Голова Ради молодих учених КДПУ 

Іванова Гjpg


Іванова Галина Ігорівна

асистент кафедри інформатики та прикладної математики

e-mailgalina.ivanova.2308@gmail.com

Освіта:

2010–2014 рр. – Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 6.040201 «Математика»; кваліфікація бакалавра математики, вчителя математики.

2014–2015 рр. – Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 8.04020101 «Математика (додаткова спеціальність: інформатика)», кваліфікація магістра математики, викладача математики, вчителя інформатики.

2016–2020 рр. – Криворізький державний педагогічний університет, навчання для здобуття доктора філософії за спеціальністю «011 Науки про освіту».

Наукові інтереси: проблематика формування культури розумової праці студентів у процесі навчання; робототехніка

Участь у наукових заходах:

 1. 26th–29th of June 2018, Nowy Sacz, Poland (форма участі: очна). II International scientific and practical conference "Scientific Research Priorities – 2018: theoretical and practical value". Компоненти культури розумової праці студентів.
 2. 7 листопада 2018 р., Полтава, ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка  (форма участі: очна). ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи. Шляхи оптимізації розумової праці студентів».
 3. 18–19 квітня 2019 р., м. Кропивницький, Льотна академія Національного авіаційного університету  (форма участі: очна). ІІІ Міжнарожна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції». Ефективні прийоми розумової діяльності при вивченні математичних дисциплін.
 4. December 20, 2019, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine  (форма участі: очна). International Computer Science workshop «Cloud Technologies in Education (CTE) (The 7th)» The students' brainwork intensification via the computer visualization of study materials.
 5. 24–28 February 2020 Krakow (Poland)  (форма участі: дистанційна).  SARTRE XII International Scientific Conference “The problems of empirical research in psychology and humanities” (to the 115th anniversary of the birth of Jean Paul Sartre) to be held in the framework of EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY 2020 Web-quest as a means of pedagogical stimulation of students’ positive motivation to mind work

Основні наукові публікації:

 1. Ivanova H., Lavrentieva O., Eivas L., Zenkovych I., Uchitel A. The students' brainwork intensification via the computer visualization of study materials. Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019)/ Edited by Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina. Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019. Vol-2643. Рр. 185–209. http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper10.pdf (індексовано в базі Scopus).
 2. Іванова Г. І. Вплив пізнавальних психічних процесів на якість оволодіння студентами основами наукової організації розумової праці. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2018. Вип. № 18. С. 120–128.
 3. Іванова Г. І. Ефективні прийоми розумової діяльності при вивченні математичних дисциплін. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць. Кропивницький: ЛА НАУ, 2019. Вип. 5. С. 120–125.
 4. Иванова Г. И. Критерии, компоненты и показатели сформированности культуры умственного труда студентов при обучении математическим дисциплинам. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VII (82), Issue: 202, 2019 Sept. P. 18–21.
 5. Іванова Г. І. Використання коучингу як інноваційної технології для формування вмінь і навичок оптимальної організації розумової праці. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 66. Т. 1. C. 174–178.
 6. Ivanova G. Web-quest as a means of pedagogical stimulation of students’ positive motivation to mind work. European Humanities Studies: State and Society, 2020. Issue 21(1). Pр. 55–68.
 7. Іванова Г. І. Формування прийомів нормування розумової праці засобами технології тайм-менеджмент: методичні рекомендації. Кривий Ріг: КДПУ, 2020. 70 с.
 8. Іванова Г. Тайм-менеджмент як педагогічна технологія формування культури розумової праці студентів. Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. Кривий Ріг: ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2017. Вип. 1 (50). С. 282–292.

   

Заступник голови Ради молодих учених КДПУ 

 Прихожа Юjpg

Прихожа Юлія Олександрівна

 асистент кафедри фізики та методики її навчання, координатор науково-дослідницької роботи студентів КДПУ 

e-mail: : prihozhaya.yuliya93@gmail.com

Освіта:

У 2015 р. закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного університету зі спеціальності Фізика: інформатика. З 2017 по 2021 рр. навчалась в аспірантурі при Криворізькому державному педагогічному університеті зі спеціальності 104 Фізика та астрономія.

Тема дисертації: Плівки дихалькогенідів перехідних металів для анодів натрій- та літій-іонних батарей (дата захисту 29.09.2021)

Наукові інтереси: фізика та астрономія

Наукові здобутки:

2020 р. – Кращий молодий дослідник КДПУ

2020 р. – Лауреат стипендії ім. В. Ф. Бизова

Участь у наукових заходах:

 1. 2–4 жовтня, 2018 рік, м. Ужгород, «VIII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників»
 2. 20–25 травня, 2019 рік, м. Яремче «Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок наносистем»
 3. 27–30 серпня, 2019 рік, м. Львів «Нанотехнології та наноматеріали»
 4. 27–29 листопада, 2019 рік, м. Дніпро «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем»
 5. 25–27 листопада, 2020 рік, м. Дніпро «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп`ютерних систем»

Основні наукові публікації:

 1. Балабай Р., Д. Кравцова, П. Мерзликін, Ю. Прихожа Електронні властивості фотонних кристалів, створених із масивів ТіО2-наносфер або нанотрубок: розрахунки із перших принципів. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2017): Тези доповідей на II Всеукраїнській науково-практичній конференції: 22–24 листопада 2017 р., м. Дніпро. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2017. С. 233–234.
 2. Balabai Ruslana, Daria Kravtsova, Pavlo Merzlykin, Yuliyz Prihozhaya. Electronic, dielectric, and optical properties of photonics crystals composed of TiO2 nanoparticles 3D arrays: the first principles calculation. Journal Nanophotonics. 2018. Vol. 12(3). P. 036003.
 3. Балабай Р. М., Прихожа Ю. О., Тадеуш О. Х. Детектування концентрації атомів Na шаруватими халькогенідами олова: розрахунки із перших принципів. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. 2019. Т. 16, № 1. С. 50–58.
 4. Балабай Р. М., Прихожа Ю. О. Інтрекаляція та акамуляція атомів Na в плівках SnS2: розрахунки із перших принципів. Журнал фізичних досліджень. 2019. Т. 23, №3. С. 3703-1 – 3703-9. (Web of science, Scopus).
 5. Balabai R. M., Prikhozha Yu. O. Intercalation of Li Atoms in a SnS2 Anode of Battery: ab initio Calculation. Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems XVII Freik International Conference (ICPTTFN-XVII), Ukraine, Yaremche, May 20–25, 2019: Abstract book, P. 92.
 6. Balabai R. M., Prikhozha Yu. O. Intercalation of Li Atoms in a SnS2 Anode of Battery: ab initio Calculation. Physics and Chemistry of Solid State. 2019. V. 20, № 2. P. 120–126. (Web of science)
 7. Balabai R. M., Prikhozha Yu. O. The Comparison of Intercalation of Na and Li Atoms in a SnS2 Anode of Battery: ab initio Calculation. 7th nternational Conference Nanotechnologies and Nanomaterials (NANO–2019), Ukraine, Lviv, August 27–30, 2019, P. 148.
 8. 8. Р. Балабай, І. Олійник, Ю. Прихожа. Порівняння інтеркаляції атомівNa та Li в аноді аукумулятора, виконаного із SnS2: розрахунки із перших принципів. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем», Дніпро, 27-29 листопада, 2019 р.: Тези доповідей, 2019. С. 240–241.

 

Секретар Ради молодих учених КДПУ

Захарова Н

Захарова Наталія Олександрівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу та слов'янської філології

e-mail: nataliia.zakharova20@gmail.com

Освіта:

2005–2010 рр. – Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (французька, англійська)», кваліфікація: вчитель французької мови і англійської мови та зарубіжної літератури.

2010–2013 рр. – аспірантура ХНПУ імені Г. С. Сковороди при кафедрі романської філології.

2015 р. – захист дисертації і отримання наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови.

Наукові інтереси: топоніміка, фразеологія французької і англійської мов

Основні наукові праці:

 1. Захарова Н. О. Вплив ізолянтів на прагматичне значення сегментованого висловлення (на матеріалі французького художнього дискурсу). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2017. № 27, Том 2. С. 48–50.
 2. Захарова Н. О. Емерджентний характер лінгвістичної синестезії. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2019. № 39. С. 19–22.
 3. Meshcheriakova N. P., Mykhalchenko T. V., Zakharova N. O. Développement de l’imagination créative au cours de l’étude de la poésie lyrique de Paul Verlaine pendant les leçons de littérature. Literary discourse: theoretical and practical aspects: монографія / [M. Vardanian, V. Hamaniuk, M. Berezhna et al.]. Riga, Latvia: Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. Р. 193–213.
 4. Захарова Н. О. Особливості перекладу топонімів у складі фразеологічних одиниць (на матеріалі французької мови). Актуальні питання філології та методики викладання мов: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю створення Криворізького державного педагогічного університету та 25-річчю факультету іноземних мов (Кривий Ріг, 29–30 вересня 2020 р.) Кривий Ріг, 2020. Вип. 3 (15). Ч. 1. С. 203–214.
 5. Zakharova N. O. County towns of England: general analysis of structure and semantics. 25 Years of TESOL in Ukraine: Honoring the Past and Shaping the Future: Book of Convention Papers. Львів: ПП «Марусич», 2020. Р. 226–227. URL: http://www.tesol-ukraine.com/wp-content/uploads/2020/06/TESOL-Ukraine-Convention-2020.pdf

  

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету мистецтв

(музично-хореографічне відділення)

viber image 2019 11 02 13 55 05 

Богяну Катерина Олександрівна

аспірантка 2 року навчання кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування

e-mail: boguany@ukr.net

Освіта:

2007–2011 рр. – Криворізьке обласне музичне училище за спеціальністю «Музичне мистецтво», кваліфікація: артист хору, ансамблю; викладач хорових дисциплін початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

2011–2014 рр. – Харківський національний університет мистецтв ім. І.  П.  Котляревського, виконавсько-музикознавчий факультет, кафедра хорового диригування.

2017–2018 рр. – Криворізький державний педагогічний університет, факультет мистецтв, кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування. Диплом магістра – спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

2019 р. – початок навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Тема дисертації: Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до освітньої інклюзії

Наукові інтереси: методика музичного виховання, методика викладання вокалу, інклюзивна освіта в сфері музичного мистецтва у вищій школі

Основні наукові публікації:

 1. Богяну К. О. Формування методологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у вокальному класі. Магістерська робота.
 2. Богяну К. О. Формування методологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у вокальному класі: теоретичний аспект. Актуальні проблеми мистецько-педагогічної освіти : зб. наукових праць. Вип. 13. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2018. С. 10–13.
 3. Богяну К. О. Професійна підготовка майбутніх учителів мистецтва в концепції культурологічного підходу. Актуальні проблеми музичної освіти та виховання : збірник матеріалів Регіональної науковоїпрактичної конференції студентів. Вип. 4. Вінниця : ФОП Тарнашинський  О. В., 2018. С. 16–19.

 

Член Ради молодих учених КДПУ від психолого-педагогічного факультету

Гончарова Т

Гончарова Тетяна Юріївна

аспірантка 2 року навчання кафедри практичної психології

e-mail: goncharova_tetyana@ukr.net

Освіта:

2014–2019 рр. – Криворізький державний педагогічний університет, психолого-педагогічний факультет. Диплом магістра – спеціальність 053 «Психологія». Професійна кваліфікація: магістр психології, викладач психології, психолог.

Із 2020 р. – навчання в аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю 053 «Психологія».

Наукові інтереси: дослідження особливостей прояву феномену «кліпового мислення» у сучасних студентів; формування медіаграмотності у сучасної молоді

Участь у наукових заходах:

 1. Міжнародна програма наукового стажування «Видатні Особистості: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» у Дубаї, Римі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні  (25 червня – 16 серпня 2021 року).
 2. Міжнародна літня школа «Принципи та цінності ЄС: різноманіття та інклюзія в освіті для сталого розвитку» (м. Мелітополь, 5–9 липня 2021 року).

Основні наукові публікації:

 1. Шестопалова О. П., Гончарова Т. Ю. Методологічний аспект професійного становлення практичних психологів з ознаками кліпового мислення. Особистісна зрілість майбутнього психолога: емпіричні дослідження, моделювання і прогнозування процесу становлення. Том 2: колективна монографія / кол. авт.; наук. ред. З. М. Мірошник. Кривий Ріг, 2021. С. 86–107.
 2. Гончарова Т. Ю. Організація професійного становлення студентів-психологів із врахуванням кліпового мислення. Психологічне здоров’я особистості в умовах пандемії: діагностика, консультування, терапія: Науковий часопис кафедри практичної психології (збірник наукових робіт студентів, молодих учених і фахівців-практиків) / за ред. З. М. Мірошник, О. А. Чаркіної. Кривий ріг. 2021. С. 33–37.
 3. Гончарова Т. Ю. Труднощі в організації навчального процесу з урахуванням кліпового мислення в закладі вищої освіти. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження: матеріали XXІІІ Міжнародній конференції молодих науковців (Київ, 22–23 квітня 2021). Київ. 2021. С. 68–71.
 4. Гончарова Т. Ю. Вплив стратегій читання на роботу з текстом у студентів із кліповим мисленням Молодь у психології: етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Суми, 22–23 квітня 2021). Суми. 2021.
 5. Гончарова Т. Ю., Туркова Д. М. Індивідуальні відмінності тілесного я матері паліативної дитини. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 1, Т. 2. С. 134–138.
 6. Гончарова Т. Ю., Макаренко Н. М. Психологічні особливості переживання стресу у підлітків з окупованих територій. Психологічний часопис. 2017. №1 (5). С. 66–76. 

 

Член Ради молодих учених КДПУ від природничого факультету

IMG 7490

Кучерган Єлизавета Валеріївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичної культури та методики її викладання

e-mail: kucherganchik979@gmail.com

Освіта:

2008–2013 рр. – Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність: «Біологія», кваліфікація: «викладач біології, вчитель екології та практичний психолог у навчальних закладах».

2013–2016 рр. – аспірантура при кафедрі педагогіки Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 2017 р. – захист кандидатської дисертації.

2019–дотепер – Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту. Спеціальність «Фізична культура і спорт», освітня програма «Фізичне виховання різних груп населення», ступінь навчання «Магістр».

Тема дисертації: Формування валеологічного складника в змісті підготовки майбутніх учителів (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Наукові інтереси: тематика наукових досліджень, що стосується проблем здоров’я та фізичного виховання

Участь у наукових заходах:

 1. КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», успішно пройшла стажування на кафедрі виховання та культури здоров’я, термін 01.09.2016 р. по 01.03.2017 р., отримала відповідний документ про післядипломну освіту (наказ від 01 березня 2017 року, № 66 про завершення стажування науково-практичного працівника).
 2. Здійснюється за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Міністерства освіти та науки України, Дитячого фонду «Здоров’я через освіту», успішно пройшла онлайн-курс «Вчимося жити разом», термін 28.01.2018 р., обсяг 30 академічних годин, отримала сертифікат № 04-20480.
 3. Здійснюється за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Міністерства освіти та науки України, Дитячого фонду «Здоров’я через освіту», успішно пройшла онлайн-курс «Основи здоров'язбережувальної компетентності», термін 29.01.2018 р., обсяг 60 академічних годин, отримала сертифікат № 04-13393.

Основні наукові публікації:

 1. Кучерган Є. В. Педагогічна ортобіотика: методичні рекомендації до самостійної роботи та індивідуальні завдання для студентів денної форми навчання. Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2016. 136 с.
 2. Кучерган Є. В. Історія фізичної культури: методичні матеріали й рекомендації до самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів денної форми навчання. Кривий Ріг : КДПУ, 2017. 54 с.
 3. Кучерган Є. В. Гімнастика з методикою викладання: методичні матеріали й рекомендації до самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів денної форми навчання. Кривий Ріг : КДПУ, 2018. 66 с.
 4. Кучерган Є. В. Гімнастика з методикою викладання: методичні матеріали й рекомендації до самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів денної та заочної форм навчання. Частина ІІ. Кривий Ріг : КДПУ, 2018. 79 с.
 5. Кучерган Є. В. Фізичне виховання з учнями спецмедгрупи: методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання. Кривий Ріг : КДПУ, 2020. 91 с.

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету географії, туризму та історії

Матіщук

 Матіщук Олександр Анатолійович

кандидат геологічних наук, старший викладач кафедри фізичної географії, краєзнавства та туризму

e-mail: matischuk@gmail.com

Освіта:

2004–2009: Криворізький державний педагогічний університет. Географічний факультет. Диплом магістра – спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія». Кваліфікація – викладач географії, вчитель основ економіки.

2012–2015: аспірантура Інституту геологічних наук НАН України при відділі геології корисних копалин.

2018 – отримання наукового ступеня кандидат геологічних наук, спеціальність 04.00.01 – «загальна та регіональна геологія».

Тема дисертації: Палеогеографія та особливості стратифікації протерозойських конгломератовміщуючих товщ Криворізької структури

Наукові інтереси: туризм, геологічний туризм

Основні наукові публікації:

 1. Матіщук О. А. Палеогеографічні особливості формування сланцевих метаконгломератів новокриворізької світи Криворізької структури. Геологічний журнал. 2017, № 1. С. 55–61. (РИНЦ)
 2. Матіщук О. А. Гірничопромислові території як об’єкт геологічного туризму (на прикладі Криворіжжя). Міжнародна науково-технічна конференція ДВНЗ «Криворізький національний університет». Кривий Ріг. 2019. С. 186–186.
 3. Матіщук О. А. Безпека в спортивному пішохідному туризмі. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвяченої 90-річчю дитячо-юнацького туризму в Україні. Київ – Кропивницький. ЛА НАУ. 2020. С. 285–292.
 4. Матіщук О. А. Криворіжжя – унікальний об’єкт геотуризму. Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (22–24 жовтня 2020, Львів). Львів: Каменяр, 2020. С. 131–133.
 5. Матіщук О. А. Особливості викладання спортивно-туристичних дисциплін на спеціальності «Фізична культура». Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвяченої 70-річчю утворення Льотної академії НАУ. Дніпро : Середняк Т. К. 2021. С. 327–333.

 

Члени Ради молодих учених КДПУ від факультету іноземних мов

ПАЛЬЧИКОВА

Пальчикова Олександра Олександрівна

 кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології

e-mail: apalchikova@gmail.com

Освіта:

У 2010 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська) та здобула кваліфікацію викладача мови (англійської), вчителя мови (німецької) та зарубіжної літератури.

Тема дисертації: «Реалізація крос-культурного підходу до навчання української мови іноземних студентів».

Наукові інтереси: крос-культурна лінгводидактика, міжкультурна комунікація

Наукові здобутки:

2019 р. – перемога у конкурсі «Найкращий молодий науковець КДПУ 2019 року»

Участь у наукових заходах:

 1. Стажування за кордоном на базі Асоціації «Євразійський Союз Академічної Мобільності і Міжнародного Співробітництва» (м. Прага) 10.10. 2018 р. – 31.10.2018 р.

Основні наукові публікації:

 1. Пальчикова О. О. Мовна картина світу в англійській та українській фразеології. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. 2017. Вип. 16. С. 110–115.
 2. Пальчикова О. О. Навчання іноземних мов: крос-культурний підхід : монографія / З. П. Бакум, О. О. Пальчикова, С. С. Костюк. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2019. 288 с.
 3. Crossing cultural barriers. збірник матеріалів для розвитку міжкультурної компетентності. Кривий Ріг : Видавничий центр КНУ, 2019. – 103 с.
 4. Bakum Z. P., Palchyckova O. O., Kostiuk S. S., Lapina V. Intercultural competence of personality while teaching foreign languages. Revista Espacios. 2019. Vol. 40. Pp. 24–32. URL: http://www.revistaespacios.com/a19v40n23/19402324.html
 5. ZHUMBEI M., KOSTIUK, S., PALCHYKOVA O. Formation of culture-universal competence of non-linguistic specialties students in the process of teaching the English language. Revista Espacios. 2020. Vol. 41. Issue 16. Pp. 22–30 https://www.revistaespacios.com/a20v41n16/20411622.html
 6. Бакум З. П., Пальчикова О. О. Навчання іноземних мов на крос-культурній основі: прикладний аспект. Філологічні студії: науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2019. Вип. 19. С. 129–144.
 7. Формування ключової компетентності «Спілкування іноземними мовами» учнів старшої школи на уроках української мови. Філологічні студії: науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2020. Вип. 21. С. 225–242.

 

IMG 5195

Єловська Юлія Володимирівна

 кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови з методикою викладання

e-mail: julia.yelovska@gmail.com

Освіта:

2004–2009 Криворізький державний педагогічний університет Педагогіка і методика середньої освіти. Факультет іноземних мов. Диплом спеціаліста – спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)». Кваліфікація – вчитель англійської мови і зарубіжної літератури

Аспірантура з 01.10.2013 по 31.10.2016, зі спеціальності 10.02.01 – українська мова

Тема дисертації: Табу в мовленнєвій практиці українців (Захист дисертації відбувся у у спеціалізованій вченій раді К 08.051.05 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 28.04.2017 р., м. Дніпро.)

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, етнолінгвістика, пареміологія, фразеологія, поетика тексту

Основні наукові публікації:

 1. Єловська Ю. В. Вербалізація табу, пов’язаних із хворобами людини. Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг. 2017. № 16. С. 328–335.
 2. Єловська Ю. В. Актуалізація табу, пов’язаних із фізіологією людини, в українській мовленнєвій практиці. Південний архів зб. наук. праць, філологічні науки. 2017. № 70. 24–26.
 3. Єловська Ю. В. Щодо питання наукового стилю англійської мови в сучасних наукових розвідках. Proceedings of the III International scientific and practical conference. Scientific research priorities: theoretical and practical value. (Nowy Sącz, November, 27-30th, 2018). Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2018. Vol. 3. P. 113–114.
 4. Єловська Ю. В. Linguistic and cultural aspects in animistic idioms defying personal character traits in English and Ukrainian. «Філологічні студії» : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг. 2018. № 17. С. 25–33.
 5. Єловська Ю. В. Евфемізація як засіб реалізації стратегії ввічливості. Український смисл. Дніпро. Ліра, 2018. С. 194–201.
 6. Єловська Ю. В. Somatic idioms describing traits of character in teaching English. Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг. 2019. № 19. C. 19– 26.
 7. Єловська Ю. В. The problem of academic writing in the current research. Thinking Globally – Teaching Locally : Book of Papers [National TESOL-Ukraine Convention]. 2019. P. 212–213.

  

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету української філології

Фото Протопопова К.О. РМВ КДПУ

Протопопова Катерина Олександрівна 

аспірантка 2 року навчання кафедри української та зарубіжної літератур

e-mail: protopopovacaterina@gmail.com

Освіта:

2014–2018 рр. – ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» факультет іноземних мов, спеціальність «Бакалавр філології, вчитель англійської мови і зарубіжної літератури, української мови та літератури».

2015–2019 рр. – ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» навчально-науковий інститут історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук, спеціальність «Бакалавр міжнародних відносин, фахівець з міжнародних відносин».

2018–2020 рр. – ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» факультет іноземних мов, спеціальність «Магістр середньої освіти. Мова і література (англійська)».

Із 2020 р. – навчання в аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю 035 Філологія (українська література). 

Тема дисертації: Концептосфера творчості Б. Антоненка-Давидовича.

Наукові інтереси: літературознавство

Наукові здобутки: 

2019 р. – двічі (квітень і листопад 2019 р.) ставала лауреатом стипендії президента України.

Основні наукові публікації:

 1. Протопопова К. О. Концепт «істина» у новелі Б. Антоненка-Давидовича «Що таке істина?». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019. № 43 том 1. С. 80–83.
 2. Протопопова К. О. Картина М. Ґе ««Що є істина?» Христос і Пілат» у творчій рецепції Б.Антоненка-Давидовича. Східнословянська філологія: Від Нестора до сьогодення: матеріали VII Міжнар. Наук. конф. (Бахмут, 26 березня 2020 р.). Бахмут: Вид-во Б. І. Маторіна. 2020. С. 174–179.
 3. Протопопова К. О. Концепт «щастя» в художньому вимірі Б. Антоненка-Давидовича. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.Філологічні науки. 2021. Вип. 1 (94). С. 36–48.
 4. Kateryna Protopopova The concept of «childhood» in the story «Babyni kazky» by B. Antonenko-Davydovych. International Scientific Conference Trends in Development of Innovative Scientific Research in the Context of Global Changes: Conference Proceedings, May 7–8, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». 132 pages.  P. 64–68.
 5. Olha Kryzhanovska, Kateryna Protopopova, Li Yalin  The Habitus of Kyiv in the Epic Works by the Writers of the Literary Group “Lanka”-MARS. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 557.
 6. Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021), May 11, 2021, Kryvyi Rih, Ukraine. Р. 89–96.

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету дошкільної і технологічної освіти

Влада Торина

Торіна Влада Миколаївна

аспірантка 2 року навчання кафедри інформатики та прикладної математики

e-mail: v.torina2012@gmail.com

Освіта:

2014–2019 рр. – Криворізький державний педагогічний університет, факультет дошкільної та технологічної освіти. Диплом магістра – спеціальність «Автосправа», додаткова спеціальність «Інформатика». Кваліфікація: викладач загальнотехнічних дисциплін, вчитель трудового навчання та технологій, креслення та інформатики.

Із 2020 р. і донині – аспірантка 2 року навчання кафедри інформатики та прикладної математики.

Із 2020 р. – керівник гуртка інформатики у КЗО «Криворізький спеціальний багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр №1» 

Із 2021 р. і донині –  асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання, заступник декана з виховної роботи факультету дошкільної і технологічної освіти Криворізького державного педагогічного університету.

Наукові інтереси: інформаційні технології в професійній освіті, впровадження ІКТ в процес професійної підготовки інженера-педагога автотранспортного профілю

Участь у наукових заходах:

 1. Certificate about international skills development (the webinar) on the theme «Using the opportunities of the example of Google Meet, Google Classroom platforms in the modern online education» (14–21th of December 2020. Lublin, Republic of Poland). ESN №3703/2020.
 2. Certificate about international skills development (the webinar) on the theme «Online learning as a non-traditional form of the modern education on the Moodle platform» (9–16th of November 2020. Lublin, Republic of Poland). ES №2370/2020.
 3. Certificate about international skills development (the webinar) on the theme «Using the opportunities of cloud services for masters and postgraduate students» (10–17th of May, 2021. Lublin, Republic of Poland). ES №6173/2021.

Основні наукові публікації:

 1. Torina V. Mathematical study of cylindrical-piston wear groups by the method of boundary elements. Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference (February 25–27, 2021). Ottawa, Canada, 2021. pp. 203–207.
 2. Торіна В. М. Математичне моделювання процесу детонаційного згорання палива. Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології розвитку автомобільного транспорту» (16–19 жовтня 2018 р.). Харків, 2018. С. 212–214.
 3. Торіна В. М. Методика використання програмного комплексу ANSYS в системі професійної підготовки майбутніх фахівців автотранспортного профілю. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій : матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 2020 р.). Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2020. С. 96–97.
 4. Торина В. Н. Снижение себестоимости транспортирования железной руды большегрузными карьерными автосамосвалами. Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні» (15–18 жовтня 2019 р.). Харків, 2019. С. 247–251.
 5. Torina V. History of vocational education in Ukraine: analysis of origins and problems. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference (January 19–21, 2021). Berlin, Germany, 2021. pp. 586–591.
2339
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30