Криворізький державний педагогічний університет створює необхідні умови для якісної підготовки педагогічних кадрів, конкурентноздатних на сучасному ринку праці, для Придніпровського регіону і є визнаним центром педагогічної науки й освіти Дніпропетровської області; сприяє подальшій професійній реалізації педагогів нового покоління, покликаних здійснювати фахову діяльність відповідно до концепції розвитку професійної освіти і навчання в Україні.


Наукові доробки дослідників засвідчили факт підвищення ефективності педагогічної науки як чинника дієвої сучасної педагогічної теорії. Дослідження здійснювалися в рамках комплексних тем, які виконуються провідними кафедрами Криворізького державного педагогічного університету («Теорія та практика інноваційних технологій у системі особистісно орієнтованого навчання»; «Теоретичні основи підготовки майбутнього вчителя до творчої діяльності»; «Теорія і практика підготовки майбутніх педагогів до діяльності»; «Теорія і практика підготовки майбутніх педагогів до гармонізації інтелектуального та емоційного факторів навчання учнів загальноосвітніх шкіл»; «Організація педагогічної освіти з елементами ECTS та її вплив на мотивацію суб’єктів навчального процесу»; «Дидактичні засоби самостійної роботи студентів») й узгоджено в Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології при НАПН України.


У Криворізькому державному педагогічному університеті з 1992 року функціонує аспірантура за напрямами галузі знань «педагогіка» (13.00.01 – історія педагогіки та загальна педагогіка; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.09 – теорія навчання; 13.00.02 - теорія та методика навчання), здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації в рамках докторантури. Перелік спеціальностей цього напряму за останні роки збільшився. У зв’язку з цим стоїть гостро питання підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації відповідного профілю.


Наказом ВАК України від 26 травня 2010 року за №401 (на підставі постанови президії ВАК України №46-06/4 від 26 травня 2010 року) спеціалізованій ученій раді Д 09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному університеті було надано право на період із 15.06.2010 до 15.06.2012 року проводити захист дисертацій за спеціальностями:
13.00.09 – теорія навчання;
13.00.02 – теорія і методика викладання (географія).


За звітний період роботи спеціалізованої вченої ради науковий ступінь кандидата педагогічних наук присуджено 31 особі за спеціальністю 13.00.09 (теорія навчання); 2 особам за спеціальністю 13.00.02 (теорія і методика навчання (географія); доктора педагогічних наук – 2 особам за спеціальністю 13.00.09 (теорія навчання).


У Криворізькому державному педагогічному університеті створено всі необхідні умови для роботи спеціалізованої вченої ради цього профілю. З 1992 року в університеті здійснюється своєчасна та якісна підготовка аспірантів спеціальностей педагогічного напряму.
Криворізький державний педагогічний університет на високому науковому рівні здійснює фундаментальні, пошукові й прикладні наукові дослідження, забезпечуючи належний рівень підготовки науково-педагогічних кадрів.


У зв’язку з високим потенціалом наукової педагогічної школи, значними досягненнями у підготовці висококваліфікованих фахівців для вітчизняної системи освіти, підвищенням ефективності наукових досліджень із 17.11.2018 року (Наказ № 1218 МОН України, Додаток 4) пролонговано термін функціонування спеціалізованої вченої ради К 09.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.09. – теорія навчання.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 09.053.01: 07.11.2018-31.12.2020

6794
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша