. Кривий Ріг); Природа простих мономіалів в українській термінології (к. філол. н., доц. О. І. Чайка, м. Київ); Семантика міри і кількості в текстах сучасних кулінарних рецептів (к. філол. н., доц. О. А. Остроушко, м. Кривий Ріг); Практичний курс комунікології в системі професійної підготовки студентів-філологів (д. філол. н., доц. Л. А. Білоконенко, м. Кривий Ріг).

Розгляд актуальних проблем сучасної лінгвістики й лінгводидактики, представлених доповідями на пленарному засіданні, продовжився виступами на секційних засіданнях. Особливе зацікавлення викликали доповіді досвідчених науковців, які розкрили зіставно-типологічний аспект функціювання української мови на тлі споріднених і неспоріднених мов: польської, білоруської (к. філол. н., доц. Л. В. Сегін, м. Слов’янськ), англійської (к. філол. н., доц. О. С. Пальчевська, м. Львів), з’ясували діахронічний зріз української лексики української мови, подавши опис стихійних явищ в історичному контексті (к. філол. н., доц. В. В. Денисюк, м. Умань), висвітлили дискурсивний аспект сучасних вітчизняних медіа (к. філол. н., доц. Н. М. Шарманова, м. Кривий Ріг), розкрили когнітивні й гендерні маркери української фраземіки (к. філол. н. О. В. Федіна, м. Кам’янське). З’ясування низки дискусійних питань вітчизняної етнолінгвістики, опис лексико-фразеологічної, словотвірної та граматичної систем української мови доповнено розглядом літературознавчих проблем, суміжних із мовознавчими (к. філол. н., доц. Н. Г. Мельник, м. Кривий Ріг).

Досить активними на конференції були аспіранти з Києва (О. С. Шуленок), Харкова (О. Ю. Чорна), Дніпра (О. О. Доценко), Львова (Н. Л. Іванишин), Кривого Рогу (Т. О. Соловйова, І. В. Масляєва, Д. В. Щербина). Молоді науковці представили власні проєкти з актуальних проблем сучасного мовознавства, розкрили перспективи своїх подальших лінгвістичних досліджень. Тож щиро бажаємо молодим пошуковцям досягнути поставленої мети!

Міжнародна онлайн-конференція пройшла в атмосфері відкритого, інтерактивного спілкування. Доповідачам ставилася низка запитань у чаті й «наживо», подекуди в чаті обговорення виступів перетворювалося на жваву дискусію, що засвідчило особливий інтерес до розгляду тих чи тих прикладних питань.

Робота міжнародної конференції завершилася підведенням підсумків, де кожен з учасників, акцентувавши на актуальності проблематики заслуханих доповідей, дав її високу наукову й організаційну оцінку, висловив міркування щодо необхідності й наступності подібних наукових зібрань задля впровадження результатів наукових досліджень в академічну мовну освіту в Україні.

Результати представлених доповідей частково увійшли до збірника наукових праць за матеріалами конференції, який розміщено у вільному доступі заздалегідь, до початку роботи нашого форуму. Наразі проводиться набір статей до наступних випусків наукового часопису «Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету».

Щиро бажаємо всім учасникам VІ Міжнародної наукової конференції «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» нових творчих звершень і запрошуємо наукову спільноту до подальшого обговорення актуальних проблем сучасної мовознавчої царини в загальнославістичному й світовому контексті!

13073

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у VІ Міжнародній науковій онлайн-конференції «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри», яка відбудеться 09 жовтня 2020 року.

Приєднатися до конференції ZOOM можна за покликанням: https://us04web.zoom.us/j/75066282135?pwd=TExQblduL0VEWG1FdWdEU2F5ek9Idz09

Ідентифікатор конференції: 750 6628 2135

Пароль: 2xXBr6

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

09 жовтня 2020 року

 

955 – вихід учасників конференції в онлайн-систему ZOOM

1000 – відкриття конференції

1015 – 1300 – наукові доповіді в онлайн-режимі (виступ до 7 хв.)

Задля економії часу обговорення доповідей і наукові дискусії відбуватимуться в чаті.

Кожен, хто планує стати учасником наукового заходу, отримає доступ до онлайн-конференції (через кожні 40 хв. буде перериватися робота, для поновлення якої необхідно увійти повторно (кілька разів) за надісланим покликанням).

Усі охочі можуть приєднатися до конференції чи то як активні, чи то як пасивні учасники.

Просимо підтвердити свою участь, надіславши до 30 вересня 2020 року повідомлення на адресу оргкомітету kafedra_movy_kdpu@ukr.net за формою, наприклад:

ПІП

Підтвердження

участі (активна (як доповідач) / пасивна (як слухач)

Сертифікат учасника

Можливість публікації

Кобзар Ірина Іванівна

активна (як доповідач)

так / ні

так / ні

Шевченко Інна Михайлівна

пасивна (як слухач)

так / ні

так / ні

Якщо Ваша доповідь буде супроводжуватися мультимедійною презентацією, просимо надіслати матеріали до 30 вересня 2020 року на адресу оргкомітету kafedra_movy_kdpu@ukr.net

Оригінальні статті учасників конференції (вимоги до оформлення див. https://journal.kdpu.edu.ua/filstd) пропонуємо опублікувати у збірникові «Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету» (“Philological Studies: Scientific Bulletin of Kryvyi Rih State Pedagogical University”).

ISSN: 2305–3852

Фахова реєстрація: наказ МОН України № 1413 від 24.10.2017 р.

Видання індексовано:

Google Scholar (URL : https://scholar.google.com.ua/citations?user=YIY-rA8AAAAJ&hl=ru);

Index Copernicus (URL : https://journals.indexcopernicus.com/search/ details?id= 49197&lang=pl)

Видання двох випусків за матеріалами конференції заплановано на кінець поточного року.

 МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ, ПРИУРОЧЕНИХ 90-РІЧЧЮ КДПУ

Програма конференції

програма

12641

Програма секційного засідання звітної наукової конференції викладачів «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання»

10421

Лінгвістика SCOPUS

10353

Тема НДР

10351

Інформаційний лист

Вимоги до оформлення тез

10302

Качайло Ксенія Анатоліївна (2022)

Малюга Наталія Миколаївна (2022)

Мішеніна Тетяна Михайлівна (2022)

Мішеніна Тетяна Михайлівна_2 (2022)

Бузько Світлана Андріївна (2021)

Білоконенко Людмила Анатоліївна (2021)

Білоконенко Людмила Анатоліївна B2 (2021) 

Колоїз Жанна Василівна (2021)

Малюга Наталія Миколаївна (2019)

Качайло Ксенія Анатоліївна (2019)

Мішеніна Тетяна Михайлівна (2019)

6543
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31