Голова Ради молодих учених КДПУ 

IMG 5512


Алєка Галина Ігорівна

старший викладач кафедри інформатики та прикладної математики

e-mail[email protected]

Освіта:

2010–2014 рр. – Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 6.040201 «Математика»; кваліфікація бакалавра математики, вчителя математики.

2014–2015 рр. – Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 8.04020101 «Математика (додаткова спеціальність: інформатика)», кваліфікація магістра математики, викладача математики, вчителя інформатики.

2016–2020 рр. – Криворізький державний педагогічний університет, навчання для здобуття доктора філософії за спеціальністю «011 Науки про освіту».

Наукові інтереси: проблематика формування культури розумової праці студентів у процесі навчання; робототехніка

Участь у наукових заходах:

 1. 26th–29th of June 2018, Nowy Sacz, Poland (форма участі: очна). II International scientific and practical conference "Scientific Research Priorities – 2018: theoretical and practical value". Компоненти культури розумової праці студентів.
 2. 7 листопада 2018 р., Полтава, ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка  (форма участі: очна). ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи. Шляхи оптимізації розумової праці студентів».
 3. 18–19 квітня 2019 р., м. Кропивницький, Льотна академія Національного авіаційного університету  (форма участі: очна). ІІІ Міжнарожна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції». Ефективні прийоми розумової діяльності при вивченні математичних дисциплін.
 4. December 20, 2019, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine  (форма участі: очна). International Computer Science workshop «Cloud Technologies in Education (CTE) (The 7th)» The students' brainwork intensification via the computer visualization of study materials.
 5. 24–28 February 2020 Krakow (Poland)  (форма участі: дистанційна).  SARTRE XII International Scientific Conference “The problems of empirical research in psychology and humanities” (to the 115th anniversary of the birth of Jean Paul Sartre) to be held in the framework of EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY 2020 Web-quest as a means of pedagogical stimulation of students’ positive motivation to mind work

Основні наукові публікації:

 1. Ivanova H., Lavrentieva O., Eivas L., Zenkovych I., Uchitel A. The students' brainwork intensification via the computer visualization of study materials. Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019)/ Edited by Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina. Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019. Vol-2643. Рр. 185–209. http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper10.pdf (індексовано в базі Scopus).
 2. Іванова Г. І. Вплив пізнавальних психічних процесів на якість оволодіння студентами основами наукової організації розумової праці. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2018. Вип. № 18. С. 120–128.
 3. Іванова Г. І. Ефективні прийоми розумової діяльності при вивченні математичних дисциплін. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць. Кропивницький: ЛА НАУ, 2019. Вип. 5. С. 120–125.
 4. Иванова Г. И. Критерии, компоненты и показатели сформированности культуры умственного труда студентов при обучении математическим дисциплинам. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VII (82), Issue: 202, 2019 Sept. P. 18–21.
 5. Іванова Г. І. Використання коучингу як інноваційної технології для формування вмінь і навичок оптимальної організації розумової праці. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 66. Т. 1. C. 174–178.
 6. Ivanova G. Web-quest as a means of pedagogical stimulation of students’ positive motivation to mind work. European Humanities Studies: State and Society, 2020. Issue 21(1). Pр. 55–68.
 7. Іванова Г. І. Формування прийомів нормування розумової праці засобами технології тайм-менеджмент: методичні рекомендації. Кривий Ріг: КДПУ, 2020. 70 с.
 8. Іванова Г. Тайм-менеджмент як педагогічна технологія формування культури розумової праці студентів. Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. Кривий Ріг: ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2017. Вип. 1 (50). С. 282–292.

   

 

 

Секретар Ради молодих учених КДПУ

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету української філології

IMG 5567

Кірєєва Маргарита Вікторівна

аспірантка 2-го року навчання кафедри перекладу та слов'янської філології

e-mail[email protected]

Освіта:

2015-2020 рр. – Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність 013 Початкова освіта, додаткова спеціальність 053 Психологія, професійна кваліфікація: магістр початкової освіти, викладач педагогіки і методики початкової освіти, вчитель початкової школи, практичний психолог.

2021 р. – початок навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія (Українська мова та література).

2022 р. – початок навчання в магістратурі, спеціальність 014.021 Середня освіта (Англійська мова та література).

Наукові інтереси: дитяча та підліткова література, екофікшн, література про природу, катастрофізм (на прикладі чорнобильської теми).

Основні наукові праці:

 1. Кірєєва М. В. Символіка імені у збірці оповідань «Діти Чорнобиля» Євгена Гуцала. Розвиток сучасної освіти і науки: результати,проблеми, перспективи. Ефекти участі в розвитку науки і освіти на відстані : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Конін – Ужгород – Херсон, 23 квіт. 2021 р. / Держ. вища проф. школа в Коніні, Ужгор. нац. ун-т, Херсон. фак-т Одеськ. держ. ун-ту внутр. справ, 2021.С. 222-225.
 2. Кірєєва М. В. Значення кольору у збірці оповідань Євгена Гуцала «Діти Чорнобиля». ЛІТЕРАТУРА. ДІТИ. ЧАС. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Івано-Франківськ, 2021. Вип. 7. С. 91-99.
 3. Vardanyan M., Dyrda I., Kirieieva M. Cultural memory of Chornobyl in literature and fine arts (in case of a picturebook “The Flowers beside the Fourth Reactor” by K. Mikhalitsyna and paintings by M. Prymachenko). The 2nd International Conference on New Trends in Languages, Literature and Language Education. May 18, 2022, Kryvyi Rih, Ukraine
 4. Кірєєва М. В. Екокритика як напрям дослідження дитячої літератури. «Співи Землі: біологія та екологія в літературі та культурі»: матеріали міжнародної наукової конференції (22–23.09.2022 р.) / [ред.кол.О. П. Новик, О.Д. Харлан]. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 115-119.

Участь у наукових заходах:

 • 18 лютого 2022 р., Кривий Ріг. І-а Міжнародна наукова конференція Глобалізація й інтернаціоналізація філологічної науки.
 • Онлайн-лекторій «Література – технології – переклад: гуманітарно-дигітальний інтерфейс», 09.11.2021-22.04.2022.
 • May 18, 2022, Kryvyi Rih, Ukraine. The 2nd International Conference on New Trends in Languages, Literature and Language Education.
 • 22–23.09.2022 р., Бердянськ. Міжнародна наукова конференція: «Співи землі: біологія та екологія в літературі та культурі».

  

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету мистецтв

(художньо-графічне відділення)

IMG 5530

Большаніна Ольга Валентинівна

викладач кафедри образотворчого мистецтва, аспірантка кафедри педагогіки 

e-mail[email protected]

Освіта:

2011-2017 рр. -- ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет" кафедра образотворчого мистецтва, за кваліфікацією "Викладач образотворчого мистецтва, вчитель етики та естетики, керівник гуртка декоративного мистецтва".

10.10.2020 р. -- аспірантка кафедри педагогіки ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"

Тема дисертації: "Теоретико-методичні ідеї художників-педагогів у закладах мистецької освіти України першої половини ХХ століття".

Наукові інтереси: науково-педагогічна діяльність художників-України першої половини ХХ століття

Основні наукові публікації:

 1. Філософія супрематизма художника-педагога Казимира Малевича // Dynamics of the development of world science : Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference Vancouver, Canada 15-17 April 2020, Editor Komarytskyy M. L. Ph.D. in Economics, Associative Professor. C. 309-314.
 2. Патріотичне виховання в школі Олекси Новаківського The 7 th International scientific and practical conference «Fundamental an applied resesrch in the modern world» (Boston, February 17-19, 2021). BoSciense Publisher. USA, 2021. C. 244-249.

 

Член Ради молодих учених КДПУ від психолого-педагогічного факультету

Шевченко (Гончарова) Тетяна Юріївна

IMG 5547

аспірантка 2 року навчання кафедри практичної психології

e-mail[email protected]

Освіта:

2014–2019 рр. – Криворізький державний педагогічний університет, психолого-педагогічний факультет. Диплом магістра – спеціальність 053 «Психологія». Професійна кваліфікація: магістр психології, викладач психології, психолог.

Із 2020 р. – навчання в аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю 053 «Психологія».

Наукові інтереси: дослідження особливостей прояву феномену «кліпового мислення» у сучасних студентів; формування медіаграмотності у сучасної молоді

Участь у наукових заходах:

 1. Міжнародна програма наукового стажування «Видатні Особистості: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» у Дубаї, Римі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні  (25 червня – 16 серпня 2021 року).
 2. Міжнародна літня школа «Принципи та цінності ЄС: різноманіття та інклюзія в освіті для сталого розвитку» (м. Мелітополь, 5–9 липня 2021 року).

Основні наукові публікації:

 1. O P Shestopalova and T Yu Goncharova The phenomenon of “clip thinking” in the educational and cognitive activities of students of natural and physical-mathematical educational profile2022 J. Phys.: Conf. Ser. 2288 012036
 2. Шестопалова О.П., Гончарова Т. Ю. (2022) Формування професійно-рольової поведінки майбутніх психологів засобами кіно-відеотерапії. Журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») № 5(10), С. 188 - 198. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-5(10)-188-198
 3. Goncharova T. (2021) «The phenomenon of clip thinking and formation of media literacy in modern students». IX Political and economic self-constitution: education for digital citizenship in post-pandemic times [livro eletronico] – 1. ed. – Belo Horizone: Editora Ampla, 2021. PP. 24-27. ISBN 978-65-994142-8-2
 4. Shestopalova O.P., Goncharova T. Y. T Consideration of clip thinking in aspect of functional asymmetry of the brain. European humanities studies / europejskie studia humanistyczne. №2, С.72-84
 5. Шестопалова О. П., Гончарова Т.Ю. Методологічний аспект професійного становлення практичних психологів з ознаками кліпового мислення. Особистісна зрілість майбутнього психолога: емпіричні дослідження, моделювання і прогнозування процесу становлення. Том 2: колективна монографія / кол. авт.; наук. ред. З. М. Мірошник. Кривий Ріг, 2021. С. 86-107.
 6. Гончарова Т. Ю. Організація професійного становлення студентів-психологів із врахуванням кліпового мислення. Психологічне здоров’я особистості в умовах пандемії: діагностика, консультування, терапія: Науковий часопис кафедри практичної психології (збірник наукових робіт студентів, молодих учених і фахівців-практиків) / за ред. З. М. Мірошник, О. А. Чаркіної. Кривий ріг, 2021. С.33-37.
 7. Гончарова Т. Ю. Труднощі в організації навчального процесу з урахуванням кліпового мислення в закладі вищої освіти. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження: матеріали XXІІІ Міжнародній конференції молодих науковців (Київ, 22-23 квітня 2021). Київ, 2021. С.68-71.
 8. Гончарова Т. Ю. Вплив стратегій читання на роботу з текстом у студентів із кліповим мисленням Молодь у психології: етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Суми, 22-23 квітня 2021). Суми, 2021.
 9. Гончарова Т.Ю., Туркова Д. М. Індивідуальні відмінності тілесного я матері паліативної дитини. Теорія і практика сучасної психології. 2019. №1, Т.2. С. 134-138.
 10. Гончарова Т. Ю., Макаренко Н. М. Психологічні особливості переживання стресу у підлітків з окупованих територій. Психологічний часопис. 2017. №1(5). С. 66-76. 

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету географії, туризму та історії

IMG 5481

 Безуглова Валерія Дмитрівна

аспірант кафедри соціології та масових комунікацій, кореспондент прес-центру

e-mail[email protected]

Освіта:

2015 – 2019 рр. – бакалаврат Криворізького державного педагогічного університету, спеціальність 012 Дошкільна освіта (додаткова спеціальність 053 Практична психологія) з відзнакою.

2019 – 2020 рр.  – магістратура Криворізького державного педагогічного університету, спеціальність 012 Дошкільна освіта й 053 Практична психологія з відзнакою.

2019 – 2021 рр.  –  магістратура Запорізького класичного приватного університету, спеціальність 061 Журналістика.

2021 – тепер. час – аспірантура Криворізького державного педагогічного університету, спеціальність 054 Соціологія.

Наукові інтереси: соціальні медіа, діджиталізація, соціальні комунікації, соціальні мережі, інтернет-комунікація.

Наукові здобутки:

 1. Діючий член експертної групи Національного агентства забезпечення якості й освіти (з 2020 – тепер. час).
 2. Стипендіатка премії Кабінету Міністрів України (2020 рік), обласної стипендій від Дніпропетровської обласної адміністрації (2019-2020 рік).
 3. Призер (ІІІ місце) на конкурсі науково-дослідницьких робіт «New Junior Research Challenge» з темою дослідження «Вивчення впливу пандемії на зміни звичок і вподобань інтернет-комунікації молоді» (Лютий – червень 2022 року)

Основні наукові публікації:

 1. Безуглова В. Місце і роль віртуальних соціальних мереж у здійсненні кризових комунікацій: аналіз соціальних практик. Габітус. (Готується до друку)
 2. Калашнікова Л., Безуглова В. Проблеми структурно-функціонального аналізу комунікативного потенціалу соціальних онлайн-мереж. Габітус. 2022. № 39. С. 43–48.
 3. Безуглова В. Місце і роль соціальних медіа в інформаційному суспільстві: інсайти війни. Трансформація українського суспільства в цифрову еру : матеріали Всеукр. круглого столу, м. Одеса, 25 берез. 2022 р. Одеса, 2022. С. 77–80.
 4. Безуглова В. Соціальні медіа як засіб інформаційної підтримки в умовах covid-19. Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених : Зб. матеріалів IV Всеукр. науково-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчен., м. Київ, 23 лют. 2022 р. Київ, 2022. С. 145–149.
 5. Безуглова В. Формування громадської думки під впливом соціальних медіа. Розвиток сучасного українського суспільства у соціологічному вимирі : матеріали Міжнар. науково-практ. конф., м. Харків, 17 груд. 2021 р. Харків, 2022. С. 142–147.
 6. Безуглова В. Медіасвідомість у епоху інформаційно-цифрового суспільства. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України : тези доп. ІІ Міжнар. науково-практ. онлайн-конф., м. Київ, 16 черв. 2021 р. Київ, 2021. С. 414–418.
 7. Безуглова В.Д. Медіасвідомість як новий спосіб відображення об’єктивної дійсності. Теорія і практика сучасної науки та освіти : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 20-21 травня 2021 р. Львів, 2021. С. 44-46.
 8. Безуглова В.Д. Проблема формування професійних навичок журналістами на прикладі університетського пресцентру. Концептуальні шляхи розвитку наукових знань: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6-7 лютого 2021 р. Київ, 2021. С. 46-48.
 9. Безуглова В.Д. Використання медіапростору в дошкільній освіті. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 21-22 травня 2020 р. Національний університет водного господарства та природокористування. Рівне, 2020. С. 29-31.

Наукові заходи:

 1. XIV Міжнародній науковій конференції «Глобальні контексти дотримання прав і свобод людини» з доповіддю «Комунікативний потенціал соціальних медіа в умовах пандемії» (Вересень 2021).
 2. Курс в Європейської академії науки і досліджень «Research Design: Inquiry and Discovery» (10 годин) (2022 р.)
 3. Тренінг всеукраїнського проєкту для викладачів «Uni-Biz Bridge Camp» (10 годин) (11-14 липня 2022 р.)
 4. Навчальний курс за підтримки «Асоціація саперів України» «Навчання з попередження ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами» (30 годин) (3 червня 2022 р.)
 5. Онлайн-лекторій на базі Криворізького державного педагогічного університету «Література - технології - переклад: гуманітарно-дигітальний інтерфейс» (30 годин) (9 листопада 2021 – 22 квітня 2022 рр.)

 

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету іноземних мов

IMG 5499

Поляренко Валерія Сергіївна

 викладач, кафедра англійської мови з методикою викладання

e-mail[email protected]

Освіта:

2009-2013 рр. – Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 6.020303 «Мова і література (англійська)»; кваліфікація бакалавра, вчителя мови (англійської) і зарубіжної літератури

2013-2014 рр. – Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 7.02030302 «Мова і література (англійська)» (додаткова спеціальність: «Мова і література (німецька)»; кваліфікація філолога, вчителя мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури

2014-2018 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, навчання в аспірантурі за спеціальністю 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Наукові інтересифілологія, загальне мовознавство, етнолінгвістика, психолінгвістика, методика викладання іноземних мов.

Участь у наукових заходах:

 1. TESOL/TEFL World TESOL Academy (Accredited Teaching Certifications) (січень-квітень 2021 р.)
 2. Стажування «CLIL methodology» (Еразмус+) на базі Tartu Ülikool, Естонія та Pädagogische Hochschule Heidelberg, Німеччина (26 квітня 2021р.-2022р.)
 3. VIII Virtual International Spring Symposium «Empowering English Language Educators through Action Research», Alecu Russo State University of Balti, Republic of Moldova (18-19 березня 2022р.)
 4. «Hawaii TESOL Webinars in Solidarity with TESOL-Ukraine», TESOL-Hawaii and TESOL-Ukraine Joint Project (квітень-червень 2022р.)
 5. «EFL interactive teaching activities for students' motivation», RELO U.S.Embassy, Ukraine, Peace Corps Ukraine, Peace Corps Moldova (17 травня 2022р.)
 6. «Sharing Context Between Cultures», TESOL-Italy and TESOL-Ukraine Joint Project (03-31 травня 2022р.)
 7. Online conference for English teachers «Lessons for the Future»
 8. Grade Education Centre (Licence UA007), a platinum Cambridge Assessment English Centre from Kyiv, Ukraine (11 червня 2022р.)

Основні наукові публікації:

 1. Поляренко В. С. Етнічна ментальність: нерозривний зв’язок мови, менталітету народу та його культури. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: збірник наукових праць. Вип. 27 том 1. Одеса: Вид. дім «Гельветика», м. Херсон, 2017. 190 с. С. 144-146.
 2. Поляренко В. Національний характер як показник унікальності народу. Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXIX. Херсон: ХДУ, 2017. 190 с. С. 153-155.
 3. Dudnickov M., Mohnachova O., Poliarenko V. Peculiarities of realization of personage’s character within historical context conditions in a postmodern novel (based on the novels by H. Mantel, M. Bradbury, P. Ackroyd). Collective monograph «Literary discourse: theoretical and practical aspects» / [M.Vardanian, V.Hamaniuk, M.Berezhna et al]. Riga, Latvia: Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. 236 p. 61-82.
 4. Poliarenko V. S. Ethnic mentality as a part of the concept of general mentality. Book of Proceedings and Abstracts of the CIS International Symposium on Language, Linguistics, History, Literature and Education: Conference Proceedings and Abstracts CIS ISLLHLE. Volume 1 ( Louis, Missouri, USA, 23 January 2017). St. Louis, USA, 2017. 137 p. Pp. 85-88.
 5. Поляренко В.С. Етнічна ментальність: нерозривний зв’язок мови, менталітету народу та його культури. International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine”: Conference Proceedings (Lublin, 28-29 April, 2017). Lublin, 2017. 240 p. Pp. 187-190.
 6. Poliarenko V. Language and mentality: culture of the nation. Thinking Globally – Teaching Locally: Book of Papers of the 2019 National TESOL-Ukraine Convention (Kharkiv, 9-10 April, 2019). Kharkiv : Publishing House I. Ivanchenka, 2019. 225 p. Pp. 168-169.
 7. Poliarenko V. Expressing of the human features of character “clever” in the English idioms. 25 Years of TESOL in Ukraine: Honoring the past and shaping the future: Book of Convention Papers / Comp. S. Zubenko. Eds. S. Zubenko, L. Kuznetsova (Kyiv, 9-10 April 2020). Львів: ПП «Марусич», 2020. URL: http://www.tesol-ukraine.com/wp-content/uploads/2020/06/TESOL-Ukraine-Convention-2020.pdf Pp. 162-163
 8. Poliarenko V. Expression of the trait “brave” in the English The 1st International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML), 2020
 9. Svitlana Malchenko, Mykyta Tsarynnyk, Valeriia Poliarenko, Natalia Berezovska-Savchuk and Svitlana Liu. Mobile technologies providing educational activity during classes. XIII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2021) (Kryvyi Rih, May 14). https://easychair.org/smart-program/SS2021/2021-05-14.html#session:52671

 

Член Ради молодих учених КДПУ від фізико-математичного факультету

 IMG 5472

Приступа Яна Вячеславівна

аспірантка 4 року навчання кафедри педагогіки

e-mail[email protected]

Освіта:

2008-2013 рр. -- Криворізький державний педагогічний університет; спеціальність «Біологія (додаткова спеціальність Практична психологія)»; кваліфікація практичний психолог, вчитель біології, еколог

Наукові інтереси: гештальт-психологія, історія педагогіки, біологія.

Наукові здобутки:

 • Член Української асоціації дослідників освіти.
 • Член Центру українсько-європейського наукового співробітництва.
 • Агент Офісу підтримки вченого МОН.
 • Експерт НАЗЯВО.
 • За результатами конкурсу «Кращій молодий вчений року» здобула перемогу у номінації «Кращій молодий дослідник».

Основні наукові публікації:

 1. Приступа Я.В. Історіографія шкільної природничої освіти в україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.  Вип. 72.Т.2. Київ: Вид.дім Гельветика, 2019. С. 136-140.
 2. Приступа Я.В. Термінологічний апарат природничої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збір.наук.праць. Вип.69.Т.1. Запоріжжя: КПУ, 2020. С. 24-31.
 3. Приступа Я.В. Зародження концепції природничої освіти в україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.  Вип. 80.Т.2. Київ: Вид.дім Гельветика, 2021. С. 87-90.
 4. Приступа Я.В., Гаманюк В.А. Інтеграція вітчизняної природничої освіти до європейського освітнього простору. Освітній вимір.Вип.  
 5. Приступа Я.В., Зеленкова Н.І. Тенденції розвитку природничої освіти в умовах НУШ. Педагогічне Криворіжжя: педагогічний альманах. Кривий Ріг:ВЦ КДПУ, Айс Принт. 2020.Вип 6. С. 38-39.
 6. Приступа Я.В. The problem of textbooks as a component of natural education formation. Vol 46 No 3 (2021): Scientific Journal of Polonia University
 7. Приступа Я.В. В. Сухомлинський про природу як засіб формування гармонійно розвиненої особистості та його внесок у природничу освіту. V International Scientific and Practical conference «PERSPECTIVES OF WORD SCIENCE AND EDUCATION», Osaka, Японія.
 8. Приступа Я.В.Становлення шкільної природничої освіти в Україні у ХIХ ст. Міжнародна конференція «Інтеграція фундаментальних прикладних наук в парадигму постіндустріального суспільства», Барселона, Іспанія
 9. Приступа Я.В. Formation of health competence of students as one of the main tendencies of natural disciplines in the conditions of the modern educational paradigm: матеріали Всеукраїнської конференції ім.. Касперського «Актуальні проблеми та перспективи розвитку фундаментальних, прикладних, загальнотехнічних та безпекових наук», м. Київ
 10. Приступа Я.В. Іnterdisciplinary relationships of natural disciplines in modern programs. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної науки та освіти» м. Львів 
 11. Приступа Я.В. Study of natural disciplines through the prism of a competence approach. Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки» м. Одеса.
 12. Приступа Я.В. Актуальні тенденції розвитку природничої освіти. V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій школі: тенденції та перспективи розвитку» м. Кременець
 13. Приступа Я.В. Modern natural education of senior school students in the system of reforming the educational space on the basis of analysis of the state standard of base and complete. Міжнародна науково-практична конференція  «Завдання педагогічної науки на сучасному етапі розвитку освіти» м. Полтава
 14. Приступа Я.В. Stem-education during the study of natural cycle disciplines as a leading component of modern innovative personality. Міжнародна науково-практична конференція «Іnternational Scientific Conference Trends in Development of Innovative Scientific Research in the Context of Global Changes» м. Рига, Латвія
 15. Приступа Я.В. Роль вітчизняних вчених-біологів у становленні природничої освіти. Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy and psychology in the modern world: interaction vectors» м. Вроцлавек, Польща
 16. Приступа Я.В., Гаманюк В.А. Формування природничої компетентності учнів 10-11 класів на сучасному етапі реформування освіти: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Аn integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity». Вінниця:Ukrlogos.
 17. Приступа Я.В.Теоретико - методологічне підґрунтя до вивчення історії становлення природничої освіти в контексті сучасної наукової парадигми: колект. монографія Vol .2. Riga, Latvia:” Baltija Publishing”, 2021.
 18. Приступа Я.В. Гендерна культура та шляхи її реалізації крізь призму гендерного підходу в умовах вищої школи: матеріал. Всеукраїнської конференції. Запоріжжя,2020.
 19. Приступа Я.В. Гендерна компетентність як педагогічний феномен: матеріали Міжнародної науково-практичноїх конференції “Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки”. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019
 20. Приступа Я.В Wide approaches to interpretations of basic concepts of gender terminology: збірник наук.праць “Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи”. Івано-Франківськ: “НАІР”, 2021.

Наукові заходи:

 • 11.07.2021 Прийняла участь у Всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти: готуємося до нового навчального року», наявний сертифікат № 4312944228-225v.
 • 24.03.2021 р. пройшла курс «Онлайн сервіси для вчителів»,наявний сертифікат.
 • Пройшла науково-педагогічне стажування на базі Кременецької гуманітарно- педагогічної академії ім.. Тараса Шевченка (24.05 – 28.05.2021 р.)за змістовним модулем «Розвиток відкритого освітньо-виховного середовища вищої освіти» тема проекту «Актуальні тенденції розвитку природничої освіти» у розмірі 90 год.
 • Пройшла курси «Формування компетентного учня в умовах сучасних викликів», наявний сертифікат.
 • Взяла участь у Всеукраїнській науковій онлайн-конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти: готуємось до навчального року. Креативні уроки  STEM- проєкти», наявний сертифікат та диплом.
 • Прийняла учать у «Зимовій школі молодого науковця 2.0», організованою Радою молодих вчених МОН України (наявний сертифікат).
 • Прийняла участь у «Весняній школі молодого науковця 3.0», організованою Радою молодих вчених МОН України(наявний сертифікат).
 • Прийняла участь у «Літній школі молодого науковця 4.0», організованою Радою молодих вчених МОН України (наявний сертифікат).
 • Прийняла участь у Міжнародному науково-практичний симпозіумі «ОСВІТА, НАУКА ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В СВІТІ: МОБІЛЬНІСТЬ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ІНКЛЮЗІЯ».
 • Прийняла участь у тренінгів проєкт, організованому Радою молодих вчених при МОН «Grantwriter-ІІ».

   

Член Ради молодих учених КДПУ від факультету дошкільної і технологічної освіти

IMG 5492

Созонюк Ольга Сергіївна

аспірантка 4-го року навчання кафедри педагогіки та методики технологічної освіти

e-mail[email protected]

Освіта:

2011 р. – Криворізький державний педагогічний університет. Спеціальність: вчитель англійської та німецької мови й зарубіжної літератури.

2018 р. – Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. Спеціальність: підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавець, комерційний логіст.

Наукові інтереси: самостійна робота фахівців сфери обслуговування, логістика та проектування логістичних систем в сфері обслуговування.

Основні наукові публікації:

 1. Грушнік О. С. Аналіз ринку хліба та хлібобулочних виробів: тенденції розвитку. Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ: Збірка наукових праць магістрів: Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. С. 104–111;
 2. Грушнік О. С. Шляхи підвищення біологічної цінності булок міських за рахунок використання шротів. Розвиток молодіжної науки в Україні: інновації, проблеми, перспективи: Збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської наукової-практичної інтернет-конференції, 22-23 березня 2018.Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. С. 186 – 188;
 3. Discipline «technology of hotel and catering trade» in the system of professional training of future specialists in the hospitality industry REVISTA INCLUSIONES Volumen 7. Número especial. Julio/Septiembre. 2020. ISSN: 0719-4706. http://www.archivosrevistainclusiones.com/A%C3%B1o-2020/ Volumen 7 / Número Especial / Julio – Septiembre 2020 pp.67-84;
 4. Самостійна робота як вагомий аспект підготовки кваліфікованих фахівців сфери обслуговування Педагогічні читання з нагоди 90-річчя Криворізького державного педагогічного університету та вшанування пам'яті професорів П.І. Шевченка та В.С. Пікельної: матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції (м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 27 квітня 2020р.) Кривий Ріг : КДПУ, 2020. – 78-81 с;
 5. Концепт «самостійна робота» в професійній підготовці майбутніх фахівців сфери обслуговування Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С.172-181
 6. Logistics system application expediency in professional education. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la II conférence scientifique et pratique internationale 2), Paris, 1er octobre 2021. ParisVinnytsia: La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2021 – Р. 9-10
 7. Особливості проектування логістичних систем в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 201. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. – С.166-170
 8. Генеза професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування П 24 «Педагогіка сучасності: виклики і перспективи цифрової доби»: зб. наук. праць молодих учених та здобувачів. Переяслав: Домбровська Я.М., 2022. Вип. 1. – С.104-106.
 9. Професіограма фахівця сфери обслуговування АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ : Збірник ІХ міжнародної науково-практичної конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / за ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. – С.319-323.
2339
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31