Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Сьогодні, 27 березня 2020 р. 0 12.00 у дистанційному режимі (онлайн-конференція) відбулося засідання кафедри педагогіки, на якому були розглянуті деякі питання, а саме: про стан методичної бази із комп’ютеризації викладання педагогічних дисциплін, заслухана інформація Т.О. Дороніної щодо звітування аспірантів та здобувачів третього року навчання про виконання індивідуальних планів роботи за перше півріччя 2019-2020 н.р., розглянуто питання про підготовку до проведення 30 березня 2020 року у дистанційному режимі регіонального науково-методичного семінару «Неперервна освіта для сталого розвитку: теоретико-методологічні та педагогічні аспекти».

Кафедра 27.03.20

Завідуюча кафедрою Т.О. Дороніна акцентувала увагу викладачів кафедри на необхідності надавати здобувачам вищої освіти освітніх послуг на рівні стандартів вищої освіти в повному обсязі з використанням технологій дистанційного навчання, нагадала про необхідність постійного здійснення наповнення електронних навчальних курсів на платформі MOODLE та на кафедральній скриньці, своєчасне розміщення навчальних матеріалів для роботи студентів під час карантину.

Викладачі кафедри відчули гарну можливість колективної взаємодії та плідної праці.

10855
 IMG E3886

З користю та легкістю опановуємо освітні технології навчання

24 лютого 2020 року старший викладач кафедри педагогіки Макаренко Ірина Євгенівна, в рамках проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики міста, прочитала інтерактивні лекції, що були спрямовані на формування громадянських компетентностей та створення демократичного освітнього середовища в школі.

На заняттях доцільно використовувалися активні методи навчання, об’єднання у команди, різноманітні тренінгові технології. Повсякчас викладач заохочувала вчителів до ведення відкритого діалогу щодо актуальних питань з проблематики лекції. Панувала творча, невимушена атмосфера, де кожен відчував можливість проявити власну позицію з тієї чи іншої ситуації, засвоїти ключові поняття та основні механізми щодо реалізації освіти з прав людини та освіти для демократичного громадянства.

Особистісно орієнтовані технології навчання – це потужний інструмент формування всебічно розвиненої особистості, підвищення її творчого потенціалу, а також засіб визначення індивідуальної освітньої траєкторії.

IMG 3885  IMG 3883  IMG 3881
10295
IMG 3829   

20 лютого 2020 року з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» на факультеті іноземних мов, у групі АНФ-18, кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри педагогіки, Макаренко Іриною Євгенівною проведено відкрите лекційне заняття на тему: «Закономірності, принципи і правила навчання».

У межах тематики відкритої лекції викладачем було розкрито основні підходи щодо класифікації закономірностей та принципів навчання, окреслено та проаналізовано їх характеристики, надано чітке визначення ключовим поняттям. Окрім цього, лекторка торкнулася історичного дискурсу щодо формулювання основних законів, принципів і правил навчання, вдало цитуючи видатних філософів та дидактів.

Варто відзначити цікаво підібраний науковий матеріал та уміле використання комп’ютерної презентації, що дозволило застосування прийомів розповіді, пояснення, коментування та сприяло збереженню стійкої уваги слухачів протягом всього заняття. Водночас викладач постійно залучала студентів до активної участі у занятті, використовуючи сучасні методичні прийоми.

На занятті були присутні викладачі кафедри педагогіки, канд. пед. наук, доцент Зеленкова Н.І., канд. пед. наук, доцент Потапенко О.Б., канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.

Заняття було проведено на високому науковому і навчально-методичному рівні й одержало схвальні відгуки. Зокрема в обговоренні заняття було відзначено професіоналізм та широку ерудицію лектора, вміння зосередити увагу слухачів на головних положеннях матеріалу лекції, створити творчу, робочу та доброзичливу атмосферу.

IMG 3828
10251

27.12.19 к

9756

Вобідповідно до графіка проведення курсових робіт, 26 грудня 2019 р. студенти ІІІ курсу природничого факультету та факультету мистецтв представили свої творчі доробки комісії у складі: д-ра пед. наук., професора Дороніної Т.О. (голова комісії), канд. пед. наук, доцента Іанової В.В., канд. пед. наук, доцента Щербини С.М. (члени комісії).

26.12.19 курсові роботи Іванова

Комісія відмітила достатню якість виконаних курсових робіт, їх актуальність та змістовність. Під час виконання курсових робіт студенти виявили достатній рівень теоретичного мислення, вміння аналізувати науково-методичну літературу з проблеми дослідження, оволодіння методами і методиками дослідження.

29.12.19 курсові роботи 1 Іванова

Курсові роботи мають практичне значення, методичні розробки уроків та виховних заходів, що наведені у курсових роботах можуть бути використані студентами під час проходження ними педагогічної практики.

Бажаємо студентам подальших успіхів під час екзаменаційної сесії!

9751

 23.12.2019 р. на фізико-математичному факультеті, III курс, гр. МІ-17/Фі-17/І-17 відбувся захист курсових робіт.

23.12.19 захист курсових робіт Волощук

Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням студента. Виконання курсової роботи має за мету дати студентам навички проведення наукового дослідження, розвитку творчої самостійної роботи, оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглибленим вивченням будь-якого питання, теми навчальної дисципліни.

23.12.19 1 захист курсових Волощук

Особливу увагу комісії привернули роботи студентів гр. І-17, які стосувались проблематики різних педагогічних аспектів. Представлені теми курсових робіт – актуальні, так як стрімкі темпи інформатизації суспільства й розвитку інтернет-технологій актуалізують проблему формування єдиного інформаційного простору, спрямованого на досягнення високої якості освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства та конкурентоспроможної економіки.
До кладу комісії із захисту курсових робіт увійшли викладачі кафедри педагогіки: д-р пед. наук, професор Дороніна Т.О., канд. пед. наук, доцент Щербина С.М., канд. пед. наук, ст. викладач Волощук І.А.

9734

19 грудня 2019 року в ауд. 417 відбувся захист курсових робіт з педагогіки студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов.

19.12.19 захист курсових робіт

Проблематика досліджень стосувалася різних педагогічних аспектів, була актуальною та передбачала набуття студентами як досвіду в опрацюванні і аналізі теоретичного матеріалу, так і їх самостійну творчо-пошукову дослідницьку діяльність, що безумовно сприяло поглибленню їх фахової підготовки.

19.12.19 2 захист курсових робіт

Написання курсової роботи є невід’ємною частиною освітнього процесу в університеті і становить цілий комплекс різних важливих видів діяльності, умінь і навичок. Тож, у ході захисту, студенти показали достатньо глибоке обґрунтування проблем дослідження, змогли послідовно розкрити усі етапи написання курсової роботи, акцентувати увагу на основних її результатах.

19.12.19 1 захист курсових робіт

До складу комісії із захисту курсових робіт увійшли викладачі кафедри педагогіки: канд. пед. наук, доцент Потапенко О.Б., канд. пед. наук, ст. викладач Макаренко І.Є., канд. пед. наук, ст. викладач Басюк Л.Б.

9676

21.11.2019 року канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки Білоус О.С. виступила у загальноосвітній школі № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов на педагогічній раді учителів з доповіддю на тему: «Стресостійкість і професійне вигорання педагогів». У своїй доповіді викладач зазначила, що постійне спілкування і соціальна відповідальність за дітей, надмірна зайнятість, неналежна зарплатня, робота з великим потоком інформації долають стресу сучасному педагогу і призводить до професійного вигорання. Синдром емоційного вигорання належить до феноменів особистісної деформації.

21.11.19 Білоус

З метою профілактики професійного вигорання педагогів необхідно здійснювати заходи, які допоможуть зменшити дію основних факторів, що спричиняють вигорання, серед яких: хронічно напружена психоемоційна діяльність, постійні суперечки в стратегічному і тактичному керівництві, надмірні вимоги во вчителів, відсутність об’єктивних критеріїв для оцінки їх результатів діяльності, неефективна система мотивування і стимулювання, нестабільність робочого графіку тощо. Сприяти покращенню ситуації допоможе правильна організація робочого процесу, робочого місця та відпочинку; система оцінки ефективності роботи, система нематеріальних заохочень, підтримка колективного духу співробітників та забезпечення та підтримка психологічного комфорту в колективі.

9639

інформписьмо

Вимоги

9133

3 жовтня 2019 р. на засіданні кафедри педагогіки було розглянуто питання: «Про рекомендацію до захисту дисертаційної роботи аспірантки кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету Селищевої Ірини Анатоліївни на тему: «Розвиток історичної освіти в навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)»; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки». Науковий керівник: д-р пед. наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки КДПУ Дороніна Т.О.
3.10.19 Селищева

На початку захисту ректор КДПУ, д-р філол. наук, професор Шрамко Я.В., привітав викладачів кафедри педагогіки, особисто професорку Дороніну Т.О. з успішним проведенням І Східноєвропейського семінару з гендерної освіти: «Гендерний дискурс в освітній політиці: виклики сьогодення».
Далі із доповіддю про головні результати дослідження виступила Селищева І.А., яка представила ґрунтовний аналіз наукової роботи. Зауваження та свої пропозиції представили рецензенти: д-р. пед. наук., професор Коновал О.А. та канд. пед. наук, доцентка Щербина С.М.
В результаті обговорення висловлених під час аналізу дисертаційного дослідження пропозицій, присутні на засіданні дійшли узгодженого висновку щодо рекомендації дисертації Селищевої І.А. на тему: «Розвиток історичної освіти в навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)»; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки спеціалізованій вченій раді для попереднього розгляду та захисту.

Світлини за посиланням

8913
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30