Голова Ради молодих учених КДПУ

IMG 8712 копия 2

  

Макаренко Ірина Євгенівна

 кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки

e-mail: i.makarenko@ukr.net

Освіта:

2003-2008: Криворізький державний педагогічний університет.

Фізико-математичний факультет

Диплом магістра – спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика». Кваліфікація – викладач фізики, вчитель астрономії та основ інформатики.

2008-2011: Криворізький державний педагогічний університет

Аспірантура з 01.09.2008 по 01.10.2011, зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання

Тема дисертації: Дидактичні умови моніторингу якості процесу навчання у старшій школі (Захист дисертації відбувся у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2012 р.).

Наукові інтереси: педагогіка, психологія, менеджмент, політологія, моніторинг якості освіти, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, професійно-особистісне самовдосконалення педагогів, лідерство.

Здобутки:

 1. 2008 р. - Академічна стипендія Президента України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.03.2008 № 274).

 2. 2017 р. - Лауреат стипендії імені В.Ф. Бизова (призначається за ініціативи міського голови 10 кращим молодим ученим міста Кривий Ріг).

Громадська робота:

 1. Член громадської організації «Молодь Кривбаса» (реалізація молодіжної політики міста, участь у благодійних акціях, волонтерських заходах тощо) з 2007 року.

Основні наукові публікації:

1. Макаренко І.Є. Принципи ефективного формування системи педагогічного менеджменту / І.Є. Макаренко // Освітній менеджмент: проблеми теорії та практики: [монографія] / [Т.О.Дороніна, С.М.Амеліна, В.В.Гаманюк та ін.]; за ред. Т.О. Дороніної. - Кривий Ріг: ТОВ ВНП "Інтерсервіс", 2014. - С.52 - 60.

2. Макаренко І.Є. Проблема феномену «самоефективність» у педагогічній теорії та практиці / Ірина Євгенівна Макаренко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 28 / Глухівський НПУ ім. О.Довженка; редкол.: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. – 234 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 28).- С. 157-164.

3. Макаренко І.Є. Управлінська діяльність учителя в цілісній системі педагогічного менеджменту / І.Є. Макаренко. – Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. - №4 (55), грудень 2016. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2016. – С. 269 – 274.

4. Макаренко І.Є. Коучинг високої ефективності у професійній діяльності менеджера освіти / І.Є. Макаренко // Інноваційний менеджмент у закладах освіти [зб. матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 березня 2016р. -  Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – С. 44-50.

5. Макаренко І.Є. Феномен самоефективності вчителя у світлі теорії синергії / І.Є. Макаренко // ScienceRice: Pedagogical Education. - №1. – 2019. - С. 17 - 22.

 

 

 Заступник голови Ради молодих учених КДПУ

 

photo

Мерзликін Павло Володимирович

 кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та прикладної математики

e-mail: linuxoid@i.ua

Освіта:

2002-2007: Криворізький державний педагогічний університет.

Фізико-математичний факультет

Диплом магістра – спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика». Кваліфікація – викладач фізики, вчитель астрономії та основ інформатики.

2007-2010: Криворізький державний педагогічний університет

Аспірантура з 01.09.2007 по 01.10.2010, зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла

Тема дисертації: Функціональні твердотільні наноструктури (Захист дисертації відбувся у спеціалізованій вченій раді Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, 2012 р.).

Наукові інтереси: наноелектроніка, комп'ютерні науки, робототехніка

Основні наукові публікації:

1. Balabai R. M. Electronic Properties ofDoped ZnO Films: Ab Initio Calculations / R. M. Balabai, P. V. Merzlikin // Ukrainian Journal of Physics. – 2010 – Vol. 55. – № 10. – P. 1128–1134

2. Мерзликін О. В., Мерзликін П.В. Засоби Інформаційно-комунікаційних технологій підтримки навчальних досліджень у профільному навчанні фізики // Інформаційні технології і засоби навчання, 2015, Том 48, №4

3. Merzlykin P. V. Scheduling Algorithms Exploring via Robotics Learning [Electronic resource] / Pavlo Merzlykin, Natalia Kharadzjan, Dmytro Medvedev, Irina Zakarljuka, and Liliia Fadeeva // ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2018 : Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops (ICTERI, 2018). Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018 / Edited by : Vadim Ermolayev, Mari Carmen Suárez-Figueroa, Vitaliy Yakovyna, Vyacheslav Kharchenko, Vitaliy Kobets, Hennadiy Kravtsov, Vladimir Peschanenko, Yaroslav Prytula, Mykola Nikitchenko, Aleksander Spivakovsky. – P. 359-365. – (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2104). – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_167.pdf.

 

 Секретар Ради молодих учених КДПУ

Захарова

Захарова Наталія Олександрівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької мови та літератури з методикою викладання

e-mail: nataliia.zakharova20@gmail.com

Освіта:

2005-2010 рр. - Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (французька, англійська)», кваліфікація: вчитель французької мови і англійської мови та зарубіжної літератури.

2010-2013 рр. - аспірантура ХНПУ імені Г.С. Сковороди при кафедрі романської філології.

2015 р. – отримання вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови.

Наукові інтереси: дослідження художнього дискурсу в аспекті інтегративної прагматики; лінгвістична теорія Г. Гійома.

Основні наукові публікації:

 1. Медведева Н. А. Интерпретация сегментированных высказываний во французском языке / Н. А. Медведева // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2011. – № 973. – С. 178–182.
 2. Мєдвєдєва Н. О. Сегментація як прояв емерджентності (на матеріалі сучасного французького художнього дискурсу) / Н. О. Мєдвєдєва // Східнослов’янська філологія: зб. наук. пр. / Горлівський ін-т іноземних мов; Донецький нац. ун-т. – Горлівка : Видавництво ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. –   С. 111–117. – (Серія Мовознавство; Вип. 25).
 3. Miedviedieva N. O. La dislocation dans les énoncés interrogatifs (sur le matériel de la littérature française contemporaine) / N. O. Miedviedieva // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 14. – С. 239–246.

  

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету мистецтв

(музично-хореографічне відділення)

viber image 2019 11 02 13 55 05 

Богяну Катерина Олександрівна

аспірант 2 року навчання кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування

e-mail: boguany@ukr.net

Освіта:

2007-2011 рр. Криворізьке обласне музичне училище за спеціальністю «Музичне мистецтво», кваліфікація: артист хору, ансамблю; викладач хорових дисциплін початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

2011-2014 рр. Харківський національний університет мистецтв ім. І.  П.  Котляревського, виконавсько-музикознавчий факультет, кафедра хорового диригування.

2017-2018 рр. Криворізький державний педагогічний університет, факультет мистецтв, кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування.

Диплом магістра – спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

2019 р. початок навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Тема дисертації: «Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до освітньої інклюзії».

Наукові інтереси:

методика музичного виховання, методика викладання вокалу, інклюзивна освіта в сфері музичного мистецтва у вищій школі.

Основні наукові публікації:

 1. Богяну К.О. Формування методологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у вокальному класі / магістерська робота / науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Овчаренко Н. А.
 2. Богяну К. О. Формування методологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у вокальному класі: теоретичний аспект / К. О. Богяну // Актуальні проблеми мистецько-педагогічної освіти : зб. наукових праць. Вип. 13 / [ред. О. І. Шрамко (відп. ред.), І. М. Власенко, О. О. Петренко]. – Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2018. – С. 10 -13.
 3. Богяну К. О. Професійна підготовка майбутніх учителів мистецтва в концепції культурологічного підходу / К. О. Богяну //Актуальні проблеми музичної освіти та виховання : збірник матеріалів Регіональної науковоїпрактичної конференції студентів / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ред. Н.  Г.  Мозгальова, О.  Ю.  Теплова. – Вип. 4. – Вінниця : ФОП Тарнашинський  О. В., 2018. –  С.  16 -19.

 

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету мистецтв

(художньо-графічне відділення)

фото

Івченко Валерія Ігорівна

аспірант 4 року навчання кафедри педагогіки

e-mail: Valeriya6365@gmail.com

Освіта:

2009-2013 рр. – Криворізький державний педагогічний університет, факультет мистецтв, спеціальність – графічний дизайн, кваліфікація – дизайнер (художник-конструктор), (бакалавр).

2013 – 2017 рр. – Криворізький державний педагогічний університет, факультет мистецтв, спеціальність – образотворче мистецтво, кваліфікація – викладач образотворчого мистецтва. Вчитель етики та естетики, керівник гуртка декоративного мистецтва, (бакалавр, магістр).

2017 – до нині – Криворізький державний педагогічний університет, аспірантура, спеціальність – 011. Освітні, педагогічні науки.

Тема дисертації:  Підготовка майбутніх дизайнерів до художньо-естетичної інтерпретації творів образотворчого мистецтва

Наукові інтереси: художньо-естетична інтерпретація, дизайн, образотворче мистецтво

Основні наукові публікації:

 1. Івченко В. І. Герменевтика як філософська теорія і як метод інтерпретації творів образотворчого мистецтва / Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (5-9 листопада 2018 р.), ХНТУ / за ред.. Якимчук О. В. – Херсон : ХНТУ, 2018. – 340 с.
 2. Івченко В. І. Дизайн-освіта в межах концепції навчання впродовж життя / Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах : зб. науково-методичних праць. – Кривий Ріг : ФО-П Маринченко С. В. – Вип. 5. – 118 с.
 3. Івченко В. І. Підготовка майбутніх дизайнерів до художньо-естетичної інтерпретації творів образотворчого мистецтва / Мистецька освіта: традиції, сучасність, перспективи : зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених / ред. О. І. Шрамко (відп. ред.), В. М. Міщанчук, І. М. Власенко, Л. В. Саприкіна. – Кривий Ріг :  ФО-П Маринченко С. В., 2019. – 350 с.
 4. Івченко В. І. Особливості функціонування дизайн-освіти у європейському соціокультурному просторі / Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020 р.). – Львів : Львівський науковий форум, 2020. – 64 с.
 5. Івченко В. І. Підготовка до інтерпретаційної діяльності: особливості художнього сприйняття творів мистецтва / Perspectives of world science and education. Abstracts of the 13th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci- conf.com.ua/xiii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-perspectives-of-world-science-and-education-9-11-sentyabrya-2020-goda-osaka- yaponiya-arhiv/.
 6. Івченко В. І. Гендерний аспект підготовки майбутніх дизайнерів до художньо-естетичної інтерпретації творів образотворчого мистецтва / Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-13-15-sentyabrya-2020-goda-myunhen-germaniya-arhiv/.

 

Член Ради молодих учених КДПУ від природничого факультету

IMG 7490

Кучерган Єлизавета Валеріївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичної культури та методики її викладання

e-mail: kucherganchik979@gmail.com

Освіта:

2008-2013 рр. - Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність: «Біологія», кваліфікація: «викладач біології, вчитель екології та практичний психолог у навчальних закладах».

2013-2016 рр. - аспірантура при кафедрі педагогіки Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 2017 р. - захист кандидатської дисертації.

Тема дисертації: «Формування валеологічного складника в змісті підготовки майбутніх учителів (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»,

Наукові інтереси: тематика наукових досліджень, що стосується проблем здоров’я та фізичного виховання.

Основні наукові публікації:

 1. Кучерган Є. В. Педагогічна ортобіотика: методичні рекомендації до самостійної роботи та індивідуальні завдання для студентів денної форми навчання / Є. В. Кучерган. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2016. – 136 с.
 2. Кучерган Є. В. Історія фізичної культури: методичні рекомендації до самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів денної форми навчання / Є.В. Кучерган. - Кривий Ріг: КДПУ, 2017. - 56 с.
 3. Кучерган Є. В. Гімнастика з методикою викладання: методичні матеріали й рекомендації до самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів денної форми навчання / Є. В. Кучерган. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – 66 с.
 4. Кучерган Є. В. Гімнастика з методикою викладання: методичні матеріали й рекомендації до самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів денної та заочної форм навчання. – Частина ІІ / Є. В. Кучерган. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – 79 с.

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету української філології

Масляєва

 

Масляєва Ірина Володимирівна

 аспірант 2 року навчання кафедри української мови

e-mail: masliaievairyna@gmail.com

Освіта:

2013–2018 рр. – Криворізький державний педагогічний університет, факультет української філології.

Диплом магістра – спеціальність «Філологія. Українська мова та література», додаткова спеціальність «Мова та література (англійська)». Кваліфікація: філолог, викладач української мови та літератури, вчитель англійської мови й зарубіжної літератури.

Із 2019 р. – навчання в аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю 035 Філологія.

Наукові інтереси: феномен глютонії, лінгвокультурологія, іншомовна лексика

Основні наукові публікації:

 1. Масляєва І. Особливості функціонування глютонічних найменувань у жіночому романі Лариси Денисенко «Кавовий присмак кориці». Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2019. Вип.19. С. 64–76.
 2. Масляєва І. Периферійна зона лінгвокультурного поля «Продукти  харчування» як  невід’ємний складник глютонічного дискурсу. Матеріали студентських наукових читань. Кривий Ріг, 2018. Вип. 4. – С. 76−86.
 3. Масляєва І. Структурно-семантичні особливості назв страв у творчому доробку Світлани Пиркало (на матеріалі есе «Кухня егоїста») Матеріали студентських наукових читань. Кривий Ріг, 2017. Вип. 2. С. 52−66.
 4. Масляєва І. Українська жіноча проза як віддзеркалення глютонічної культури лінгвоспільноти. Матеріали студентських наукових читань. Кривий Ріг, 2018. Вип. 3. С. 67−78.
 5. Масляєва І. В. Торговельні знаки як виразники глютонічної культури (на матеріалі сучасної української жіночої прози). Матеріали доповідей, приурочених 90-річчю Криворізького державного педагогічного університету, виголошених у рамках VІ Міжнародної наукової конференції «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри». Кривий Ріг, 2020. С. 103–107.
 6. Масляєва І. В. Етапи становлення глютонічного дискурсу. Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте VІ : сборник научных статей / под ред. Е. Е. Иванова. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. С. 49–54.

 

Член Ради молодих учених КДПУ від фізико-математичного факультету

 IMG 20200111 193209 808

Прихожа Юлія Олександрівна

 аспірант 4 року навчання, асистент кафедри фізики та методики її навчання

e-mail: : prihozhaya.yuliya93@gmail.com

Освіта:

У 2015 р. закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного університету зі спеціальності «Фізика: інформатика»; в 2017 р. вступила до аспірантури  Криворізького державного педагогічного університету зі спеціальності «104 Фізика та астрономія».

Строк навчання в аспірантурі: 2017-2021 рр.

Тема дисертації: Матеріали для анодів літій-іонних акумуляторів

Наукові здобутки:

                   2020 р. - Кращий молодий дослідник КДПУ

                   2020 р. - Лауреат стипендії ім. В.Ф. Бизова

Основні наукові публікації:

 • Балабай Р., Д. Кравцова, П. Мерзликін, Ю. Прихожа Електронні властивості фотонних кристалів, створених із масивів ТіО2-наносфер або нанотрубок: розрахунки із перших принципів. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2017): Тези доповідей на II Всеукраїнській науково-практичній конференції: 22-24 листопада 2017 р., м. Дніпро / Укладачі Іванченко О. В., Вашерук О. В.–Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2017. С.233-234.
 • Балабай Р. М., Прихожа Ю. О., Тадеуш О. Х. Детектування концентрації атомів шаруватими халькогенідами олова: розрахунки із перших принципів. 8а Міжнародна науково-технічна конференція “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-8) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів)Україна, Одеса, 28 травня – 1 червня 2018 р.: Тези доповідей, 2018. С.146.
 • Balabai Ruslana, Daria Kravtsova, Pavlo Merzlykin, Yuliyz Prihozhaya Electronic, dielectric, and optical properties of photonics crystals composed of TiO2 nanoparticles 3D arrays: the first principles calculation. Journal Nanophotonics. 2018. Vol. 12(3). P. 036003.
 • Балабай Р. М., Прихожа Ю. О. Інтрекаляція та акамуляція атомів Na в плівках SnS2: розрахунки із перших принципів. VIII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-8), Україна, Ужгород, 2 – 4 жовтня 2018 р.: Тези доповідей, 2018. С. 129.
 • Балабай Р. М., Прихожа Ю. О., Тадеуш О. Х. Детектування концентрації атомів Na шаруватими халькогенідами олова: розрахунки із перших принципів. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2019. – Т. 16, № 1. – С. 50-58.
 • Балабай Р. М., Прихожа Ю. О. Інтрекаляція та акамуляція атомів Na в плівках SnS2: розрахунки із перших принципів. Журнал фізичних досліджень. - 2019. - Т. 23, №3. С. 3703-1 – 3703-9. (Web of science, Scopus)
 • Balabai R. M., Prikhozha Yu. O. Intercalation of Li Atoms in a SnS2 Anode of Battery: ab initio Calculation. Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems XVII Freik International Conference (ICPTTFN-XVII), Ukraine, Yaremche, May 20-25, 2019: Abstract book, P. 92
 • Balabai R. M., Prikhozha Yu. O. Intercalation of Li Atoms in a SnS2 Anode of Battery: ab initio Calculation. Physics and Chemistry of Solid State. – 2019. - V. 20, № 2. P. 120-126. (Web of science)
 • Balabai R. M., Prikhozha Yu. O. The Comparison of Intercalation of Na and Li Atoms in a SnS2 Anode of Battery: ab initio 7th International Conference Nanotechnologies and Nanomaterials (NANO-2019), Ukraine, Lviv, August 27-30, 2019, P. 148.
 • Р. Балабай, І. Олійник, Ю. Прихожа Порівняння інтеркаляції атомівNa та Li в аноді аукумулятора, виконаного із SnS2: розрахунки із перших принципів. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем», Дніпро, 27-29 листопада, 2019 р.: Тези доповідей, 2019. С. 240-241.

 

Члени Ради молодих учених КДПУ від факультету іноземних мов

ПАЛЬЧИКОВА

Пальчикова Олександра Олександрівна

 кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології

e-mail: apalchikova@gmail.com

Освіта:

2005-2010 рр. - Криворізький державний педагогічний університет, факультет іноземних мов, спеціальність – 0101 «Педагогічна освіта» 8.010103 Мова та література (англійська).

2012-2015 рр. - аспірантура Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю «Теорія та методика навчання (українська мова)»;        

2016 р. - захист кандидатської дисертації.

Тема дисертації: «Реалізація крос-культурного підходу до навчання української мови іноземних студентів».

Наукові інтереси: діалог культур, крос-культурна комунікація.

Основні наукові публікації:

1. Пальчикова О. О. Калейдоскоп культур (рівень В 1) : [навчальний посібник] / З. П. Бакум, О. О. Пальчикова. – Кривий Ріг, 2014. – 101 с.

2. Palchickova А. System of exercises in formation of foreign students’ cross-cultural competency / А. Palchickova // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2015. – № 1–2. – Pp. 107–109.

3. Palchyckova O. Linguodidactic aspect of teaching English as a foreign language / O. Palchyckova // Journal Association 1901 “SEPIKE”. – 2017. – Ed. 16. – Pp. 59–61. 

 

IMG 5195

Єловська Юлія Володимирівна

 кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови з методикою викладання

e-mail: julia.yelovska@gmail.com

Освіта:

2004-2009 Криворізький державний педагогічний університет Педагогіка і методика середньої освіти.

 Факультет іноземних мов

Диплом спеціаліста – спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)». Кваліфікація – вчитель англійської мови і зарубіжної літератури

Аспірантура з 01.10.2013 по 31.10.2016, зі спеціальності 10.02.01 – українська мова

Тема дисертації: Табу в мовленнєвій практиці українців (Захист дисертації відбувся у у спеціалізованій вченій раді К 08. 051. 05 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 28.04.2017 р., м. Дніпро.).

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, етнолінгвістика, пареміологія, фразеологія, поетика тексту.

.Основні наукові публікації:

 1. Єловська Ю.В. Somatic idioms describing traits of character in teaching English// «Філологічні студії» : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : [зб. наук. праць / за заг. ред. Ж. В. Колоїз]. – Кривий Ріг. – 2019. – № 19. – C. 19-26.
 2. Єловська Ю. В. The problem of academic writing in the current research // Thinking Globally – Teaching Locally : Book of Papers [National TESOL-Ukraine Convention], (Kharkiv, April 9–10, 2019. – Kharkiv : Publishing House I. Ivanchenka. – 2019. – 225 p. – P. 212–213.
 3. Єловська Ю. В. Щодо питання наукового стилю англійської мови в сучасних наукових розвідках // Proceedings of the III International scientific and practical conference [“Scientific research priorities: theoretical and practical value”], (Nowy Sącz, November, 27-30th, 2018). – Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2018. – Vol. 3. – 236 p. – P. 113–114. (Poland)
 4. Єловська Ю. В. Linguistic and cultural aspects in animistic idioms defying personal character traits in English and Ukrainian // «Філологічні студії» : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : [зб. наук. праць / за заг. ред. Ж. В. Колоїз]. – Кривий Ріг. – 2018. – № 17. – С. 25–33.
 5. Єловська Ю. В. Евфемізація як засіб реалізації стратегії ввічливості // Український смисл [наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової]. – Дніпро. – Ліра, 2018. – 316 с. – 194–201.
 6. Єловська Ю. В. Вербалізація табу, пов’язаних із хворобами людини // «Філологічні студії» : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : [зб. наук. праць / за заг. ред. Ж. В. Колоїз]. – Кривий Ріг. – 2017. – № 16. – 328–335.
 7. Єловська Ю. В. Актуалізація табу, пов’язаних із фізіологією людини, в українській мовленнєвій практиці // «Південний архів [зб. наук. праць, філологічні науки]». – 2017. – № 70. – 24–26.

 

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету дошкільної і технологічної освіти

Влада Торина

Торіна Влада Миколаївна

аспірант 1 курсу, кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

e-mail: v.torina2012@gmail.com

Освіта:

2014-2019 рр. – Криворізький державний педагогічний університет, факультет дошкільної та технологічної освіти.

Диплом магістра – спеціальність «Автосправа», додаткова спеціальність «Інформатика». Кваліфікація: викладач загальнотехнічних дисциплін, вчитель трудового навчання та технологій, креслення та інформатики.

Із 2020 р. – навчання в аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю 015 Професійна освіта (цифрові технології).

Наукові інтереси:

інформаційні технології в професійній освіті, впровадження ІКТ в процес професійної підготовки інженера-педагога автотранспортного профілю

Основні наукові публікації:

1. Торіна В.М., Філатов С.В., Кучма О.І. Математичне моделювання процесу детонаційного згоряння палива. . – Збірник наукових праць. Міжнародна науково-практична конференція «Новітні технології розвитку автомобільного транспорту» // ХНАДУ «Харківський Національний автомобільно-дорожній університет», Харків. – 2018р. С. 212-214

2. Торина В.Н., Филатов С.В. Снижение себестоимости транспортирования железной руды большегрузными карьерными автосамосвалами. . – Збірник наукових праць. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні» // ХНАДУ «Харківський Національний автомобільно-дорожній університет», Харків. – 2019р. С. 247-251.

3. Торіна В.М., Філатов С.В. Методика використання програмного комплексу ANSYS в системі професійної підготовки майбутніх фахівців автотранспортного профілю. – Збірник наукових праць. IV Всеукраїнська науково-методична конференція «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій»// Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Глухів – 2020р.

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету географії, туризму та історії

Матіщук

 

Матіщук Олександр Анатолійович

кандидат геологічних наук, старший викладач кафедри фізичної географії, краєзнавства та туризму

e-mail: matischuk@gmail.com

Освіта:

2004 – 2009: Криворізький державний педагогічний університет.

Географічний факультет

Диплом магістра – спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія». Кваліфікація – викладач географії, вчитель основ економіки.

2012 – 2015: аспірантура Інститут геологічних наук НАН України при відділі геології корисних копалин.

2018 – отримання наукового ступеня кандидат геологічних наук, спеціальність 04.00.01 – «загальна та регіональна геологія».

Тема дисертації: Палеогеографія та особливості стратифікації протерозойських конгломератовміщуючих товщ Криворізької структури.

Наукові інтереси:с туризм, геологічний туризм.

Основні наукові публікації:

 1. Паранько І.С, Матіщук О.А. До питання про стратиграфічне розчленування скелюватської світи Криворізької серії / Збірник наукових праць УкрДГРІ. № 1/2014, с. 140-150.
 2. Матіщук О.А. Палеогеографічні особливості формування метаконгломератів грубоуламкових утворень скелюватської світи Криворізької структури // Вісник КНУ ім. Шевченка. Серія Геологія. - Київ: 2015р. № 3, с. 23-29 (Web of Science)
 3. Матіщук О.А. Палеогеографічні особливості формування метатеригенних відкладів глеюватської світи Криворізької структури // Вісник КНУ ім. Шевченка. Серія Геологія. - Київ: 2016р. № 1, с. 13-19 (Web of Science)
 4. Матіщук О.А. Палеогеографічні особливості формування конгломератовміщуючих товщ криворізької структури // Збірник наукових праць УкрДГРІ. № 1 /2016, с. 48–64.

  

 

 

 

 

 

 

2339
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша