Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

№ / №

Курс (назва практики)

Програма

Примітки
1. 2 курс (психолого-педагогічна практика) завантажити

Затверджено 2023р.

2. 2 курс (психолого-педагогічна практика) 015 Професійна освіта (Транспорт) завантажити Затверджено 2023р.

3.

2 курс (виховна практика)

завантажити

Затверджено 2023р.
4. 3 курс (з підготовки до роботи в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку) завантажити Затверджено 2023р.

5.

3 курс (у дитячому закладі оздоровлення і відпочинку)

завантажити

Затверджено 2023р.

6.

4 курс (виробнича практика в закладах освіти)

завантажити

Затверджено 2023р.

7.

Магістратура (всі факультети)

завантажити

Затверджено 2022р.

 

Магістратура: 011 Освітні, педагогічні науки

 

Організаційно-педагогічна практика (2 семестр)

завантажити

у розробці
 

Переддипломна практика (3 семестр)

завантажити

у розробці
19940

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА МАГІСТРАНТІВ У ЗВО

Педагогічна практика є невід’ємною складовою частиною професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі освіти на другому (магістерському) рівні й завершальним етапом практичної підготовки студентів педагогічного закладу вищої освіти до професійно-педагогічної діяльності. Педагогічна практика магістрантів у закладах вищої освіти спрямована на поглиблення набутих у процесі навчання знань, розвиток умінь і навичок розв’язання прикладних завдань та вдосконалення ефективності самостійної роботи.
Серед завдань педагогічної практики магістрантів у закладах вищої освіти (ЗВО) важливе місце посідає вивчення досвіду виховної роботи куратора академічної групи. Вивчення досвіду виховної роботи куратора студентської академічної групи дозволяє практикантам узагальнити теоретико-практичні знання, перевірити сформовані вміння й навички й оволодіти новими технологіями навчально-виховної діяльності в умовах педагогічного ЗВО.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
педагогічної практики магістрантів у ЗВО

Основною метою педагогічної практики є закріплення педагогічних навичок теоретико-практичної діяльності, вдосконалення системи знань, необхідних для роботи у навчальних закладах різного типу, формування вмінь застосовувати їх у навчально-виховному процесі під час виконання функцій викладача і куратора студентської академічної групи.

Завданнями педагогічної практики є:
- поглиблення і розширення теоретичних знань із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, набутих студентами, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практики;
- формування у студентів-магістрантів психолого-педагогічних та методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі педагогічного ЗВО;
- вироблення умінь організації основних форм навчально-виховної роботи у ЗВО, застосування сучасних технологій і методик навчання;
- вивчення досвіду виховної роботи куратора студентської академічної групи;
- формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;
- виховання у магістрантів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача ЗВО, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

1. Вивчення досвіду роботи куратора студентської академічної групи.
Завдання:
1) На підставі вивчення «Положення про куратора академічної групи в Криворізькому державному педагогічному університеті» проаналізувати:
- організаційні засади роботи куратора академічної групи;
- функції та зміст його роботи;
- критерії результативності роботи куратора;
- вимоги до складання плану виховної роботи;
2) Проаналізувати план виховної роботи академічної групи (форми, методи виховної роботи, тематика виховних заходів).
3) Відвідати й проаналізувати кураторську годину.

Критеріями ефективності управління системою виховної роботи на рівні куратора академічної групи є:
- стабільний режим роботи академічної групи, відсутність серйозних випадків порушень трудової та навчальної дисципліни студентами;
- позитивна мотивація навчально-виховної діяльності студентів, що виявляється у навчально-пізнавальній, науково-дослідній, інших видах діяльності;
- мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості кожного студента;
- різноманітність здійснюваних форм виховної позааудиторної роботи, що забезпечують розвиток пізнавальної активності студентів при про веденні різноманітних форм виховної роботи;
- діяльність студентського самоврядування в групі;
- активність, згуртованість групи, суспільно-корисний характер її діяльності;
- сприятливі умови проходження адаптаційного періоду для студентів першого курсу;
- оволодіння студентами досвідом соціальної поведінки.

ОРІЄНТОВНА СХЕМА АНАЛІЗУ ПЛАНУ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ

- актуальність поставлених завдань у вихованні для педагогічного ЗВО;
- врахування соціального замовлення держави щодо діяльності, раніше реалізованих цілей, рівня вихованості студентів, невирішених завдань, специфіки діяльності ЗВО, соціально-педагогічних умов навчально-виховної роботи тощо;
- чіткість, конкретність визначених напрямків у вихованні на подальший період;
- логічні системи запланованих видів діяльності з викладачами, студентами, батьками, спрямованість цих заходів на розв'язання запланованих завдань, на розвиток організаторських умінь, ініціативності, творчості, самостійності мислення, дії кожного студента;
- місце кожної виховної дії в загальній системі навчально-виховної роботи ЗВО;
- відповідність виховних заходів, ситуації рівню вихованості студентів, змісту, форм та методів роботи з викладачами – рівню знань та організаторських умінь педагогічних працівників. Рівень задоволення потреб викладачів та студентів;
- наявність виховних заходів, спрямовані на корекцію поведінки певних студентів з метою профілактики правопорушень, статевого виховання;
- врахування інтересів всіх учасників навчально-виховного процесу;
- зв'язок та єдність завдань, принципів, змісту, форм, методів, умов та результатів виховної роботи, навчальної та позанавчальної діяльності;
- оптимальність поєднання словесно-інформаційних форм, методів роботи та практичних видів діяльності;
- взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу, спрямованість виховання на формування особистості, яка знаходить правильні рішення в різних життєвих ситуаціях(навчальних, трудових, комунікативних, моральних та інших);
- соціальне ціннісна орієнтація, суспільне корисна спрямованість плану, його значення для всіх членів колективу та персонально для кожного тощо.

ПІДГОТОВКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

Завдання:
- визначити логічно пов’язані між собою етапи підготовки та проведення виховного заходу;
- з’ясувати основні вимоги до проведення виховного заходу;
- підготувати та провести виховний захід в студентській академічній групі; проаналізувати проведений виховний захід.
Етапи підготовки та проведення виховного заходу в студентській академічній групі:
1) визначення мети і завдань (аналіз ситуації, формування домінуючого і допоміжних виховних завдань);
2) планування;
3) організація і підготовка;
4) безпосередня організація справи;
5) аналіз досягнутих результатів.
Основні вимоги до проведення виховного заходу:
1. Чітка назва заходу та розуміння педагогом його мети.
2. Планування основних етапів заходу та визначення завдань кожного з них.
3. Організація підготовки заходу у відповідності до поставленої мети.
4. Визначення оптимального змісту заходу.
5. Вибір найбільш раціональних методів і прийомів виховного впливу на студентів на кожному етапі заходу.
6. Чіткість виховного заходу, оптимальний його темп.
7. Різноманітність і творчий характер діяльності студентів.
8. Психологічна обстановка:
- поведінка студентів, їх активність, зацікавленість, ставлення до заходу;
- поведінка педагога, стиль спілкування, ставлення до студентів, педагогічний такт, повага до самостійності думок, пропозицій, рішень учасників.
9. Взаємозв’язок виховного заходу з іншими формами роботи зі студентами.
10. Доцільність обраної теми і форм роботи.
Орієнтовна схема аналізу виховного заходу:
1. Факультет, група, дата проведення, прізвище, ім’я по батькові особи, яка проводила захід.
2. Форма виховного заходу, її доцільність та відповідність віковим та індивідуальним особливостям студентської групи.
3. Тема виховного заходу, її актуальність, відповідність інтересам студентської групи.
4. Мета виховного заходу та її реалізація під час його проведення.
5. Організація:
- чітка постановка теми, завдань, мотивація виховного заходу;
- готовність студентів;
- використання наочності;
- чіткість, організованість;
- оформлення приміщення;
- раціональне використання часу;
- залучення до активних форм роботи, що сприяють розвитку активності студентів,
6. Зміст:
- логічність обраної форми проведення заходу;
- актуальність теми;
- глибина висновків;
- зв’язок із життям студентів.
7. Методика проведення заходу:
- характер діалогу;
- стимулювання студентів до дискусії;
- можливість відвертого обміну думками;
- врахування вікових особливостей студентів.
8. Психологічна обстановка:
- поведінка студентів;
- педагогічний такт;
- активність, зацікавленість студентів.
9. Результати:
- вирішення конкретних завдань.
10. Загальні висновки.
11. Рекомендації.

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
(яка перевіряється викладачами кафедри педагогіки)

1. Індивідуальний план роботи практиканта з помітками про виконання кожного виду роботи та оцінкою з підписом методиста.
2. Щоденник педагогічних спостережень із аналізом: організаційних засад роботи куратора академічної групи; функцій та змісту його роботи; критеріїв результативності роботи куратора; вимог до складання плану виховної роботи; плану виховної роботи академічної групи (форм, методів виховної роботи, тематики виховних заходів; відвіданої кураторської години.
3. Розробка виховного заходу, проведеного в студентській академічній групі: характеристика етапів підготовки, організації та проведення виховного заходу; аналіз проведеного виховного заходу.
4. Звіт щодо виконання індивідуального плану роботи практиканта.

ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАГІСТРАНТІВ

Види роботи Кількість балів Критерії оцінювання
 Щоденник педагогічних спостережень 0-4 - систематичність спостережень, послідовність викладу думок;
- глибина аналізу досліджуваних процесів;
- повнота спостережень.
 Розробка виховного заходу 0-5 - актуальність теми і доцільність форми проведення;
- відповідність теми і форми заходу його меті та змісту;
- оптимальність обраної структури;
- творчий характер діяльності учасників;
- наявність фото- і відеоматеріалів.
 Аналіз проведеного виховного заходу 0-3 - виконання поставлених завдань;
- мотивація та рівень активності студентів;
- шляхи подолання труднощів;
- психологічна атмосфера заходу.
Звіт із педагогічної практики 0-3 - послідовність і систематичність у зроблених висновках;
- глибина висновків;
- наявність пропозицій.

 

 

 

 

 

 

9030

Задля обкладинка ас прметодичного забезпечення магістрантів кафедри педагогіки спеціалізації «Педагогіка вищої школи» (перший рік навчання) викладачами кафедри педагогіки в травні 2018 започатковано серію «Магістратура/Magistrature». Перше видання - «Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (асистентської) педагогічної практики магістрантів (спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки)» (укл.: Т. О. Дороніна, С. М. Щербина, В. В. Іванова]. Кривий Ріг : ВЦ КДПУ; Айс Принт. 2018. 48 с.).

У планах кафедри - поступове формування та публікація навчально-методичних комплексів з дисциплін, викладання яких забезпечується  кафедрою педагогіки.

Завантажити.

5360

Вельмишановне студентство!!!

Зверніть увагу! Викладачами кафедри педагогіки (ще у травні 2016 р.), задля покращення методичного супроводу педагогічної практики, було створено спеціальну сторінку на facebook, де постійно оновлюється інформація.

Тут розміщено фотозвіти студентів із педагогічної практики (3 та 4 курсів), звіти-презентації та інші матеріали, знайомство з якими допоможе Вам під час проходження практики.

Група відкрита! Приєднуйтеся!!! https://www.facebook.com/groups/496071333912779/

4146
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31