Університет – центр інноваційної освітньої та наукової діяльності й методичних пошуків; освітній, науковий, культурний та національно-патріотичний осередок міста й регіону.

Університет – це згуртований і вмотивований колектив викладачів, співробітників і студентів.

Місія Університету – підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, професіоналів для всіх ланок галузі освіти та інших галузей діяльності, отримання та розповсюдження сучасних наукових знань світового рівня.

Університет акцентує на подальшому розвитку освітньої галузі як стратегічно важливої для економіки та безпеки Української держави і як неодмінної умови суспільного поступу загалом. Університет усвідомлює відповідальність щодо майбутнього країни і провадить свою діяльність, відповідаючи на виклики сучасності.

Університет як освітній і культурний центр вбачає своє покликання:

– у підготовці Учителя, який спонукає Учня до постійного пошуку Істини і у спільній творчій діяльності веде молодь шляхом відкриттів, навчає Вихованців взаємоповаги, співпраці і співтворчості та плекає високі ідеали Свободи;

– у вихованні освіченої, творчої, вільної Особистості, спроможної протистояти будь-яким цивілізаційним викликам і здатної до повноцінного гармонійного функціонування у змінних умовах життя.

Уважаючи Знання фундаментальною цінністю, підґрунтям цивілізаційного поступу, діючи в умовах, що швидко змінюються, Університет заохочує до навчання упродовж життя, формує нову генерацію громадян, які: прагнуть до самоорганізації; спроможні протистояти деструктивним процесам; дотримуються вимог критичного мислення, позбавлені стереотипних уявлень; зорієнтовані на сприйняття новітніх тенденцій, постійне самовдосконалення та самоздійснення, міжкультурну взаємодію в полікультурному суспільстві; поважають мовну, етнічну, гендерну, релігійну й культурну ідентичність усіх членів соціуму.

Університет – осередок соціокультурного простору могутнього промислового регіону, майданчик для наукового пошуку та місце втілення інноваційних проєктів, що сприяє поширенню актуальних знань та активізує культурно-просвітницький розвиток міста і регіону загалом.

Університет завжди був і є прибічником і захисником цінностей та здобутків українського народу, провідником державницьких ідей. Він гідно виконує свою високу місію виховання молодого покоління в дусі патріотизму, плекання національної гідності і свідомості. До базових цінностей освітньої діяльності Університету покладено збереження традицій, шанобливе ставлення до рідної мови, повага до історичного минулого та данина героям сьогодення, що органічно поєднуються із новітніми освітніми тенденціями, демократизацією освітнього процесу та реформуванням освітньої галузі.

Організація та здійснення освітньої, наукової та управлінсько-адміністративної діяльності Університету на демократичних засадах відкритості та публічності, толерантності та недискримінації, позапартійності та громадянської відповідальності – є свідченням європейської зрілості університетського устрою, його впевненого руху до кола лідерів педагогічної освіти України.

Засадничі цінності, що визначають принципи діяльності Університету, засвідчені в його девізі: «Істина, творчість, свобода».

Подальший розвиток Університету пов’язаний зі збереженням традицій, запровадженням інновацій та наполегливою, творчою роботою за освітнім, науковим та культурно-просвітницьким напрямками.

20
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша