Play only the best free games with book of ra!

 

Голова Ради молодих учених КДПУ

70619141 741251319660645 8252026854576226304 n

  

Макаренко Ірина Євгенівна

 кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки

e-mail: i.makarenko@ukr.net

Освіта:

2003-2008: Криворізький державний педагогічний університет.

Фізико-математичний факультет

Диплом магістра – спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика». Кваліфікація – викладач фізики, вчитель астрономії та основ інформатики.

2008-2011: Криворізький державний педагогічний університет

Аспірантура з 01.09.2008 по 01.10.2011, зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання

Тема дисертації: Дидактичні умови моніторингу якості процесу навчання у старшій школі (Захист дисертації відбувся у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2012 р.).

Наукові інтереси: педагогіка, психологія, менеджмент, політологія, моніторинг якості освіти, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, професійно-особистісне самовдосконалення педагогів, лідерство.

Здобутки:

 1. 2008 р. - Академічна стипендія Президента України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.03.2008 № 274).

 2. 2017 р. - Лауреат стипендії імені В.Ф. Бизова (призначається за ініціативи міського голови 10 кращим молодим ученим міста Кривий Ріг).

Громадська робота:

 1. Член громадської організації «Молодь Кривбаса» (реалізація молодіжної політики міста, участь у благодійних акціях, волонтерських заходах тощо) з 2007 року.

Основні наукові публікації:

1. Макаренко І.Є. Принципи ефективного формування системи педагогічного менеджменту / І.Є. Макаренко // Освітній менеджмент: проблеми теорії та практики: [монографія] / [Т.О.Дороніна, С.М.Амеліна, В.В.Гаманюк та ін.]; за ред. Т.О. Дороніної. - Кривий Ріг: ТОВ ВНП "Інтерсервіс", 2014. - С.52 - 60.

2. Макаренко І.Є. Проблема феномену «самоефективність» у педагогічній теорії та практиці / Ірина Євгенівна Макаренко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 28 / Глухівський НПУ ім. О.Довженка; редкол.: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. – 234 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 28).- С. 157-164.

3. Макаренко І.Є. Управлінська діяльність учителя в цілісній системі педагогічного менеджменту / І.Є. Макаренко. – Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. - №4 (55), грудень 2016. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2016. – С. 269 – 274.

4. Макаренко І.Є. Коучинг високої ефективності у професійній діяльності менеджера освіти / І.Є. Макаренко // Інноваційний менеджмент у закладах освіти [зб. матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 березня 2016р. -  Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – С. 44-50.

5. Макаренко І.Є. Феномен самоефективності вчителя у світлі теорії синергії / І.Є. Макаренко // ScienceRice: Pedagogical Education. - №1. – 2019. - С. 17 - 22.

 

 Заступник голови Ради молодих учених КДПУ

 

photo

Мерзликін Павло Володимирович

 кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри інформатики та прикладної математики

e-mail: linuxoid@i.ua

Освіта:

2002-2007: Криворізький державний педагогічний університет.

Фізико-математичний факультет

Диплом магістра – спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика». Кваліфікація – викладач фізики, вчитель астрономії та основ інформатики.

2007-2010: Криворізький державний педагогічний університет

Аспірантура з 01.09.2007 по 01.10.2010, зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла

Тема дисертації: Функціональні твердотільні наноструктури (Захист дисертації відбувся у спеціалізованій вченій раді Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, 2012 р.).

Наукові інтереси: наноелектроніка, комп'ютерні науки, робототехніка

Основні наукові публікації:

1. Balabai R. M. Electronic Properties ofDoped ZnO Films: Ab Initio Calculations / R. M. Balabai, P. V. Merzlikin // Ukrainian Journal of Physics. – 2010 – Vol. 55. – № 10. – P. 1128–1134

2. Мерзликін О. В., Мерзликін П.В. Засоби Інформаційно-комунікаційних технологій підтримки навчальних досліджень у профільному навчанні фізики // Інформаційні технології і засоби навчання, 2015, Том 48, №4

3. Merzlykin P. V. Scheduling Algorithms Exploring via Robotics Learning [Electronic resource] / Pavlo Merzlykin, Natalia Kharadzjan, Dmytro Medvedev, Irina Zakarljuka, and Liliia Fadeeva // ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2018 : Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops (ICTERI, 2018). Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018 / Edited by : Vadim Ermolayev, Mari Carmen Suárez-Figueroa, Vitaliy Yakovyna, Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets, Hennadiy Kravtsov, Vladimir Peschanenko, Yaroslav Prytula, Mykola Nikitchenko, Aleksander Spivakovsky. – P. 359-365. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2104). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_167.pdf.

 

 Секретар Ради молодих учених КДПУ

Захарова

Захарова Наталія Олександрівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької мови та літератури з методикою викладання

e-mail: nathulya116@gmail.com

Освіта:

2005-2010 рр. - Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (французька, англійська)», кваліфікація: вчитель французької мови і англійської мови та зарубіжної літератури.

2010-2013 рр. - аспірантура ХНПУ імені Г.С. Сковороди при кафедрі романської філології.

2015 р. – отримання вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови.

Наукові інтереси: дослідження художнього дискурсу в аспекті інтегративної прагматики; лінгвістична теорія Г. Гійома.

Основні наукові публікації:

 1. Медведева Н. А. Интерпретация сегментированных высказываний во французском языке / Н. А. Медведева // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2011. – № 973. – С. 178–182.
 2. Мєдвєдєва Н. О. Сегментація як прояв емерджентності (на матеріалі сучасного французького художнього дискурсу) / Н. О. Мєдвєдєва // Східнослов’янська філологія: зб. наук. пр. / Горлівський ін-т іноземних мов; Донецький нац. ун-т. – Горлівка : Видавництво ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. –   С. 111–117. – (Серія Мовознавство; Вип. 25).
 3. Miedviedieva N. O. La dislocation dans les énoncés interrogatifs (sur le matériel de la littérature française contemporaine) / N. O. Miedviedieva // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 14. – С. 239–246.

 

Член Ради молодих учених КДПУ від психолого-педагогічного факультету

gorbacheva

Горбачова Ольга Юріївна

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології.

e-mail: gorbacheva1234567890@gmail.com

Освіта:

2002-2007 рр. - Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність: «Початкова освіта», кваліфікація: «Магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки, вчитель початкових класів та вчитель мови (англійської) в початкових класах».

2010-2013 рр. - аспірантура при кафедрі практичної психології Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 2013 р. - захист кандидатської дисертації.

Наукові інтереси: смислова сфера особистості; тьюторський супровід професіоналізації студентів.

Громадська робота:

керівник студентського волонтерського психологічного центру «ТУРБОТА».

Основні наукові публікації:

 1. Горбачова О.Ю. Етнопсихологія: навчально-методичний посібник для студентів та викладачів психології вищих педагогічних навчальних закладів. – 2-е вид. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ»,  2014. – 100 с.
 2. Горбачова О.Ю. Аксіологія психологічної готовності до навчання [монографія] / О.Ю. Горбачова // К: НВП «Інтерсервіс», 2015. – 266с.
 3. Горбачова О.Ю. Динаміка мотивів учіння студентів в структурі професійної компетентності / О.Ю.Горбачова // Вісник ХПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2016. – Вип. 52. – С.20-28 (збірник зареєстровано в Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Research Bible, BASE (Bielefeld Academic Search Engine).

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету мистецтв

 

Член Ради молодих учених КДПУ від природничого факультету

IMG 7490

Кучерган Єлизавета Валеріївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичної культури та методики її викладання

e-mail: kucherganchik979@gmail.com

Освіта:

2008-2013 рр. - Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність: «Біологія», кваліфікація: «викладач біології, вчитель екології та практичний психолог у навчальних закладах».

2013-2016 рр. - аспірантура при кафедрі педагогіки Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 2017 р. - захист кандидатської дисертації.

Тема дисертації: «Формування валеологічного складника в змісті підготовки майбутніх учителів (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»,

Наукові інтереси: тематика наукових досліджень, що стосується проблем здоров’я та фізичного виховання.

Основні наукові публікації:

 1. Кучерган Є. В. Педагогічна ортобіотика: методичні рекомендації до самостійної роботи та індивідуальні завдання для студентів денної форми навчання / Є. В. Кучерган. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2016. – 136 с.
 2. Кучерган Є. В. Історія фізичної культури: методичні рекомендації до самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів денної форми навчання / Є.В. Кучерган. - Кривий Ріг: КДПУ, 2017. - 56 с.
 3. Кучерган Є. В. Гімнастика з методикою викладання: методичні матеріали й рекомендації до самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів денної форми навчання / Є. В. Кучерган. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – 66 с.
 4. Кучерган Є. В. Гімнастика з методикою викладання: методичні матеріали й рекомендації до самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів денної та заочної форм навчання. – Частина ІІ / Є. В. Кучерган. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – 79 с.

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету української філології

 

Член Ради молодих учених КДПУ від фізико-математичного факультету

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету іноземних мов

ПАЛЬЧИКОВА

Пальчикова Олександра Олександрівна

 кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології

e-mail: apalchikova@gmail.com

Освіта:

2005-2010 рр. - Криворізький державний педагогічний університет, факультет іноземних мов, спеціальність – 0101 «Педагогічна освіта» 8.010103 Мова та література (англійська).

2012-2015 рр. - аспірантура Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю «Теорія та методика навчання (українська мова)»;        

2016 р. - захист кандидатської дисертації.

Тема дисертації: «Реалізація крос-культурного підходу до навчання української мови іноземних студентів».

Наукові інтереси: діалог культур, крос-культурна комунікація.

Основні наукові публікації:

1. Пальчикова О. О. Калейдоскоп культур (рівень В 1) : [навчальний посібник] / З. П. Бакум, О. О. Пальчикова. – Кривий Ріг, 2014. – 101 с.

2. Palchickova А. System of exercises in formation of foreign students’ cross-cultural competency / А. Palchickova // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2015. – № 1–2. – Pp. 107–109.

3. Palchyckova O. Linguodidactic aspect of teaching English as a foreign language / O. Palchyckova // Journal Association 1901 “SEPIKE”. – 2017. – Ed. 16. – Pp. 59–61. 

 

 

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету дошкільної і технологічної освіти

Цысь ОJPG

Цись Олег Олександрович

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

e-mail: ukraina_tsys@ukr.net

Освіта:

2002-2007 рр. - Криворізький державний педагогічний університет, індустріально-педагогічний факультет

Диплом магістра - спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання". Кваліфікація - викладач трудового навчання (технічна праця), вчитель основ інформатики та автосправи, креслення і безпеки життєдіяльності.

Аспірантура з 01.09.2008 по 01.10.2011, зі спеціальності 13.00.09 - теорія навчання.

Тема дисертації: "Дидактичні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей" (Захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Тернопільському національному педагогічному універистеті імені Володимира Гнатюка, 2018 р.).

Наукові інтереси: самостійна навчальна діяльність студентів, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, інтеграція традиційних та електронних технологій навчання.

Основні наукові публікації:

 1. Цись О.О. Організація самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни "Інженерна графіка". Професійна освіта: проблеми і перспективи: Збірник наукових праць. Вип. 10. Київ: ІПТО НАПН України, 2016. С. 82-86.
 2. Цись О.О. Використання технологій електронного навчання в організації самостійної навчальної діяльності студентів. Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. Вип. 35. Херсон: КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2017. С. 180-186.
 3. Tsys O. Criteria of the optimum organization of independent education alactivities of technological-and-pedagogical specialties students by information and communication technologies. Scincea and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest: Issue 5, 2017. V (60). P. 57-60.
 4. Цись О.О. Організація самостійної роботи студентів технолого-педагогічних спеціальностей. Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 23-24 вересня 2016). Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. С. 94-96.

 

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету географії, туризму та історії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2339
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30