Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-професійна програма

Навчальний план_2022 (денна форма навчання).

Навчальний план_2022 (заочна форма навчання).

20115

Шановні здобувачі освіти, зверніть увагу на те, що в університеті діють сертифікатні програми

(Положення про сертифікатні програми),

які дозволяють конкретизувати освітні запити здобувачів щодо побудови індивідуальної освітньої траєкторії.

Зокрема на спеціальності 011 Освітні,  педагогічні науки  для другого (магістерського) рівня вищої освіти (кафедра педагоігки КДПУ)

у 2022-2023 н.р. передбачено реалізацію трьох сертифікатних програм:

  • Педагогіка вищої школи;
  • Педагогічний менеджмент;
  • Сучасний фахівець із фізичного виховання

Кафедра педагогіки забезпечує реалізацію двох програм:

«Педагогіка вищої школи»

Державна освітня політика України

Історія освітньо-виховних систем

Гендерна інноватика в освіті

Професійно-педагогічні комунікації

«Педагогічний менеджмент»

Менеджмент в освіті

Педагогічний коучинг

Самоменеджмент сучасного керівника в освіті

Педагогічний маркетинг

Забезпечення сертифікатної програми «Сучасний фахівець із фізичного виховання» здійснює кафедра фізичної культури та методики її викладання.

Професійна діяльність фахівців у фізичному вихованні

Національні  традиції ігрової культури у фізичному вихованні молоді

Актуальні проблеми фізичного виховання

Оздоровчо-рекреаційні технології у фізичному вихованні

 

Всіх зацікавлених запрошуємо у нашу вайбер-групу https://invite.viber.com/?g2=AQBTVgDlOFP33k%2BWKgR1RchAYYoHTK6qpBGzRJO909Th0pnRM5L%2FB3mHDziQpDvL

 

 

 

19812

сертификат 011

15987

16 квітня відбулася підсумкова конференція з педагогічної (асистентської) практики магістрів зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, яка проходила з 15 березня по 11 квітня 2021 року.

Магистры 1

На підсумковій конференції виступили магістри (І.В. Кравчук, І.М. Кравчук, І.А. Мальцева, І. В. Никитюк, О.Г. Осадча, Н.С. Тарабукіна), котрі прозвітували про проходження ними педагогічної (асистентської) практики.

Магистры

Магістранти одностайно висловили думку про те, що педагогічна (асистентська) практика дійсно сприяє закріпленню та реалізації в умовах навчально-виховного процесу у ЗВО набутих психолого-педагогічних знань умінь і навичок, оволодінню інноваційними технологіями навчання та виховання у вищій школі, забезпечує практичну підготовку магістрантів до професійної науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи, сприяє усвідомленню магістрами сутності й особливостей викладацької діяльності, набуття й удосконалення умінь та навичок, необхідних для успішного викладання і виховання у вищій школі.

15554

04 вересня 2020 р. у дистанційному режимі відбулася настановча конференція з педагогічної (асистентської) практики магістрів зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, в якій взяли участь магістри ПВШ та викладачі кафедри педагогіки.

04.09.20 асистентська практика магістрів

На конференції виступили доктор педагогічних наук, професор Т.О. Дороніна, кандидат педагогічних наук, доцент С.М. Щербина, котрі ознайомили магістрів з метою, завданнями практики, її змістом; розкрили особливості планування роботи на період педагогічної (асистентської) практики, складання індивідуального плану та планування навчальної, наукової, методичної, організаційної та виховної роботи; звернули увагу магістрів на необхідності ознайомлення їх з особливостями організації навчального процесу у ЗВО та роботою випускової кафедри, з нормативними документами вищої школи (зокрема, Положенням про організацію навчального процесу у КДПУ, освітньо-кваліфікаційними характеристиками фахівців різних ОКР за спеціальностями, освітньо-професійними програмами підготовки фахівців різних ОКР за спеціальностями, навчальними планами, навчальними програми, методичними рекомендаціями до проведення педагогічної практики, вимогами до ведення академічних журналів, вимогами щодо написання студентами курсових робіт, кваліфікаційних робіт тощо).

04.09.20 конференція магістри 2

Учасники семінару мали гарну можливість колективної взаємодії та плідної співпраці.

12541

Теми магістерських робіт 2019 2020 н.р

8999

Задля методичного забезпечення магістрантів кафедри педагогіки (спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки) викладачами кафедри педагогіки у травні 2018 започатковано серію «Магістратура».

На початку 2019 р. вийшли з друку  «Методичні рекомендації щодо написання магістерських робіт» (спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки) (уклад. : Т.О. Дороніна, О.С. Білоус, І.А. Волощук, В.В. Іванова, С.М. Щербина]. Кривий Ріг : ФО-П Маринченко С.В. 2019. 52 с.). Це вже шосте видання магістерської серії.

IMG 20190325 093931

З друкованим примірником рекомендацій можна ознайомитися на кафедрі педагогіки, електронний найближчим часом буде передано до репозитарію університету.  

Нагадаємо, що продовж 2018 р. зусиллями викладачів кафедри було видано:

У планах кафедри формування та публікація навчально-методичних комплексів з усіх дисциплін, викладання яких забезпечується викладачами кафедри педагогіки.

7268

15 березня 2019 року відбулася настановча конференція з виробничої (асистентської) педагогічної практики магістрів першого року навчання  спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки.

Перед присутніми виступила доктор пед. наук, професор Т.О. Дороніна, котра ознайомила з наказом щодо проходження виробничої (асистентської) педагогічної практики магістрами першого року навчання спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки, а також метою, завданнями, змістом і особливостями проходження виробничої (асистентської) педагогічної практики.

Перед магістрами також виступили викладачі кафедри педагогіки (канд. пед. наук, доцент О.С. Білоус, канд. пед. наук, доцент І.А. Волощук, канд. пед. наук, доцент В.В. Іванова, канд. пед. наук, доцент О.Б. Потапенко, канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина). У своїх виступах викладачі ознайомили присутніх із переліком знань, практичних умінь і навичок, які необхідно набути магістрам під час проходження виробничої (асистентської) педагогічної практики, наголосили на особливостях оцінювання різних видів їх діяльності під час проходження педагогічної практики; схарактеризували зміст, форми, методи виховної роботи зі студентами закріпленої студентської групи; окреслили основні вимоги до оформлення звітної документації магістрантів з виробничої (асистентської) педагогічної практики та побажали гарних успіхів у проведенні лекцій та практичних занять у закладах вищої освіти, а також змістовних і цікавих виховних заходів зі студентами.

15.03.19 ПВШ

7216

 13 01 18 000

 

 13 01 18 001

 
3725

М А Г І С Т Р А Т У Р А

  Ступінь вищої  освіти: 

магістр

Галузь знань:

01 Освіта

Спеціальність:

011 Освітні, педагогічні науки

Спеціалізація:

Педагогіка вищої школи

Освітня кваліфікація:

магістр з освітніх, педагогічних наук; викладач

Термін навчання:

денна/заочна форми – 1 рік 4 місяця.

     Кафедра педагогіки КДПУ з 2017-2018 н.р. розпочала навчання магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – Педагогіка вищої школи).

     Головне завдання освітньо-професійної програми – підготовка фахівців, здатних до інноваційної освітньої діяльності з урахуванням новітніх досягнень педагогічної науки та практики.

     Програма передбачає формування та розширення теоретико-методологічного та науково-методичного базису підготовки сучасних викладачів, оволодіння ними практичним інструментарієм наукових досліджень з урахуванням світових тенденцій і здобутків у сфері освіти.

     Організаційне та навчально-методичне забезпечення підготовки магістрів відповідає сучасним вимогам до підготовки фахівців відповідної спеціальності, соціально-економічним вимогам ринку праці та має високий науковий і навчально-методичний рівень.

     Базою практики є Криворізький державний педагогічний університет (кафедра педагогіки). Зміст асистентської та переддипломної практик визначається програмою; термін і порядок проведення – навчальним планом.

     Освітнім результатом навчання є оновлення теоретичних та практичних знань викладачів, що обумовлено підвищенням вимог до рівня їх кваліфікації та необхідністю опанування сучасними методами розв’язання професійних завдань.

Перевагою програми є те, що до магістратури можуть вступати особи,

що мають диплом спеціаліста або магістра будь-якого профілю.

     Магістр може продовжувати освіту на освітньо-науковому рівні доктора філософії, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Викладацький склад кафедри педагогіки забезпечує викладання навчальних дисциплін:

Найменування дисципліни за навчальним планом

Цикл загальної підготовки (варіативна частина)

ОДН

Організація дистанційного навчання

Впровадження освітніх проектів

ВОП

ППК

Професійно-педагогічні комунікації

Цикл професійної підготовки (нормативна частина)

ТПВПО_У

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні

ОІВ

Основи інтелектуальної власності

МДФ

Моделювання діяльності фахівця

МО_ППФ

Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця

СП_ВШ

Системний підхід у вищій школі

ПК_СО

Педагогічний контроль у системі освіти

ДС_ВШ

Дидактичні системи у вищій школі

ІТН

Інноваційні технології навчання та виховання

ПВШ_ПМ

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність

Цикл професійної підготовки  (варіативна частина)

ПК_ВВШ

Педагогічна культура викладача вищої школи

Методика викладання у вищій школі

МВ_ВШ

ІОВС

Історія освітньо-виховних систем

Державна освітня політика України

ДОП_У

МНПД

Методологія науково-педагогічних досліджень

Методологічна культура педагогічної діяльності

МК_ПД

ГВО

Гендерний вимір освіти

Педагогічна етика

ПЕ

Зарахування

на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань

з педагогіки та іноземної мови.

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

  • оригінали і копії документа, що посвідчує особу;
  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та копія додатка до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія свідоцтва про одруження (якщо в паспорті та документі про освіту різні прізвища).

Зарахування на навчання за магістерською програмою здійснюється наказом ректора університету.

2405
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30