Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

5 грудня 2019 р. відбулося чергове засідання методичного семінару молодих науковців кафедри педагогіки, в якому взяли участь аспіранти І-ІІІ років навчання. Відповідно до плану роботи семінару на ньому виступили аспірантка ІІІ року навчання В. Івченко (про особливості підготовки дизайнерів у країнах ЄС) та доцент кафедри педагогіки О.С. Білоус (про необхідність дотриманні академічної доброчесності під час наукових досліджень.

У роботі семінару взяла участь завідувач кафедри, професор Т.О. Дороніна, яка акцентувала увагу молодих дослідників на необхідності академічної мобільності шляхом залучення аспірантів міжнародних наукових (педагогічних) об’єднань (Association for Teacher Education in Europe - https://atee.education/), що сприяють їхній участі у міжнародних конференціях та публікації власних напрацювань у періодичних педагогічних виданнях (European Journal of Teacher Education).

Доцент кафедри С.М. Щербина акцентувала увагу на необхідності аспірантів ознайомитися із нормативною базою університету, що окреслює їхні права та обов’язки, наголосила на дотриманні викладачами принципу «студентоцентризму» та можливості побудови кожним/кожною здобувачем/здобувачкою освіти індивідуальної траєкторії професійного розвитку разом із науковоми керівниками та викладачами кафедри.

к п05.12.19

9511

Семынар

9143

4 квітня 2019 р. на кафедрі педагогіки відбулося засідання науково-методичного семінару. Під час зустрічі було обговорено доповіді канд. пед. наук, доцента І.А. Волощук («Формування громадянської та соціальної компетентностей учнів при вивчення математики») та канд. пед. наук, доцента С.М. Щербини («Сутнісні характеристики професійно значущих особистісних якостей майбутнього вчителя в контексті Концепції нової української школи»).

Семінар 4.04.19

У обговоренні взяли участь д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, канд. пед. наук., доцент О.С. Білоус, канд. пед. наук., доцент Н.І. Зеленкова та канд. пед. наук., доцент В.В. Іванова.

Відповідальна за роботу секції науково-методичного семінару – доцент О.С. Білоус.

7457

20 грудня 2018 р. на кафедрі педагогіки відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри, під час якого було обговорено низку важливих питань: результати акредитації спеціальності 011 Освітні педагогічні науки; підготовка  до регіонального науково-практичного семінару для вчителів та молодих науковців на тему: «Навчання впродовж життя як концептуальна ідея розвитку сучасної моделі освіти»; питання розміщення методичних матеріалів фундаментальних педагогічних дисциплін у системі Moodle тощо.

IMG 44871 IMG 4490
6527
Семінар квітень
19 квітня 2018 року на кафедрі педагогіки відбулося чергове засідання науково-методичного семінару. Задля підвищення професійного рівня викладачів і обговорення нових педагогічних досягнень були заслухані доповіді доцента В. Іванової «Розвиток професійної творчості майбутніх викладачів системі професійної підготовки» та доповідь доцента І. Макаренко «Підприємницький університет як засіб реалізації концепції навчання протягом життя».
Викладачами кафедри (доцентами О. Білоус, І. Волощук, Н. Зеленкова, А. Король, О. Потапенко, С. Щербина) в ході жвавої дискусії обговорювалися питання щодо стану підготовки до проведення ККР серед магістрів спеціалізації «Педагогіка вищої школи». 
Модератором виступила завідувач кафедри Т. Дороніна, яка звернула увагу на співпрацю та співтворчість членів кафедри при виконанні поставлених завдань.
4689

8 лютого 2018 р. на спільному засіданні кафедри педагогіки та кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Криворізького державного педагогічного університету відбувся попередній захист докторської дисертації кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну В.В. Томашевського на тему «Теоретичні і методичні засади форDSC 8057 копиямування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної  академії педагогічних наук України, академік Міжнародної академії проблем людини, директор Українського науково-дослідного інституту естетичної освіти Володимир Григорович Бутенко.

Рецензентами дисертаційної роботи виступили – д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання КДПУ Лаврентьєва О.О.; д-р пед. наук, професор кафедри музичного виховання, співу та хорового диригування КДПУ Овчаренко Н.А.; д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики технологічної освіти КДПУ Савченко Л.О.

Ґрунтовна доповідь дисертанта викликала наукову дискусію та жваве обговорення. Враховуючи позитивні рецензії, схвальні відгуки наукового зібрання, актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, їх впровадження та повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, було ухвалено спільне рішення про рекомендацію дисертації Томашевського В.В. «Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах» спеціалізованій вченій раді для попереднього розгляду та захисту.

Фотозвіт тут.

3974

семінар 16.12.17

16.01.2018 р. на кафедрі педагогіки відбулося чергове засідання науково-методичного семінару. Викладачами було обговорено низку важливих, для забезпечення стабільної роботи кафедри, питань.

Доцент В. Іванова ознайомила з основними вимогами щодо форматування наукового тексту та оформлення бібліографії за оновленими (2015 р.) стандартами, доцент І. Макаренко розповіла

по сучасні вимоги до оформлення бібліографічних посилань відповідно до APA STYLE. Викладачі (доценти О. Білоус, І. Волощук, Н. Зеленкова, О. Потапенко, С. Щербина) обговорили можливі варіанти осучаснення виконання студентами самостійних робіт із «Загальної педагогіки». Було визначено терміни та відповідальні за завершення навчально-методичного забезпечення магістратури за спеціалізацією «Педагогіка вищої школи».

Модератором заходу виступила завідувач кафедри Т. Дороніна, яка наголосила на необхідності спільної та системної роботи членів кафедри над завданнями, що ставить перед кафедрою (та іншими структурними підрозділами) керівництво університету в сучасних умовах.

3748

для викладачів

2436

          22 вересня на кафедрі педагогіки КДПУ відбулося засідання науково-методичного семінару, під час якого було обговорено питання програмного забезпечення навчальних дисциплін "Загальна педагогіка", "Методика виховної роботи" та "Сучасні освітні технології та парадигми". Доцент кафедри О.  Білоус (відповідальна за роботу науково-методичного семінару) наголосила на необхідності своєчасного оновлення навчально-методичного матеріалу з профільних дисциплін. Також було підкреслено важливість повноцінного представлення навчально-методичних матеріалів на сайті кафедри та необхідність створення навчально-методичних комплексів дисциплін із магістерської програми 011 «Освітні та педагогічні науки» (спеціалізація «Педагогіка вищої школи»).

918

Завантажити

917
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша