Підготовка іноземців та осіб без громадянства в Університеті здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указами Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004 / 24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272). Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Видача запрошень на навчання іноземцям та особам без громадянства здійснюється Міністерством освіти і науки України, а також Університетом у встановленому порядку. Для в’їзду в Україну з метою навчання, підставою для оформлення в’їзної візи є оригінал відповідного запрошення та клопотання Міністерства освіти і науки України про надання візової підтримки.

До Університету приймаються іноземці на основі документа про попередній здобутий рівень освіти на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Іноземці та особи без громадянства, які вступають до Університету, подають  документи  до Приймальної комісії.

Університет обчислює бали / оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів / оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Розгляд та прийом документів, що подані іноземцями та особами без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до Університету, проводиться Приймальною комісією в термін визначений діючими Правилами прийому на навчання. Після розгляду та прийому документів такі особи рішенням Приймальної комісії допускаються до вступних випробувань у формі співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування та мови навчання, передбачених цими Правилами. У разі позитивного складання вступних випробувань, вступник рекомендується Приймальною комісією Університету до зарахування, відповідно до наданих Міністерством освіти і науки України квот, або вступає згідно з договорами, укладеними Університетом з фізичними та юридичними особами. На підставі рішення Приймальної комісії видається наказ про зарахування цієї особи до Університету з укладанням договору про надання платних освітніх послуг, з подальшою оплатою згідно з договором. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

Вступні випробування для вступу на здобуття ступеня бакалавра проводяться у десятиденний термін з моменту прибуття іноземного громадянина на територію України. Вступні випробування проводяться предметними (атестаційними) комісіями Університету з предметів та мови навчання.

Рівень знань оцінюється за шкалою: достатній та недостатній.

Іноземці та особи без громадянства можуть вступати на навчання для здобуття ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) «магістр» на основі здобутого раніше ступеня «бакалавр» відповідної спеціальності (напряму підготовки).

Зарахування проводиться за результатами вступних випробувань:

- іноземна мова (українська, російська, англійська, німецька, французька мова);

- фахове випробування за відповідною спеціальністю (освітньою програмою).

Іноземці, які навчаються в Університеті за міжнародними договорами та загальнодержавними програмами, на рівних правах з українськими студентами користуються навчальними приміщеннями, читальними залами та бібліотеками, спортивними та культурними комплексами, забезпечуються місцями у студентських гуртожитках, якщо інше не передбачено відповідними договорами та програмами.

Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця та іноземці, що на законних підставах перебувають на території держави з посвідкою на постійне проживання в Україні, при вступі до Університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

4050
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша