Каневська
Ольга Борисівна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат педагогічних наук
Вчене званнядоцент
Посададоцент кафедри перекладу та слов'янської філології
Навчальні дисципліни"Планування та організація наукової діяльності", "Методика дистанційного навчання", "Комунікативна лінгвістика", "Сучасна російська літературна мова. Словотвір. Морфологія", "Сучасна російська літературна мова. Синтаксис", "Стилістика російської мови", "Аналіз поетики тексту", "Лінгвістика тексту"
Наукові інтересиЛінгвопоетика, лінгвокультурологія, методика російської мови як іноземної
Контактна інформація:
Службова адресам. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54, КДПУ
Службовий e-mailo.b.kanevska@gmail.com pere_slov@gmail.com
Службовий телефон (кафедра, відділ)(0564) 4050551
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1983-1987 рр.Криворізький державний педагогічний інститут
Спеціальність: Російська мова та література. Кваліфікація: вчитель російської мови та літератури
1993-1997 рр.Київський національний лінгвістичний університет
аспірантура за спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
1997 р.Луганськ, спеціалізована вчена рада К 18.03.01 Луганського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка Міністерства освіти і науки України
«Виховання особистості на засадах морально-християнських цінностей в Україні (XVI – перша половина XVIII століття)», за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, номер диплома КН № 013450.
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
27 березня - 27 квітня 2017 р. Наказ №164-к від 14.03.2017р.
Запорізький національний університет, кафедра слов’янської філології
Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00127
12 листопада 2021 р.Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів. Форма навчання - дистанційна; кількість годин - 60 (2 кредити ЄКТС)
Платформа масових відкритих курсів Prometheus
Сертифікат, виданий 14.11.2021 prometheus.org.ua
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
З 1988 року працює в Криворізькому державному педагогічному інституті (зараз - Криворізькому державному педагогічному університет) дониніасистент кафедри російської мови (16.12.88 – 25.01.90 рр.); асистент кафедри російської мови за конкурсом (25.01.90 – 31.08.93рр.); асистент кафедри російської мови (02.09.1996 – 01.10.1997 рр.); старший викладач кафедри російської мови (01.10.97 – 01.04.99); доцент кафедри російської мови (01.04.99 – 01.10.1999); доцент кафедри російської філології та зарубіжної літератури (01.10.1999 - донині).

З 01 вересня 2020 року донинідоцент кафедри перекладу та слов'янської філології
кафедра перекладу та слов'янської філології Криворізького державного педагогічного університету
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 Scopus
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
Дніпропетровськ, ДНУ імені Олеся Гончара, 22-23 квітня 2013 р.VI Міжнародна наукова конференція
«Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках»
Особенности стиля произведений М. М. Жванецкого
Херсон, ХДУ, 12-15 вересня 2013 р. ІІІ Міжнародна наукова конференція
«Русистика сегодня: интра- и экстралингвистические проблемы»
Своеобразие художественной картины мира Всеволода Гаршина
Ялта, РВВ КГУ, 2013 р.Міжвуз. наук.-практ. конференція
Формування аксіологічного компоненту у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів
Природа комического в поэтике Саши Чёрного
31 октября 2012, Таганрог, Центр научной мыслиVII Международная научно-практическая конференция
«Лингвистика в современном мире»
Поэтика романа К. Вагинова «Козлиная песнь»: лингвостилистический аспект
Київський університет ім. Бориса Гринченка, 6-7 квітня 2012 р.Всеукраїнська наукова конференція
«Літературний процес: структурно-семіотичні площини»
Языковые средства создания колорита эпохи в романе М. Семёновой «Волкодав»
Ялта, РВВ КГУ, 2012 р.Міжвуз. наук.-практ. конференція
Формування аксіологічного компоненту у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів
Отражение ценностных категорий в поэтической речи М.Ю.Лермонтова: аксиологический аспект
Севастополь, 2012 р.Міжнародна
IV международные севастопольские кирилло-мефодиевские чтения
Дидактические возможности использования лингвостилистического анализа художественного текста на уроках русского языка
Державний науковий заклад «Інститут мови і літератури імені Якуба Коласа і Янки Купали Національної академії наук Білорусії», м. Мінськ, 17-18 вересня 2012 р.Міжнародна
Науково-теоретична конференція «Максим Танк у контексті слов’янських літератур», посвяченої 100 річниці з народження академіка НАН Білорусії, народного поета, лауреата Ленінської премії СРСР і Державних премій СРСР і БРСР Максима Танка
Эмотивность как черта поэтики М. Щербакова
11 квітня 2012 р., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.Міжвузівська науково-практична конференція
„Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі”
Тематичні групи нової лексики сфери Інтернету в англійській мові
6-7 квітня 2012 р., Київський університет ім. Бориса ГринченкаВсеукраїнська
«Літературний процес: структурно-семіотичні площини»
Гра на уроках української та зарубіжної літератур як прийом формування в учнів умінь аналізувати художній текст
3-4 апреля 2012 г., Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. СковородыXIV Международная конференция по актуальным проблемам семантических исследований
«Художественный текст в разных лингвистических парадигмах»
Специфические черты поэтики А. Грина: ономастическое пространство и интертекстуальность
Кривий Ріг, КПІ, кафедра німецької мови; 27 квітня 2012 року ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція
"Україна-Німеччина: етнокультурні лінгводидактичні та мистецько-духовні обміни, взаємозв’язки та взаємовпливи"
Еволюція образу лиса в творах І. Франка "Фарбований Лис", "Лис Микита" та Й. Гете "Райнеке-Лис"
Кривий Ріг, Криворізький технічний університет, 15 березня 2011 р.Міжвузівська науково-методична конференція
«Лінгвістичні студії»
Особенности терминологического поля «менеджмент» в современном русском языке; Особенности лексики Интернета
Запорожье, Запорожский национальный университет, 11-13 мая 2011 г.ІІ Всеукраинская научная конференция
«Русская словесная культура: тенденции развития и проблемы преподавания в современных условиях»
Виды работы на уроках русского языка, совершенствующие культуру речи и поведения учащихся
Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 7-8 апреля 2011 г.V Международная научная конференция
«Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках»
Словотворчество как прием в поэтической речи Дм. Ревякина
13-14 жовтня 2017 р. Росія, Улан-Уде, ФДБОУ ВО «Бурятський державний університет»Міжнародна науково-практична конференція
«Російська філологія: погляд із регіону (до 85-річчя від дня утворення кафедри російської мови і загального та історичного мовознавства і кафедри російської і зарубіжної літератури БДУ)»
Языковая репрезентация категории «время» в поэтической картине мира А. Ахматовой
19–20 жовтня 2017 р. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаМіжнародна наукова конференція
«Ідеї Харківської філологічної школи в парадигмах сучасного гуманітарного знання: традиції і новаторство»
Лингвопоэтические особенности портрета в прозе Л. Улицкой (на материале романа «Медея и ее дети»)
30 березня 2017 р. – Україна – Росія, Мелітополь – СевєродвинськV Міжнародний науково-практичний заочний семінар
«Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі»
Лингвопоэтические особенности портрета в художественной картине мира Д. Рубинной (на материале романа «Почерк Леонардо»)
06–07 квітня 2017 р. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, ДніпроVIІI Міжнародна наукова конференція
«Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах»
Концепт Любовь в поэтической картине мира М. Щербакова
28-29 червня 2017 р. – Вармінсько-Мазурський університет, Ольштин, ПольщаXIX Міжнародна слов’янська конференція
«Польсько-східнослов’янські мовні, літературні і культурні контакти»
Окказиональный ономастикон цикла Дм. Емца о Тане Гроттер как лингвокультурный феномен
Від 1 червня по 1 липня 2017 р. – Гуманітарний інститут філії ФДАОУ ВПО «Північний (Арктичний) федеральний університет імені М.В. Ломоносова» в м. Севєродвинську, Росія. – Інтернет-формат. VIII Міжнародна наукова конференція
«Проблеми концептуалізації дійсності і моделювання мовної картини світу»
Особенности художественной картины мира В. Дудинцева (на материале романа «Белые одежды»)
Інститут Східнослов’янської Філології Варминсько-Мазурського Університету, Ольштин, Польща, 27-28 червня 2018XX Міжнародна слов’янська конференція
Польські та східнослов’янські мовні, літературні та культурні контакти
Лексико-тематическая и функциональная характеристика терминологии в научно-фантастической прозе начала ХХ в.
м. Уфа, Башкирський державний університет, Росія, 8-9 грудня 2016 р. III Международная научно-практическая конференция
«Славянские этносы, языки и культуры в современном мире», посвящённая памяти профессора Леонида Михайловича Васильева и профессора Мусалии Галеевны Хайруллиной
«Моральный кодекс» делового человека (труженика) в русских и украинских паремиях
Кривий Ріг, КДПУ, 26-27 квітня 2018 рокуВсеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«Актуальні проблеми філології та методики викладання мов»
Особенности характеристики речи персонажей в рассказах В. М. Шукшина
18-20 травня 2016 року у м. Львові на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, а також в Католицькому університеті ім. Яна Павла ІІ в місті Люблін (Республіка Польща)ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє»
Аксиологический аспект изучения трудов Д. С. Лихачева: эмоционально-оценочные средства
31 березня 2016 року на кафедрі перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара V Всеукраїнська науково-практична конференція
«Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України»,
Работа с текстами глянцевых журналов как средство аккультурации иностранных студентов
14-15 квітня 2016 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди XVІ Міжнародна наукова конференція з актуальних проблем лінгвістичних досліджень
Семантика мовних одиниць
«Каменные образы» в индивидуально-авторской картине мира П. П. Бажова
Ланьчжоуський політехнічний університет (Китайська народна республіка, м. Ланьчжоу),18 квітня 2016 рокуМіжнародна
Китайсько-український інтернет-семінар «Мова. Література. Історія. Культура. Проблеми вивчення та викладання»
Художественные концепты РОДИНА и ЧУЖБИНА в концептосфере Ивана Бунина
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 23-25 апреля 2015 года, Санкт-Петербург, РоссияМеждународная научно-практическая конференция
«Человек. Коммуникация. Культура»: Социокультурные процессы в современном мире: вызовы и перспективы
Концепт «природа» в индивидуально-авторской картине мира В. Распутина
Днепропетровск, ДНУ им. Олеся Гончара, 02–04 апреля 2015 г.VII Международная научная конференция
Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках
Концепт ТВОРЧЕСТВО в поэтическом мире Н. Матвеевой
Херсон, ХГУ, 23-24 мая 2015 г.Всеукраїнська
Научно-практическая конференция «К истокам славянской культуры», посвященная Дню славянской письменности
Своеобразие языковых средств создания комизма в пьесах-сказках Е.Шварца
Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 25-26 квітня 2019 р.р.ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
Актуальні питання філології і методики викладання мов
Геммологическая терминосистема в современном русском языке: структурно-семантическая и словообразовательная характеристика
Дніпро, ДНУ, 12-13 квітня 2019 р.IХ Міжнародна наукова конференція
Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках
Отражение языковых инноваций в идиостиле Ю. Полякова
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 7-8 травня 2019V Міжнародна науково-практична конференція
Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця
«Суламіф» О. І. Купріна як інтертекст
Севєродвинськ, Поморський державний університет ім. М.В.Ломоносова, Росія, 1 червня - 1 червня 2019 р. IХ Міжнародна наукова конференція
Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира
Расширение границ использования научно-технических терминов в русской фантастике начала ХХ века
Улан-Уде, Бурятський державний університет, Бурятія, Росія, 15 березня 2019Региональные филологические чтения
Русская литература советского времени: имена, концепты, смыслы», посвященные юбилеям русских классиков ХХ столетия
Речевой портрет в повести А. П. Платонова «Котлован»
Херсон, Херсонський державний університет,15-16 листопада 2018 1-а Всеукраїнська науково-практична конференція
Мова. Суспільство. Культура
Семантические типы сравнений в поэтической речи Арсения Тарковского
Херсон, Херсонський державний університет, 15-16 травня 2019 р.ІІ Міжнародна науково-практична конференція
Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи
Лексико-семантическая репрезентация концепта «дорога» в русской рок-поэзии
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Бахмут), 10 квітня 2018 р.VI Міжнародна наукова конференція
Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення
Особенности антропонимов в произведениях Э. Сафарли
Херсонський державний університет, Херсон, 6-7 жовтня 2017 р.Міжнародна науково-практична конференція
Лінгвістика ХХ століття: здобутки та перспективи
Поле цвета в поэтической речи Вероники Долиной
Кривий Ріг, КДПУ, 26-27 квітня 2018 рокуВсеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
Актуальні проблеми філології та методики викладання мов
Стилизация как художественный приём в исторических произведениях Елены Хаецкой
Кривий Ріг, КДПУ, 26-27 квітня 2018 рокуВсеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
Актуальні проблеми філології та методики викладання мов
Состав и функции цветообозначений в поэтической речи Леонида Мартынова
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Бахмут,26 березня 2020 року VIІ Міжнарародна наукова конференція
Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення
Антропоцентризм изображения природы в художественной картине мира Н. Рубцова: лингвопоэтический аспект
Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний уніврситет, 29-30 вересня 2020 р. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, присвячена 90-річчю створення Криворізького державного педагогічного університету та 25-річчю факультету іноземних мов
Актуальні питання філології і методики викладання мов
Речевые средства и приёмы сатиры в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина как выразители аксиологической картины мира писателя
м. Полтава Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 12-13 жовтня 2020 рокуІ Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми іноземної філології та перекладознавства», присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Порівняльний аналіз поетичних творів Р.Кіплінга на російську та українську мови: лексична парадигма
Харків, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 8 жовтня 2020 рокуВсеукраїнська наукова конференція
«Традиції і новаторство в лінгвістичній науці ХХІ століття»
Функции колоративов в поэтической картине мира Вероники Долиной
Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 21жовтня 2021 IV-а науково-практична конфренція
Літератури світу: поетика, ментальність і духовність
Засоби створення емотивності в малій прозі О.І.Солженицина: лінгвостилістичний аспект
м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 15–16 квітня 2021 рокуХ Міжнародна наукова конференція
Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах
Репрезентанты концепта ИСТОРИЯ в художественной картине мира М. Алданова
11-12 листопада 2021 р., Запорізький національний університет, м. ЗапоріжжяВсеукраїнська наукова конференція
Запорізькі філологічні читання
ЯЗЫКОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СОЗДАНИЯ КОЛОРИТА ЭПОХИ В РОМАНЕ Б. АКУНИНА «АЗАЗЕЛЬ»
10 – 11 листопада 2021 року, м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА»,присвячена 203-річчю освітніх традицій Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку
СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ТВОРІВ С. ДОВЛАТОВА
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2017 р.Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі «Слов’янські мови і літератури (в тому числі російська мова і література)»
ІІІ
Концепт творчество в поэтической картине мира Булата Окуджавы
Прихожа Т.
ІІІ місце
23 червня 2021 р.Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 014 Середня освіта (Іноземні мови). – Криворізький державний педагогічний університет, Кривий Ріг, 2021.

Методика роботи з прецедентними феноменами культури під час навчання російської мови в основній школі
Гостра К. В.
Отримання Гострою К.В. наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 014 Середня освіта (Іноземні мови)- наказ 1017 від 27 вересня 2021 року
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2020 р.Грамота виконкому Криворізької міської ради
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31