Лов'янова Ірина Василівна

Основні відомості:
Науковий ступіньдоктор педагогічних наук
Вчене званняпрофесор
Посадапрофесор кафедри математики та методики її навчання
Навчальні дисципліниметодика навчання математики, методика навчання математики у профільній школі, методика навчання математики у закладах вищої і передвищої освіти
Наукові інтересиактуальні проблеми методики навчання математики у закладах середньої і вищої освіти
Контактна інформація:
Службовий e-mail[email protected]
Службовий телефон (кафедра, відділ)056470-13-51
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1988-1993Криворізький державний педагогічний інститут
математика
2012-2015Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
докторантура кафедри математики і методики навчання математики, спеціальність 13.00.02 - теорія і методика навчання (математика)
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2006Інститут педагогіки АПН України, спеціалізована вчена рада Д26.452.01
Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 - теорія навчання
2015Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціалізована вчена рада Д73.053.02
Теоретико-методичні засади навчання математики у профільній школі дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання (математика)
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
червень 2005курс за програмою "Intel - Навчання для майбутнього"
Криворізький державний педагогічний університет
тренінг
29 березня - 24 травня 2017Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"
курси підвищення кваліфікації викладачів
01 квітня -13 липня 2018«Глобальні тенденції і проблеми реалізації міжнародних освітніх та наукових програм»
Вища школа Лінгвістична, м. Ченстохова, Польща
міжнародне стажування для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої та професійної освіти, наукових установ
31 травня - 10 жовтня 2018Innovative technologies in education
Katowice Schkool of Technology, Poland
науково-педагогічне стажування
квітень-травень, липень 2019 "Загальна французька мова" інтенсив
Інститут Франції в Україні, м. Київ
курси
жовтень 2021ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Академія цифрового розвитку,м. Київ,
курси за дистанційною формою
листопад 2022 - січень 2023факультативний онлайн курс за спеціалізацією Online Learning Design for Educators
Курс підготовлений Macquarie University та запропонований освітньою платформою Coursera
курси за дистанційною формою
листопад-грудень 2022онлайн курс «Étudier en France: French Intermediate course B1-B2»
Курс підготовлений École Polytechnique та запропонований освітньою платформою Coursera
курси за дистанційною формою
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
1992-1994вчитель математики та інформатики
ЗОШ №61, м. Кривий Ріг
1994-2001вчитель математики
Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді, м. Кривий Ріг
2001 - 2019доцент кафедри математики та методики її навчання
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"
2019 - до теперпрофесор кафедри математики та методики її навчання
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 Scopus
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
17 травня 2023 року, КДПУInternational Conference
XV International Conference on Mathematics, Science and Technology Education ICon-MaSTEd2023
The method of using the online course ‘Creative Thinking through Learning Elementary Maths’ in the Mathematics teacher training system
17-18 травня 2018 року, Черкаси, ЧДТУміжнародна
«Інформаційні технології в освіті. Науці і техніці» (ІТОНТ-2018):
ІКТ у підготовці фахівців соціономічних професій
Кривий Ріг-Одеса, 21-22 травня 2018 рокувсеукраїнська
«Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті» (КМІТО-2018)
Система Moodle як засіб підготовки фахівців соціономічних професій
31 травня -1 червня 2018 року, м.Вінниця, ВДПУ ім. М.Коцюбинськогоміжнародна
«Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики»
Реалізація адаптивної системи навчання функціонального аналізу на LMS Moodle
20-22 wrzesnia 2018Miedzynarodowa konferencja naukowa
Technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku
Методична підготовка майбутнього вчителя математики з використанням хмарних сервісів GOOGLE
13-15 вересня 2018, Херсонський державний університетміжнародна науково-практична конференція
Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі
Організація навчально-виховного процесу в багатопрофільній школі в умовах запровадження нових освітніх стандартів
21-23 листопада 2018 Національний університет «Львівська політехніка»Х Науково-практична конференція
ІННОВАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Електронні навчальні курси у методичній підготовці майбутнього вчителя математики
8-9 листопада 2018 СумДПУ ім. А.С.МакаренкаІІІ Міжнародна науково-методична конференція
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2018»
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
11–12 квітня 2019 Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоVIII міжнародна науково-методична конференція
«Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019)
Підготовка до викладацької діяльності магістрів спеціальності 014.04 Середня освіта Математика
20-21 вересня 2019 ДЗ "ПІвденноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського"Всеукраїнська науково-практична конференція
Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи
Аналогія в реалізації наступності у навчанні математичних дисциплін
2-5 September 2019, Kharkiv, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"international conference
Hands-on Science Innovative Education in Science and Technology, HSCI-2019
Learning Platform as One of the Ways to Improve the Professional Qualification of Mathematical Disciplines Teachers at Higher Technical Educational Institutions
травень 2020, Кривий Ріг, Україна, Криворізький національний університет Міжнародна конференція
ICSF 2020, Питання сталого майбутнього: екологічні, технологічні, соціальні та економічні аспекти
Методичні вимоги до розробки онлайн-курсів на платформі «Higher School Mathematics Teacher»
15-17 жовтня 2020, Кривий РІг, Україна, КДПУМіжнародна конференція
SHS W eb of Conferences
Enhancing interest in research activities in mathematics students in teacher training universities
15-17 жовтня 2020, Кривий РІг, Україна, КДПУМіжнародна конференція
ICHTML 2020
The Arrangement of On-line Training of Master Students, Majoring in Mathematics for Internship in Technical Universities
15-17 жовтня 2020, Кривий РІг, Україна, КДПУXII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education
ICon-MaSTEd2020
The Arrangement of On-line Training of Master Students, Majoring in Mathematics for Internship in Technical Universities
5-6 жовтня, 2020, Харків, Україна16th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer ()
ICTERI 2020
Розробка Online-Course Syllabus «Operations Research з Орієнтацією на Хмарні Обчислення в Системі CoCalc»
5-6 жовтня, 2020, Харків, Україна16th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer
ICTERI 2020
Minimalism in Designing User Interface of «Higher School Mathematics Teacher»
9-10 квітня 2021 р. міжнародної науково-методична конференція, Черкаси, ЧНУ ім. Б. Хмельницького
«Проблеми математичної освіти – 2021 (ПМО-2021)»
Онлайн-курси як складова освіти впродовж життя
15–16 квітня 2021 р.Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю
«Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 90-річчя з дня народження професора З. І. Слєпкань», , Київ, Україна, НПУ імені М. П. Драгоманова
Зміст ІКТ-компетентності викладача
21 травня 2021 р.XIIІ International Conference on Mathematics, Science and Technology Education
ICon-MaSTEd2021
A Comprehensive Program of activities to develop sustainable core skills in novice scientists
21 травня 2021 р.XIIІ International Conference on Mathematics, Science and Technology Education
ICon-MaSTEd2021
Development of the online course for training master students majoring in mathematics
16-17 вересня 2021 р., м. Бердянськвсеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференця Бердянськ БДПУ
VIII конференція
Онлайн-курси для розвитку ІКТ-компетентності викладача закладу вищої освіти
28 вересня-2 жовтня, 2021, Харків, Україна17th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer
ICTERI 2021
The Algorithm for Knowledge Assessment Based on the Rusch Model
7 жовтня – 8 жовтня 2021 року у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла КоцюбинськогоІV Міжнародної науково-практичної конференції
«Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя мате- матики»
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ СПІВРОБІТНИЦТВА НАУКОВЦІВ
17 грудня 2021 рокуміжнародна
CTE 2021 The 9th Workshop on Cloud Technologies in Education
UI/UX ДИЗАЙН ОСВІТНІХ ОНЛАЙН-КУРСІВ
May 19-20, 2022, Kryvyi Rih, UkraineInternational Conference
XIIІ International Conference on Mathematics, Science and Technology Education ICon-MaSTEd 2022
Development of logical thinking of high school students through a problem-based approach to teaching mathematics
May 24-27, 2022, Kryvyi Rih, UkraineInternational Conference
3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters ICSF 2022

May 16-17, 2022, Kryvyi Rih, UkraineInternational Conference
3rd International Conference on History, Theory and Methodology of Learning ICHTML2022
Non-Government Organisations as a Basis for Sustainable Development of Education
6–7 квітня 2023 року, на базі Черкаського національного університету імені Богдана ХмельницькогоМіжнародна
Х міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2023)
Методичне забезпечення дисципліни «Методика навчання математики» для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Математика).
Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
січень 2019- грудень 2021«Організація навчання математики в базовій і старшій профільній школі в умовах компетенізації освіти»
держбюджетна тема на базі ЧНУ імені Богдана Хмельницького
співвиконавець
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2000Грамота виконкому Криворізької міської ради
2002Грамота Управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
2005Грамота Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
2000Грамота Міністерства Освіти України
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31