Шарманова
Наталя

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат філологічних наук
Вчене званнядоцент
Посададоцент кафедри Української мови
Навчальні дисципліни«Сучасна українська літературна мова», «Етнолінгвістика», «Практикум з української мови», «Українська пареміологія», «Комп’ютерні технології в сучасному видавничому процесі» – для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»; «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики» – для аспірантів напряму підготовки (спеціальності) 035 Філологія (за рівнем «доктор філософії»).
Наукові інтересиСучасна лінгвоукраїністика, теорія кліше, медіалінгвістика, слов’янська етнолінгвістика, пареміологія, афористика, лінгвокультурологія, фразеологія, лінгвопрагматика.
Наукове кредоМова – магічне дзеркало соціуму.
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра української мови, Криворізький державний педагогічний університет, вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, 50086
Службовий e-mailkafedra_movy@kdpu.edu.ua
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056) 440-08-42
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1993–1998 рр.Криворізький державний педагогічний інститут, факультет української філології
«Українська мова і література» (кваліфікація – Вчитель української мови та літератури)
2014–2017 рр.Криворізький державний педагогічний університет, докторантура при кафедрі української мови
«10.02.01 – Українська мова»
2002–2005 рр.Криворізький державний педагогічний університет, аспірантура при кафедрі української мови
«10.02.01 – Українська мова»
2001–2002 рр.Криворізький державний педагогічний університет, магістратура при кафедрі української мови
«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова» (кваліфікація – Магістр педагогічної освіти. Викладач української мови)
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2005 р.Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
«Українська афористика: структурно-семантичний та функціональний аспекти» (науковий керівник: д-р філол. н., проф. Ж. В. Колоїз)
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
2014–2017 рр.«Семіотика і прагматика мовних кліше в українському новітньому мас-медійному дискурсі» (науковий консультант: д. філол. н., проф. Н. М. Сологуб).
Криворізький державний педагогічний університет
докторантура (свідоцтво ДО № 01)
Травень – червень 2015 р.44-годинний оновлений очний курс за програмою Intel. «Навчання для майбутнього» (версія 10.1)
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»
тренінг (сертифікат № В 10-3006)
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
01.09.2002 р. – 31.08.2004 р. методист
відділ освіти виконкому Жовтневої районної ради м. Кривого Рогу
01.11.2014 – 31.10.2017 рр. докторант кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
01.11.2017 р. і донинідоцент кафедри української мови
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»
01.09.2004 р. – 12.10.2006 р. асистент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
01.10.2002 р. – 30.09.2005 р.  аспірант кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
15.08.1990 р. – 31.08.2002 р. учитель української мови та літератури
Криворізька середня школа № 33
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
30–31 жовтня 2015 р. (Могільовський державний університет ім. А. А. Кулешова м. Могильов, Республіка Білорусь)Міжнародна наукова конференція
«Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – IV» (Могільовський державний університет ім. А. А. Кулешова м. Могильов, Республіка Білорусь)
«Семіотика мовних кліше в сучасному медіадискурсі»
http://catalog.msu.by/opac/index.php?url=/notices/index/349244/default
22–23 жовтня 2014 р. (Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (м. Гомель, Республіка Білорусь)Міжнародна наукова конференція
VII Міжнародна наукова конференція «Славянская фразеология в синхронии и диахронии»
«Кліше новітніх медіа в когнітивному вимірі»
http://www.elib.grsu.by/katalog/474488pdf.pdf?d=true
7–11 серпня 2008 р. (University of Helsinki, Helsinki, Finland)Міжнародна наукова конференція
EUROPHRAS Conference «Languages and Cultures under the Pressure of Globalization: Phraseology – a burden or a benefit?»
«Aphorism studies: semantic and cognitive aspects»
http://www.helsinki.fi/hum/sala/europhras/abstraktit 1.doc 2.SECTIONS
4–5 квітня 2019 р. (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, м. Умань)Всеукраїнська науково-практична конференція
«Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов»
«Мовнокомунікативні особливості кліше в новинних текстах»
6 грудня 2013 р. (Варшавський університет, м. Варшава, Польща)Міжнародна наукова конференція
«Україністика: традиції та сучасність»
«Комунікативно-прагматичний потенціал кліше в українському медіапросторі»
http://journals.indexcopernicus.com/Studia+Ucrainica+Varsoviensia,p24786827,3.html
16–18 листопада 2017 р. (Інститут слов’янської філології Щецинського університету, м. Щецин, Польща)Міжнародна наукова конференція
XIІІ Międzynarodowа konferencjа naukowа «Słowo. Tekst. Czas. Frazeologia w diskurse i perewóde»
«Структурна типологія кліше в мові сучасних ЗМІ»
file:///C:/Users/admin/Desktop/S%C5%82owo.Tekst.Czas%20XIII.pdf ; file:///C:/Users/admin/Desktop/Program%202017%20S%C5%82owo.Tekst.Czas.pdf
7–8 листопада 2013 р. (Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна)ІІІ Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» (Криворізький національний університетм. Кривий Ріг, Україна)
«Ужиток мовних кліше в Інтернет-виданнях»
http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/1029
4–6 вересня 2011 р. (Опольський університет, м. Ополе, Польща)Міжнародна наукова конференція
CONFERENCJA FAP «FRASEOLOGJA A PRZEKLAD»
«Прагматика мовних кліше в українському медіадискурсі»
www.integro.ciniba.edupl/integro/192604790764/ksiazka/razeologia-a-przeklad
19–21 березня 2013 р. (Бєлгородський державний національний дослідницький університет, м. Бєлгород, Росія)Міжнародна наукова конференція
«Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами» (Комісія зі слов’янської фразеології Міжнародного комітету славістів)
«Паремиология и фразеология: векторы взаимодействия в контексте теории клише»
http://kpfu.ru/staff_files/F170921091/belgorod.2013.pdf
28–29 листопада 2011 р. (Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, м. Гомель, Республіка Білорусь)Міжнародна наукова конференція
«Славянская фразеология в синхронии и диахронии»
«Прагмалінгвістичні засади етикетних кліше»
http://phraseoseminar.slovo-spb.ru/slav_frazeologia_2011.htm
3-4 листопада 2011 р. (Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна)ІІ Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» (Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна)
«Мовне кліше і фразеологічна дилема»
http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/584
27–28 жовтня 2017 р. (Могільовський державний університет ім. А. А. Кулешова м. Могильов, Республіка Білорусь)Міжнародна наукова конференція
«Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – V»
«Теорія кліше vs теорія мовних актів : вектори взаємодії»
https://elibrary.ru/item.asp?id=36554425
9–10 листопада 2017 р. (Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна)V Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»
«Семантичні різновиди мовних кліше в українському медіадискурсі»
25–28 червня 2018 р. (Міжнародна асоціація україністів, м. Київ) Міжнародний конгрес
ІХ Міжнародний конгрес україністів
«Кліше як мовна маніфестація впорядкованості інформаційної картини світу»
30–31 травня 2018 р. ( Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, м. Умань)Міжнародна науково-практична конференція
«Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов»
«Семіотика мас-медійних кліше: основні пріоритети й дискурсивні стратегії»
http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3677/document.pdf
26–27 січня 2017 р. ( Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, м. Умань)Міжнародна наукова інтернет-конференція
«Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов»
«Соціальна домінанта лінгвокогнітивних механізмів стереотипізації (на матеріалі масмедійних кліше)»
https://slavonic-languages.webnode.com.ua/news/natalya-sharmanova-sotsialna-dominanta-lingvokognitivnikh-mekhanizmiv-stereotipizatsiji-na-materiali-masmedijnikh-klishe
18–20 травня 2016 р. (м. Львів, Україна – м. Люблін, Польща)IIІ Міжнародна науково-практична конференція
«Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє»
«Прагмасемантичні особливості кліше в українському масмедійному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століття»
9–11 грудня 2013 р. (Інститут української мови НАН України)Всеукраїнська наукова конференція
«Лексикографічний досвід Б. Д. Грінченка на загальнослов’янському тлі»
«Афористика Б. Д. Грінченка в контексті сучасної лінгвостилістики»
25 листопада 2016 р. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)11-а Міжнародна наукова конференція
«Мова як світ світів. Граматика і поетика текстових структур»
«Структурні особливості мовних кліше в українському новітньому мас-медійному дискурсі»
25 June 2014 (Melbourne, Аustralia)Міжнародна наукова конференція
1st International Academic Conference «Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science»
«Етноніми в паремійних кліше»
17–19 вересня 2006 р. (Комісія зі слов’янської фразеології Міжнародного комітету славістів, Загребський університет, м. Загреб, м. Раб, Хорватія)Міжнародна наукова конференція
«Славянская фразеология и прагматика»
«Комунікативна спрямованість афоризмів»
Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
2014–2016 рр. «Лінгвальний простір духовного коду»
Фундаментальне дослідження за рахунок видатків державного бюджету, номер державної реєстрації: 0114U003453
виконавець, провідний науковий співробітник
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
26–27 січня 2017 р.Міжнародна наукова інтернет-конференція
«Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини); http://nauka.udpu.org.ua/konferentsij
студентська наукова доповідь «Темпоральна парадигма українських паремій»
Луценко Валентина (студентка 4 курсу групи ЗУМЛ-13)

Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2014Грамота виконкому Криворізької міської ради
2002Грамота виконкому Криворізької міської ради
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29