img33

18 червня 2021 року в Криворізькому педагогічному пройшов комплексний екзамен з англійської мови та теорії і практики перекладу серед здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) факультету іноземних мов. Іспит відбувався очно з дотриманням усіх карантинних вимог.

img34

Це випробування має на меті перевірку та оцінку сформованості у студентів мовної, перекладацької, комунікативної, мовленнєвої, країнознавчої та професійної компетенції, наявності у них розвинених мовленнєвих навичок говоріння, письма і аудіювання англійською мовою, умінь письмового та усного, повного та реферативного перекладу загальноекономічного та технічного спрямування, знань із теоретичних аспектів перекладознавства, з історії та теорії перекладу.

Важливим та вагомим елементом іспиту стала перевірка рівня сформованості у випускників практичних навичок із усного та письмового, повного та реферативного перекладу, як з державної мови англійською, так і з англійської державною у загально-економічній та технічній сферах, зокрема у сталеливарному виробництві.

img52

До складу комісії увійшли: декан факультету іноземних мов, д-р філол. наук, доц. М. В. Варданян, заступник декана факультету іноземних мов, канд. філол. наук, доц. М. В. Бережна, завідувач кафедри перекладу та слов'янської філології, канд. філол. наук, доц. М. О. Дудніков, канд. філол. наук, доц. Л. Д. Федоряка та канд. філол. наук, ст. викладач кафедри Н. О. Захарова.

Екзаменаційний білет складався з п’яти завдань, які передбачали комплексну перевірку всіх професійних умінь і навичок.

img53

Перше завдання складається з 20 тестових питань, які спрямовані на перевірку здобутих знань із порівняльної граматики, лексикології та стилістики.

Друге завдання стосувалося визначення мовленнєвої компетентності випускника та передбачало складання та усне виголошення власного висловлювання на одну із тем, що вивчалися протягом чотирьох років. Метою цього завдання є перевірка набутого лексико-фразеологічного мінімуму з дотримуванням правил граматики англійської мови.

Третє питання білета призначене для встановлення рівня набутих знань у сфері теорії перекладу, згідно з цим студент має надати розгорнуту відповідь на одне запитання.

img110

Четвертим завданням передбачено письмовий переклад спеціального тексту українською мовою на англійську. Такий формат забезпечує перевірку перекладацьких навичок і словникового запасу студента, його фонетичну, граматичну та комунікативну компетенцію.

Останнє завдання білета складалося з аудіоматеріалів тексту англійською мовою загальноекономічного або технічного спрямування, який студенти усно послідовно перекладали українською мовою.

img111

Система оцінювання результатів іспиту – накопичувальна, максимальна кількість балів, яку може набрати студент-бакалавр – 100 (максимум по 20 балів за кожне завдання).

«Це перший випуск здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня зі спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно)». Усі студенти є дуже талановитими, за чотири роки навчання вони здобули багато важливих знань, умінь та навичок, і протягом різних практик продемонстрували гарні результати. Як фахівці, вони є дуже затребувані на ринку праці, і для нас, як для викладачів, це дійсно дуже важливо, адже вже зараз ми можемо побачити результати своєї роботи», – розповіла прес-центру М. В. Бережна.

Бажаємо випускникам-бакалаврам вдалого складання усіх іспитів!

16128
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок