Білоконенко ̸ Bilokonenko
Людмила Анатоліївна

Основні відомості:
Науковий ступіньДоктор філологічних наук
Вчене званняДоцент
Посададоцент кафедри Української мови
Навчальні дисципліни«Сучасна українська літературна мова», «Стилістика української мови», «Основи рекламознавства, «Основи академічного письма»
Наукові інтересиКомунікологія, конфліктна комунікологія, стилістика
Наукове кредоЗ видимого пізнавай невидиме (Г. Сковорода)
Контактна інформація:
Службова адресакафедра української мови, Криворізький державний педагогічний університет, вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, 50086
Службовий e-mailkafedra_movy@kdpu.edu.ua
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056) 440-08-42
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1981-1985Одеський державний університет імені І. І. Мечникова
філолог, викладач російської мови і літератури
2012 - 2015Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, докторант кафедри української мови
10.02.01 – українська мова
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2017 Інститут української мови НАН України, спеціалізована вчена рада Д 26.173.01.
«Українськомовна репрезентація міжособистісного конфлікту»
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
01.06.2016 - 30.06.2016«Комунікативні тактики конфліктного спілкування»
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Стажування
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
2015 – донинідоцент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
2012 - 2015 докторант кафедри української мови
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
1990 - 2012асистент, старший викладач, доцент
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
09 -10 листопада 2017 р., Криворізький державний педагогічний університет V Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»
Сутність комунікативного міжособистісного конфлікту за даними соціолінгвістичного опитування»
http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/3000
05 - 06 жовтня 2017 р., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана ОгієнкаVІІ Міжнародна наукова конференція
«Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі»
Forms end models of interpersonal conflict communication in the media
http://fn.kpnu.edu.ua/
28 – 29 вересня 2017 р., Одеський національний університет імені І. І.МечниковаМіжнародна науково-практична конференція
«Українська мова у парадигмі світової лінгвістики»
Лінгвокультурне поле конфлікту
http://zum.onu.edu.ua/index.php/main/article/view/138
26 - 27 жовтня 2017 р., Львівський національний університет ім. Івана ФранкаВсеукраїнська наукова конференція
«Іван Ковалик та українське мовознавство: історія, школи, проблеми» до 110-річчя від дня народження проф. І. І. Ковалика
Інваріант текстів українськомовного міжособистісного конфлікту
http://philology.lnu.edu.ua/research/vydannya/visnyk/arhiv-vypuskiv-visnyk
15 -16 жовтня 2015 р.. Криворізький національний університетІV Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»
Типи комунікативної поведінки індивідуумів на стадії розвитку міжособистісного конфлікту
http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/1524
02 - 04 квітня 2015 р., Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараVІІ Міжнародна наукова конференція
«Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах»
Репертуар мовних форм завершення міжособистісного конфлікту з перевагою однієї зі сторін
http://movoznavstvo.com.ua/download/pdf/2015_2/3.pdf
22 - 23 травня 2015 р., Міжнародний науковий інститут "Educatio" XI Міжнародна науково-практична конференція
«Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия»
The conflict potential of Ukrainian and Russian phraseology with the value of deception
http://edu-science.ru/wp-content/uploads/2016/03/edu_11_p3_6-171.pdf
22 - 23 жовтня 2014 р., ГГУ им. Ф.Скорины, м.Гомель VII Міжнародна наукова конференція
«Славянская фразеология в синхронии и диахронии»
О природе конфликтных паремий
http://www.elib.grsu.by/katalog/474488pdf.pdf?d=true
17 жовтня 2014 р., Національний університет «Острозька академія»III Міжнародна науково-практична конференція
«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації»
Сприйняття міжособистісного мовного конфлікту у студентському комунікативному середовищі
http://naub.oa.edu.ua/2014/spryjnyattya-mizhosobystisnoho-movnoho-konfliktu-u-studentskomu-komunikatyvnomu-seredovyschi/
20 - 21 травня 2014 р., Гилянский государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет II Міжнародна науково-практична конференція
«Текст. Произведение. Читатель»
Semantic integrity of overtext of conflict
http://sociosphera.com/en/conference/2014/tekst_proizvedenie_chitatel/
15 -16 травня 2014 р., Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького V Міжнародна наукова конференція
«Лінгвалізація світу»
Морфологічні маркери мовного конфлікту
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Mv_2014_18_32
27 - 28 березня 2014 р., Кіровоградський державний педагогічний університет VІII Міжнародна науково-практична конференція
«Мови і світ: дослідження та викладання»
Мовний конфлікт і комунікативна норма: лінгвокультурологічний аспект
http://www.kspu.kr.ua/download/nz_2014_130.pdf
22 – 23 квітня 2013 р., Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараVІ Міжнародна наукова конференція
«Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах»
Дискурсивні маркери конфліктності: когнітивний та прагматичний аспекти
http://movoznavstvo.com.ua/download/pdf/2013_1/8.pdf
26 - 27 січня 2013 р.. м. Будапешт Міжнародна науково-практична конференція
Modern problems of education and science
Речевой конфликт (к вопросу о принципах научного исследования)
http://scaspee.com/all-materials/bilokonenko-la-verbalconflict-to-the-question-of-the-principles-of-scientific-research
16 листопада 2012 р., Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»І Міжнародна науково-практична конференція
Психология труда и профессиональное развитие педагога: актуальное состояние, проблемы и перспективы
Социальная гигиена межличностного конфликта
http://docplayer.ru/50154740-Psihologiya-truda-i-professionalnoe-razvitie-pedagoga-aktualnoe-sostoyanie-problemy-i-perspektivy.html
23 - 24 травня 2013 р., Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університетуІІ Міжнародна наукова конференція
«Мова – література – культура в контексті національних взаємозв’язків»
Deception as verbal conflict
http://bdpu.org/philology/ua/2017/03/26/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-5-2015/
16-17 жовтня 2012 р., Одеський національний університет імені І.І.МечниковаВсеукраїнські наукові читання
Треті наукові читання, присвячені пам’яті члена-кореспондента НАН України, професора Ю.О. Карпенка
Аспекти лінгвістичного аналізу конфліктної інтерперсональної комунікації
http://liber.onu.edu.ua/pdf/movoznav_20.pdf
27 - 29 вересня 2012 р., Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН УкраїниХXІ Міжнародна наукова конференція
«Мова і культура» імені Сергія Бураго
Позамовні реакції як знак конфліктної комунікації (на матеріалі текстів художніх творів початку ХХІ століття)
http://www.burago.com.ua/attachments/article/46/157.pdf
21 – 22 березня 2012 р., Запорізький національний університетВсеукраїнська наукова конференція
«Наукова спадщина професора І. С. Олійника в сучасному контексті»
Мовні та позамовні маркери конфліктності персонажів творів Марії Матіос
http://visnykznu.org/pdf/t_visn_2012/VISNYK-2012-1-filolog.pdf
17 - 18 жовтня 2013 р., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана ФранкаІV Міжнародна науково-практична конференція
«Рідне слово в етнокультурному вимірі»
Семантична деривація пейоративної лексики конфліктної комунікації
http://ddpu.drohobych.net/native_word/wp-content/uploads/2016/04/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_2013.pdf
19-20 квітня 2018 р., Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараVІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Культура мови в українському суспільстві»
Інтерпретаційна неоднозначність поняття ‘кооперативна комунікація’
http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/ffil/program_5bf1d29ed2ad7.pdf
11−12 травня 2018 р. Наукова філологічна організація «Логос»Міжнародна науково-практична конференція
«Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури»
«Типологія мовної поведінки осіб у конфлікті за належністю до напівофіційних стосунків"
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjvrqnr5KPlAhWw-ioKHaSDA04QFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fjournal.kdpu.edu.ua%2Ffilstd%2Farticle%2Fdownload%2F82%2F72%2F&usg=AOvVaw1wsSMim-O_kK4QTfqao3YO
12–13 квітня 2019 р. Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараIX Міжнародна наукова конференція
«Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах»
Функціональна специфіка новоутворень в українськомовних інтернетних текстах
http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/ffil/program_5cbe4cbdb6e70.pdf
20–21 вересня 2019 р. Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere Міжнародна науково-практична конференція
«Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЕС»
Про деякі конфліктні властивості українських фразем
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
2017 р., Криворізький державний педагогічний університетВсеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
ІІ тур
ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ В РАННІЙ ЛІРИЦІ ІВАНА АНДРУСЯКА: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ДОМІНАНТИ
Халабуда Владислав, магістр, І курс
2 місце
2018 р., Криворізький державний педагогічний університетВсеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
ІІ тур
Функціонально-стилістичні особливості політичної лексики у статтях Ліни Костенко
Тимченко Яна
2 місце
2018 р., Криворізький державний педагогічний університетВсеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
ІІ тур
Структурно-семантичні типи прагмонімів (на матеріалі назв кондитерських виробів)
Гончаренко Катерина
3 місце
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2005Подяка виконкому Дзержинської районної ради
2010Грамота ректорату Криворізького державного педагогічного університету
2011Грамота виконкому Криворізької міської ради
2017 Грамота ректорату Криворізького державного педагогічного університету
2018Почесна грамота дирекції Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської молоді
2019Почесна грамота виконкому Криворізької міської ради
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29