Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

 

 

МЕТА ОСВІТНЬО_НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

 

Підготовка висококваліфікованого, конкурентноздатного  професіонала ступеня доктора філософії у галузі освіти, здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у вітчизняному та світовому науково-освітньому просторах і викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Формування системи загальних та фахових компетентностей, необхідних для інноваційної науково-дослідницької діяльності в освітній сфері;  набуття здобувачами освіти системи професійних компетентностей та соціальних навичок (soft skills) на індивідуальному, комунікативному та управлінському рівнях, що визначають готовність до студентоцентрованої педагогічної діяльності; оволодіння методологією наукової діяльності задля проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Попередні варіанти Освітньо-наукова програма_2016
Навчальний план_2018
Чинна ОНП
Освітньо-наукова програма_2021
Проєкт ОНП Освітньо-наукова програма_2024
26007

 

ДОРОНІНА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Доктор педагогічних наук, професор, гарант освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Службова адреса: пр. Університетський, 54, м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: [email protected].

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: історія педагогіки, гендерна педагогіка, новітні тенденції розвитку сучасної освіти, методологія педагогіки.

 

ПЕРСОНАЛЬНА СТОРІНКА

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

GOOGLE АКАДЕМІЯ

ORCID

 
 Без імені
26006

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

011 Освітні педагогічні науки

2024 р.

Рівень вищої освіти

третій (освітньо-науковий)

Ступінь вищої освіти

доктор філософії (PhD)

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Перелік дисциплін педагогічного спрямування

Нормативна частина
Універсальна складова
 Наукові засади організації педагогічної діяльності програма силабус
Спеціальна складова
Методологія педагогіки: теорети чний та прикладний аспекти програма силабус
Педагогічний самоменеджмент  програма  силабус 
Варіативна частина
Методика організації історико-педагогічних досліджень програма  силабус 
Методика організації науково-педагогічних досліджень  програма силабус
Педагогічний дизайн програма силабус
               Дидактика вищої школи програма силабус
               Методологічна культура педагогічної діяльності програма силабус
               Моніторинг та діагностика якості освіти програма силабус
Гендердерний вимір історії та теорії педагогіки програма силабус
Педагогічна компаративістика  програма  силабус 
Актуальні питання дидактики  програма  силабус 
Інноваційна педагогічна діяльність фахівця  програма  силабус 
26682

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

аспірантів (PhD) ІІ курсу

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

з/п

Назва

Розробники

Посилання на завантаження

1.

Програма педагогічної практики (2018 р.)

професор, д-р. пед. наук Т. О. Дороніна,

доцент, канд. пед. наук С. М. Щербина

завантажити

2.

Програма педагогічної практики (2020 р.)

професор, д-р. пед. наук Т. О. Дороніна,

доцент, канд. пед. наук С. М. Щербина

завантажити
3. Програма педагогічної практики (2023)

професор, д-р. пед. наук Т. О. Дороніна,

доцент, канд. пед. наук С. М. Щербина

завантажити
9790

 

   
12841

Освітньо-наукова програма (затверджена)

Навчальний план аспірантури

Форма навчання - денна, заочна

Галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка

Шифр і назва спеціальності - 011 Освітні, педагогічні науки

Рівень вищої освіти - доктор філософії

Розпочато з 01.10 2021 р.

Рецензії стейкхолдерів.

Рецензії академічної спільноти.

15975

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

011 Освітні педагогічні науки

2022 - 2023 н.р.

Рівень вищої освіти

третій (освітньо-науковий)

Ступінь вищої освіти

доктор філософії (PhD)

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

 

Нормативні компоненти ОНП

Універсальний складник

ОК1.

Сучасна наукова філософія

покликання

ОК2.

Іноземна мова академічного спрямування

покликання

ОК3.

Сучасні інформаційні технології в науковій та педагогічній діяльності

покликання

ОК4.

Академічне письмо та риторика

покликання

ОК5.

Менеджмент наукової та інноваційної діяльності

покликання
ОК.6 Наукові засади організації педагогічної діяльності робоча програма силабус

Спеціальний складник

ОК.7

Методологія педагогіки: теоретичний та прикладний аспекти

робоча програма

силабус

ОК.8

Педагогічний самоменеджмент

робоча програма

силабус

ОК.9

Науково-викладацька практика

програма

Вибіркові компоненти ОНП

Універсальна складова

ВК.1

Методологія та організація наукових досліджень / Етика професійного дискурсу / Трансформація освіти в сучасному суспільстві

покликання

Спеціальна складова
ВК.2 Методика організації історико-педагогічних досліджень силабус
  Методика організації науково-педагогічних досліджень  силабус
  Педагогічний дизайн силабус
ВК.3 Дидактика вищої школи  силабус
  Методологічна культура педагогічної діяльності силабус
  Моніторинг та діагностика якості освіти силабус
ВК.4 Гендерний вимір історії та теорії педагогіки  силабус
  Педагогічна компаративістика силабус
  Інноваційна педагогічна діяльність фахівця силабус
  Актуальні питання дидактики силабус
16533

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

аспірантів (PhD)

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

викладання яких забезпечує кафедра педагогіки у 2019-2020 н.р.

Дисципліна

Розробники програми

Посилання

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Методологія педагогіки

професор, д-р. пед. наук Т. О. Дороніна,

доцент, канд. пед. наук С. М. Щербина.

завантажити

Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі

професор, д-р. пед. наук Т. О. Дороніна

доцент, канд. пед. наук О. М. Білоус.

завантажити

Методика організації історико-педагогічних досліджень

професор, д-р. пед. наук Т. О. Дороніна,

доцент, канд. пед. наук О. Б. Потапенко.

завантажити

Методика організації науково-педагогічних досліджень

професор, д-р. пед. наук Т. О. Дороніна,

доцент, канд. пед. наук А. М. Король.

завантажити

Гендерний вимір теорії та історії педагогіки

професор, д-р. пед. наук Т. О. Дороніна.

завантажити

9791

З 1993 року на кафедрі педагогіки діє аспірантура зі спеціальностей:

13.00.01 - теорія та історія педагогіки (загальна педагогіка та історія педагогіки);
13.00.04 - теорія та методика професійної освіти;
13.00.09 - теорія навчання.

dsc0435 4

     Метою діяльності аспірантури з часу започаткування було створення дієвої системи підготовки і формування корпусу наково-педагогічних працівників та здійснення через них ефективної наукової та освітньої політики.

   Організація і здійснення науково-дослідної роботи аспірантури мають давні й міцні традиції. Вагомих успіхів у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації досягли: професори В.К. Буряк, Л.В. Кондрашова. Під їх керівництвом захищено понад 70 кандидатських дисертацій. Їх випускники зараз працюють на викладацьких посадах в нашому університеті та в інших навчальних закладах України, Росії, США, Фінляндії.

      Всього за роки існування аспірантури з педагогіки відбулося 26 випусків.

     За час функціонування до аспірантури було зараховано 173 особи, з яких більше 100 захистили кандидатські дисертації та здобули науковий ступень кандидата педагогічних наук. Більшість з випускників аспірантури (80 %) успішно виконують наукову та викладацьку діяльність в університеті. У 2013 р. на кафедрі педагогіки в аспірантурі навчалося 46 осіб; у 2015 р. – 34 особи (11 аспірантів; 19 здобувачів).Список аспірантів та здобувачів кафедри педагогіки за 2012-2018 рр., які навчалися в аспірантурі та захистили дисертації за посиланням.

    З 2016 року на кафедрі діє аспірантура з підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 011 Науки про освіту галузі знань 01 Освіта. Відповідно до змін, внесених до Постанови Кабінету Міністрів України ("Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" , 2015 р.) у 2017, 2021 рр., піддготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня здійснюється зі спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (Education science).

     На початок 2021-2022 н.р. за освітньо-науковою програмою 011 Освітні, педагогічні науки навчаються 16 аспірантів.

   Нині наукове керівництво аспірантами здійснюється 9 докторами педагогічних наук (Т.О. Дороніна, В.А. Гаманюк, М.Б.Євтух, С.Л.Кучер, О.О. Лаврентьєва, І.В.Лов'янова, Т.М.Мішеніна, Л.О. Савченко, С.О.Семеріков).

     Під час навчання в аспірантурі молоді вчені спрямовують свою роботу на вирішення проблеми формування педагогічної творчості, оволодівають методами та засобами проведення наукових досліджень на сучасному рівні, вчаться самостійно здійснювати науковий пошук, педагогічну роботу, підвищуючи таким чином рівень науково-професійного складу університету та інших ЗВО.

      Дослідження здійснюються у межах наукових тем кафедри педагогіки: "Теоретико-методологічні засади підготовки майбутнього вчителя в умовах модернізації неперервної педагогічної освіти" (0119U102693); "Теорія та практика підготовки майбутніх учителів до реалізації ґендерного підходу в навчально-виховному процесі" (0119U102730).

     Науково-методична допомога аспірантам та здобувачам здійснюється на засіданнях семінару молодих дослідників кафедри педагогіки (керівник семінару – к.педн., доцент С.М. Щербина). На заняттях семінару молоді вчені вчаться висловлювати свої думки, обґрунтовуючи гіпотезу дослідження, мають можливість обговорити із колегами напрями власного наукового пошуку, звітують про результати констатувального та формувального експериментів тощо.  (Інформація щодо роботи семінару за 2017 - 2021 рр. на офіційному сайті університету за посиланнями6 (https://cutt.ly/EWjvIxJhttps://cutt.ly/BWjvSDBhttps://cutt.ly/xWjvJCfhttps://cutt.ly/kWjvB9Zhttps://cutt.ly/WWjv03Ehttps://cutt.ly/fWjv4uJhttps://cutt.ly/NWjboQphttps://cutt.ly/IWjbjtJhttps://cutt.ly/gWjbcNLhttps://cutt.ly/jWjbQX3https://cutt.ly/jWjbRCYhttps://cutt.ly/ZWjbSa9https://cutt.ly/dWjbHwzhttps://cutt.ly/eWjbXzdhttps://cutt.ly/iWjbBKOhttps://cutt.ly/8Wjb0Wn ).

    Аспіранти кафедри педагогіки та здобувачі мають гарну нагоду публікувати свої здобутки з тем досліджень у періодичному  виданні кафедри "Педагогічне Криворіжжя".  Щорічно випускники аспірантури проходять передзахисти своїх дисертацій на засіданнях кафедри педагогіки та міжкафедральних семінарах.

      Отже,  функціонування аспірантури є реальним показником ефективності роботи та широких перспектив у розвитку вітчизняної науки. Аспірантура кафедри педагогіки за напрямами підготовки та переліком спеціальностей повністю задовольняє потреби кафедр Криворізького державного педагогічного університету (та інших ЗВО) в спеціалістах вищої наукової кваліфікації.

2386
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31