Університет – центр інноваційної, освітньої та наукової діяльності й методичних пошуків; освітній, науковий, культурний і національно-патріотичний осередок міста й регіону.

Університет – це згуртований і вмотивований колектив викладачів, співробітників і студентів.

Місія Університету – підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, професіоналів для всіх ланок галузі освіти й інших галузей діяльності; отримання та розповсюдження сучасних наукових знань світового рівня.

Університет акцентує на подальшому розвитку освітньої галузі як стратегічно важливої для економіки та безпеки Української держави зокрема і як неодмінної умови суспільного поступу загалом. Університет усвідомлює відповідальність щодо майбутнього країни та провадить свою діяльність, відповідаючи на виклики сучасності.

Університет як освітній і культурний центр вбачає своє покликання:

– у підготовці Учителя, який спонукає Учня до постійного пошуку Істини і у спільній творчій діяльності веде молодь шляхом відкриттів, навчає Вихованців взаємоповаги, співпраці і співтворчості та плекає високі ідеали Свободи;

– у вихованні освіченої, творчої, вільної Особистості, спроможної протистояти будь-яким цивілізаційним викликам і здатної до повноцінного гармонійного функціонування у змінних умовах життя.

Уважаючи Знання фундаментальною цінністю, підґрунтям цивілізаційного поступу, діючи в умовах, що швидко змінюються, Університет заохочує до навчання впродовж життя, формує нову генерацію громадян, які прагнуть до самоорганізації; спроможні протистояти деструктивним процесам; дотримуються вимог критичного мислення, позбавлені стереотипних уявлень; зорієнтовані на сприйняття новітніх тенденцій, постійне самовдосконалення та самоздійснення, міжкультурну взаємодію в полікультурному суспільстві; поважають мовну, етнічну, гендерну, релігійну й культурну ідентичності всіх членів соціуму.

Університет – осередок соціокультурного простору могутнього промислового регіону, майданчик для наукового пошуку та місце втілення інноваційних проєктів, що сприяє поширенню актуальних знань зокрема та активізує культурно-просвітницький розвиток міста і регіону загалом.

Університет завжди був і є прибічником та захисником цінностей і здобутків українського народу, провідником державницьких ідей. Він гідно виконує свою високу місію виховання молодого покоління в дусі патріотизму, плекання національної гідності і свідомості. До базових цінностей освітньої діяльності Університету покладено збереження традицій, шанобливе ставлення до рідної мови, повага до історичного минулого та данина героям сьогодення. Окреслені цінності органічно поєднуються з новітніми освітніми тенденціями, демократизацією освітнього процесу та реформуванням освітньої галузі.

Організація та здійснення освітньої, наукової та управлінсько-адміністративної діяльності Університету на демократичних засадах відкритості та публічності, толерантності та недискримінації, позапартійності та громадянської відповідальності – свідчення європейської зрілості університетського устрою, його впевненого руху до кола лідерів педагогічної освіти України.

Засадничі цінності, що визначають принципи діяльності Університету, засвідчені в його девізі: «Істина, творчість, свобода».

Подальший розвиток Університету пов’язаний зі збереженням традицій, запровадженням інновацій і наполегливою, творчою роботою за освітнім, науковим і культурно-просвітницьким напрямами.

20
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша