Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент О. С. Білоус

 1. Формування ключових компетентностей учнів в умовах Нової української школи.
 2. Шляхи реалізації компетентнісного підходу в умовах інтерованого навчання учнів.
 3. Організація інклюзивного навчання школярів з особливими потребами у сучасній шкільній практиці.
 4. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій як засіб підвищення креативного мислення школярів.
 5. Формування медіаграмотності учнів засобами інноваційних технологій навчання.
 6. Формування екологічної компетентності старшокласників засобами діалогічних форм навчання.
 7. Впровадження інтерактивного навчання як засобу формування компетентностей в учнів.
 8. Формування патріотичних почуттів в учнів у процесі позакласної роботи.
 9. Міжпредметні зв’язки як засіб формування політичної культури у старшокласників.
 10. Формування екологічної компетентності учнів у процесі краєзнавчої роботи.
 11. Формування екологічної свідомості учнів у процесі позакласної роботи.
 12. Навчальна екскурсія як форма активізації пізнавальної діяльності учнів.
 13. Впровадження інноваційних комп’ютерних технологій у освітній процес Новоі української школи
 14. Дистанційне навчання як засіб розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів Нової української школи.
 15. Електронний підручник як засіб забезпечення дистанційного навчання учнів.
 16. Інтегрований урок як форма організації навчальної роботи школярів.
 17. Формування громадянської компетентності школярів в практиці роботи Новоі української школи.
 18. Розвиток креативних здібностей учнів засобами інтелектуальних ігор.
 19. Формування толерантності учнів у процесі використання ігрових технологій навчання.
 20. Індивідуальні завдання як засіб формування культурної компетентності учнів Нової української школи.
 21. Розвиток емоційного інтелекту як основи формування позитивного ставлення учнів до навчання.
 22. Ігровий метод навчання як засіб формування екологічної грамотності учнів.
 23. Національно-патріотичне виховання учнів в системі роботи класного керівника.
 24. Використання можливостей нетрадиційного уроку у сучасній школі.
 25. Шляхи попередження та подолання булінгу в сучасній школі.
 26. Педагогіка партнерства – основа демократизації та гуманізації освітнього процесу.
 27. Козацькі традиції та їх використання в практиці національно-патріотичного виховання учнівської молоді.
 28. Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
 29. Ідеї патріотичного виховання учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, ст. викладач І. А. Волощук

1. Партнерство між школою та батьками в новій українській школі.
2. Шляхи впровадження інтегрованого навчання в новій українській школі.
3. Різноманітність активних форм організації уроку як засіб розширення наукового кругозору учнів.
4. Формування творчої активності учнів на уроках засобами інноваційних технологій.
5. Групова навчальна діяльність учнів як засіб розвитку культури спілкування в освітньому процесі.
6. Формування пізнавальної активності учнів при використанні технічних засобів навчання.
7. Комп’ютерне навчання як засіб підвищення якості знань учнів.
8. Роль проблемного навчання у формуванні творчихздібностей учнів.
9. Розвиток пізнавальної активності учнів старшої школи.
10. Індивідуальні завдання як засіб підвищення якості знань учнів середньої ланки.
11. Розвиток творчих здібностей учнів в новій українській школі.
12. Використання комп`ютерних технологій під час освітнього процесу як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
13. Використання комп’ютерних технологій у пошуково-дослідній діяльності учнів.
14. Вплив характеру та стилю взаємостосунків учителя та учнів на успішність виховання.
15. Система роботи закладу освіти з обдарованими дітьми.
16. Підвищення якості навчання як національний пріоритет системи освіти в Україні.
17. Інтерактивні методи навчання та їх застосування у сучасних закладах освіти.
18. Формування ключових компетентностей учнів в новій українській школі.
19. Зміст, форми і методи роботи класного керівника.
20. Інтелектуальні ігри як засіб формування особистості підлітка.
21. Використання інноваційних технологій навчання в сучасних закладах освіти.
22. Дидактичні умови підвищення активності учнів у навчанні.
23. Методи навчання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
24. Засоби масової інформації як фактор формування світогляду учнів.
25. Характеристика педагогічних конфліктів та шляхів їх подолання.
26. Використання педагогічного досвіду В. О. Сухомлинського щодо розумового виховання учнів у сучасних закладах освіти.
27. Проблеми навчання  обдарованих дітей.
28.Неуспішність учнів і шляхи її подолання.
29. Превентивне виховання: суть, форми, методи.

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент В. В. Іванова

 1. Види самостійної роботи учнів з книгою й умови їх ефективності.
 2. Використання нестандартних уроків як засіб формування творчих здібностей здобувачів освіти.
 3. Впровадження концепції Нової української школи в умовах закладу середньої освіти.
 4. Дидактичні ігри як засіб забезпечення якісної освіти здобувачів освіти.
 5. Завдання і зміст естетичного виховання учнів у практиці роботи класного керівника.
 6. Інтегрований урок як форма організації навчальної роботи здобувачів освіти.
 7. Конфлікти та шляхи їх подолання у практичній педагогічній діяльності вчителя.
 8. Міжпредметні зв’язки як засіб формування наукових понять здобувачів освіти.
 9. Навчальні екскурсії як засіб формування естетичної культури здобувачів освіти.
 10. Особливості впровадження здоров’язберігаючого навчання в навчальному процесі.
 11. Особливості застосування інтерактивних технологій в освітньо-виховному процесі.
 12. Особливості організації профорієнтаційної роботи з учнями (Професійне самовизначення старшокласників).
 13. Педагогічні умови ефективної взаємодій вчителя та учнів в освітньо-виховному процесі.
 14. Педагогічні умови організації дискусії як засоби формування самостійності думок школярів.
 15. Педагогічні умови організації індивідуальної роботи учнів в умовах закладу середньої освіти.
 16. Превентивна педагогічна діяльність як попередження закріплення у здобувачів освітити шкідливих звичок поведінки.
 17. Причини девіантної поведінки учнів і шляхи їх усунення в практиці виховання.
 18. Система роботи класного керівника щодо здійснення національно-патріотичного виховання здобувачів освіти.
 19. Система роботи класного керівника щодо формування здорового способу життя здобувачів освіти.
 20. Система роботи класного керівника щодо формування моральної культури здобувачів освіти засобами позакласної роботи.
 21. Система роботи класного керівника щодо формування патріотичної культури здобувачів освіти.
 22. Форми і методи роботи класного керівника щодо попередження асоціальної поведінки у підлітків.
 23. Формування естетичних інтересів здобувачів освіти засобами позакласної роботи.
 24. Формування навичок здорового способу життя в учнівської молоді в позаурочний час.
 25. Формування творчих здібностей учнів засобами гурткової роботи.
 26. Формування творчої активності здобувачів освіти засобами позакласної роботи.
 27. Формування творчої активності здобувачів освіти у процесі використання інноваційних технологій навчання.
 28. Формування ціннісних орієнтацій здобувачів освіти в умовах НУШ.
 29. Школа педагогічної майстерності як форма залучення вчителя (класного керівника) до інноваційної діяльності.
 30. Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент А. М. Король

1. Формування творчої активності учнів засобами інформаційних технологій.
2. Нестандартні уроки, як засіб підвищення якості знань учнів.
3. Формування світогляду учнів засобами застосування новітніх педагогічних технологій.
4. Проблемне навчання як засіб формування пізнавальних інтересів учнів.
5. Активні методи навчання як засіб формування пізнавальних інтересів школярів.
6. Формування пізнавальних інтересів учнів засобами інформаційних технологій в процесі вивчення шкільних предметів.
7. Формування естетичної культури учнів засобами ігрової діяльності.
8. Моделювання проблемних ситуацій уроку як засіб розвитку творчої уяви учня.
9. Використання казкових сюжетів в процесі формування естетичної культури учнів.
10. Формування пізнавального інтересу учнів засобами народних традицій.
11. Організація позакласній роботи учнів засобами театралізованих свят.
12. Виховання морально-ціннісних орієнтацій учнів.
13. Формування творчої діяльності учнів нетрадиційними формами навчання.
14. Формування естетичної культури учнів у процесі вивчення дисциплін іноземного циклу.
15. Діалогічне навчання як засіб формування комунікативних здібностей учнів.
16. Дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
17. Формування творчих здібностей учнів засобами комп’ютерних технологій.
18. Формування гуманного світогляду учнів у позакласній роботі.
19. Індивідуальний підхід як засіб формування культури спілкування.
20. Формування творчих здібностей учнів в процесі самостійної роботи.
21. Формування творчих здібностей учнів нетрадиційними методами навчання.
22. Організація позакласної роботи засобами театрального мистецтва.
23. Організація нестандартних уроків як засобу підвищення якості знань учнів.
24. Формування творчої діяльності учнів нетрадиційними формами навчання.
25. Формування розумової культури учнів у позакласній роботі.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор С. Л. Кучер

1. Зміст, форми і методи національно-патріотичного виховання школярів в умовах закладу загальної середньої освіти.
2. Використання інноваційних освітніх технологій в організації проєктно-технологічної діяльності учнів
3. Використання технології мобільного навчання в умовах дистанційної форми освіти.
4. Методи і форми виховання колективу учнів на суспільних цінностях.
5. Зміст і методи формування громадянських компетентностей старшокласників.
6. Індивідуальний підхід до обдарованих дітей у контексті інклюзивного освітнього середовища.
7. Компетентнісний підхід до відбору змісту освіти в освітньому закладі.
8. Формування екологічної компетентності учнів підліткового віку у позаурочній роботі.
9. Формування підприємливості та фінансової грамотності школярів засобами інтегративного навчання.
10. Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів засобами сучасних освітніх технологій.
11.Технологія педагогічного супроводу індивідуальної траєкторії розвитку учня.
12. Методичні засади диференціації освіти в сучасній вітчизняній та зарубіжній школі.
13. Міжнародні виміри якості знань учнів: цілі, методи, результати.
14. Реалізація концепції «навчання, орієнтоване на учня» у Новій українській школі.
15. Організація освітнього середовища в закладі на принципах інклюзії.
16. Впровадження підходу «навчання для життя» в організації співпраці між школою та сім’єю.
17. Орієнтація на учня як провідний підхід до організації навчальної діяльності учнів.
18. Забезпечення принципів демократизації освіти в кредитно-модульній системі навчання.
19. Особливості соціалізації учнівської молоді в освітніх системах європейських країн.
20. Партнерство між школою та батьками в Новій українській школі.
21. Педагогічні умови організації нестандартних уроків у середній (базовій) школі.
22. Педагогічні засади підтримки обдарованих учнів в умовах закладу загальної середньої освіти.
23. Підтримка дитячої обдарованості та творчості у закладах позашкільної освіти.
24. Розвиток в учнів компетентності у галузі техніки і технологій засобами технології STEAM (STEM).
25. Розвиток в учнів уміння конструктивно керувати емоціями у груповій роботі класу.
26. Розвиток творчих здібностей учнів у позаурочній виховній роботі.
27. Тенденції глобалізації освіти в сучасному світі.
28. Технологія саморозвитку (за М. Монтесорі) в системі виховної роботи сучасного класного керівника.
29. Технологія формувального оцінювання в контексті навчання, орієнтованого на учня.
30. Участь батьків у діяльності школи в світовій практиці освіти.
31. Інноваційні форми і методи оцінювання навчальних досягнень учнів закладу середньої загальної освіти.
32. Форми і методи розвитку ініціативності і практичності учнів у проектно-технологічній діяльності.
33. Форми та методи виховання в учнів міжетнічної толерантності.
34. Формування відповідального споживання як ключової компетентності учнів.
35. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів підліткового віку.
36. Формування культурної компетентності учнів засобами мистецтв.
37. Перспективи проєктування освітнього середовища в умовах формування суспільства знань.
38. Формування основ гуманістичної моралі учнів у Новій українській школі.
39. Формування у школярів соціальних компетентностей, пов’язаних із здоровим способом життя.
40. Шляхи впровадження інтегрованого навчання в Новій українській школі.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент І. Є. Макаренко

 1. Використання інтерактивних технологій навчання в освітньому процесі як засіб формування комунікативної культури школярів.
 2. Сторітеллінг як засіб розвитку комунікативної компетентності сучасних школярів.
 3. Формування національної гідності школярів засобами народної педагогіки.
 4. Розвиток емоційного інтелекту учнів засобами тренінгових технологій навчання.
 5. Екологічне виховання старшокласників: зміст, форми та методи реалізації.
 6. Полікультурне виховання сучасних школярів у ході позакласної виховної роботи.
 7. Використання міжпредметних зв’язків в освітньому процесі базової середньої школи.
 8. Використання нетрадиційних форм навчання як засіб підвищення мотивації учнів навчання.
 9. Педагогічні умови впровадження педагогіки партнерства у сучасну Нову українську школу.
 10. Громадянське виховання сучасних школярів засобами рольової гри.
 11. Формування здорового способу життя школярів засобами інтерактивних ігор.
 12. Педагогічні ідеї В. Сухомлинського та їх реалізація у сучасній Новій українській школі.
 13. Особливості формування громадянської свідомості учнів у процесі національно-патріотичного виховання.
 14. Особливості військово-патріотичного виховання учнівської молоді в Україні.
 15. Формування медіаграмотності сучасних школярів засобами інформаційно-комунікативних технологій навчання.
 16. Формування креативного мислення школярів засобами гейміфікації в освітньому процесі базової середньої школи.
 17. Роль та значення дитячих організацій у вихованні сучасних школярів.
 18. Особливості використання активних форм навчання в організації позакласної роботи в умовах Нової української школи.
 19. Організація дослідницько-експериментальної роботи в сучасній школі.
 20. Активізація творчої діяльності старшокласників засобами проєктних технологій навчання.
 21. Семінарські заняття та їх роль у розвитку самостійності школярів в освітньому процесі.
 22. Особистісні якості вчителя та їх роль у професійній діяльності.
 23. Реалізація етичних принципів українського народу в моральному вихованні сучасних школярів.
 24. Дискусії на морально-етичну тематику та їх роль у моральному вихованні старшокласників.
 25. Морально-статеве виховання сучасних школярів у системі роботи класного керівника.
 26. Педагогічне керівництво процесом розвитку учнівського колективу в системі роботи класного керівника.
 27. Коучинг як освітня технологія та інструмент особистісного зростання педагога.
 28. Профілактика булінгу у системі роботи класного керівника.
 29. Гендерно-чутливе середовище Нової української школи як умова формування гендерної культури сучасних школярів.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент О. Б. Потапенко

 1. Використання сучасних педагогічних технологій як інновації в сучасній освіті.
 2. Формування національної самосвідомості учнів засобом використання проблемного навчання.
 3. Інтерактивні форми навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів.
 4. Формування пізнавальних інтересів учнів шляхом використання нетрадиційних форм навчання.
 5. Диспут як засіб формування політичної свідомості старшокласників.
 6. Урок-семінар як форма навчання учнів умінням роботи з різними джерелами інформації.
 7. Розвиток мислення учнів шляхом використання проблемних завдань і ситуацій.
 8. Система навчальних проблем і ситуацій як засіб розвитку творчих здібностей учнів.
 9. Моделювання проблемних ситуацій на уроках історії як засіб розвитку творчої уяви учнів.
 10. Формування національної культури учнів засобом використання активних методів (форм) навчання.
 11. Формування національної самосвідомості учнів засобами краєзнавчої роботи.
 12. Освіта як чинник формування національно-культурної ідентичності старшокласників.
 13. Стратегія і тактика управління конфліктною поведінкою учнів.
 14. Причини девіантної поведінки учнів і шляхи їх усунення в практиці роботи сучасного вчителя.
 15. Індивідуальний підхід як засіб формування творчих здібностей учнів.
 16. Імітаційно-ігрове навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів.
 17. Розвиток творчих здібностей учнів засобом використання активних методів навчання.
 18. Дидактичні умови організації самостійної роботи учнів.
 19. Міжпредметні зв’язки як засіб формування світоглядної позиції старшокласників.
 20. Передовий педагогічний досвід і шляхи його впровадження в навчальний процес.
 21. Формування толерантності учнів засобом використання ігрових технологій.
 22. Шляхи формування педагогічної культури сучасного вчителя.
 23. Формування полемічних здібностей старшокласників засобами діалогічних форм навчання.
 24. Стратегія і тактика партнерської педагогіки як пріоритетного напрямку реформування сучасної освіти.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент С. М. Щербина

 1. Формування наскрізних вмінь здобувачів освіти в освітньому процесі.
 2. Формування у здобувачів освіти ключової компетентності – уміння вчитися в освітньому процесі.
 3. Формування у здобувачів освіти ключової компетентності – екологічної грамотності і здорового життя в освітньому процесі.
 4. Формування у здобувачів освіти здоров’язбережувальної компетентності а освітньому процесі.
 5. Особливості навчання здобувачів освіти з використанням ІКТ у НУШ.
 6. Формування ключових і предметних компетентностей у здобувачів освіти в освітньому процесі.
 7. Формування екологічних понять у здобувачів освіти в освітньому процесі.
 8. Інтерактивне навчання, особливості впровадження в освітній процес.
 9. Особливості впровадження ігрового навчання в освітній процес.
 10. Тестові завдання та особливості їх використання в освітньому процесі.
 11. Проєктна діяльності здобувачів освіти, особливості її організації.
 12. Національно-патріотичне виховання учнів в системі роботи класного керівника.
 13. Формування етичної культури учнів в системі роботи класного керівника.
 14. Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів в системі роботи класного керівника.
 15. Формування розумової культури учнів в системі роботи класного керівника.
 16. Формування екологічної культури учнів в системі роботи класного керівника.
 17. Формування естетичної культури учнів в системі роботи класного керівника.
 18. Формування економічної культури учнів в системі роботи класного керівника.
 19. Шляхи попередження та подолання булінгу в системі роботи класного керівника.
 20. Нетрадиційний урок у НУШ ефективний засіб формуванні ключових та предметних компетентностей здобувачів освіти.
 21. Проблемне навчання як засіб формування критичного мислення здобувачів освіти.
 22. Педагогічні ідеї Я. А. Коменського та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
 23. Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
 24. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського та їх реалізація в практиці роботи сучасної школи.
 25. Козацькі традиції та їх використання в практиці національно-патріотичного виховання учнівської молоді.
 26. Навчальні екскурсії, особливості їх організації та проведення.
 27. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти в освітньому процесі.
 28. Контроль навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти в освітньому процесі.
 29. Інтегроване навчання, особливості впровадження в освітній процес.
 30. Кооперативне навчання – засіб побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу.
20065
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31