Серед пріоритетних напрямів діяльності Криворізького державного педагогічного університету є налагодження і підтримка міжнародних зв’язків та укладання договорів про міжнародне співробітництво із закордонними вищими навчальними закладами, установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними освітніми й культурними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

Основні напрями міжнародного співробітництва Університету:

  • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками;
  • проведення спільних наукових досліджень;
  • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
  • участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;
  • спільна видавнича діяльність;
  • створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями;
  • закордонні відрядження педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної й наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між Університетом та іноземними партнерами;
  • залучення педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів до участі у педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі Університету;
  • сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних і наукових працівників та осіб, які навчаються.

 

ПАРТНЕРИ УНІВЕРСИТЕТУ

з/п

Країна Установа-партнер Тематика співпраці та практичні результати співробітництва
1. Велика Британія The British Council

Участь у програмах:

Active Citizens: Media for Youth Centres 2017/18; Ukraine Higher Education Development Programme; International Offices: Best Practices

2. Велика Британія Buckinghamshire New University

Меморандум про співпрацю: організація та проведення спільних заходів; розвиток спільних освітніх та наукових проектів; студентський освітній та культурний обмін. Спільна діяльність у межах проекту за підтримки Британської Ради в Україні з розвитку лідерського потенціалу закладів вищої освіти України. 

3. Чеська Республіка  Університет Пардубіце Створення та запровадження спільних міжнародних проектів; організація та проведення спільних наукових заходів (семінарів, конференцій, досліджень); академічні обміни; участь студентів та молодих науковців у літній школі німецької мови на базі університету Пардубіце
4. Бельгія,  Угорщина  Румунія

Bukk National Park Directorate

Спільний міжнародний проект Milvus Group Jozsef Fidloczky (Matyas Prommer (MME/Birdlife): «Продовження дослідження балабана і біорізноманіття степової зони України»; супутниковий телемоніторінг балабана в межах ареалу виду.
5. Королі́вство Іспа́нія  Granada University Обмін студентами та науково-педагічними працівниками the Erasmus+ programme
6. Республіка Білорусь

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини

Розробка та впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій; удосконалення змісту філологічної підготовки фахівців; встановлення та розвиток творчих і наукових зв’язків між навчальними закладами та їхніх структурними підрозділами; впровадження здобутків прикладної лінгвістики у практику вищої школи; спільна організація наукових заходів; публікація науково-освітніх праць; обмін студентами за спільними освітніми програмами.
7. Республіка Білорусь

Могильовський державний університет

імені А. А. Кулешова

Розвиток інноваційних форм і методів науково-дослідницької діяльності; удосконалення змісту й організації навчального процесу підготовки фахівців; розробка та впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій; упровадження здобутків прикладної лінгвістики у практику вищої школи; обмін результатами наукових досліджень.
8. Республіка Білорусь

Центр досліджень білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі

Організація та проведення спільних теоретичних досліджень, наукових заходів; обмін науково-методичною продукцією, спрямованою на удосконалення філологічної освіти студентів та школярів; рецензування наукових і навчально-методичних праць.
9. Республіка Білорусь

Брестський державний університет імені О.С.Пушкіна

Розвиток теорії і практики інноваційних технологій у системі особистісно-орієнтованого навчання; участь у наукових конференціях; обмін науково-методичною продукцією; рецензування наукових та навчально-методичних робіт.
ё0. Республіка Білорусь  Заклад освіти "Барановичський державний університет", м. Барановичі Договір про співпрацю. Організація та проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів. Підготовка та реалізація спільних науково-дослідних проектів, створення та функціонування творчих авторських колективів для вирішення дослідницьких і освітніх завдань. Обмін результатами досліджень, досвідом в реалізації провідних технологій і методів навчання. Мобільність студентів і науково-педагогічних працівників.
11. Республіка Молдова Кишинівський державний педагогічний університет имені Іона Крянгэ Меморандум про співпрацю. Спільна організація та проведення науково-дослідних програм, курсів підвищення кваліфікації, науково-методичних семінарів та стажувань. Підготовка спільної друкованої продукції. Сприяння у впровадженні сучасних Інтернет-технологій та іншого інструментарію для підтримання науково-дослідницької та науково-методичної діяльності.
12. Республіка Казахстан Національна академія освіти імені І.Алтинсарина Спільна організація та проведення науково-дослідницьких програм, проектів та розробок. Спільна організація та проведення науково-практичних конференцій, курсів підвищення кваліфікації, науково-методичних семінарів, наукових стажувань. 
13. Республіка Польща Варшавський університет Меморандум про співпрацю. Розробка та втілення спільних освітніх та наукових проектів з залученням міжнародних фондів і програм. Проведення стажування. Запровадження спільних магістерських програм "подвійного диплому". Проведення спільних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів).
14. Республіка Польща

Сілезька Політехніка

Проведення наукового соціологічного дослідження; наукові консультації з проблем дослідження соціальних мікроструктур; вивчення динаміки основних показників соціально-економічного розвитку; підготовка підручника з соціології праці та управління; участь у конференціях; спільне стажування.
15. Республіка Польща Університет інформатики та мистецтв Наукова та творча співпраця з проблем удосконалення змісту і організації навчального процесу підготовки фахівців; розробка та впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій; ефективне використання навчального та наукового потенціалу професорсько-викладацького складу; розробка освітніх та наукових проектів; проведення конференцій; спільна розробка монографій, підручників тощо.
16. Республіка Польща

Державна вища професійна школа ім. Вітелона

Розвиток науки та національної системи вищої освіти; спільні наукові дослідження й публікування результатів у фахових виданнях; ефективне використання навчального та наукового потенціалу професорсько-викладацького складу.
17. Республіка Польща

Fundacja Miejsc I Ludzi Aktywnych (фундація MILA)

Головний гірничий інститут м. Катовіце

Участь у міжнародному проекті «Повернути ріку людям. Партнерство на користь відновлення ріки Саксагань в Кривому Розі як механізм підтримки міжсекторального діалогу». «Нова Гута-Кривий Ріг. Партнерство на промислових регіонах»; обмін науковою інформацією та спільні публікації; співпраця в навчально-методичному забезпеченні підготовки фахівців з біології та екології. 
18. Республіка Польща

Університет Суспільних Наук, м. Лодзь

Угода про співпрацю між університетами. Спільна розробка освітніх та творчих проектів на замовлення зацікавлених відомств України та Польщі. Проведення спільних наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів та спільна відавнича діяльність. Мобільність тудентів та науково-педагогічних працівників.
19. Республіка Польща Фундація "Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації",м.Бидгош Меморандум про співпрацю. Проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій), інформаційно-роз'яснювальної та консультативної роботи серед студентів та науково-педагогічних працівників. Розробка та втілення навчальних та інформаційних програм та курсів.
20. Республіка Польща Краківська академія ім. А.Фрича -Моджевського Співпраця в галузі навчально-освітньої діяльності; обмін науково-дослідною інформацією; проведення спільних семінарів і конференцій; обмін студентів і викладачів; здійснення спільних наукових досліджень, пошук взаємних інтересів.
21. Республіка Польща Державна вища професійна школа м. Хелм Співпраця в галузі навчально-освітньої діяльності; в науково-дослідній та інформаційній діяльності та галузі культури й самодіяльності студентів і викладачів; здійснення спільних наукових досліджень, пошук взаємних інтересів; обмін художніми і творчими колективами університетів.
22. Республіка Польща Європейський соціально-технічний університет

Співпраця в галузі обміну викладачами для проведення лекцій та консультацій; обміну науково-педагогічними працівниками з метою проведення спільних наукових проектів, наукових та навчальних заходів (конференції, семінари, тренінги тощо); спільна видавнича діяльність; обміну досвідом в організації освітнього процесу і розробки навчальних програм для суміжних спеціальностей Сторін; обміну студентами; реалізації спільних науково-дослідних проектів.

23. Сполучені Штати Америки

Науково-дослідницький центр "Райан" ("Ryan Research International")

Спільна діяльність із розвитку пошукової, науково-дослідницької та творчої діяльності студентів і викладачів; проведення лінгвістичних досліджень, підготовка методичних матеріалів з метою вдосконалення викладання англійської мови.
24. Федеративна Республіка Німеччина Рурський університет Бохума Наукові дослідження в галузі логіки та аналітичної філософії; здійснення спільних наукових проектів  і обопільне наукове відвідування; організація наукових конференцій.
25. Федеративна Республіка Німеччина

Німецька служба академічних обмінів (DAAD)

Проведення тестування для визначення рівня володіння англійською та німецькою мовами співробітниками DAAD.
26. Федеративна Республіка Німеччина Гете-інститут Участь у форумі вчителів німецької мови та практичних заходах Гете-інституті; проходження стажування викладачів.
613
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31