Кафедра української мови
Факультет Української філології

23 грудня 2021 року студенти факультету української філології взяли активну участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Образне слово Придніпров’я», яка проходила на базі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в онлайн-форматі та згуртувала коло учасників із різних вишів України, а не тільки Придніпровського промислового регіону. Здобувачі вищої освіти бакалаврського й магістерського рівнів із Криворізького державного педагогічного університету гідно презентували власні лінгвістичні здобутки й виступили з доповідями, присвяченими актуальним питанням мовознавчої царини. 23.12.21 CК123.12.21 СК2Доповіді молодих мовознавців із Криворізького педагогічного були підготовлені в рамках різних дослідницьких програм і загальної проблематики, запропонованої організаторами конференції для широкого обговорення :

1. Лінгвістичний дискурс Придніпров’я: осягнення минулого і сьогодення.23.12.21_програма.png

2. Художній дискурс літератури Придніпров’я.

3. Публіцистичний дискурс у сучасних вимірах.

4. Мовно-літературні виміри досліджень сучасної літератури.

5. Культурологічний підхід до викладання мови та літератури.

6. Інформаційний простір фольклорного та літературного тексту.23.12.21 СК323.12.21 СК4Під час наукового форуму криворізькі студенти під керівництвом своїх наукових наставників – д. філол. н., проф. Жанни Колоїз, к.філол. н., доц. Наталії Малюги, к. філол. н., доц. Наталі Шарманової – акцентували на проблемних питаннях сучасного українського мовознавства, розкрили багатогранні аспекти лінгвальної практики різних мовнокультурних спільнот, і зокрема в соціокультурному просторі Придніпров’я.23.12.21 СК523.12.21 СК623.12.21 СК723.12.21 СК823.12.21 СК923.12.21 СК1023.12.21 СК1123.12.21 СК12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.21 СК13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальність порушених наукових питань, узагальнення майбутніми словесниками досвіду вітчизняних і зарубіжних лінгвістів із тієї або тієї проблеми, окреслення нерозв’язаних раніше дискусійних моментів, аргументований виклад основного матеріалу з теми дослідження, змістовність студентських доповідей, супроводжуваних мультимедійними презентаціями, а також активна участь наших здобувачів у науковій дискусії, уміння давати вичерпні відповіді на запитання учасників конференції чи секційних модераторів у процесі представлення власних проєктів були по праву високо оцінені оргкомітетом дипломами й сертифікатами. 23.12.21 диплом223.12.21 диплом1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.21 сертифікат123.12.21 сертифікат223.12.21 сертифікат5

23.12.21_сертифікат3.png23.12.21 сертифікат4

23.12.21 сертифікат823.12.21_сертифікат6.png23.12.21 сертифікат7

Тож нині ми впевнені: залучення нової генерації філологів до активного обговорення актуальних мовознавчих питань є досить важливим задля їх фахового становлення.

Щиро вітаємо наших дослідників мови й бажаємо їм подальших наукових здобутків! 

17968

Сьогодні, 23 грудня 2021 року, на факультеті української філології відбулася державна атестація здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) з отриманням чи то другої предметної спеціальності «Англійська мова», чи то додаткової спеціалізації «Редагування освітніх видань».23.12.21 123.12.21 3Студенти груп УФР-м-16 й УАФ-м-16 склали державну атестацію диференційно: магістри-викладачі успішно захистили магістерські роботи з актуальних проблем сучасного мовознавства, лінгводидактики чи літературознавства, а магістри-вчителі здали комплексний кваліфікаційний екзамен, який охоплював два блоки – теоретичний і прикладний, із презентацією кваліфікаційних завдань мовознавчо-літературознавчого циклу. Нині випускники магістратури на належному рівні продемонструвати ґрунтовну філологічну підготовку й відповідально поставилися до цього академічного етапу як підсумкового, справді, іспитового. У процесі складання обох типів атестаційного випробування «новоспечені» магістри освіти активно застосовували комп’ютерні технології, підготувавши заздалегідь мультимедійні презентації для представлення власних магістерських проєктів.

23.12.21_4.jpg23.12.21_2.jpg23.12.21 723.12.21 8Отже, формат проведення державної атестації, презентація наукових пошуків магістрів у галузі філології, представлені предметні результати навчання з опанованих теоретичних курсів, акцент на прикладному аспекті застосування знань, умінь і навичок дали змогу продемонструвати високий рівень освітньо-професійної підготовки магістрів-словесників. Від вдячних студентів Криворізького  педагогічного навзаєм лунали теплі  слова на адресу своїх наукових наставників і всього професорсько-викладацького колективу.

Щиро вітаємо магістрів освіти з успішним складанням державної атестації

й бажаємо творчих здобутків і фахового злету в царинах словесності, перекладу, видавничої справи!

17934

21 грудня 2021 року на факультеті української філології проведено державну атестацію здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) заочної форми навчання.21.12.21 1 Екзаменаційна комісія під головуванням доцента кафедри української мови Тетяни Вавринюк засідала двічі з дотриманням усіх необхідних санітарних вимог: для захисту магістерських робіт і проведення комплексного кваліфікаційного екзамену.
За результатами проведених магістерських досліджень студентки Безщасна Яна й Полудень Віолета із групи ЗУМЛ-м-16 підготували змістовні доповіді, успішно представили власні напрацювання як самостійні завершені наукові проєкти, високо оцінені членами комісії.
Комплексний кваліфікаційний екзамен передбачав два блоки: відповіді студентів на теоретичні питання й захист кваліфікаційних завдань. Заздалегідь підготовлені мультимедійні презентації до виконаних кваліфікаційних завдань дали змогу продемонструвати рівень академічної підготовки магістрів-заочників.

21.12.21 4

21.12.21 3

 

21.12.21 521.12.21 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щиро вітаємо наших випускників з успішним завершенням магістратури

й бажаємо подальшого кар’єрного зростання у філологічній царині!

17923

14 грудня 2021 року на кафедрі української мови відбулося друге онлайн-засідання із захисту курсових робііт, модератором якого стала проф. Людмила Білоконенко. Бакалаври ІV курсу представили свої мовознавчі проєкти в рамках традиційного підходу до захистів з урахуванням низки організаційно-методичних вимог:

1. Результати курсових проєктів мають бути представлені у вигляді презентації.

2. Презентація повинна доповнювати, а не дублювати виступ.

3. Відповідь на запитання має бути точною й лаконічною.

У процесі самого захисту до уваги бралася й низка інших критеріїв, за якими комісія у складі викладачів кафедри української мови оцінювала актуальність обраної тематики, її практичну значущість та конкретні результати наукових пошуків студентів.14.12.21 114.12.21_2.pngЯк і попереднього разу, бакалаври презентували власні лінгвістичні здобутки, що виявило сферу студентського зацікавлення багатоплановістю проблематики у вивченні мовної царини – від мови фольклорних текстів (власне, різноманітні питання щодо декодування етнокультурних глибин, концептуалізації національного паремійного корпусу) до синхронного зрізу дослідження мови: чи то стилістичні ресурси текстів масової інформації, чи то мовотворчість представників новітньої української літератури, і зокрема ідіостиль наших сучасників, мовні засоби експресивності або ж лінгвокогнітивний підхід в описі текстів у жанрі фольк-хісторі тощо. 
14.12.21 4

14.12.21 5

 

14.12.21_6.png

14.12.21_12.png14.12.21 14
14.12.21_10.png

 

 

 

 

 

 

14.12.21 1114.12.21_15.png14.12.21_16.png14.12.21_13.png14.12.21_8.png14.12.21 714.12.21_9.png14.12.21 17Підготовлені мультимедійні презентації допомогли яскраво представити й обговорити результати студентських досліджень з актуальних питань сучасної лінгвістики. Сподіваємося, що набуті уміння й навички наукової інтерпретації матеріалу в бакалаврських мовознавчих і лінгводидактичних проєктах стануть у нагоді і в процесі підготовки магістерських робіт.

17838

08 грудня 2021 року доцент кафедри української мови к. філол. н., доц. Наталя Шарманова провела відкриту лекцію зі спецкурсу  «Українська пареміологія» для студентів заочної форми навчання (гр. ЗУМЛ-18) з теми: «Українська пареміологія як філологічна царина і навчальна дисципліна». Оскільки лекційний курс із навчальної дисципліни за програмою становить лише дві години для заочної форми навчання, то метою проведеного заняття стало окреслити визначальні методологічні засади української пареміології як науки й навчальної дисципліни та презентування пареміологічного простору сучасної української мови. 08.12.21 108.12.21 2У процесі опанування основних положень курсу увага студентів була спрямована на формування системи теоретичних відомостей з пареміології, її місця серед інших гуманітарних наук та окреслення теоретичної бази й методології у царині пареміології. Занурившись у коло концептуальних засад про становлення цієї наукової галузі, лінгвістичної ідентифікації паремій та їх систематизації в зарубіжному й вітчизняному мовознавстві, лектор акцентувала на тісних зв’язках між теоретичною та прикладною складовими навчальної дисципліни, зупинилася на дискусійних підходах до диференціації власне паремійного й афористичного матеріалу в традиційній лінгвістиці, на інноваційних поглядах до об’єкта і предмета пареміології, інтерпретації пареміологічних явищ у системно-структурній та антропоцентричній (когнітивно-дискурсивній) дослідницьких парадигмах.08.12.21 308.12.21 408.12.21 508.12.21 12У процесі ознайомлення з навчальним концентром курсу важливими питаннями стали такі: з’ясування системної організації та стилістичних можливостей власне паремійного корпусу, розкриття структурно-семантичних ознак афоризмів як одиниць книжно-літературного походження, репрезентація здобутків української пареміографії з відповідною періодизацією її різних етапів – від етапу формування до новітнього етапу активного розроблення сучасних словників паремій. Окреслені теоретичні питання сучасної української пареміології супроводжувалися мультимедійною презентацією.08.12.21 6

08.12.21 8

08.12.21_11.png

Лекція доц. Наталі Шарманової завершилася обговоренням, у якому взяли участь професор кафедри української мови Людмила Білоконенко, доценти Світлана Бузько, Тетяна Вавринюк, Вероніка Городецька, Наталя Малюга, старші викладачі Наталія Березовська-Савчук, Любов Цоуфал й аспірант Тетяна Соловйова. Самоаналіз підсумував розкриття ключових питань розглянутої теми з осмислення основних складників пареміології, які утворюють одну з потужних семіотичних підсистем і забезпечують процес повноцінної суспільної комунікації в різноманітних дискурсивних практиках.
Усі присутні наголосили на високому науково-методичному рівні проведення відкритого заняття за традиційною для лекції структурою. Темп заняття оптимальний, що дало змогу студентам опрацювати новий для них навчальний матеріал та уяснити певні прикладні аспекти, заплановані для розгляду на практичних заняттях. Наголошено на популяризації науково-методичних здобутків кафедри української мови, ужитку національно спрямованого ілюстративного матеріалу, що дозволяє осмислити етнокультурні цінності та ідеологічний потенціал пареміологічного фонду, сприяє засвоєнню студентами результатів основних напрацювань із пареміологічної проблематики в українській і світовій лінгвістиці. 08.12.21 9Доцент Наталя Малюга, яка вела засідання з обговорення відкритої лекції, висновкувала: представлений на занятті теоретичний матеріал з основних пареміологічних питань спрямовано на формування професійних компетентностей бакалаврів у їх фаховій підготовці; лекційне заняття характеризується продуманою, чіткою логікою викладу, що відповідає всім вимогам, які висуваються до проведення занять такого типу у вищій школі.

17767

09 грудня 2021 року викладачі кафедри української мови на чолі із завідувачкою д. філол. н., проф. Жанною Колоїз узяли участь у міжкафедральному семінарі, проведеному на базі двох закладів вищої освіти – Варшавського університету і Криворізького державного педагогічного університету. Метою такої зустрічі є ознайомлення з досвідом навчання словесників у європейських вишах задля якісної підготовки до акредитації здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). 09.12.21 1Учасники методичного заходу мали змогу ознайомитися з підготовкою філологів бакалаврського та магістерського рівнів у Варшавському університеті. Представила освітні програми «Українська мова і література. Англійська мова» (перший (бакалаврський) рівень) та «Українська мова і література. Англійська мова» (другий (магістерський) рівень) виконувачка обов’язків завкафедри україністики д-р Катажина Якубовська-Кравчик. Вона презентувала структуру і зміст ОП, специфіку освітніх компонентів програм, зробила акцент на циклі професійної підготовки майбутніх словесників та організації індивідуальної студентської траєкторії.09.12.21 2Аби перейняти досвід зарубіжних колег й удосконалити ОП підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література), активну участь у семінарі взяли всі гаранти освітньо-професійних програм на факультеті української філології: «Українська мова і література. Англійська мова», «Українська мова і література. Психологія», «Українська мова і література. Редагування освітніх видань». Протягом роботи семінару поставили низку питань до пані Катажини, адже учасників зацікавивила структура і зміст ґрунтовних освітньо-професійних комплексів з опанування української та англійської словесності у Варшавському університеті. Тому, подібні методичні зустрічі є досить цінними задля вдосконалення освітніх програм філологічної підготовки здобувачів вищої освіти різних рівнів у Криворізькому педагогічному.

17764

07 грудня 2021 року на кафедрі української мови відбувся захист курсових робіт в онлайн-форматі. Студенти ІV курсу успішно презентували свої мовознавчі й лінгводидактичні проєкти:
1. Гребень О., гр. УФР-18 (проф. Бакум З. П.).
2. Пустовар І., гр. УАФ-18 (доц. Бузько С. А.).
3. Горна І., гр. УФР-18 (доц. Бузько С. А.).
4. Пінчук К., гр. УФР-18 (доц. Вербовий М. В.).
5. Таранович О., гр. УАФ-18 (доц. Качайло К. А.).
6. Казак Д., гр. УФР-18 (доц. Качайло К. А.).
7. Городецька А., гр. УАФ-18 (проф. Колоїз Ж. В.).
8. Шаповал Я., гр. УПФ-18 (проф. Колоїз Ж. В.).
9. Кучма Р., гр. УФР-18 (проф. Колоїз Ж. В.).
10. Кононенко Л., гр. УФР-18 (проф. Колоїз Ж. В.).
11. Грубляк В., гр. УАФ-18 (доц. Малюга Н. М.).
12. Пугач А., гр. УАФ-18 (доц. Малюга Н. М.).
13. М’яч Г., гр. УАФ-18 (доц. Малюга Н. М.).
14. Пономаренко Д., гр. УАФ-18 (доц. Малюга Н. М.).
15. Чумаченко А., гр. УАФ-18 (доц. Малюга Н. М.).
16. Коваленко Т., гр. УАФ-18 (доц. Малюга Н. М.).
17. Самойленко В., гр. УПФ-18 (доц. Шарманова Н. М.).07.12Комісія у складі завідувачки кафедри української мови проф. Жанни Колоїз, доцентів Миколи Вербового, Ксенії Качайло, Наталії  Малюги, Наталі Шарманової оцінила підготовлені студентські наукові роботи із сучасної лінгвістики й методики навчання української мови. Бакалаври представили результати власних наукових пошуків за допомогою мультимедійних презентацій, зробивши акцент на прикладному аспекті проведеного дослідження, що дає змогу розв’язати низку дослідницьких питань та застосувати у практиці викладання вузівського і шкільного курсів мови. 07.12 2707.12 4

 

 07.12 28 

 

 

 

 

07.12 507.12 707.12 607.12 907.12 1007.12 11

 

 07.12 12

07.12 14

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12 1507.12___20.png07.12 2307.12 25Презентація робіт супроводжувалася обговоренням різнопланової тематики з мовознавчої та лінгводидактичної царин. Відзначаємо при цьому активність студентської аудиторії щодо з’ясування актуальності проблематики, особливостей у вирішенні наукових питань або окремих моментів, які стосувалися чи то різних підходів до об’єкта вивчення, чи то певних етапів проведення самого дослідження. 07.12___22_Г.png07.12 21 Г07.12 2Городецька

 

 

 

 

 

 

 

07.12 Городецька07.12 1707.12.21 07.12 16

 

 

 

 

 

 

 

 07.12 29 07.12. 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Активність під час захисту була схвально оцінена не тільки членами комісії та науковими керівниками, які взяли участь у заході, а й самими студентами – і тими, хто вже успішно завершив курсові проєкти, і тими, хто ще знаходиться на стадії їх підготовки й долучилися до нинішнього засідання. Наприкінці, після виголошення оцінок, бакалаври висловили подяку своїм науковим керівникам, які допомагали готувати роботи й надавали науково-методичний супровід, та поділилися власними враженнями й емоціями від захисту.07.12 807.12 2407.12 підсумокНайкращі курсові проєкти, захищені на «відмінно», комісія рекомендувала до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт із філологічних дисциплін.

17748

01 грудня 2021 року під патронатом Генерального консульства України в м. Мюнхені відбулася відеоконференція до Міжнародного дня української писемності та мови, де взяли участь викладачі кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету. Організатором конференції виступив Iнститут слов’янської філології Університету Людвіґа-Максиміліана (м. Мюнхен, Німеччина). Модератор зустрічі – д-р Олена Новікова.01.12 1

01.12 301.12 2З вітальним словом до учасників звернувся Генеральний консул України у м. Мюнхені Юрій Ярмілко, який акцентував на традиціях україно-німецьких контактів та актуальності нових взаємин у різних царинах, зокрема і в мовній.01.12 4Основні доповідачі на міжнародній відеоконференції:
д-р Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови;
проф. Василь Шуляр,  директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
д-р Олеся Лазаренко, наукова співробітниця Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері.01.12 5Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь окреслив основні аспекти й засади мовної політики в Україні, наголосив на тих зовнішніх і внутрішніх викликах, що постають перед українським суспільством у світлі мовної розбудови держави, та необхідності міжмовних україно-німецьких взаємин. Окремо зупинився доповідач на діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови, затвердженні стандартів української мови й сертифікації державних службовців на рівень володіння українською мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 2019 року.01.12 6Заслухано і доповідь директора Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, професора Василя Шуляра «Літературна освіта: виклики сучасності», який розкрив заявлену тему в контексті проблематики формування читача «нової грамотності», зупинився на різних етапах здобування післядипломної філологічної освіти.01.12 7Неабияке зацікавлення в учасників конференції викликав виступ докторки Олесі Лазаренко, наукової співробітниці Європейського університету Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері), яка зупинилася на питаннях історії мовних контактів між Україною та Німеччиною, засвідчених в архівних матеріалах з діяльності Українського наукового інституту (1926–1945), українських студіях повоєнного часу й новітньої доби. Доповідачка також розповіла про викладання української мови як іноземної в університетах і школах Німеччини, а також про ініціювання українськими громадами в різних містах викладання української мови в суботніх і недільних школах та про діяльність Мовного центру Європейського університету Віадріна.01.12 1101.12___9.png01.12 10Наприкінці відеоконференції учасники мали змогу поставити запитання доповідачам у чаті й отримати навзаєм розлогі відповіді й коментарі, написати теплі відгуки організаторам за інформаційну, змістовну зустріч. Від імені наукової спільноти Криворізького педагогічного висловила вітання завідувачка кафедри української мови професор Жанна Колоїз із побажанням творчого натхнення і подальших здобутків у питаннях утвердження престижу української мови.

01.12 1201.12 13

17697

Сьогодні, 25 листопада 2021 року, професорсько-викладацький склад кафедри української мови на чолі із завідувачем д. філол. н., проф. Ж. В. Колоїз узяли участь в обговоренні освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Зустріч відбулася в розширеному онлайн-форматі за участю декана доц. Л. М. Семененко, викладачів кафедри української та зарубіжної літератур, стейкходерів і студентів факультету української філології.

25.11_1.png25.11_11.pngПрезентували освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) гаранти проф. В. І. Дмитренко, доц. В. А. Городецька, доц. С. С. Журба, яка і виступила модератором засідання та представила загальну структуру всіх бакалаврських ОПП, що мають акредитуватися на факультеті української філології:

1. Українська мова і література. Психологія .

2. Українська мова і література. Англійська мова.

3. Українська мова і література. Редагування освітніх видань.

25.11_2.png25.11 3Гаранти-співдоповідачі розкрили особливості кожної програми з урахуванням специфіки двох спеціальностей, або двох предметних спеціальностей, або ж додаткової спеціалізації. Оскільки на кафедрі української мови таке обговорення відбувається вдруге протягом тижня, то доц. В. А. Городецька узагальнила результати попередньої зустрічі й акцентувала на тих аспектах, які найбільше зацікавили стейкхолдерів зі спеціалізації «редагування освітніх видань».25.11 425.11 525.11 6 У процесі обговорення гаранти відповіли на запитання стейкхолдерів і здобувачів освіти, а самі стейкхолдери дали розгорнуту оцінку презентованим ОПП бакалаврської підготовки майбутніх словесників. У підсумку було окреслено основні моменти для наступних акредитаційних засідань.

25.11 7

25.11 825.11 9

 

 

 

 

 

 

 

 

17605

   Сьогодні, 18 листопада 2021 року, відбулося засідання методичного семінару кафедри української мови  з питання  підготовки до акредитації здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література. Редагування освітніх видань). У засіданні, проведеному в онлайн-форматі під головуванням д. філол. н., проф. Людмили Білоконенко, узяли участь стейкхолдери, студентка бакалаврату, викладачі кафедри української мови на чолі із завідувачем д. філол. н., проф. Жанною Колоїз.18.11.21 1 Стейкхолдери18.11.21 218.11.21 4   Презентувала програму бакалаврської підготовки майбутніх словесників з отриманням додаткової спеціалізації «редагування освітніх видань» гарант к. філол. н., доц. Вероніка Городецька. Доповідачка представила навчальний план підготовки бакалаврів 2021 року за двома блоками: нормативно-освітні компоненти (цикл загальної підготовки та цикл професійної підготовки) та вибіркові освітні компоненти з дисциплін вільного вибору студентів – із загальноуніверситетських курсів, спрямованих на загальну підготовку, та з дисциплін професійної підготовки здобувачів вищої освіти за основною спеціальністю та додатковою спеціалізацією. Акцентовано на циклі професійної підготовки майбутніх словесників, редакторів з урахуванням різних її складових: фундаментальної підготовки, психолого-педагогічної та методичної підготовки, науково-предметної підготовки та практичної підготовки, спроєктованих спільно на формування низки фахових компетентностей. Гарант провела порівняльний аналіз навчальних планів 2021 й 2017 років за основними блоками й циклами підготовки бакалаврів на факультеті української філології; зосередила особливу увагу слухачів на мовознавчому й літературознавчому циклах науково-предметної підготовки редакторів, виокремивши обов’язкові й вибіркові дисципліни, які опановують бакалаври протягом восьми семестрів.18.11.21 1518.11.21 518.11.21 618.11.21 718.11.21 8   До обговорення ОП долучилися стейкхолдери з інших освітніх закладів України та регіонального видавництва, а саме:

   Погрібна Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики, реклами і PR-технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;18.11.21 9   Синявська Алла Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Української академії друкарства (м. Львів);18.11.21 10   Миза Ольга Сергіївна – заступник директора газети «Червоний гірник», випускниця факультету української філології Криворізького державного педагогічного університету зі спеціалізації «редагування освітніх видань».18.11.21 11   На засідання методсемінару була запрошена як стейкхолдер і студентка ІІ курсу групи УФР-20 Усачова Марина.18.11.21 12   Відкрите спілкування з теми зустрічі спостерігалося і в частині відповіді гаранта на питання присутніх. Так, у процесі обговорення представленої ОП стейкхолдери висловили свої пропозиції щодо формулювання назви однієї з вибіркових дисциплін. Вони поцікавилися, яким чином формуються професійні компетентності здобувачів вищої освіти саме за додатковою спеціалізацією «редагування освітніх видань», на що отримали розгорнуті відповіді про інтегральну, загальні та спеціальні компетенції, спрямовані на розв’язання спеціалізованих завдань і практичних проблем у царині філології, видавничої справи й редагування. Студентку ІІ курсу найбільше зацікавило, які ж кар’єрні можливості є у випускників, що навчаються за освітньою програмою підготовки редакторів, після закінчення бакалаврату. І не лише студентка, а і всі запрошені мали змогу ознайомитися з широким спектром посад, які можуть обіймати, окрім традиційних редактора і коректора,  дипломовані випускники зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література. Редагування освітніх видань): контент-менеджер, копірайтер, рерайтер, PR-менеджер та інші посади в редакціях і видавництвах, і зокрема нові, модернізовані, що сприяють просуванню й оптимізації сайтів для пошукових систем, а також розробленню й редагуванню різнопланової інтернет-продукції.

   У підсумку науково-методичного семінару всі учасники подякували гарантові доц. В. Городецькій за презентацію освітньої програми і підтримали висловлені завідувачем кафедри пропозиції щодо внутрішньої академічної мобільності, подальшої плідної співпраці й обміну досвідом у реалізації ОП бакалаврської підготовки редакторів. 

17519
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша