Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Потапенко О.Б.

1.Особистісно орієнтовані технології як засіб підвищення якості знань учнів.
2.Використання сучасних інформаційних технологій як засобу розвитку пізнавальних інтересів учнів.
3.Використання сучасних педагогічних технологій на уроках (предмет).
4.Інтерактивні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів.
5.Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання.
6.Диспут як форма формування політичної свідомості старшокласників.
7.Урок-семінар як форма навчання учнів умінням роботи з різними джерелами інформації.
8.Розвиток мислення учнів шляхом використання проблемних завдань і ситуацій.
9.Система навчальних проблем і ситуацій як засіб розвитку творчих здібностей учнів.
10.Моделювання проблемних ситуацій на уроках (предмет) як засіб розвитку творчої уяви учнів.
11.Формування в учнів ціннісних орієнтацій у процесі навчання (предмет).
12.Формування моральних понять учнів у процесі навчання (предмет).
13.Формування національної самосвідомості учнів засобами краєзнавчої роботи.
14.Освіта як чинник формування національно-культурної ідентичності старшокласників.
15.Виховання патріотизму учнів на уроках (предмет).
16.Завдання і зміст естетичного виховання учнів на уроках (предмет).
17.Стратегія і тактика управління конфліктною поведінкою учнів.
18.Причини девіантної поведінки учнів і шляхи їх усунення в практиці роботи сучасного вчителя.
19.Індивідуальний підхід як засіб формування творчих здібностей учнів.
20.Дидактичні умови організації самостійної роботи учнів на уроках (предмет).
21.Імітаційно-ігрове навчання як засіб формування творчих здібностей учнів.
22.Розвиток творчих здібностей учнів засобом використання активних методів навчання.
23.Міжпредметні зв’язки як засіб формування світоглядної позиції старшокласників.
24.Педагогічний досвід і шляхи його впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи.
25.Формування толерантності учнів засобом використання ігрових технологій на уроках (предмет).
26.Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.
27.Формування полемічних здібностей старшокласників засобами діалогічних форм навчання.
28.Використання сучасних здоров’язберігаючих технологій на уроках фізичної культури.
29.Формування фізичної культури учнів засобом використання позаурочних форм фізичного виховання.
30.Завдання і зміст фізичного виховання учнів у процесі навчання фізичній культурі.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.

1.Впровадження інтерактивних технологій навчання в сучасній школі.
2.Формування естетичної культури учнів у навчальному процесі.
3.Впровадження інтерактивних методів навчання в сучасній школі.
4.Роль і місце дидактичної гри у навчанні учнів.
5.Проблемне навчання як засіб стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів.
6.Профорієнтаційна робота з учнівською молоддю.
7.Профілактика шкідливих звичок серед учнівської молоді у виховному процесі сучасної школи.
8.Сучасний персональний комп’ютер як ефективний засіб дидактичного процесу.
9.Формування гуманних відносин вчителя й учнів в сучасній школі.
10.Шляхи вдосконалення формування культури здоров’я учнівської молоді.
11.Вдосконалення професійної компетентності сучасного педагога.
12.Використання можливостей нетрадиційного уроку у сучасній школі.
13.Дидактичні принципи і правила в педагогічній теорії Я.А. Коменського.
14.Дотримання режиму дня школяра як умова здорового способу життя.
15.Зміст і форми валеологічного виховання учнів в сучасній школі.
16.Педагогічне спілкування як система взаємодії вчителя і учнів.
17.Педагогічні умови формування пріоритетів здорового способу життя в учнівської молоді.
18.Реалізація завдань фізичного виховання у умовах діяльності сучасної школи.
19.Традиції козацької педагогіки як засіб морального виховання учнів.
20.Формування екологічної культури особистості в процесі навчання.
21.Формування ключових компетентностей учнів в умовах Нової української школи.
22.Шляхи реалізації компетентнісного підходу в умовах інтерованого навчання учнів.
23.Школа й педагогічна думка України в епоху українського національного відродження ХVI – ХVIІІ ст.
24.Педагогічні ідеї Я.А. Коменського та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
25.Педагогічні ідеї К.Д. Ушинського та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
26.Педагогічні ідеї Ф.В.-А. Дістервега та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
27.Духовно-гуманістичні ідеї В.О. Сухомлинського та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
28.Педагогічні ідеї А.С. Макаренка та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
29. Класний керівник у сучасній школі ( завдання, зміст роботи, аналіз досвіду роботи педагога).
30.Основні напрями виховання та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
31.Методична робота з учителями: зміст, форми і методи.
32.Використання методу проектів у навчальному процесі.
32.Шляхи попередження та подолання булінгу в сучасній школі.
33.Педагогіка партнерства – основа демокатизації та гуманізації освітнього процесу.
34.Ідеї патріотичного виховання учнів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.
35.Тестові завдання та особливості їх використання у навчальному процесі.
36.Інтерактивні форми роботи в діяльності класного керівника.
37.Національно-патріотичне виховання учнів в системі роботи класного керівника.
38.Моральне виховання учнів в системі роботи класного керівника.
39. Валеологічне виховання учнів в системі роботи класного керівника.
40.Розумове виховання учнів в системі роботи класного керівника.
41.Фізичне виховання учнів в системі роботи класного керівника.
42.Екологічне виховання учнів в системі роботи класного керівника.
43.Естетичне виховання учнів в системі роботи класного керівника.
44.Шляхи попередження конфліктних ситуацій між педагогами й учнями.
45.Виховання учнівської молоді на засадах козацької педагогіки.
46.Формування комунікативної компетентності учнів в системі роботи класного керівника.
47.Роль учителя у формуванні, збереженні і зміцненні здоров’я учнів під час організації навчального процесу.
48.Природопровідність навчання як умова формування, збереження і зміцнення здоров’я учня.
49.Здоров’язберігаюче навчання та його роль у формуванні, збереженні і зміцненні здоров’я учнів.
50.Використання сучасних оздоровчих та психопрофілактичних заходів збереження і зміцнення здоров’я під час організації навчального процесу.
51.Формування, збереження і зміцнення здоров’я учнів у навчальному процесі.
52.Здоров’язберігаюче навчання як необхідна умова якісної освіти.
53.Здоров’язбережувальні технології навчання у сучасній школі
54. Комунікативна культура вчителя у процесі навчання як умова збереження і зміцнення здоров’я учнів.
55.Здоров’язбережувальна діяльність учителя загальноосвітньої школі.
56.Робота вчителя з батьками щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів.
57.Грамотне використання комп’ютера як запорука здоров’язберігаючого навчання учнів.
58.Грамотне використання ІКТ як запорука збереження і зміцнення здоров’я учнів.
59.Здоров’язберігаючий урок і вимоги до нього.
60.Педагогічні умови ефективної організації здоров’язберігаючого навчання.
61.Здоров’язберігаюче навчання – пріоритетний напрямок освіти ХХІ століття.
62.Здоров’язберігаюче навчання як засіб підвищення пізнавальної активності учнів.
63.Фізична культура як засіб формування всебічно гармонійно розвиненої учнівської молоді.

 Науковий керівник: канд. пед наук, доцент Макаренко І.Є.

1.Методи підвищення мотивації школярів до навчання в умовах особистісно-орієнтованого освітнього середовища.
2.Інноваційні методи навчання як інструмент створення креативного освітнього середовища.
3.Формування критичного мислення школярів у ході реалізації проблемного виду навчання.
4.Інтерактивні технології навчання як засіб стимулювання навчально-пізнавальної діяльності школярів.
5.Роль булінгу в освітньому процесі сучасного закладу загальної середньої освіти у формуванні особистості школяра.
6.Розвиток пізнавальної самостійності школярів в умовах дистанційної форми навчання.
7.Роль методів формування пізнавальних інтересів учнів у підвищенні ефективності їх самоосвітньої діяльності.
8.Роль особистості сучасного педагога у всебічному і гармонійному розвитку сучасного школяра.
9.Формування естетичної культури школярів мультимедійними засобами навчання.
10.Роль превентивної діяльності педагога у попередженні девіантної поведінки сучасних школярів.
11.Формування емпатії сучасних школярів в умовах поширення булінгу в освітньому середовищі.
12.Інноваційні методи навчання як інструмент підвищення якості знань учнів у сучасній школі.
13.Ігрові технології навчання як засіб підвищення мотивації школярів до навчальної діяльності.
14.Вплив соціального середовища на поведінку і спосіб життя сучасних школярів.
15.Розвиток творчих здібностей школярів засобами методики Марії Монтессорі.
16.Роль дистанційної освіти у забезпеченні реалізації Концепції навчання впродовж життя.
17.Роль засобів масової інформації у формуванні моральної культури сучасних школярів.
18.Формування професійно-особистісних якостей сучасного педагога у системі самоменеджменту.
19.Формування розумової культури школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
20.Дидактична гра як засіб розвитку пізнавальної активності учнів.
21.Формування естетичної культури школярів у системі позакласної виховної роботи.
22.Педагогічний аналіз у системі роботи сучасного вчителя.
23.Роль колективу у формуванні особистості учня у педагогіці А.С. Макаренка.
24.Формування гендерної культури школярів у сучасному освітньому процесі.
25.Розвиток критичного мислення учнів засобами інтерактивних технологій навчання.
26.Фізичне виховання сучасних школярів як основа формування їх світоглядної позиції щодо здорового способу життя.
27.Розумове виховання як основа формування наукового світогляду школярів.
28.Формування емоційної культури школярів у позакласній виховній роботі.
29.Національно-патріотичне виховання сучасних школярів в освітньому процесі.
30.Сімейне виховання та його роль у формуванні особистості школяра у педагогічній спадщині А.С. Макаренка.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Білоус О.С.

1.Формування патріотичних почуттів в учнів у процесі позакласної роботи.
2.Міжпредметні зв’язки як засіб формування політичної культури у старшокласників.
3.Формування екологічної культури учнів у процесі краєзнавчої роботи.
4.Формування екологічної свідомості учнів у процесі позакласної роботи.
5.Навчальна екскурсія як форма активізації пізнавальної діяльності учнів.
6.Метод проектів як засіб формування творчої активності учнів.
7.Інноваційні комп’ютерні технології у загальноосвітній школі.
8.Дистанційне навчання як засіб розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів.
9.Електронний підручник як засіб забезпечення дистанційного навчання.
10.Інтегрований урок як форма організації навчальної роботи школярів.
11.Методика організації профільного навчання в практиці роботи сучасної школи.
12.Розвиток креативних здібностей учнів засобами інтелектуальних ігор.
13.Формування толерантності учнів у процесі використання ігрових технологій .
14.Індивідуальні завдання як спосіб підвищення міцності знань учнів.
15.Розвиток емоційного інтелекту як основи формування позитивного ставлення учнів до навчання.
16.Розвиток творчих здібностей учнів при використанні активних методів навчання.
17.Формування творчої активності учнів засобами інноваційних технологій.
18.Рольова гра як засіб активізації пізнавальних дій учнів.
19.Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учнів.
20.Активні методи навчання як засіб формування пізнавальних інтересів учнів.
21.Формування естетичного смаку учнів у закладах середньої освіти.
22.Диференційоване навчання як засіб підвищення якості знань учнів.
23.Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою аудіовізуальних засобів навчання.
24.Індивідуальні завдання як засіб формування естетичної культури учнів.
25.Роль особистісних якостей педагога у становленні успішної особистості учня.
26.Застосування інформаційно-комунікаційних технологій як засіб підвищення креативного мислення школярів.
27.Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у сучасній шкільній практиці.
28.Формування медіаграмотності учнів засобами інноваційних технологій навчання.
29.Формування полемічних здібностей старшокласників засобами діалогічних форм навчання.
30.Впровадження інтерактивного навчання як засобу формування компетентностей в учнів.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Король А.М.

1.Формування естетичної культури учнів засобами ігрової діяльності на уроках (предмет).
2.Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учня.
3.Використання казкових сюжетів в процесі формування естетичної культури учнів.
4.Формування пізнавального інтересу учнів на уроках (предмет) засобами народних традицій.
5.Організація позакласній роботи учнів засобами театралізованих свят
6.Виховання морально-ціннісних орієнтацій учнів на уроках (предмет).
7.Вплив стилю педагогічного спілкування вчителя на ефективність навчальної діяльності учнів.
8.Музично творчий розвиток молодших школярів на уроках (предмет).
9.Фформування естетичної культури учнів у процесі вивчення дисциплін іноземного циклу.
10.Діалогічне навчання як засіб формування комунікативних здібностей учнів.
11.Дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
12.Формування творчих здібностей учнів на уроках (предмет) засобами комп’ютерних технологій.
13.Формування екологічної культури учнів у позакласній роботі з (предмет).
14.Формування гуманного світогляду учнів у позакласній роботі з (предмет).
15.Індивідуальний підхід як засіб формування культури спілкування на уроках …
16.Формування творчих здібностей учнів в процесі самостійної роботи на уроках (предмет).
17.Формування творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва.
18.Організація позакласної роботи засобами театрального мистецтва.
19.Організація нестандартних уроків з (предмет) як засобу підвищення якості знань учнів.
20.Основи педагогічної взаємодії вчителя та учнів як засіб формування творчих здібностей учнів.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Іванова В.В.

1.Формування естетичних інтересів учнів засобами позакласної роботи.
2.Педагогічні умови організації індивідуальної роботи учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
3.Індивідуальний підхід як засіб підвищення якості знань учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
4.Використання нестандартних уроків як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
5.Підвищення ефективності уроку ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету) засобами дидактичних ігор.
6.Формування творчої активності учнів у процесі використання інноваційних технологій навчання.
7.Індивідуальний підхід як засіб підвищення якості знань учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
8.Інтерактивні методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках … (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
9.Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання на уроках … (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
10.Формування моральних цінностей учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
11.Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.
12.Організація індивідуальної роботи з учнями під час вивчення музичних творів.
13.Особливості використання дидактичних ігор на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету) в сучасній школі.
14.Конфлікти та шляхи їх подолання у практичній педагогічній діяльності вчителя.
15.Розвиток вокальних навичок учнів у позакласній роботі.
16.Формування творчої активності учнів засобами позакласної роботи з предмету.
17.Педагогічні умови ефективної взаємодії вчителя та учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
18.Інтегрований урок як засіб розвитку світогляду школярів.
19.Формування естетичної культури учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
20.Навчальні екскурсії як засіб формування естетичної культури учнів.
21.Формування здорового способу життя учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
22.Система роботи класного керівника щодо формування здорового способу життя учнів.
23.Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
24.Система роботи класного керівника щодо формування здоров’язбережувальної компетентності учнів.
25.Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
26.Партнерська взаємодія вчителя з учнями на уроці ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету) як засіб підвищення якості знань.
27.Формування наукових понять в учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
28.Використання активних методів навчання у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
29.Дидактичні умови активізації навчання школярів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
30.Використання методу проектів як засобу розвитку творчих здібностей учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).

Науковий керівник: канд. пед. наук, ст. викладач Волощук І.А.

1.Різноманітність активних форм організації уроку як засіб розширення наукового кругозору учнів.
2.Формування творчої активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету) засобами інноваційних технологій.
3.Групова навчальна діяльність учнів як засіб розвитку культури спілкування на уроках (відповідно до профілю факультету).
4.Формування пізнавальної активності учнів при використанні технічних засобів навчання.
5.Комп’ютерне навчання як засіб підвищення якості знань учнів на уроках.
6.Роль проблемного навчання у формуванні творчих здібностей школярів.
7.Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
8.Вплив стилів педагогічного спілкування на навчальну діяльність учнів.
9.Індивідуальні завдання як засіб підвищення міцності знань учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
10.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
11.Використання комп`ютерних технологій при вивченні математики як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
12.Модернізація системи навчання за допомогою комп’ютерних технологій.
13.Використання комп’ютерних технологій у пошуково-дослідній діяльності учнів.
14.Вплив характеру та стилю взаємостосунків учителя та учнів на успішність їх навчання і виховання.
15.Система роботи школи з обдарованими дітьми.
16.Компетентнісний підхід у сучасній системи навчання учнів.
17.Підвищення якості навчання як національний пріоритет системи освіти в Україні.
18.Інтерактивні методи навчання та їх застосування у сучасній загальноосвітній школі.
19.Спрямування освіти, навчання та виховання на розвиток особистості учня.
20.Формування ключових компетентностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
21.Зміст, форми і методи роботи класного керівника.
22.Інтелектуальні ігри як засіб формування особистості підлітка.
23.Інноваційні технології навчання на уроках математики в сучасній школі.
24.Розвиток пізнавальної активності учнів у процесі їх роботи у шкільних гуртках.
25.Дидактичні умови підвищення активності школярів у навчанні.
26. Методи навчання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.
27.Педагогічні умови ефективного використання заохочення і покарання як методів виховання особистості.
28.Засоби масової інформації як фактор формування світогляду школярів.
29. Родиннознавче виховання в умовах національної школи.
30.Характеристика педагогічних конфліктів та шляхів їх подолання.
31.Особистісно зорієнтований підхід до виховання в педагогічній спадщині А.С. Макаренка.
32.А.С. Макаренко про батьківський авторитет як фактор успішного виховання дітей у сім`ї.
33.Розвиток теорії дитячого колективу в педагогічній системі А.С.Макаренка.
34.Дитяче самоврядування в педагогічній системі А.С.Макаренка.
35.В.О. Сухомлинський про виховання успіхом у навчанні.
36.Використання педагогічного досвіду В.О. Сухомлинського щодо розумового виховання учнів у сучасній школі.
37.Проблема заохочення і покарання в педагогічних концепціях А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського.
38.Класний керівник у сучасній школі.
39.Проблеми навчання обдарованих дітей.
40.Неуспішність учнів і шляхи її подолання
41.Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми.
42.Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи.
43.Превентивне виховання: суть, форми, методи.
44.Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.
45.Виховання учнів у колективі.
46.Види й методи роботи школи з батьками учнів.
47.Організація здорового способу життя старшокласників.
48.Управління виховним процесом в загальноосвітньому навчальному закладі.
49.Соціальне середовище як фактор формування особистості.
50.Виникнення і розвиток класно-урочної системи.
51.Дидактичні ігри в системі навчання.
52.Неуспішність учнів і шляхи її подолання.
53.Використання методу проектів у навчальному процесі.

14189

Науковий керівник: канд. пед. наук, ст. викладач Басюк Л.Б.

1.Методи стимулювання пізнавального інтересу учнівства на уроці (предмет за вибором).
2.Творчі завдання як спосіб активізації діяльності учнів/учениць на уроці (предмет за вибором).
3.Евристичні методи навчання на уроці (предмет за вибором) як одна з умов виховання перспективного погляду на власні можливості дитини.
4.Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учнівства.
5.Педагогічні умови застосування ТЗН для забезпечення міцності знань учнів/учениць з (предмет за вибором).
6.Педагогічні умови проведення дидактичних ігор на уроках (предмет за вибором).
7.Індивідуальні завдання на уроках (предмет за вибором) як засіб підвищення пізнавальної активності учнівства.
8.Умови ефективності та види самостійної роботи учнів/учениць з книгою у процесі вивчення (предмет за вибором).
9.Формування національної свідомості школярів/школярок у процесі вивчення (предмет за вибором).
10.Формування світоглядних орієнтирів старшокласників/старшокласниць за допомогою інтегрованих уроків.
11.Формування моральної культури учнів/учениць засобами дискусії як особливого виду комунікації на уроці (предмет за вибором).
12.Диференційоване навчання як засіб підвищення ефективності уроку (предмет за вибором).

 Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Білоус О.С.

1.Формування патріотичних почуттів в учнів у процесі позакласної роботи з географії.
2.Формування політичної культури у старшокласників при вивченні географії.
3.Формування екологічної культури учнів у процесі краєзнавчої роботи.
4.Формування екологічної свідомості учнів на уроках географії.
5.Навчальна екскурсія як форма активізації пізнавальної діяльності учнів.
6.Метод проектів на уроках географії як засіб формування творчої активності учнів.
7.Інноваційні комп’ютерні технології у загальноосвітній школі при вивченні географії.
8.Дистанційне навчання як засіб розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів.
9.Електронний підручник як засіб забезпечення дистанційного навчання.
10.Інтегрований урок як форма організації навчальної роботи школярів.
11.Методика організації профільного навчання в практиці роботи сучасної школи.
12.Розвиток креативних здібностей учнів засобами інтелектуальних ігор на уроках географії.
13.Формування толерантності учнів у процесі використання ігрових технологій на уроках географії.
14.Індивідуальні завдання як спосіб підвищення міцності знань учнів.
15.Розвиток емоційного інтелекту як основи формування позитивного ставлення учнів до навчання.
16.Розвиток творчих здібностей учнів при використанні активних методів навчання на уроках географії.
17.Формування творчої активності учнів засобами інноваційних технологій.
18.Рольова гра як засіб активізації пізнавальних дій учнів на уроках музики.
19.Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учнів.
20.Активні методи навчання на уроках музики як засіб формування пізнавальних інтересів учнів.
21.Формування естетичного смаку учнів на уроках музики.
22.Диференційоване навчання на уроках музики як засіб підвищення якості знань учнів.
23.Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою аудіовізуальних засобів навчання на уроках музики.
24.Індивідуальні завдання як засіб формування естетичної культури учнів.
25.Роль особистісних якостей педагога у становленні успішної особистості учня.
26.Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії як засіб підвищення креативного мислення школярів.
27.Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у сучасній шкільній практиці.
28.Формування медіаграмотності учнів засобами інноваційних технологій навчання.
29.Формування полемічних здібностей старшокласників засобами діалогічних форм навчання на уроках географії.
30.Впровадження інтерактивного навчання як засобу формування компетентностей в учнів у процесі вивчення географії.

Науковий керівник: канд. пед. наук, ст. викладач Волощук І.А.

1.Різноманітність активних форм організації уроку як засіб розширення наукового кругозору учнів.
2.Формування творчої активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету) засобами інноваційних технологій.
3.Групова навчальна діяльність учнів як засіб розвитку культури спілкування на уроках(відповідно до профілю факультету).
4.Формування пізнавальної активності учнів при використанні технічних засобів навчання.
5.Комп’ютерне навчання як засіб підвищення якості знань учнів на уроках.
6.Роль проблемного навчання у формуванні творчих здібностей школярів.
7.Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
8.Вплив стилів педагогічного спілкування на навчальну діяльність учнів.
9.Індивідуальні завдання як засіб підвищення міцності знань учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
10.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
11.Використання комп`ютерних технологій при вивченні математики як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
12.Модернізація системи навчання за допомогою комп’ютерних технологій.
13.Використання комп’ютерних технологій у пошуково-дослідній діяльності учнів.
14.Вплив характеру та стилю взаємостосунків учителя та учнів на успішність їх навчання і виховання.
15.Система роботи школи з обдарованими дітьми.
16.Компетентнісний підхід у сучасній системи навчання учнів.
17.Підвищення якості навчання як національний пріоритет системи освіти в Україні.
18.Інтерактивні методи навчання та їх застосування у сучасній загальноосвітній школі.
19.Спрямування освіти, навчання та виховання на розвиток особистості учня.
20.Формування ключових компетентностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
21.Зміст, форми і методи роботи класного керівника.
22.Інтелектуальні ігри як засіб формування особистості підлітка.
23.Інноваційні технології навчання на уроках математики в сучасній школі.
24.Розвиток пізнавальної активності учнів у процесі їх роботи у шкільних гуртках.
25.Дидактичні умови підвищення активності школярів у навчанні.
26. Методи навчання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.
27.Педагогічні умови ефективного використання заохочення і покарання як методів виховання особистості.
28.Засоби масової інформації як фактор формування світогляду школярів.
29. Родиннознавче виховання в умовах національної школи.
30.Характеристика педагогічних конфліктів та шляхів їх подолання.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Іванова В.В.

1.Формування естетичних інтересів учнів засобами позакласної роботи.
2.Педагогічні умови організації індивідуальної роботи учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
3.Індивідуальний підхід як засіб підвищення якості знань учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
4.Використання нестандартних уроків як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
5.Підвищення ефективності уроку ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету) засобами дидактичних ігор.
6.Формування творчої активності учнів у процесі використання інноваційних технологій навчання.
7.Індивідуальний підхід як засіб підвищення якості знань учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
8.Інтерактивні методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках … (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
9.Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання на уроках … (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
10.Формування моральних цінностей учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
11.Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.
12.Організація індивідуальної роботи з учнями під час вивчення музичних творів.
13.Особливості використання дидактичних ігор на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету) в сучасній школі.
14.Конфлікти та шляхи їх подолання у практичній педагогічній діяльності вчителя.
15.Розвиток вокальних навичок учнів у позакласній роботі.
16.Формування творчої активності учнів засобами позакласної роботи з предмету.
17.Педагогічні умови ефективної взаємодії вчителя та учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
18.Інтегрований урок як засіб розвитку світогляду школярів.
19.Формування естетичної культури учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
20.Навчальні екскурсії як засіб формування естетичної культури учнів.
21.Формування здорового способу життя учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
22.Система роботи класного керівника щодо формування здорового способу життя учнів.
23.Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
24.Система роботи класного керівника щодо формування здоров’язбережувальної компетентності учнів.
25.Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
26.Партнерська взаємодія вчителя з учнями  на уроці ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету) як засіб підвищення якості знань.
27.Формування наукових понять в учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
28.Використання активних методів навчання у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
29.Дидактичні умови активізації навчання школярів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
30.Використання методу проектів як засобу розвитку творчих здібностей учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Король А.М.

1.Формування естетичної культури учнів засобами ігрової діяльності на уроках (факультет).
2.Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учня.
3.Використання казкових сюжетів в процесі формування естетичної культури учнів.
4.Формування пізнавального інтересу учнів на уроках (факультет) засобами народних традицій.
5.Організація позакласній роботи учнів засобами театралізованих свят.
6.Виховання морально-ціннісних орієнтацій учнів на уроках художньої культури.
7.Вплив стилю педагогічного спілкування вчителя на ефективність навчальної діяльності учнів.
8.Творчий розвиток школярів на уроках (факультет).
9.Формування естетичної культури учнів у процесі вивчення дисциплін (факультет).
10.Діалогічне навчання як засіб формування комунікативних здібностей.
11.Дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
12.Формування творчих здібностей учнів на уроках (факультет) засобами комп’ютерних технологій.
13.Формування екологічної культури учнів у позакласній роботі з (факультет).
14.Формування Гуманного світогляду учнів у позакласній роботі з української літератури.
15.Індивідуальний підхід як засіб формування культури спілкування на уроках української літератури.
16.Формування творчих здібностей учнів в процесі самостійної роботи на уроках української літератури.
17.Формування творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва.
18.Організація позакласної роботи засобами театрального мистецтва.
19.Організація нестандартних уроків з (за факультетом) як засобу підвищення якості знань учнів.
20.Роль вчителя у процесі соціальної адаптації дітей з особливими потребами до інклюзивного освітнього простору.

Науковий керівник: канд. пед наук, ст. викладач Макаренко І.Є.

1.Технологія співробітництва у навчанні як дидактичний інструмент формування успішної особистості школярів.
2.Розвиток емоційної культури школярів засобами тренінгових технологій навчання.
3.Роль стилів педагогічного спілкування у вирішенні конфліктів у системі «вчитель-учні».
4.Вплив сучасного медіапростору на формування гендерної культури школярів.
5.Превентивна діяльність педагога у подоланні девіантної поведінки сучасних школярів.
6.Формування креативного мислення учнів засобами інформаційно-комунікативних технологій.
7.Особливості організації освітнього процесу у загальноосвітніх навчальних закладах Японії та України: концептуально-порівняльний аналіз.
8.Професійно-особистісні якості педагога та їх вплив на розвиток особистості школярів.
9.Роль методу створення ситуації успіху у підвищенні навчальної мотивації школярів.
10.Формування моральних якостей сучасних школярів засобами інтерактивних технологій навчання.
11.Формування особистісних якостей школярів в умовах учнівського самоврядування.
12.Індивідуальна методична робота вчителя як складова його самоосвітньої діяльності.
13.Моніторинг якості знань старшокласників у системі особистісно-орієнтованого навчання.
14.Формування правосвідомості школярів в умовах громадянського виховання сучасної школи.
15.Статеве виховання старшокласників у системі роботи класного керівника.
16.Розвиток медіаграмотності учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчання.
17.Формування естетичної культури школярів у системі позакласної виховної роботи.
18.Формування критичного мислення старшокласників як основа їх майбутньої професійно-особистісної самореалізації.
19.Особливості організації фізичного виховання у сучасній школі як основа підготовки учнів до здорового способу життя.
20.Роль засобів масової інформації у формуванні моральної культури школярів.
21.Формування розумової культури учнів засобами проектних технологій навчання.
22.Формування емоційної культури школярів у процесі реалізації їх самовиховання.
23.Особливості формування самооцінки старшокласників в освітньому процесі сучасної школи.
24.Вплив особистості вчителя на формування лідерських якостей сучасних школярів.
25.Особливості реалізації інклюзивної освіти у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі.
26.Ігрові технології навчання як засіб підвищення навчальної мотивації учнів.
27.Розвиток комунікативної компетентності учнів засобами інтерактивних технологій навчання.
28.Роль позакласної виховної роботи у формуванні моральних цінностей сучасних школярів.
29.Розвиток творчих здібностей учнів у ході реалізації факультативів.
30.Проблемний вид навчання як засіб розвитку пізнавальної самостійності учнів.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Потапенко О.Б.

1.Особистісно-орієнтовані технології як засіб підвищення якості знань учнів на уроках історії (іноземної мови).
2.Використання сучасних інформаційних технологій як засобу розвитку пізнавальних інтересів учнів на уроках історії (іноземної мови).
3.Використання сучасних педагогічних технологій на уроках історії (іноземної мови).
4.Формування національної самосвідомості учнів на уроках історії (іноземної мови).
5.Інтерактивні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії (іноземної мови).
6.Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання на уроках історії (іноземної мови).
7.Диспут як форма формування політичної свідомості старшокласників на уроках історії (іноземної мови).
8.Урок-семінар як форма навчання учнів умінням роботи з різними джерелами інформації на уроках історії (іноземної мови).
9.Формування моральних понять учнів у процесі навчання історії (іноземної мови).
10.Виховання естетичної культури школярів на уроках історії (іноземної мови).
11.Завдання і зміст естетичного виховання учнів на уроках історії (іноземної мови).
12.Розвиток мислення учнів шляхом використання проблемних завдань на уроках історії (іноземної мови).
13.Система навчальних проблем і ситуацій як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії (іноземної мови).
14.Моделювання проблемних ситуацій на уроках історії (іноземної мови) як засіб розвитку творчої уяви учнів.
15.Виховання патріотизму учнів на уроках історії.
16.Формування в учнів ціннісний орієнтацій у процесі навчання історії (іноземної мови).
17.Формування національної культури учнів на уроках історії.
18.Формування національної самосвідомості учнів засобами краєзнавчої роботи на уроках історії (іноземної мови).
19.Освіта як чинник формування національно-культурної ідентичності старшокласників на уроках історії (іноземної мови).
20.Стратегія і тактика управління конфліктною поведінкою учнів.
21.Причини девіантної поведінки учнів і шляхи їх усунення в практиці роботи сучасного вчителя.
22.Індивідуальний підхід як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках історії (іноземної мови).
23.Імітаційно-ігрове навчання як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках історії (іноземної мови).
24.Розвиток творчих здібностей учнів засобом використання активних методів навчання на уроках історії (іноземної мови).
25.Дидактичні умови організації самостійної роботи учнів на уроках історії (іноземної мови).
26.Міжпредметні зв’язки як засіб формування світоглядної позиції старшокласників на уроках історії (іноземної мови).
27.Педагогічний досвід і шляхи його впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи.
28.Формування толерантності учнів засобом використання ігрових технологій уроках історії (іноземної мови).
29.Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.
30.Формування полемічних здібностей старшокласників засобами діалогічних форм навчання на уроках історії (іноземної мови).

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.

1.Формування соціальної (життєвої) компетентності учнів в системі роботи класного керівника.
2.Використання методу проектів як засобу розвитку творчих здібностей учнів в процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
3.Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
4.Реалізація ідеї партнерської взаємодії на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
5.Використання інтерактивних методів навчання як засобу формування компетентностей учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
6.Впровадження здоров’язберігаючого навчання як шляху розв’язання проблеми збереження та зміцнення здоров’я учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
7.Розвиток пізнавальної активності учнів засобом впровадження ігрових технологій у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
8.Тестовий контроль як засіб підвищення якості знань учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
9.Реалізація дидактичних принципів на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету) як основа активізації пізнавальної діяльності учнів.
10.Система роботи класного керівника щодо виховання екологічної культури учнів.
11.Система роботи класного керівника щодо виховання моральної культури учнів.
12.Система роботи класного керівника щодо здійснення національно-патріотичного виховання учнів.
13.Система роботи класного керівника щодо згуртування учнівського колективу.
14.Система роботи класного керівника щодо виховання громадянської культури учнів.
15.Система роботи класного керівника щодо виховання естетичної культури учнів.
16.Система роботи класного керівника щодо виховання фізичної культури учнів.
17.Використання комп’ютерних презентацій як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
18.Розвиток творчих здібностей учнів засобами гурткової роботи.
19.Превентивна діяльність класного керівника щодо подолання в учнів шкідливих звичок.
20.Інтегроване навчання як засіб підвищення якості знань учнів в процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
21.Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого навчання у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
22.Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
23.Система роботи класного керівника щодо формування здорового способу життя учнів.
24.Особливості використання проектної технології навчання у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
25.Сучасний урок ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету) та вимоги до нього.
26.Засоби навчання та особливості їх використання на уроках ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
27.Використання ІКТ у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
28.Використання навчального діалогу як засобу формування критичного мислення учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
29.Використання активних методів навчання у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).
30.Формування наукових понять в учнів у процесі вивчення ... (навчальний предмет відповідно до профілю факультету).

8646

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент О.С. Білоус

 1. Формування патріотичних почуттів у процесі позакласної роботи з географії.
 2. Формування політичної культури у старшокласників при вивченні географії.
 3. Формування екологічної культури учнів у процесі краєзнавчої роботи.
 4. Формування екологічної свідомості учнів на уроках географії.
 5. Навчальна екскурсія як форма активізації пізнавальної діяльності учнів.
 6. Мультимедійні презентації на уроках географії як засіб розвитку пізнавальної активності учнів.
 7. Метод проектів на уроках географії як засіб формування творчої активності учнів.
 8. Інноваційні комп’ютерні технології у загальноосвітній школі при вивченні географії.
 9. Дистанційне навчання як засіб розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів.
 10. Електронний підручник як засіб забезпечення дистанційного навчання.
 11. Адаптивне навчання як засіб розвитку самостійності учнів при вивченні географії.
 12. Формування екологічної культури учнів при вивченні географії.
 13. Інтегрований урок як форма організації навчальної роботи школярів.
 14. Методика організації профільного навчання в практиці роботи сучасної школи.
 15. Розвиток креативних здібностей учнів засобами інтелектуальних ігор на уроках географії.
 16. Використання інформаційно-комунікативних технологій для формування навчальних понять учнів на уроках географії.
 17. Формування комунікативних умінь учнів у процесі використання імітаційно-ігрових технологій навчання географії.
 18. Формування толерантності учнів у процесі використання ігрових технологій на уроках географії.
 19. Індивідуальні завдання як спосіб підвищення міцності знань учнів.
 20. Розвиток емоційного інтелекту як основи формування позитивного ставлення учнів до навчання.
 21. Розвиток творчих здібностей учнів при використанні активних методів навчання на уроках географії.
 22. Формування творчої активності учнів засобами інноваційних технологій.
 23. Комунікативні ситуації на уроках географії як засіб розвитку культури мовлення учнів.
 24. Рольова гра як засіб активізації пізнавальних дій учнів на уроках музики.
 25. Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учнів.
 26. Активні методи навчання на уроках музики як засіб формування пізнавальних інтересів учнів.
 27. Формування естетичного смаку учнів на уроках музики.
 28. Диференційоване навчання на уроках музики як засіб підвищення якості знань учнів.
 29. Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою аудіовізуальних засобів навчання на уроках музики.
 30. Індивідуальні завдання як засіб формування естетичної культури учнів.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент І.А. Волощук

 1. Різноманітність активних форм організації уроку як засіб розширення наукового кругозору учнів.
 2. Формування творчої активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету) засобами інноваційних технологій.
 3. Групова навчальна діяльність учнів як засіб розвитку культури спілкування на уроках(відповідно до профілю факультету).
 4. Формування пізнавальної активності учнів при використанні технічних засобів навчання.
 5. Комп’ютерне навчання як засіб підвищення якості знань учнів на уроках.
 6. Роль проблемного навчання у формуванні творчих здібностей школярів.
 7. Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
 8. Вплив стилів педагогічного спілкування на навчальну діяльність учнів.
 9. Індивідуальні завдання як засіб підвищення міцності знань учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
 10. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).
 11. Використання комп`ютерних технологій при вивченні іноземної мови як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
 12. Модернізація системи навчання за допомогою комп’ютерних технологій.
 13. Використання комп’ютерних технологій у пошуково-дослідній діяльності учнів.
 14. Вплив характеру та стилю взаємостосунків учителя та учнів на успішність їх навчання і виховання.
 15. Система роботи школи з обдарованими дітьми.
 16. Компетентнісний підхід у сучасній системи навчання учнів.
 17. Підвищення якості навчання як національний пріоритет системи освіти в Україні.
 18. Інтерактивні методи навчання та їх застосування у сучасній загальноосвітній школі.
 19. Спрямування освіти, навчання та виховання на розвиток особистості учня.
 20. Формування ключових компетентностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).

Науковий керівник: канд. педагог. наук, доцент Н.І. Зеленкова

 1. Електронний підручник як засіб забезпечення дистанційного навчання.
 2. Використання комп`ютерних технологій як засіб формування пізнавального інтересу учнів на уроках інформатики.
 3. Підвищення якості знань учнів засобами інтелектуальних ігор на уроках інформатики.
 4. Індивідуальний підхід як засіб підвищення якості знань учнів ігор на уроках інформатики.
 5. Індивідуальні завдання на уроках інформатики як засіб підвищення якості знань учнів.
 6. Формування творчої активності учнів засобами позакласної роботи з предмету.
 7. Формування інтелектуальних умінь учнів у процесі навчання.
 8. Організація самостійної роботи учнів на уроках інформатики.
 9. Формування культури спілкування в системі «вчитель-учень» як засіб підвищення активізації учнів на уроках інформатики.
 10. Реалізація дидактичних принципів на уроці як основа активізації пізнавальної діяльності учнів.
 11. Особистісно-орієнтована технологія навчання як засіб підвищення якості знань учнів.
 12. Використання нестандартних уроків як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
 13. Система роботи школи з обдарованими дітьми.
 14. Диференційованний підхід на уроках інформатики як спосіб підвищення рівня пізнавальної активності учнів.
 15. Формування в учнів умінь і навичок самоконтролю у процесі навчання.
 16. Система роботи ментора по формуванню пізнавальних інтересів учнів.
 17. Формування інформаційної культури учнів за допомогою комп’ютера.
 18. Конфлікти у класному колективі і шляхи їх вирішення.

 Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент А.М. Король

 1. Діагностика мотивації навчальної діяльності учнів на уроках музики.
 2. Індивідуалізація процесу навчання учнів на уроках музики.
 3. Інноваційні освітні системи в сучасний школі.
 4. Моніторинг якості знань учнів на уроках музики.
 5. Розвиток інтересу учнів до уроків музики засобами комп’ютерних технологій.
 6. Театральне мистецтво як засіб формування інтересу учнів до уроків музики.
 7. Формування емоційної культури учнів на уроках музики.
 8. Формування естетичного смаку учнів на уроках музики.
 9. Формування творчої активності учнів на уроках музики засобами імітаційно-ігрового навчання.
 10. Шляхи формування естетичних ідеалів, ціннісних орієнтацій учнів на уроках музики.
 11. Оптимізація самостійної роботи учнів на уроках української літератури (мови).
 12. Основні напрямки вдосконалення форм організації навчання на уроках української літератури (мови).
 13. Особливості організації і проведення дистанційного навчання при вивченні української мови та літератури.
 14. Особливості формування моральної культури учнів на уроках української мови та літератури.
 15. Порівняльний аналіз використання в школі видів навчання: пояснювально-ілюстративного, проблемного, програмованого та навчання з допомогою комп’ютера.
 16. Розвиток мовленнєвої культури учнів засобами навчального діалогу на уроках української літератури.
 17. Система роботи з обдарованими дітьми на уроках української літератури (мови).
 18. Умови використання інтерактивних технологій навчання учнів на уроках української мови та літератури.
 19. Формування естетичної культури старшокласників на уроках української мови та літератури.
 20. Шляхи розвитку пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення української літератури (мови).

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент І.Є. Макаренко

 1. Педагогічний конфлікт у системі «вчитель-учень».
 2. Роль особистісних якостей педагога у становленні успішної особистості учня.
 3. Метод проектів на уроках (за профілем факультету) як засіб підвищення пізнавальної самостійності учнів.
 4. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках (за профілем факультету) як засіб підвищення креативного мислення школярів.
 5. Нестандартні уроки з (за профілем факультету) як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
 6. Стилі педагогічного спілкування та їх роль у розвитку особистості учня.
 7. Відкритий урок як засіб удосконалення педагогічної майстерності вчителя.
 8. Формування ціннісних орієнтацій учнів у системі особистісно-орієнтованого навчання.
 9. Розвиток пізнавальної активності учнів засобами інтерактивних технологій навчання.
 10. Формування естетичної культури учнів у системі позакласної виховної роботи.
 11. Формування емоційної культури учнів засобами тренінгових технологій.
 12. Формування моральної культури підлітків у системі виховної роботи класного керівника.
 13. Вплив середовища на формування моральних цінностей школярів.
 14. Формування естетичної культури учнів на уроках (за профілем факультету) засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
 15. Розвиток розумових здібностей школярів у процесі реалізації проблемного виду навчання на уроках (за профілем факультету).
 16. Формування творчих здібностей учнів на уроках (за профілем факультету) засобами ігрових технологій навчання.
 17. Факультативи з (дисципліна за профілем факультету) як засіб підвищення розумової культури школярів.
 18. Формування екологічної культури школярів засобами навчальних екскурсій.
 19. Формування егалітарної свідомості школярів в системі внутрішньошкільного педагогічного менеджменту.
 20. Управління формуванням іміджу вчителя-лідера в умовах тренінгових технологій.
 21. Формування національної самосвідомості учнів на уроках (за профілем факультету).
 22. Портфоліо як форма організації контролю та оцінювання навчальної роботи учнів.
 23. Інноваційний менеджмент керівника загальноосвітнього навчального закладу як один із ефективних напрямів управлінської діяльності.
 24. Формування критичного мислення школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання.
 25. Інтерактивні технології навчання на уроках (за профілем факультету) як засіб розвитку комунікативної компетентності учнів.
 26. Вплив ЗМІ на формування моральної культури школярів.
 27. Формування гендерної культури школярів у системі позакласної виховної роботи.
 28. Розвиток пізнавальної активності учнів засобами імітаційно-ігрових технологій навчання.
 29. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у сучасній шкільній практиці.
 30. Формування медіаграмотності учнів засобами інноваційних технологій навчання.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент О.Б. Потапенко

 1. Формування моральних понять учнів у процесі навчання історії (іноземної мови).
 2. Особистісно-орієнтовані технології як засіб підвищення якості знань учнів на уроках історії (іноземної мови).
 3. Формування національної самосвідомості учнів на уроках історії (іноземної мови).
 4. Інтерактивні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії (іноземної мови).
 5. Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання на уроках історії (іноземної мови).
 6. Використання сучасних педагогічних технологій на уроках історії (іноземної мови).
 7. Виховання естетичної культури школярів на уроках історії (іноземної мови).
 8. Розвиток мислення учнів шляхом використання проблемних завдань на уроках історії (іноземної мови).
 9. Система навчальних проблем і ситуацій як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії (іноземної мови).
 10. Виховання патріотизму учнів на уроках історії.
 11. Формування в учнів ціннісний орієнтацій у процесі навчання історії (іноземної мови).
 12. Стратегія і тактика управління конфліктною поведінкою учнів.
 13. Індивідуальний підхід як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках історії (іноземної мови).
 14. Формування національної культури учнів на уроках історії.
 15. Імітаційно-ігрове навчання як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках історії (іноземної мови).
 16. Розвиток творчих здібностей учнів засобом використання активних методів навчання на уроках історії (іноземної мови).
 17. Дидактичні умови організації самостійної роботи учнів на уроках історії (іноземної мови).
 18. Урок-семінар як форма навчання учнів умінням роботи з різними джерелами інформації на уроках історії (іноземної мови).
 19. Міжпредметні зв’язки як засіб формування світоглядної позиції старшокласників на уроках історії (іноземної мови).
 20. Причини девіантної поведінки учнів і шляхи їх усунення в практиці роботи сучасного вчителя.
 21. Диспут як форма формування політичної свідомості старшокласників на уроках історії (іноземної мови).
 22. Освіта як чинник формування національно-культурної ідентичності старшокласників на уроках історії (іноземної мови).
 23. Педагогічний досвід і шляхи його впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи.
 24. Завдання і зміст естетичного виховання учнів на уроках історії (іноземної мови).
 25. Формування толерантності учнів засобом використання ігрових технологій уроках історії (іноземної мови).
 26. Формування національної самосвідомості учнів засобами краєзнавчої роботи на уроках історії (іноземної мови).
 27. Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.
 28. Педагогічна творчість учителя і шляхи її становлення в шкільній практиці.
 29. Моделювання проблемних ситуацій на уроках історії (іноземної мови) як засіб розвитку творчої уяви учнів
 30. Формування полемічних здібностей старшокласників засобами діалогічних форм навчання на уроках історії (іноземної мови).

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина

 1. Проективна діяльність як засіб формування компетентностей в учнів у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 2. Використання методу проектів як засобу розвитку творчих здібностей учнів в процесі вивчення біології (іноземної мови).
 3. Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 4. Реалізація ідеї партнерської взаємодії на уроках біології (іноземної мови).
 5. Впровадження інтерактивного навчання як засобу формування компетентностей в учнів у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 6. Впровадження здоров’язберігаючого навчання як шляху розв’язання проблеми збереження та зміцнення здоров’я учнів у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 7. Розвиток пізнавальної активності учнів  засобом  впровадження ігрових технологій  у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 8. Тестовий контроль як засіб підвищення якості знань учнів у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 9. Реалізація дидактичних принципів на уроках біології (іноземної мови) як основа активізації пізнавальної діяльності учнів.
 10. Система роботи класного керівника щодо формування екологічної культури учнів.
 11. Система роботи класного керівника щодо формування моральної культури учнів.
 12. Використання комп’ютерних презентацій як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 13. Розвиток творчих здібностей учнів засобами гурткової роботи.
 14. Інтегроване навчання як засіб підвищення якості знань учнів в процесі вивчення біології (іноземної мови).
 15. Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого навчання у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 16. Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення біології (іноземної мови).
 17. Система роботи класного керівника щодо здійснення національно-патріотичного виховання учнів.

 

5613

Науковий керівник: к.пед.н., доцент О.С.Білоус

1.Формування політичної культури у старшокласників при вивченні географії.

2.Формування естетичних інтересів учнів при вивченні географії.

3.Інтегрований урок як форма організації навчальної роботи школярів.

4.Методика організації профільного навчання в практиці роботи сучасної школи.

5.Розвиток креативних здібностей учнів засобами інтелектуальних ігор на уроках географії.

6.Використання інформаційних технологій для формування навчальних умінь учнів на уроках географії.

7.Формування комунікативних умінь учнів у процесі імітаційно-ігрового навчання географії.

8.Проблемні ситуації і їх можливості у формуванні нестандартного підходу учнів в розв’язанні навчальних завдань.

9.Формування толерантності учнів у ході використання ігрових технологій на уроках географії.

10.Педагогічні умови ефективної взаємодії вчителя та учнів при вивченні географії.

11.Індивідуальні завдання як спосіб підвищення міцності знань учнів.

12.Емоційний чинник як засіб формування позитивного ставлення учнів до навчання.

13.Метод проектів на уроках географії як засіб формування творчої активності учнів.

14.Розвиток творчих здібностей учнів при використанні активних методів навчання на уроках географії.

15.Формування творчої активності учнів засобами інноваційних технологій.

16.Комунікативні ситуації на уроках географії як засіб розвитку культури мовлення учнів.

17.Рольова гра як засіб активізації пізнавальних дій учнів на уроках музики.

18.Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учнів.

19.Особистісно-орієнтований підхід до організації навчальної роботи на уроках музики.

20.Педагогічний такт учителя в системі заходів щодо забезпечення якісної освіти учнів.

21.Рухомі ігри як засіб розвитку організаторських здібностей школярів.

22.Активні методи навчання на уроках музики як засіб формування пізнавальних інтересів учнів.

23.Виховання естетичної культури учнів на уроках музики.

24.Мультимедійні презентації на уроках музики як засіб розвитку пізнавальної активності учнів.

25.Дидактичні умови формування позитивної мотивації учіння на уроках музики.

26.Диференційоване навчання на уроках музики як засіб підвищення якості знань учнів.

27.Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою аудіовізуальних засобів навчання на уроках музики.

28.Індивідуальні завдання як засіб формування естетичного смаку учнів.

29.Дидактичні умови формування пізнавальної самостійності учнів на уроках музики.

30.Формування відповідального ставлення до навчання засобами різнорівневих завдань з музики.

Науковий керівник: к.пед.н., доцент І.А.Волощук

1.Різноманітність активних форм організації уроку як засіб розширення наукового кругозору учнів.

2.Формування творчої активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету) засобами інноваційних технологій.

3.Групова навчальна діяльність учнів як засіб розвитку культури спілкування на уроках(відповідно до профілю факультету).

4.Формування пізнавальної активності учнів при використанні технічних засобів навчання.

5.Комп’ютерне навчання як засіб підвищення якості знань учнів на уроках.

6.Роль проблемного навчання у формуванні творчих здібностей школярів.

7.Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).

8.Вплив стилів педагогічного спілкування на навчальну діяльність учнів.

9.Індивідуальні завдання як засіб підвищення міцності знань учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).

10.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету).

11.Використання комп`ютерних технологій при вивченні іноземної мови як засіб формування пізнавального інтересу учнів.

12.Модернізація системи навчання за допомогою комп’ютерних технологій.

13.Використання комп’ютерних технологій у пошуково-дослідній діяльності учнів.

14.Вплив характеру та стилю взаємостосунків учителя та учнів на успішність їх навчання і виховання.

15.Система роботи школи з обдарованими дітьми.

16.Компетентнісний підхід у сучасній системи навчання учнів.

17.Підвищення якості навчання як національний пріоритет системи освіти в Україні.

18.Інтерактивні методи навчання та їх застосування у сучасній загальноосвітній школі.

19.Спрямування освіти, навчання та виховання на розвиток особистості учня.

20.Формування ключових комптентностей учнів на уроках (відповідно до профілю факультету)

Науковий керівник:  к.пед.н., доцент Н.І.Зеленкова

1.Підвищення якості знань учнів засобами інтелектуальних ігор на уроках математики.

2.Індивідуальний підхід як засіб підвищення якості знань учнів ігор на уроках математики.

3.Індивідуальні завдання на уроках як засіб підвищення якості знань учнів.

4.Формування творчої активності учнів засобами позакласної роботи з предмету.

5.Педагогічні умови використання дидактичної гри на уроках математики

6.Формування інтелектуальних умінь учнів у процесі навчання.

7.Гра як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі.

8.Розвиток комунікативних здібностей учнів у процесі використання дидактичних ігор на уроках.

9.Дидактичні умови організації самостійної роботи учнів на уроках математики.

10.Педагогічні умови застосування комп’ютера на уроках математики.

як засіб формування пізнавального інтересу учнів.

11.Використання активних форм організації позакласної роботи як умова підвищення рівня вихованості учнів.

12.Формування культури спілкування в системі «вчитель-учень» як засіб підвищення активізації учнів на уроках математики.

13.Педагогічні умови організації самостійної роботи як засіб формування творчих здібностей учнів.

14.Педагогічні умови використання дидактичної гри на уроках математики

15.Реалізація дидактичних принципів на уроці як основа активізації пізнавальної діяльності  учнів1.

16. Особистісно-орієнтована технологія навчання як засіб підвищення якості знань учнів.

17.Використання нестандартних уроків як засіб формування пізнавального інтересу.

18.Система роботи школи з обдарованими дітьми.

19.Вплив стилів педагогічного спілкування на навчальну діяльність учнів.

20.Диференційованний підхід на уроках математики  як спосіб підвищення рівня пізнавальної активності учнів.

Науковий керівник: к.пед.н., доцент В.В.Іванова

1.Формування загально-навчальних умінь у школярів на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

2.Педагогічні умови ефективного використання ТЗН у процесі вивчення___ (відповідно до профілю факультету).

3.Особистісно-орієнтована технологія навчання як засіб підвищення якості знань учнів.

4.Використання нестандартних уроків як засіб формування пізнавального інтересу учнів.

5.Підвищення ефективності уроку засобами дидактичних ігор.

6.Формування творчої активності учнів у процесі використання інноваційних  технологій навчання.

7.Формування в учнів умінь і навичок самоконтролю у процесі навчання.

8.Інтерактивні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

9.Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

10.Використання словесних методів навчання в процесі вивчення___ (відповідно до профілю факультету).

11.Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.

12.Педагогічна творчість учителя і шляхи її становлення в шкільній практиці.

13.Особливості організації навчання/виховання дітей з особливими потребами в умовах масової школи.

14.Конфлікти як психолого-педагогічна проблема у діяльності педагога.

15.Формування критичного мислення учнів на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

16.Формування розумової культури учнів на уроках___ (відповідно до профілю факультету) засобами проблемного навчання.

17.Розвиток комунікативних здібностей учнів у процесі використання дидактичних ігор на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

18.Формування творчої активності учнів засобами позакласної роботи з предмету.

19.Педагогічні умови використання дидактичної гри на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

20. Індивідуальні завдання на уроках як засіб підвищення якості знань учнів.

21.Формування естетичної культури учнів при вивчені шкільних предметів (відповідно до профілю факультету).

22.Педагогічні умови ефективної взаємодії вчителя та учнів на уроці.

23.Інтегрований урок як засіб розвитку світогляду школярів.

24.Моніторинг як засіб перевірки якості знань учнів.

25.Шляхи і способи гуманізації сучасного уроку.

26.Шляхи і методи згуртування учнівського колективу.

27.Форми і методи патріотичного виховання учнів.

28.Формування екологічної культури учнів в процесі позакласної роботи.

29.Міжпредметні зв’язки як засіб розвитку мислення учнів на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

30.Види самостійної роботи учнів з книгою та умови їх ефективності.

Науковий керівник: к.пед.н., доцент А.М.Король

1.Формування естетичної культури учнів засобами ігрової діяльності на уроках музики.

2.Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учня.

3.Використання казкових сюжетів в процесі формування естетичної культури учнів.

4.Формування пізнавального інтересу учнів на уроках музики засобами народних традицій.

5.Організація позакласної роботи учнів засобами театралізованих свят

6.Виховання морально-ціннісних орієнтацій учнів на уроках художньої культури.

7.Вплив стилю педагогічного спілкування вчителя на ефективність навчальної діяльності учнів.

8.Музично творчий розвиток молодших школярів на уроках музики.

9.Формування естетичної культури учнів у процесі вивчення дисциплін музичного циклу.

10.Діалогічне навчання як засіб формування комунікативних здібностей.

11.Дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу учнів.

12.Формування творчих здібностей учнів на уроках іноземної мови засобами комп’ютерних технологій.  

13.Формування екологічної культури учнів у позакласній роботі.

14.Формування гуманного світогляду учнів у позакласній роботі з української літератури.

15.Індивідуальний підхід як засіб формування культури спілкування на уроках української літератури.

16.Формування творчих здібностей учнів в процесі самостійної роботи на уроках української літератури.

17.Формування творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва.

18. Організація позакласної роботи засобами театрального мистецтва

19.Організація нестандартних уроків___ (відповідно до профілю факультету) як засобу підвищення якості знань учнів.

20.Формування творчої діяльності учнів нетрадиційними формами навчання.

21.Підвищення якості знань учнів нетрадиційними уроками.

22.Формування комунікативних вмінь учнів засобами компютерних технологій

23.Формування комунікативних здібностей учнів у процесі позакласної роботи.

24.Формування пізнавального інтересу засобами ігрової діяльності.

25.Дидактична гра як засіб формування творчих здібностей учнів.

26.Формування пізнавальної діяльності у позакласній роботі.

27.Формування комунікативних здібностей засобами імітаційно-ігрової діяльності.

28.Формування моральних якостей учнів на уроках___ (відповідно до профілю факультету).

29.Формування інтелектуальних здібностей учнів за допомогою комп'ютера.

30.Формування економічної культури у позакласній роботі.

Науковий керівник: к.пед.н., доцент І.Є.Макаренко

1.Формування відповідального ставлення школярів до навколишнього середовища у процесі екологічного виховання.

2.Формування культури розумової праці школярів як педагогічна проблема.

3.Проблема статевого виховання учнів в умовах сучасної школи.

4.Проблема девіантної поведінки школярів у сучасній педагогічній науці.

5.Портфоліо як форма організації контролю та оцінювання навчальної роботи учнів.

6.Особливості організації навчання й виховання дітей з особливими потребами в умовах масової школи.

7.Конфлікти як психолого-педагогічна проблема у діяльності педагога.

8.Шкільне самоврядування як спосіб формування лідерських якостей учнів.

9.Психолого-педагогічні аспекти організації оцінювання і самооцінювання школярів у навчально-виховному процесі.

10.Розвиток креативного мислення учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій на уроках___ (за профілем факультету).

11.Педагогічна рефлексія як засіб оволодіння педагогічною майстерністю.

12.Інноваційний менеджмент керівника загальноосвітнього навчального закладу як один із ефективних напрямів управлінської діяльності

13.Організація самостійної навчальної діяльності школярів в умовах диференційованного навчання.

14.Педагогічний аналіз в системі управлінської діяльності директора школа.

15.Розвиток естетичної свідомості учнів на позакласних заняттях з___ (за профілем факультету)

16.Врахування особливостей підліткової субкультури у процесі естетичного виховання учнів.

17.Використання міжпредметних звязків на уроках___ (за профілем факультету) як засіб розширення наукового світогляду учнів.

18.Формування морально-ціннісних орієнтацій школярів на уроках___ (за профілем факультету).

19.Організація позакласної і позашкільної природоохоронної роботи як засіб формування екологічної культури учнів.

20.Використання активних методів навчання на уроках___ (за профілем факультету) як засіб інтелектуального розвитку учнів.

21.Метод проекту як засіб формування креативного мислення учнів на уроках___ (за профілем факультету).

22. Активізація творчої діяльності школярів засобами мультимедіа на уроках___ (за профілем факультету)

23.Диференційованний підхід на уроках (за профілем факультету) як спосіб підвищення рівня пізнавальної активності учнів.

24.Індивідуальна форма методичної роботи педагога як ефективний засіб його професійно-особистісного самовдосконалення.

25.Педагогічний моніторинг якості знань учнів з (за профілем факультету).

26.Навчальні екскурсії як засіб формування естетичної культури школярів.

27. Дидактичні ігри на уроках___ (за профілем факультету) як засіб формування пізнавальної самостійності учнів.

28.Формування критичного мислення учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання.

29.Формування розумової культури учнів на уроках(за профілем факультету) засобами проблемного навчання.

30.Інтерактивні технології навчання на уроках (за профілем факультету) як засіб розвитку комунікативної компетентності учнів.

 Науковий керівник: к.пед.н., доцент О.Б.Потапенко

1.Формування моральної культури учнів у процесі навчання історії (мови).

2.Особистісно-орієнтовані технології як засіб підвищення якості знань учнів на уроках історії (мови).

3.Формування національної самосвідомості учнів на уроках історії (мови).

4.Інтерактивні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії (мови).

5.Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання на уроках історії (мови).

6.Використання сучасних педагогічних технологій на уроках історії (мови).

7.Виховання естетичної культури школярів на уроках історії (мови).

8.Розвиток мислення учнів шляхом використання проблемних завдань на уроках історії (мови).

9.Система навчальних проблем і ситуацій як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії (мови).

10.Виховання патріотизму учнів на уроках історії (мови).

11.Формування в учнів ціннісний орієнтацій у процесі навчання історії (мови).

12.Стратегія і тактика управління конфліктною поведінкою учнів.

13.Індивідуальний підхід як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках історії (мови).

14.Формування національної культури учнів на уроках історії (мови).

15.Імітаційно-ігрове навчання як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках історії (мови).

16.Розвиток творчих здібностей учнів засобом використання активних методів навчанняуроках історії (мови).

17.Дидактичні умови організації самостійної роботи учнів на уроках історії (мови).

18.Семінар як форма навчання учнів умінням роботи з різними джерелами інформації на уроках історії (мови).

19.Міжпредметні зв’язки як засіб формування світоглядної позиції старшокласників.

20.Причини девіантної поведінки учнів і шляхи їх усунення в практиці роботи сучасного вчителя.

21.Диспут як форма формування політичної свідомості старшокласників на уроках історії (мови).

22.Освіта як чинник формування національно-культурної ідентичності старшокласників на уроках історії (мови).

23.Педагогічний досвід і шляхи його впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи.

24.Завдання і зміст естетичного виховання учнів на уроках історії (мови).

25.Формування толерантності учнів засобом використання ігрових технологій уроках історії (мови).

26.Формування національної самосвідомості учнів засобами краєзнавчої роботи на уроках історії (мови).

27.Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.

28.Педагогічна творчість учителя і шляхи її становлення в шкільній практиці.

29.Моделювання проблемних ситуацій на уроках історії (мови) як засіб розвитку творчої уяви учнів

30.Формування полемічних здібностей старшокласників засобами діалогічних форм навчання на уроках історії (мови).

 Науковий керівник: к.пед.н., доцент В.В.Садова

1.Оптимальні умови застосування новітніх методів навчання у старшій профільній школі.

2.Формування системи наукових понять школярів засобами проблемного підходу.

3.Можливості дистанційного навчання у реалізації особистісно орієнтованого підходу у старшій профільній школі.

4.Особливості організації навчальної взаємодії вчителя-предметника та невстигаючих учнів.

5.Інноваційні форми організації навчального процесу в навчальних закладах нового типу.

6.Система роботи вчителя-предметника з інтелектуально обдарованими учнями (на прикладі вивчення циклу математичних дисциплін).

7.Дидактико-методичне забезпечення навчального процесу в інклюзивному освітньому просторі

8.Педагогічні умови формування загальнонавчальних умінь учнів середньої шкільної ланки.

9.Шляхи формування лідерських якостей старшокласників.

10.Система роботи класного керівника з розвитку критичного мислення учнів середньої шкільної ланки.

11.Особливості здійснення виховного процесу в дитячих будинках Криворіжжя.

12.Самостійна робота як засіб розвитку пізнавальних  інтересів учнів середньої шкільної ланки.

13.Система творчих завдань як засіб активізації критичного мислення учнів старшої шкільної ланки.

14.Система проблемних завдань та ситуацій як засіб підвищення міцності знань учнів.

15.Гурткова робота як провідний засіб формування адекватної самооцінки учнівської молоді.

16.Розвиток патріотичних переконань учнів у процесі позакласної роботи: історико-педагогічний аспект та сучасна шкільна практика.

17.Форми педагогічної освіти батьків як фактори формування педагогічної культури.

18.Превентивна діяльність класного керівника з попередження шкідливих звичок учнів.

19.Спільна робота педагогічного колективу та батьків з попередження асоціальної поведінки учнів.

20.Формування рефлексивних умінь учнів середньої шкільної ланки у процесі вивчення дисциплін фізико-математичного циклу.

Науковий керівник: к.пед.н., доцент С.М.Щербина

1.Проективна діяльність як засіб формування компетентностей в учнів у процесі вивчення біології (хімії).

2.Навчальні екскурсії з біології (хімії) як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів.

3.Сутність та специфіка особистісно орієнтованого навчання біології (хімії).

4.Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів у процесі вивчення біології (хімії).

5.Реалізація ідеї партнерської взаємодії на уроках біології (хімії).

6.Формування екологічної компетентності в учнів у процесі вивчення біології (хімії).

7.Формування мотивації до навчання в учнів у процесі вивчення біології (хімії).

8.Впровадження інтерактивного навчання як засобу формування компетентностей в учнів у процесі вивчення біології (хімії).

9.Впровадження здоров’язберігаючого навчання як шляху розв’язання проблеми збереження та зміцнення здоров’я учнів у процесі вивчення біології (хімії).

10.Розвиток пізнавальної активності  учнів  засобом  впровадження ігрових технологій  у процесі вивчення біології (хімії).

11.Дидактичні умови активізації навчальної діяльності учнів у процесі вивчення біології (хімії).

12.Використання комп’ютера як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

13.Проблемне навчання як засіб формування світогляду школярів у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

14.Орієнтація учнів на соціально значущі цінності у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

15.Удосконалення процесу морального виховання учнів у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

16.Реалізація дидактичних принципів на уроках (з шкільної навчальної дисципліни)як основа активізації пізнавальної діяльності учнів

17.Система роботи класного керівника щодо формування екологічної культури в учнів.

18.Система роботи класного керівника щодо формування моральної культури в учнів.

19.Національне виховання учнів у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

20.Формування в учнів національної самосвідомості та ідентичності у позакласній роботі.

21.Формування в учнів наукових понять у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

22.Використання комп’ютера як засобу формування інформаційної культури учнів у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

23.Формування критичного мислення учнів засобом навчального діалогу у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

24.Педагогічні умови ефективної організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

25.Розвиток творчих здібностей учнів засобами гурткової роботи.

26.Формування національних цінностей учнів засобами позакласної роботи.

27.Формування світогляду учнів засобами інтегрованого навчання.

28.Формування духовного світу особистості у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

29.Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого навчання у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

30.Реалізація технології навчання як дослідження у процесі вивчення (шкільної навчальної дисципліни).

2585

Завантажити

921

Завантажити

751

Завантажити

750
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша