Кафедра української мови
Факультет Української філології

Бакум Зінаїда Павлівна – доктор педагогічних наук, професор.

Березовська-Савчук Наталя Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший викладач.

Білоконенко Людмила Анатоліївна – доктор філологічних наук, доцент.

Бузько Світлана Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Демиденко Ганна Глебівна  – кандидат філологічних наук, старший викладач.

Вавринюк Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Вербовий Микола Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент.

Городецька Вероніка Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Іншакова Ірина Опанасівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Качайло Ксенія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Малюга Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Мішеніна Тетяна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор.

Шарманова Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Лимаренко Валентина Володимирівна – старший лаборант.

470

БАКУМ Зінаїда Павлівна,

доктор педагогічних наук, професор

Bakum

Народилася в с. Великі Вікняни Збаразького району Тернопільської області. У 1985 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Українська мова і література». На кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету працює з 1991 року. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію «Лінгводидактична спадщина С. Х. Чавдарова» (науковий керівник: проф. Біляєв О. М.). Працює в царині методики української мови. Опублікувала понад 130 наукових та навчально-методичних робіт. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук («Теоретико-методичні засади навчання фонетики в гімназії») (науковий консультант: проф. Караман С. О.). Співавтор посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України «Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах» (2003, 2011), «Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах» (2005), «Українська мова: Усний і письмовий (диктант) екзамени: Поглиблений етап вивчення» (1998), «Сучасна українська літературна мова» (2011), «Методика навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі» (2015). Член науково-методичної ради університету, спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій (Херсонський державний університет, Київський університет імені Б. Грінченка). Викладає дисципліни «Методика навчання української мови», «Методика викладання української мови у вищій школі». Під керівництвом Зінаїди Павлівни захищено 6 кандидатських дисертацій (Бабенко Т. П., Ємельова Г. П., Лапіна В. В., Пальчикова О. О., Саприкіна Л. А., Хоцкіна С. М.).

359

БЕРЕЗОВСЬКА-САВЧУК Наталя Анатоліївна,

кандидат філологічних наук, старший викладач

Березовська

Народилася в м. Кривому Розі. У 2000 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю «Українська мова і література». У жовтні 2003 року закінчила аспірантуру при кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Дистрибутивні характеристики предикатів стану в сучасній українській мові» (науковий керівник: доктор філол. наук, проф. Леута О. І.) Викладає дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Основи академічного письма», «Українська мова як іноземна». Автор монографії «Дистрибутивні характеристики предикатів стану в українській літературній мові» (2016). Має близько 30 публікацій.

358

БІЛОКОНЕНКО Людмила Анатоліївна,

доктор філологічних наук, доцент

Білоконенко Л

Народилася в м. Верхівцеве Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. У 1985 році закінчила Одеський державний університет за спеціальністю «Російська мова і література». У 1996 році захистила кандидатську дисертацію «Синтагматичні класи дієслів руху в сучасній російській літературній мові» зі спеціальності «російська мова». На кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету працює з 2002 року. 

У 2017 році в Інституті української мови НАН України, у спеціалізованій вченій раді Д 26.173.01., захистила докторську дисертацію «Українськомовна репрезентація міжособистісного конфлікту». Має понад 50 публікацій. Викладає дисципліни «Ділова українська мова», «Сучасна українська літературна мова», «Стилістика української мови», «Основи рекламознавства», «Національні бібліотеки світу».

357

БУЗЬКО Світлана Андріївна,

кандидат філологічних наук, доцент

Buzko

Народилася в м. Кривому Розі Дніпропетровської області. У 1998 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова та література», у 2004 році – магістратуру при кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» й отримала кваліфікацію «магістр педагогічної освіти. Викладач української мови», аспірантуру при кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету в 2009 р. Захистила кандидатську дисертацію «Лексика української постмодерної прози» (2010 р.). Має понад 20 наукових публікацій. На кафедрі працює з 2009 р. Викладає дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Сучасна українська літературна мова», «Практикум української мови і культура мовлення».

356

ВЕРБОВИЙ Микола Володимирович,

кандидат філологічних наук, доцент

verbovy

Народився в м. Кривому Розі Дніпропетровської області. У 1986 році закінчив Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова і література». На кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету працює з 1987 року. У 1994 році захистив кандидатську дисертацію «Формування складу й розвиток словотвірної структури прислівників способу дії в українській мові» (науковий керівник: проф. Німчук В. В.). Опублікував понад 70 наукових розвідок з історії української мови, діалектології в українських та зарубіжних виданнях, підготував навчально-методичні посібники «Давньоруська мова» (1997 р.), «Історія української мови» (1997 р.), «Основи слов’янської філології» (1998 р.), «Історична граматика української мови» (1998 р.). З 2002 року редагує та видає збірник наукових праць «Ucrainistica». Викладає дисципліни «Історична граматика української мови», «Старослов’янська мова», «Історія української мови», «Українська діалектологія», «Редагування освітніх видань та лінгвістика тексту».

353

ВАВРИНЮК Тетяна Іванівна,

кандидат філологічних наук, доцент

Vavryniuk

Народилася в с. Пеньківка Літинського району Вінницької області. У 1985 році закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова і література». На кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету працює з 1989 року. Після закінчення аспірантури при Дніпропетровському державному університеті в 1998 році захистила дисертацію «Конструкції з прямою мовою в структурі української народної казки» (науковий керівник : проф. Баранник Д. Х.). Досліджує стилістику текстів, опублікувала понад 60 наукових та навчально-методичних робіт. Викладає дисципліни «Сучасна українська літературна мова», «Вступ до мовознавства», «Проблемні питання сучасної української літературної мови», «Лінгвістичний аналіз тексту», «Основи масової комунікації», «Теорія комунікації».

354

ГОРОДЕЦЬКА Вероніка Анатоліївна,

кандидат філологічних наук, доцент

Gorodetska

Народилася в м. Кривому Розі Дніпропетровської області. У 1987 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література». У Криворізькому державному педагогічному університеті працює з 1988 року – спочатку на кафедрі російської мови, а з 1995 року на кафедрі української мови. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію «Структура односкладних речень української мови в порівнянні з російською». Співавтор посібника, рекомендованого МОН України, «Робочий зошит з відповідями до посібника «Українська мова: Усний і письмовий (диктант) екзамени: Поглиблений етап вивчення» (1997 р.). Має понад 30 наукових праць. Викладає дисципліни «Сучасна українська літературна мова», «Вступ до мовознавства», «Проблемні питання сучасної української літературної мови», «Практикум з української мови».

350

ДЕМИДЕНКО Ганна Глебівна,

кандидат філологічних наук, старший викладач

Demydenko

Народилася в м. Кривому Розі Дніпропетровської області. У 2009 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова і література». Магістр української мови. Із 2009 р. – лаборант кафедри української мови. У жовтні 2013 р. закінчила аспірантуру при кафедрі української мови Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». У 2014 році захистила дисертаційну працю «Паралінгвальні фразеологізми в українській етнокультурі» (науковий керівник: д. філол. наук, проф. Колоїз Ж. В.). Автор понад 30 публікацій, у тому числі монографії «Паралінгвальні фразеологізми в українській етнокультурі».

349

ІНШАКОВА Ірина Опанасівна,

кандидат філологічних наук, доцент

Inshakova

Народилася в м. Кривому Розі Дніпропетровської області. У 1986 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова і література». На кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету  працює з 1989 року. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію «Розвиток іменникової конфіксації в історії української мови (структури на -ник)» (науковий керівник: проф. Білоусенко П. І.). Працює в царині історичного словотвору, опублікувала понад 40 наукових статей та методичних посібників. Співавтор колективної монографії «Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси)» (2010 р.). Викладає дисципліни «Сучасна українська літературна мова», «Старослов’янська мова», «Історія української мови», «Комунікативна культура бібліотекаря».

348
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31