Шарманова Sharmanova
Наталя Natalia Миколаївна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат філологічних наук
Вчене званнядоцент
Посададоцент кафедри Української мови
Навчальні дисципліни«Напрями сучасного мовознавства» – для аспірантів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії PhD035); «Видавнича справа та технічне редагування» – для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня; «Українська пареміологія», «Комп’ютерні технології в сучасному видавничому процесі», «Основи академічного письма», «Українська мова в професійній сфері» (спеціальності 054 Соціологія), «Українська мова за професійним спрямуванням» – для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня.
Наукові інтересиНовітня медіакомунікація, сучасна лінгвоукраїністика, теорія кліше, прикладна лінгвістика, лінгвокультурологія, етнолінгвістика, пареміологія, афористика, фразеологія, когнітивна лінгвістика, лінгвопрагматика.
Наукове кредоМова – магічне дзеркало соціуму.
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра української мови, Криворізький державний педагогічний університет, вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, 50086
Службовий e-mail[email protected]
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056) 440-08-42
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1993–1998 рр.Криворізький державний педагогічний інститут, факультет української філології
«Українська мова і література» (кваліфікація – Вчитель української мови та літератури)
2014–2017 рр.Криворізький державний педагогічний університет, докторантура при кафедрі української мови
«10.02.01 – Українська мова»
2002–2005 рр.Криворізький державний педагогічний університет, аспірантура при кафедрі української мови
«10.02.01 – Українська мова»
2001–2002 рр.Криворізький державний педагогічний університет, магістратура при кафедрі української мови
«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова» (кваліфікація – Магістр педагогічної освіти. Викладач української мови)
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2005 р.Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
«Українська афористика: структурно-семантичний та функціональний аспекти» (науковий керівник: д-р філол. н., проф. Ж. В. Колоїз)
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
2014–2017 рр.«Семіотика і прагматика мовних кліше в українському новітньому мас-медійному дискурсі» (науковий консультант: д. філол. н., проф. Н. М. Сологуб).
Криворізький державний педагогічний університет
докторантура (свідоцтво ДО № 01)
Травень – червень 2015 р.44-годинний оновлений очний курс за програмою Intel. «Навчання для майбутнього» (версія 10.1)
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»
тренінг (сертифікат № В 10-3006)
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
01.09.2002 р. – 31.08.2004 р. методист
відділ освіти виконкому Жовтневої районної ради м. Кривого Рогу
01.11.2014 – 31.10.2017 рр. докторант кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
01.11.2017 р. і донинідоцент кафедри української мови
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»
01.09.2004 р. – 12.10.2006 р. асистент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
01.10.2002 р. – 30.09.2005 р.  аспірант кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
15.08.1990 р. – 31.08.2002 р. учитель української мови та літератури
Криворізька середня школа № 33
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 Scopus
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
11 травня 2021 р. (Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна) International Conference
International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021)
«Slavic Paroemiology as a Linguistic Science: Traditional and Contemporary Trends»
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icntllsc-21/sessions/4005
22–23 квітня 2021 р. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна)5th International Conference
Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021)
«Corpus-driven approach to Ukrainian E-anecdotes study»
http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper31.pdf
15 квітня 2021 р. (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль, Україна)Міжнародна науково-практична конференція
«Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи»
«Типологічний аспект мовних кліше (на матеріалі регіональної журналістики)»
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/35886/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_2021_1.pdf
19 березня 2021 р. (Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна)Міжнародна науково-практична конференція
«Міжкультурні комунікації в галузі освіти»
«Мовні кліше в міжкультурній комунікації»
9–10 жовтня 2020 р. (Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна)VІ Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»
«Новітній український медіадискурс у світлі глобальної клішованості»
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3837/%d0%9c%d0%90%d0%a2%d0%95%d0%a0%d0%86%d0%90%d0%9b%d0%98%20%d0%94%d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%92%d0%86%d0%94%d0%95%d0%99%2c%20%d0%9f%d0%a0%d0%98%d0%a3%d0%a0%d0%9e%d0%a7%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%a5%2090-%d0%a0%d0%86%d0%a7%d0%a7%d0%ae%20%d0%9a%d0%94%d0%9f%d0%a3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
20 травня 2020 р. (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ)Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
«Фахові мови й новітні підходи до їх викладання»
«Кліше як інструмент маніпуляції в мові сучасних медіа»
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u333/program_conf_20may2020_updated2.pdf
5–6 травня 2020 р. (Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини, м. Умань)Міжнародна інтернет-конференція
«Актуальні проблеми прикладної лінгвістики»
«Дискурсивний опис рекламних кліше в новітніх ЗМІ»
https://prlingv.at.ua/publ/statti_2017/sharmanova_natalja_diskursivnij_opis_reklamnikh_klishe_v_novitnikh_zmi/4-1-0-90
12–13 березня 2020 р. (Національний університет «Острозька академія», м. Острог)Міжнародна наукова заочна інтернет-конференція
«Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі»
«Семантичні різновиди кліше в сучасному інформаційному мовленні»
25 жовтня 2019 р. (Могільовський державний університет ім. А. А. Кулешова, м. Могильов, Республіка Білорусь)Міжнародна наукова конференція
«ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ – VI»
«Кліше на позначення соціально-культурної царини в дискурсі українських медіа»
https://libr.msu.by/handle/123456789/12123
4–5 квітня 2019 р. (Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини, м. Умань)Всеукраїнська науково-практична конференція
«Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов»
«Мовнокомунікативні особливості кліше в новинних текстах»
25–28 червня 2018 р. (Міжнародна асоціація україністів, м. Київ) Міжнародний конгрес
ІХ Міжнародний конгрес україністів
«Кліше як мовна маніфестація впорядкованості інформаційної картини світу»
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4097
30–31 травня 2018 р. (Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини, м. Умань)Міжнародна науково-практична конференція
«Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов»
«Семіотика мас-медійних кліше: основні пріоритети й дискурсивні стратегії»
http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3677/document.pdf
16–18 листопада 2017р. (Інститут слов’янської філології Щецинського університету, м. Щецин, Польща)Міжнародна наукова конференція
XIІІ Międzynarodowа konferencjа naukowа «Słowo. Tekst. Czas. Frazeologia w diskurse i perewóde»
«Структурна типологія кліше в мові сучасних ЗМІ»
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/18858/Communication_of_Transport_for_London_Flasinski.pdf?sequence=1&isAllowed=y
9–10 листопада 2017р. (Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна)V Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»
«Семантичні різновиди мовних кліше в українському медіадискурсі»
27–28 жовтня 2017р. (Могільовський державний університет ім. А. А. Кулешова м. Могильов, Республіка Білорусь)Міжнародна наукова конференція
«Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – V»
«Теорія кліше vs теорія мовних актів : вектори взаємодії»
https://libr.msu.by/xmlui/handle/123456789/7306
26–27 січня 2017 р. (Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини, м. Умань)Міжнародна наукова інтернет-конференція
«Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов»
«Соціальна домінанта лінгвокогнітивних механізмів стереотипізації (на матеріалі масмедійних кліше)»
https://slavonic-languages.webnode.com.ua/news/natalya-sharmanova-sotsialna-dominanta-lingvokognitivnikh-mekhanizmiv-stereotipizatsiji-na-materiali-masmedijnikh-klishe
25 листопада 2016 р. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)11-а Міжнародна наукова конференція
«Мова як світ світів. Граматика і поетика текстових структур»
«Структурні особливості мовних кліше в українському новітньому мас-медійному дискурсі»
18–20 травня 2016 р. (м. Львів, Україна – м. Люблін, Польща)IIІ Міжнародна науково-практична конференція
«Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє»
«Прагмасемантичні особливості кліше в українському масмедійному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століття»
30–31 жовтня 2015 р. (Могільовський державний університет ім. А. А. Кулешова м. Могильов, Республіка Білорусь)Міжнародна наукова конференція
«Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – IV» (Могільовський державний університет ім. А. А. Кулешова м. Могильов, Республіка Білорусь)
«Семіотика мовних кліше в сучасному медіадискурсі»
http://catalog.msu.by/opac/index.php?url=/notices/index/349244/default
22–23 жовтня 2014 р. (Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (м. Гомель, Республіка Білорусь)Міжнародна наукова конференція
VII Міжнародна наукова конференція «Славянская фразеология в синхронии и диахронии»
«Кліше новітніх медіа в когнітивному вимірі»
http://www.elib.grsu.by/katalog/474488pdf.pdf?d=true
25 June 2014 (Melbourne, Аustralia)Міжнародна наукова конференція
1st International Academic Conference «Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science»
«Етноніми в паремійних кліше»
9–11 грудня 2013 р. (Інститут української мови НАН України)Всеукраїнська наукова конференція
«Лексикографічний досвід Б. Д. Грінченка на загальнослов’янському тлі»
«Афористика Б. Д. Грінченка в контексті сучасної лінгвостилістики»
6 грудня 2013 р. (Варшавський університет, м. Варшава, Польща)Міжнародна наукова конференція
«Україністика: традиції та сучасність»
«Комунікативно-прагматичний потенціал кліше в українському медіапросторі»
http://journals.indexcopernicus.com/Studia+Ucrainica+Varsoviensia,p24786827,3.html
7–8 листопада 2013 р. (Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна)ІІІ Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» (Криворізький національний університетм. Кривий Ріг, Україна)
«Ужиток мовних кліше в Інтернет-виданнях»
https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/564
19–21 березня 2013 р. (Бєлгородський державний національний дослідницький університет, м. Бєлгород, Росія)Міжнародна наукова конференція
«Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами» (Комісія зі слов’янської фразеології Міжнародного комітету славістів)
«Паремиология и фразеология: векторы взаимодействия в контексте теории клише»
http://kpfu.ru/staff_files/F170921091/belgorod.2013.pdf
28–29 листопада 2011 р. (Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, м. Гомель, Республіка Білорусь)Міжнародна наукова конференція
«Славянская фразеология в синхронии и диахронии»
«Прагмалінгвістичні засади етикетних кліше»
http://phraseoseminar.slovo-spb.ru/slav_frazeologia_2011.htm
3-4 листопада 2011 р. (Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна)ІІ Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» (Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна)
«Мовне кліше і фразеологічна дилема»
http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/584
4–6 вересня 2011 р. (Опольський університет, м. Ополе, Польща)Міжнародна наукова конференція
CONFERENCJA FAP «FRASEOLOGJA A PRZEKLAD»
«Прагматика мовних кліше в українському медіадискурсі»
www.integro.ciniba.edupl/integro/192604790764/ksiazka/razeologia-a-przeklad
7–11 серпня 2008 р. (University of Helsinki, Helsinki, Finland)Міжнародна наукова конференція
EUROPHRAS Conference «Languages and Cultures under the Pressure of Globalization: Phraseology – a burden or a benefit?»
«Aphorism studies: semantic and cognitive aspects»
http://www.helsinki.fi/hum/sala/europhras/abstraktit 1.doc 2.SECTIONS
17–19 вересня 2006 р. (Комісія зі слов’янської фразеології Міжнародного комітету славістів, Загребський університет, м. Загреб, м. Раб, Хорватія)Міжнародна наукова конференція
«Славянская фразеология и прагматика»
«Комунікативна спрямованість афоризмів»
http://www.ffzg.unizg.hr/frazkonf/obavijesti_ru.htm
Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
2014–2016 рр.«Лінгвальний простір духовного коду»
Фундаментальне дослідження за рахунок видатків державного бюджету, номер державної реєстрації: 0114U003453
виконавець, провідний науковий співробітник
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
20 травня 2020 р. (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ)Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
«Фахові мови й новітні підходи до їх викладання» (міжнародний рівень)
«Семантичні різновиди афоризмів у поетичній мові (на матеріалі поезій Володимира Калашника)»
Убізська Ірина (студентка 4-го курсу групи ЗУМЛ-16)
Сертифікат, програма https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u333/program_conf_20may2020_updated2.pdf
20 травня 2020 р. (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ)Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
«Фахові мови й новітні підходи до їх викладання» (міжнародний рівень)
«Ужиток стереотипів у мові сучасних ЗМІ»
Довгопола Дарина (студентка 3 курсу групи УПФ-17)
Сертифікат, програма https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u333/program_conf_20may2020_updated2.pdf
20 травня 2020 р. (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ)Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
«Фахові мови й новітні підходи до їх викладання» (міжнародний рівень)
«Часовий код у мові фольклору: вербалізація часу у власне пареміях»
Колісник Лілія (студентка 2 курсу групи УПФ-18)
Сертифікат, програма https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u333/program_conf_20may2020_updated2.pdf
20 травня 2020 р. (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ)Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
«Фахові мови й новітні підходи до їх викладання» (міжнародний рівень)
«Вербалізація просторового коду в паремійних текстах»
Костроміна Ілона (студентка 3 курсу групи УПФ-17)
Сертифікат, програма https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u333/program_conf_20may2020_updated2.pdf
19 травня 2020 р. (Криворізький державний педагогічний університет) Наукові читання молодих дослідників до Міжнародного дня слов'янської писемності
міжнародний рівень
«Унікалії як об’єкт української лінгвокультурології»
Авдєєва Дар'я (студентка 3 курсу групи УПФ-17)
Програма https://drive.google.com/file/d/14E3e9YdmeSVt_Mdx-aAj-RLhAVEND1Qr/view
19 травня 2020 р. (Криворізький державний педагогічний університет) Наукові читання молодих дослідників до Міжнародного дня слов'янської писемності (міжнародний рівень)
«Афористична палітра поезії Володимира Калашника»
Убізська Ірина (студентка 4-го курсу групи ЗУМЛ-16)
Програма https://drive.google.com/file/d/14E3e9YdmeSVt_Mdx-aAj-RLhAVEND1Qr/view
студентська наукова стаття: Збірник наукових праць здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг, 2020.
19 травня 2020 р. (Криворізький державний педагогічний університет) Наукові читання молодих дослідників до Міжнародного дня слов'янської писемності
міжнародний рівень
«Колоративна символіка та її представлення в паремійних текстах»
Слонь Дар'я (студентка 4 курсу групи УФР-16)
Програма https://drive.google.com/file/d/14E3e9YdmeSVt_Mdx-aAj-RLhAVEND1Qr/view
19 травня 2020 р. (Криворізький державний педагогічний університет)Наукові читання молодих дослідників до Міжнародного дня слов'янської писемності
міжнародний рівень
«Прикмета-прислів’я як особлива одиниця пареміології»
Троян Дар'я (студентка 2 курсу групи УФР-16)
Програма https://drive.google.com/file/d/14E3e9YdmeSVt_Mdx-aAj-RLhAVEND1Qr/view
19 травня 2020 р. (Криворізький державний педагогічний університет)Наукові читання молодих дослідників до Міжнародного дня слов'янської писемності
міжнародний рівень
«Ужиток спортивних термінів і фахової лексики у футбольному дискурсі»
Луценко Дмитро (учень 10 класу КЗШ № 72)
Програма https://drive.google.com/file/d/14E3e9YdmeSVt_Mdx-aAj-RLhAVEND1Qr/view
19 травня 2020 р. (Криворізький державний педагогічний університет)Наукові читання молодих дослідників до Міжнародного дня слов'янської писемності
міжнародний рівень
«Функціювання мовних стереотипів у новинних текстах»
Кравцова Анастасія (учениця 9 класу КЗШ № 57)
Програма https://drive.google.com/file/d/14E3e9YdmeSVt_Mdx-aAj-RLhAVEND1Qr/view
19 травня 2020 р. (Криворізький державний педагогічний університет)Наукові читання молодих дослідників до Міжнародного дня слов'янської писемності
міжнародний рівень
«Клішовані вислови в інформаційно-аналітичних текстах»
Молчанова Юлія (учениця 9 класу КЗШ № 57)
Програма https://drive.google.com/file/d/14E3e9YdmeSVt_Mdx-aAj-RLhAVEND1Qr/view
7 травня 2020 р. (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ) Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція
«Мова, бізнес і право, міжкультурна комунікація: виклики сьогодення» (міжнародний рівень)
«Функціювання унікалій у мові фольклору: зіставний аспект»
Авдєєва Дар'я (студентка 3 курсу групи УПФ-17)
Сертифікат, програма https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u138/program_international_conference_07may2020_noviy.pdf
7 травня 2020 р. (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ) Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція
«Мова, бізнес і право, міжкультурна комунікація: виклики сьогодення» (міжнародний рівень)
«Паремійний корпус сучасних письменників як основа когнітивної моделі світогляду»
Довгопола Дарина (студентка 3 курсу групи УПФ-17)
Сертифікат, програма https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u138/program_international_conference_07may2020_noviy.pdf
7 травня 2020 р. (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ)Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція
«Мова, бізнес і право, міжкультурна комунікація: виклики сьогодення» (міжнародний рівень)
«Лексико-семантична організація афоризмів у мові поезій Володимира Калашника»
Убізська Ірина (студентка 4-го курсу групи ЗУМЛ-16)
Сертифікат, програма https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u138/program_international_conference_07may2020_noviy.pdf
7 травня 2020 р. (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ) Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція
«Мова, бізнес і право, міжкультурна комунікація: виклики сьогодення» (міжнародний рівень)
«Вербалізація концепту "кохання" в сучасній українській афористиці»
Ткачук Анастасія (студентка 3 курсу групи УПФ-17)
Сертифікат, програма https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u138/program_international_conference_07may2020_noviy.pdf
24–25 квітня 2019 р. (Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг) Х Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція «Східнослов’янська філологія: здобутки та перспективи»
всеукраїнський рівень
«Крилаті одиниці Т.Г. Шевченка, переосмислені в текстах українських ЗМК»
Довгопола Дарина (студентка 2 курсу групи УПФ-17)
https://drive.google.com/drive/folders/1quIG9FkskLOuUyH-NjqskliSVIoaVE98
січень 2019 р. (МАН ДОР, м. Кривий Ріг)МАН ДОР
міський етап (КСШ № 118)
«Афоризми Тараса Шевченка як духовний код нації»
Кривобородя Денис (учень 9 класу КЗШ № 57)

травень – червень 2018 р. (МАН ДОР, м. Дніпро)МАН ДОР
І обласна наукова інтернет-конференція «Шевченкіана ХХІ століття – 2018»
«Афористика Тараса Шевченка» (напрям «Шевченко в сучасному світі»)
Кривобородя Денис (учень 8 класу КЗШ № 57)
https://drive.google.com/file/d/1DoxGA6HcBEkQjJpLXQDgWvTVArfvWlcH/view?usp=sharing http://dvman.dnepredu.com/uk/news-482-4165
26–27 січня 2017 р. (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, м. Умань)Міжнародна наукова інтернет-конференція
«Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов»
студентська наукова доповідь «Темпоральна парадигма українських паремій»
Луценко Валентина (студентка 4 курсу групи ЗУМЛ-13)
http://nauka.udpu.org.ua/konferentsij
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2014Грамота виконкому Криворізької міської ради
2002Грамота виконкому Криворізької міської ради
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша