Кафедра педагогіки
Психолого-педагогічний факультет

У межах проведення виробничої практики магістрантів КДПУ, магістрантами кафедри педагогіки Бугаєвою В.В., Дробніцєю І.П., Коваленко І.А., Побочою Т.Д., спільно зі студентами фізико-математичного факультету (гр. І-15), був проведений виховний захід «Історія родини кожного з нас – літопис нашого народу».

Дороніна 2018

Мета виховного заходу – консолідація зусиль вихователів, педагогів, сім’ї та громадськості з метою створення соціально благополучного виховного середовища, виховання й плекання грамотної, культурної, народно зорієнтованої та духовно розвиненої людини. Виховувати любов до найдорожчої для кожного з нас родини, сім’ї, історії, традицій своєї сім’ї. Прищеплювати любов та повагу до старшого покоління.
Під час проведення заходу магістранти намагались сформувати уявлення про родину як частину суспільства, про роль і місце родини в житті людини, дослідити минуле своїх родин, пов’язане з історією України; виховувати шанобливе ставлення до батьків, старших і молодших членів сім’ї, розвивати навички спілкування в сім’ї, що сприяють родоводу, зв’язку поколінь.
Методист – професор Дороніна Т.О.
4718

12.04.2018 р. магістром спеціалізації «Педагогіка вищої школи» (Охрамович О.В.), спільно зі студентами ІІІ курсу факультету іноземних мов (гр. АНФ-15-2), був проведений виховний захід на тему: «Моральне виховання сучасного школяра».

Макаренко 12.04

Під час заходу, студенти дискусійно обговорили запропоновані педагогічні ситуації на морально-етичну тематику, виступили з доповідями щодо нагальних проблем формування моральної культури сучасної молоді, а також позмагалися, об’єднавшись у команди, на кращих знавців щодо термінологічних понять морального спрямування.
Підсумовуючи захід, магістрант акцентував увагу на важливості формування морального виховання школярів, що сприятиме становленню їхнього професійного світобачення щодо реалізації виховного процесу у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі.
Методист – доцент Макаренко І.Є.

 

4717
10.04.2018 р. магістрами спеціалізації «Педагогіка вищої школи» Квітко Г.О. та Микитенко М.В. був проведений виховний захід з магістрами природничого факультету (гр. БП/БХ-м-13 та гр. ХІ-м-13) – дискусія на тему: «Професіоналами народжуються чи стають?». Під час жвавого обговорення дискусійних питань було розкрито сутність поняття «професіонал», наведено класифікацію його рівнів (за А. Марковою та Н. Розе), визначено шляхи досягнення професіоналізму. Учасники дискусії дійшли висновку про те, що визначену якість можна набути та розвинути, і побажали один одному успіхів у її досягненні.
Щербина 10.04
Методист – доцент Щербина С.М.
4716

30.03.2018 р. магістрантами кафедри педагогіки, вчителями практиками, які проходять асистентську практику на кафедрі педагогіки, Білозір О.С. та Васильєвою О.К., була проведена кураторська година на тему «Від кохання до сім’ї» у групі МІ-15 фізико-математичного факультету.

Волощук 30.03.18

Метою бесіди було: виховання відповідальної людини, готової до сімейного життя та дотримання принципів моральної поведінки у родині; формування ціннісно-моральні уявлення про сім’ю, відповідальності за створення родини.
Методист – доцент Волощук І.А.

 

4715

13.04.2018 р. на кафедрі педагогіки відбулася підсумкова конференція з виробничої/асистентської практики магістрантів спеціалізації «Педагогіка вищої школи». На підсумковій конференції були присутні – завідувач кафедри педагогіки, д-р пед. наук, професор Дороніна Т.О., канд. пед. наук, доцент Зеленкова Н.І., канд. пед наук, доцент Іванова В.В., канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.

Конференція 13.04.18

З вітальним словом до присутніх звернулася професор Дороніна Т.О., яка зазначила, що всі магістранти належно справилися з практикою; відзначила високий рівень професійно-методичної компетентності майбутніх викладачів ЗВО. Відповідальний і творчий підхід до виконання магістрантами своїх обов’язків підкреслила у своєму виступі доцент Щербина С.М.
У ході проведення конференції магістранти представили звіти про результати проходження практики, а також про виконану навчальну, наукову, методичну та виховну роботу. Також магістранти особливу увагу звернули на труднощі, які відчули під час підготовки і проведення практичних занять з певних дисциплін та виховних заходів.
На завершення конференції, завідувач кафедри Дороніна Т.О. побажала магістрантам творчих успіхів та удосконалення власного професіоналізму!
4719

28.03.2018 р. у межах проведення виробничої практики магістрантів КДПУ (спеціалізація "Педагогіка вищої школи") магістранткою кафедри педагогіки Гнатюк Г.С. спільно зі студентами факультету української філології (УМЛ-15/УАФ-15-2) був проведений виховний захід «Козацькому роду нема переводу».

Іванова 28.03.18

Мета – познайомити студентів з історією козацтва; виховувати почуття патріотизму; формувати громадянську культуру,  самосвідомость. Підсумовуючи результати роботи, магістрантка наголосила на спільній відповідальності всього суспільства за долю рідної країни, необхідності продовження прийдешніми поколіннями козацького роду.
Методист – доцент Іванова В.В.
4714

16.03.2018 р. відбулася настановча конференція з асистентської педагогічної практики для магістрів кафедри педагогіки (спеціальність «Педагогіка вищої школи»). На початку заходу виступила керівник виробничої практики КДПУ Л.С.Цоуфал, яка ознайомила присутніх із особливостями організації асистентської практики.

Із загальними вимон.к. 16.03.18 мгами щодо змісту роботи магістрантів та з вимогами до звітної документації ознайомили присутніх завідувач кафедри педагогіки Т.О.Дороніна, доцент кафедри педагогіки С.М.Щербина.

!Практика розпочалася та триватиме до 12 квітня 2018 року!

!Плідної нам праці!      

4291

Магістри кафедри педагогіки (спеціалізація "Педагогіка вищої школи") продовжили навчання під час зимової сесії. Нові знання, обмін практичним досвідом, позитивні емоції та гарний настрій - результат спільної роботи. Наступна зустріч навесні, під час асистентської практики.

кп зимова сесія

Фотозвіт за посиланням: https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/fotohalereia/category/448.html

3759

 13 01 18 000

 

 13 01 18 001

 
3725

М А Г І С Т Р А Т У Р А

  Ступінь вищої  освіти: 

магістр

Галузь знань:

01 Освіта

Спеціальність:

011 Освітні, педагогічні науки

Спеціалізація:

Педагогіка вищої школи

Освітня кваліфікація:

магістр з освітніх, педагогічних наук; викладач

Термін навчання:

денна/заочна форми – 1 рік 4 місяця.

     Кафедра педагогіки КДПУ з 2017-2018 н.р. розпочала навчання магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – Педагогіка вищої школи).

     Головне завдання освітньо-професійної програми – підготовка фахівців, здатних до інноваційної освітньої діяльності з урахуванням новітніх досягнень педагогічної науки та практики.

     Програма передбачає формування та розширення теоретико-методологічного та науково-методичного базису підготовки сучасних викладачів, оволодіння ними практичним інструментарієм наукових досліджень з урахуванням світових тенденцій і здобутків у сфері освіти.

     Організаційне та навчально-методичне забезпечення підготовки магістрів відповідає сучасним вимогам до підготовки фахівців відповідної спеціальності, соціально-економічним вимогам ринку праці та має високий науковий і навчально-методичний рівень.

     Базою практики є Криворізький державний педагогічний університет (кафедра педагогіки). Зміст асистентської та переддипломної практик визначається програмою; термін і порядок проведення – навчальним планом.

     Освітнім результатом навчання є оновлення теоретичних та практичних знань викладачів, що обумовлено підвищенням вимог до рівня їх кваліфікації та необхідністю опанування сучасними методами розв’язання професійних завдань.

Перевагою програми є те, що до магістратури можуть вступати особи,

що мають диплом спеціаліста або магістра будь-якого профілю.

     Магістр може продовжувати освіту на освітньо-науковому рівні доктора філософії, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Викладацький склад кафедри педагогіки забезпечує викладання навчальних дисциплін:

Найменування дисципліни за навчальним планом

Цикл загальної підготовки (варіативна частина)

ОДН

Організація дистанційного навчання

Впровадження освітніх проектів

ВОП

ППК

Професійно-педагогічні комунікації

Цикл професійної підготовки (нормативна частина)

ТПВПО_У

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні

ОІВ

Основи інтелектуальної власності

МДФ

Моделювання діяльності фахівця

МО_ППФ

Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця

СП_ВШ

Системний підхід у вищій школі

ПК_СО

Педагогічний контроль у системі освіти

ДС_ВШ

Дидактичні системи у вищій школі

ІТН

Інноваційні технології навчання та виховання

ПВШ_ПМ

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність

Цикл професійної підготовки  (варіативна частина)

ПК_ВВШ

Педагогічна культура викладача вищої школи

Методика викладання у вищій школі

МВ_ВШ

ІОВС

Історія освітньо-виховних систем

Державна освітня політика України

ДОП_У

МНПД

Методологія науково-педагогічних досліджень

Методологічна культура педагогічної діяльності

МК_ПД

ГВО

Гендерний вимір освіти

Педагогічна етика

ПЕ

Зарахування

на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань

з педагогіки та іноземної мови.

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

  • оригінали і копії документа, що посвідчує особу;
  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та копія додатка до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія свідоцтва про одруження (якщо в паспорті та документі про освіту різні прізвища).

Зарахування на навчання за магістерською програмою здійснюється наказом ректора університету.

2405
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша